Vedtægter for PROSA/STUD

Vedtægterne for PROSA/STUD er senest ændret på generalforsamlingen den 25. september 2016.

Vedtægter for PROSA/STUD

§ 1                 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1.           Foreningens navn er PROSA/STUD - Fagforening af it-studerende.

Stk. 2.           Foreningens hjemsted er Odense.

 

§ 2                 FORMÅL

Stk. 1.           Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser som studerende på et partipolitisk uafhængigt grundlag.

Stk. 2.           Foreningens formål er desuden at lette overgangen mellem studiesituationen og arbejdsmarkedet gennem styrkelse af kontakten mellem studiestederne og PROSAs andre lokalafdelinger.

 

§ 3                 TILHØRSFORHOLD

Stk. 1.             Foreningen er tilsluttet PROSA - Forbundet af It-professionelle.

Stk. 2.             Foreningen er underlagt PROSAs vedtægter.

 

§ 4                 MEDLEMSKAB

Stk. 1.           Aktivt medlemskab af foreningen kan opnås af personer, der er optaget på en SU-berettiget ungdoms- eller videregående uddannelse eller anden offentligt støttet uddannelse indenfor PROSAs optageområde.

Stk. 2.           Optagelse sker ved indmeldelse via hjemmesiden, henvendelse til PROSAs sekretariater eller gennem en tilknyttet lokalorganisation, der har aftale om at kunne optage medlemmer til PROSA/STUD. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

 

§ 5                 KONTINGENT

Stk. 1.           Der opkræves ikke kontingent til PROSA/STUD..

 

§ 6                 STRUKTUR

Stk. 1.           PROSA/STUDs arbejde udføres gennem følgende organer:

 • Generalforsamlingen.

 • Bestyrelsen.

 • Lokale foreninger på studiestederne og andre lokalt forankrede aktive medlemmer.

 

§ 7                 GENERALFORSAMLING

Stk. 1.           Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i efteråret. Tid og sted for generalforsamlingen offentliggøres ved annoncering i Prosabladet, pr. e-mail, brevpost eller andre passende medier, der udsendes til alle medlemmer senest 3 uger forinden.

Dagsorden, vedlagt bestyrelsens beretning og forslag til arbejdsplan samt evt. indkomne forslag og vedtægtsændringer udsendes senest en uge før generalforsamlingen, til de medlemmer af foreningen, som på forhånd har tilmeldt sig.

Stk. 3.           Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4.           Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Godkendelse af beslutningsdygtighed.

 3. Bestyrelsens beretning.

 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 5. Bestyrelsens fremlæggelse af arbejdsplan.

 6. Behandling af og afstemning om indkomne forslag.

 7. Bestyrelsens forslag til budget.

 8. Valg af bestyrelse.

 9. Valg af bestyrelsessuppleanter.

 10. Valg af revisor.

 11. Valg af revisorsuppleant.

 12. Valg af supplerende delegerede til PROSAs delegeretforsamling.

 13. Eventuelt.

  Stk. 5.           Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Dog gælder særlige afstemningsregler ved:

 1. Vedtægtsændringer, jvf. § 13.

 2. Foreningens opløsning, jvf. § 14, stk. 7.

  Stk. 6.           Ekstraordinær generalforsamling afholdes når:

 1. Bestyrelsens flertal ønsker det.

 2. En generalforsamlings flertal finder det nødvendigt.

 3. Mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen.

  Indkaldelse skal ske med mindst 1 uges varsel og senest i løbet af 2 måneder.

 

§ 8                 BESTYRELSEN

Stk. 1.           Bestyrelsen består af 4-12 personer. Valget foretages på den ordinære generalforsamling, og alle aktive medlemmer er valgbare.

Stk. 2.           Bestyrelsen varetager det koordinerende arbejde og er ansvarlig for løsning af de opgaver, som generalforsamlingen fastlægger.

Stk. 3.           På første møde efter valget konstituerer bestyrelsen sig. Herunder vælges repræsentant og 1 eller 2 suppleanter til PROSAs hovedbestyrelse. Bestyrelsen kan foretage nyudpegning af såvel repræsentant som suppleanter, hvis det findes nødvendigt for at opretholde kontakten til PROSAs hovedbestyrelse.

Stk. 4.           Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg og f.eks. redaktion for medlemsblad.

Stk. 5            Ifald den af generalforsamlingen valgte bestyrelse ser behov for at supplere sig selv, enten for at overholde vedtægternes krav til antallet af bestyrelsesmedlemmer, eller for at bevare kontinuitet og indflydelse, ved enten at udskifte eller invitere nye bestyrelsesmedlemmer, vil disse indgå på lige vilkår med de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, indtil næstkommende generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer kan lade sig supplere af andre, uden bestyrelsens godkendelse. Tilføjelse og invitation af nye medlemmer som ikke supplerer tidligere bestyrelsesmedlemmer, skal godkendes af simpelt stemmeflertal i bestyrelsen.

 

Stk. 6            Bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid vælge at udtræde af bestyrelsen."

 

 

§ 9                 REPRÆSENTATION I DELEGERETFORSAMLINGEN

Stk. 1.           Foreningen repræsenteres i Landsforeningen PROSAs delegeretforsamling efter bestemmelserne i PROSAs vedtægter.

Stk. 2.           Hvert studiested har ret til at vælge det antal delegerede som antallet af medlemmer på studiestedet berettiger til svarende til delegeretkvoten fastlagt i PROSAs vedtægter.

 

§ 10               MØDE- OG TALERET

Stk. 1.           Til alle møder i foreningens organer har ethvert medlem møde- og taleret.

 

§ 11               INDGÅELSE AF GENERELLE AFTALER

Stk. 1.           PROSA/STUD kan ikke indgå kollektive aftaler vedr. løn- og arbejdsforhold. Sådanne aftaler kan udelukkende indgås af de pågældende medlemmers arbejdsplads lokalafdeling.

Stk. 2.           Andre generelle aftaler kan indgås af bestyrelsen.

Stk. 3.           Spørgsmål kan afklares ved urafstemning, hvis:

 1. Bestyrelsens flertal ønsker det

 2. Generalforsamlingens flertal finder det nødvendigt.

 3. Mindst en tiendedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen.

   

  § 12               UDMELDELSE/EKSKLUSION

Stk. 1.           Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til PROSAs administration med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Stk. 2.           Ved åbenbar modarbejdelse af foreningens beslutninger og bestræbelser kan et medlem ekskluderes af foreningen. Beslutning herom træffes af bestyrelsen.

Stk. 3.           Eksklusion kan af den ekskluderede forlanges behandlet på førstkommende generalforsamling, til hvilken vedkommende har møde- og taleret. Behandling skal finde sted umiddelbart efter godkendelse af beslutningsdygtighed.

 

 

§ 13               VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1.           Vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Ved afstemningen skal der enten stemmes for eller imod.

 

§ 14               FORENINGENS OPLØSNING

Stk. 1.           Foreningens opløsning er betinget af, at vedtagelse herom sker på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved begge generalforsamlinger skal opløsningen vedtages med mindst 2/3 af afgivne stemmer for.

Stk. 2.           Ved opløsning af PROSA/STUD overgår foreningens midler til Landsforeningen PROSA.

Sidst revideret

25. juli 2018

Kontakt

PROSA/STUD

stud@prosa.dk