Kommissorium for Redaktionsudvalget

Redaktionsudvalgets formål

At sikre kommunikationen mellem forbundet PROSA og medlemmerne via Prosabladet på en præsentabel måde, der er i trit med den standard, der er i branchen.

At sikre en fri debat om alle spørgsmål omkring PROSAs arbejde, som medlemmer af for­bundet måtte ønske at tage op – herunder debat om forbundets politiske linje.

Prosabladet forholder sig til PROSAs mål og gennemførelse af arbejdsplan, der er vedtaget af delegeretforsamlingen.

Redaktionsudvalget og redaktionen har derfor en særlig forpligtelse til at sikre mulighed for, alle synspunkter kan komme til orde.

At sikre spændende udgivelser for forbundets medlemmer med aktuelt indhold, der både er brancherelateret og fagforeningsrelateret - i det omfang produktionsplanen tillader dette.

Organisationen omkring Prosabladets udgivelser

 

Redaktionsudvalget

Redaktionsudvalget nedsættes direkte af DF og er således sidestillet med andre DF-ned­satte udvalg.

Udvalget tilstræber at have mindst et og maksimalt 3 DF-valgte medlemmer pr. afdeling.

Mellem delegeretforsamlingerne kan afdelingerne supplere for at opretholde kontakt og arbejdsressourcer, men suppleanterne har ikke stemmeret i Redaktionsudvalget.

De valgte medlemmer tager straks efter DF kontakt til PROSAs professionelle redaktion for at konstituere sig med en formand blandt de valgte medlemmer og en sekretær valgt af redaktionen.

Sekretæren sørger for løbende indkaldelser til møder efter behov og for udarbejdelse af referater af møderne.

I samarbejde med PROSAs redaktion skal der senest to måneder efter DF’s afholdelse væ­re udarbejdet og tilpasset en aftale om produktion af bladet og dens øvrige udgivelser.

PROSA skal stille kvalificerede og tidssvarende ressourcer til rådighed for udgivelserne.

Derudover råder Redaktionsudvalget over det budget, der er aftalt med HB inklusiv de bud­­getterede annonceindtægter.

Ved ansættelse af ansvarshavende redaktør og medarbejdere til understøttelse af udgivel­serne skal Redaktionsudvalget udpege et DF-valgt medlem til ansættelsesudvalget.

Redaktionsudvalget har det politiske ansvar for udgivelserne af PROSAs fagblad over for DF, og det er således Redaktionsudvalget der, med udgangspunkt i dette kommissorium, udstikker de generelle retningslinjer for udgivelserne.

Redaktionsudvalget skal overholde de retningslinjer, som generelt gælder for PROSAs ad­mini­strative personale.

Redaktionsudvalget arbejde sker helt generelt i tæt samarbejde med redaktionen.

Redaktionen

Redaktionen står for udgivelserne af PROSAs fagblad.

Journalisterne skriver efter uafhængige journalistiske principper, kun begrænset af medi­ets egne formulerede etiske regler og lovgivningen.

Redaktionen består af den ansvarshavende redaktør og de medarbejdere, der i øvrigt er tilknyttet bladet.

Den ansvarshavende redaktør står til ansvar overfor medieansvarsloven.

Redaktionens arbejde sker helt generelt i tæt samarbejde med Redaktionsudvalget

Typer af indhold i publikationerne

 1. Der gives plads til hovedbestyrelsens, den daglige ledelses og a-kassens syns­punkter efter behov.
 2. Der gives plads til debatindlæg fra PROSAs medlemmer jf. debatkodeks. Se Bilag 1.
 3. Redaktionen kan, for at perspektivere debatten i bladet, referere til debatten på websitet. Formen aftales nærmere mellem redaktionen og Redaktionsudvalget.
 4. Artikler og temaer skal følge den linje, Redaktionsudvalget har udstukket over for redaktio­nen, og skal ses fra medlemmernes synspunkt. Artikler redigeres med ansvar over for skri­benterne. Emner for artiklerne skal være faglige spørgsmål, IT-faglige emner i forhold til medlemmernes faglighed fordeling og stof fra PROSAs aktiviteter, der kan fremme det interne liv i PROSA.
 5. PROSA optager gerne annoncer, som overholder annoncekodekset. Se Bilag 2.
  • Eksterne annoncer, der er betalt af tredjepart.
  • Interne annoncer, indrykket af forbundet, kursusafdelingen, lokalafdelingerne, A-kas­sen og PROSAs samarbejdspartnere med oplysning til medlemmerne.
 6. Udvalget er forpligtet til at lade forbundets ledelse udgive et indstik eller et sær­num­mer af Prosabladet med indkaldelse og materiale til ordinære og ekstra­ordi­nære de­legeretforsamlinger samt midtvejsmøder. Omkostningerne til disse ind­stik/særnumre er ikke inkluderet i Prosabladets budget og skal derfor finansieres af anden vej.

Typer af publikationer

 1. Prosabladet udkommer på web, som e-magasin i et standardformat, og i trykt form. Det publiceres med et fast interval, som aftales mellem redaktionen og udvalget.
 2. Aftale med eksterne ressourcer. Se Bilag 3
 3. Herudover kan stof fra Prosabladet også være til stede på udvalgte sociale medier. Dette betyder, at udvalgte artikler publiceres her. Redaktionsudvalget udvælger, hvilke sociale medier der fokuseres på.

 

====== Bilag 1 ======

Redaktionens kodeks for debatindlæg på Prosabladets debatsider

Formålet med debatsiderne i Prosabladet er at give medlemmer og aktivister mulighed for at komme frem med deres meninger om, hvad der sker inden for it-branchen og inden for it-branchens faglige organisationer, herunder særligt PROSA.

I forhold til PROSA er debattens særlige formål at fremme organisationens videre udvik­ling som IT-fagets fagforening. Både ros og kritik skal frem. Redaktionen vil ikke censurere debatten, vil ikke undlade at bringe debatindlæg, der er kritiske overfor PROSAs aktivi­te­ter, organisation, administration, hoved- og lokalafdelingsbestyrelser eller medlemmer af disse. Redaktionen vil ikke bortcensurere kritik af ansatte politikere. Indlæg af denne ka­rak­ter skal dog overholde visse etiske regler som formuleret nedenfor.

De almindelige regler for debat i skriftlige medier skal overholdes. Ingen injurierende, raci­stiske eller andre udtalelser, der falder inden for straffelovens bestemmelser.

Redaktionen ønsker, at debatten skal føres i et sobert sprog og en god tone. Der skal argu­menteres for egne holdninger, og hvor andres holdninger refereres, skal dette ske loyalt. Polemik skal undgås.

Opfølgende debatindlæg skal vise nye veje i debatten og indeholde nye synspunkter og argumenter, ikke blot gentage de gamle.

Redaktionen forbeholder sig ret til at tilbyde/opfordre andre debattører, herunder HB/FU formand, næstformand og faglige sekretærer, at svare i samme nummer af bladet, hvor det vurderes, at det kan fremme debatten/afklaringen af en sag.

Redaktionen forbeholder sig retten til at standse en debat, når der ikke kommer nyt i sagen.

Redaktionen forbeholder sig ret til at henvende sig direkte til debattørerne og bede dem om at ændre i deres debatindlæg, hvis der er konstateret fejl i redegørelser for f.eks. sags­forløb.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte debatindlæg.

====== Bilag 2 ======

Annoncekodeks for Prosabladet

Principper

Prosabladet optager annoncer i det omfang, disse har en informationsmæssig værdi for PROSAs medlemmer – i relation til deres situation som lønmodtagere, freelancere, ledige og brugere af elektronik og software.

Derudover optager Prosabladet annoncer fra PROSAs samarbejdspartnere med tilbud fra disse til PROSAs medlemmer.

Der optages annoncer fra følgende områder:

 • Stillingsannoncer og henvisninger til stillingsannoncer på web.
 • Faglige kurser af interesse for medlemmerne i bred forstand.
 • IT-kurser af interesse for medlemmerne i bred forstand.
 • IT-faglige bøger, tidsskrifter mv. – inkluderer også samfundsdebat om emnet.
 • IT-produkter/software af bred interesse for PROSA-medlemmer.
 • IT-hardware i bred forstand af interesse for forbundets medlemmer.
 • Produkter særligt rettet mod PROSA.

Prosabladet optager ikke annoncer, som er:

Reelt rettet mod en brugerkreds væsentligt bredere end PROSAs medlemmer – f.eks. for biler eller sæbepulver, altså konsumvarer i bred forstand osv.

Markedsføringslovens § 4 om reklameidentifikation.

Efter denne bestemmelse skal en reklame fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes. Ellers er rekla­men en skjult reklame og i strid med markedsføringslovens § 4.

"§ 4. En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes."

I praksis betyder det, at reklamer, der ikke er en fuld side, ikke må indgå i en artikel og skal have tydelig afgrænsning hele vejen rundt.

====== Bilag 3 ======

Aftale med eksterne ressourcer

Prosabladet anvender jævnligt eksterne ressourcer. Redaktøren og de eksterne ressourcer indgår på forhånd en fast aftale om pris for den konkrete opgave baseret på blandt andet tekstlængde, emnets kompleksitet, antal kilder, fotos og eventuel rejseaktivitet samt en deadline for materialet. I aftalen er der indbygget en gensidig overenskomst om, at artik­len og eventuelle fotos både publiceres digitalt og på tryk.

 

Vedtaget på PROSAs delegeretforsamling d. 17-18. november 2018

 

Sidst revideret

23. september 2020