Giv besked

Her kan du læse om, hvad du skal huske at informere a-kassen og andre myndigheder om, når du får et arbejde igen, holder ferie, er syg eller skal på barsel

Nyt arbejde efter endt ledighed

Hvis du har fået arbejde efter en ledighedsperiode, bedes du informere os om det. Send os en besked med din nye arbejdsgivers navn, adresse og hovedtelefonnummer. Send besked via a-kassens selvbetjening.

Meld ferie 

  • Giv jobcenteret besked om, at du holder ferie i god tid før ferien begynder på jobnet.dk
  • Oplys ferien på dit dagpengekort ud for de dage, hvor du holder ferie.
  • Udfyld din ansøgning om feriedagpenge på a-kassens selvbetjening

Meld sygdom

Hvis du er ledig og bliver syg, skal du melde dig syg til a-kassen og jobcentret fra din første sygedag. Du kan melde dig syg på jobnet.dk og a-kassens selvbetjening.

Du har mulighed for at få dagpenge under de første 14 dages sygdom.

  • Det er et krav at du er ledig, er tilmeldt som ledig i jobcenteret og har ret til dagpenge.
  • Du skal sygemelde dig til a-kassen og jobcenteret fra din første sygedag. Du kan tidligst modtage dagpenge under sygdom fra den dag vi har modtaget din sygemelding. 
  • Du vil herefter blive fritaget for kravet om at være tilmeldt som arbejdssøgende under de første 14 dages sygdom.

Hvis du er syg mere end 14 dage, skal vi give kommunen besked via virk.dk. Du vil herefter få sendt et underretningsbrev fra kommunen.

Hvis du vil søge sygedagpenge, skal kommunens brev udfyldes og sendes til kommunen inden 8 dage fra brevets dato. Hvis du ikke søger sygedagpenge inden for fristen, kan det få betydning for retten til sygedagpenge.

Når vi modtager din sygemelding elektronisk via jobcentret, sender vi elektronisk en blanket til din bopælskommune med oplysninger om dit navn, personnummer, forsikringsgrad, dagpengesats og første sygedag.

Kommunen vurderer, om du opfylder betingelserne for at få sygedagpenge, herunder din tilknytning til arbejdsmarkedet, og om du er fuldt uarbejdsdygtig. Kommunens sygedagpengeafdeling beregner sygedagpengene på baggrund af den dagpengesats, som Min A-kasse - Region Prosa, har beregnet.

Meld dig rask

Meld dig rask på din første raske dag til jobcentret og a-kassen: jobnet.dk og a-kassens selvbetjening
Du skal være tilmeldt som ledig dagpengemodtager på din første raske dag.

Meld barsel

Hvis du er ledig skal du melde barsel til jobcentret jobnet.dk og a-kassens selvbetjening. Vi giver herefter Udbetaling Danmark besked om din dagpengesats. Det er Udbetaling Danmark, der vurderer om du opfylder betingelserne for ret til barselsdagpenge.

Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk på din første ledige dag efter barselsorloven.

borger.dk kan du få et overblik over mulighederne for at modtage barsels dagpenge