Kommissorium for Redaktionsudvalget

Prosabladets målsætning

Prosabladet har til formål at sikre kommunikationen mellem forbundet PROSA og medlemmerne. Prosabladet er sammen med internetmedier PROSAs primære middel for formidling af information om forbundets politiske arbejde og organisation.

Prosabladet understøtter PROSAs mål og gennemførelse af den arbejdsplan, der er vedtaget af delegeretforsamlingen.

Prosabladet er et fagforeningsblad og artikler skal, når det giver mening, ses fra arbejdstagers synspunkt.

Redaktionsudvalget vælges direkte af PROSAs delegeretforsamling. Formålet med dette er at sikre en fri debat om alle spørgsmål omkring PROSAs arbejde, som medlemmer af forbundet måtte ønske at tage op i bladet – herunder debat om forbundets politiske linje. Redaktionsudvalget har derfor en særlig forpligtelse til netop at sikre fri adgang for alle synspunkter.

Prosabladet skal give alle organer i forbundet – herunder formanden og næstformanden, de fagligt valgte, forbundets daglige ledelse, Hovedbestyrelsen, udvalg i forbundet samt lokalafdelinger – plads til at formidle deres synspunkter til medlemmerne. Formen kan tilpasses efter redaktionens skøn, idet det samtidig tilstræbes, at debatindlæg skal tilføre debatten indhold.

Prosabladets indhold og form

Prosabladet udkommer som et magasin, der publiceres med et fast interval, besluttet af redaktionen.
Prosabladet udgives i trykt form, som en e-mail udgave og i to elektroniske udgaver på nettet. De 2 elektroniske udgaver er dels en HTML-udgave og dels en PDF-udgave egnet til print.
Alle PROSAs medlemmer har ret til og skal som udgangspunkt modtage Prosabladet enten i den trykte udgave eller som e-mail. 
For alle udgaver gælder det, at de skal være præsentable og i trit med den standard, der er for sådanne publikationer i branchen.

Herudover skal stof fra Prosabladet også være tilstede på udvalgte sociale medier. Dette betyder, at udvalgte artikler fra Prosabladet publiceres her. Redaktionsudvalget udvælger, hvilke sociale medier der fokuseres på.

Ud over dette udkommer Prosabladet i form af:
En elektronisk nyhedstjeneste; redaktionen har ansvaret for en publicering af relevante IT- og faglige nyheder flere gange om ugen.

Generelt

Disse kanaler skal opfattes som komplementære og understøtte hinanden.
Formidling af information omkring foreningsaktiviteter sikres en fast og fremtrædende plads, således at de bliver iøjnefaldende for mediernes læsere.

Retningslinjer for indholdet af Prosabladet
Der er fem former for stof i Prosabladet.

1. Artikler, som redaktionen har fastlagt, skal trykkes i bladet. Disse artikler redigeres med ansvar over for skribenterne og presseloven. Emner for disse artikler kan være faglige spørgsmål, IT-faglige emner eller stof fra PROSAs interne liv og aktiviteter.

2. For at fremme debatten om IT-faget, informationsteknologien og organisationen PROSAs udvikling, tilbyder redaktionen henholdsvis HB, de valgte faglige sekretærer på skift, uddannelsesafdelingen og A-kassen, en side i bladets spalter, hvor de har mulighed for at markere holdninger til aktuelle politiske og situation, udviklinger og sager efter eget valg.

3. Debatsiderne – der stilles til rådighed for læserne, og hvor de har mulighed for at skrive om, hvad der ligger dem på sinde – så længe det er relevant for PROSA og PROSAs aktivitetsområder, og indlæggene overholder den debatkodeks, som redaktionen har vedtaget (se bilag 1).

4. Annoncer, der er betalt af tredjepart, og som vi ikke har nogen indflydelse på – andet end, at de skal overholde den gældende kodeks for, hvilke former for annoncer, der må være i Prosabladet (se bilag 2).

5. Annoncer, indrykket af forbundet, lokalafdelingerne, A-kassen og PROSAs samarbejdspartnere, med oplysning til medlemmerne.

Indenfor disse områder prioriteres følgende typer indhold:

PROSA som fagforening

Dette er fagpolitisk stof, som er relevant for forbundets arbejde. Det kan f.eks. være orientering om PROSAs og A-kassens arbejde, eller hvad der sker på de arbejdspladser, som foreningsmedlemmer er ansat på. Vi lægger også vægt på at skrive om rigtige mennesker og de sager, de er involveret i.

IT-udviklingen

Dette område er grundige beskrivelser og vurderinger af den nyeste IT-teknik. Det handler om analyse- og designværktøjer, software og hardware. Og hvordan man kan sikre systemerne bedst muligt.
IT´s indflydelse på og betydning for samfundsudviklingen, og de forandringer som udviklingen af tek-nikken medfører i den måde, de enkelte samfund fungerer på regionalt og globalt plan.
Ud over dette vil vi prioritere de debatindlæg, der indkommer, ved at trykke dem i førstkommende nummer af bladet.
Vi vil arbejde på at gøre stoffet om forbundets aktiviteter og udviklingen på arbejdsmarkedet generelt mere informativt og relevant for læserne. Vi ønsker derved at bidrage til at gøre flere medlemmer interesserede i organisationens udvikling, dens indre liv og medlemmernes egne arbejdsvilkår. Vi vil løbende arbejde på at gøre det faglige stof lettere tilgængeligt – bl.a. ved at stille krav til form og læsevenlighed. Bladet kan ikke bare præsentere tørre regler taget lige fra lovteksterne – det kræver en journalistisk bearbejdning.
Prosabladet vil fastholde en redaktionel linje, der sikrer, at omtalen af nye produkter ikke fremtræder som skjult reklame for disse, men er en sober vurdering af produkterne og deres anvendelighed.
Informationsteknologien har særligt de seneste år haft en stigende betydning for udviklingen af verdenssamfundet. Prosabladet skal fortsat følge denne udvikling og beskrive denne indflydelse ud fra to synsvinkler – hvilken betydning denne udvikling har for de jobfunktioner, IT-folkene varetager og kommer til at varetage, og hvilke fremtidige kompetencer, der er nødvendige, for at IT-folk kan sikre deres fremtid på IT-jobmarkedet

Redaktionsudvalget

Redaktionsudvalget nedsættes af DF og har mindst 4 DF-valgte medlemmer. Udvalget konstituerer sig med en formand.

Udvalget holder regelmæssige møder, der efter aftale kan ske via et af PROSA udvalgte og afprøvet telekonferencesystem. Dette giver mulighed fro at redaktionsudvalget kan have medlemmer over hele landet.

Redaktionsudvalget har det politiske ansvar for udgivelsen af PROSAs fagblad. Udvalget råder over det budget, der er aftalt med HB inklusiv de budgetterede annonceindtægter.

Udvalgets arbejde sker helt generelt i tæt samarbejde med den af PROSA-ansatte ansvarshavende redaktør og de medarbejdere, der i øvrigt er tilknyttet bladet.

Udvalget træffer afgørelse om valg af og indgår kontrakter med trykkeri og andre underleverandører.

Redaktionsudvalget har ansvaret for at fastlægge retningslinjer for Prosabladets indhold under skyldig hen­syntagen til overholdelse af Prosabladets målsætning, herunder særligt, at alle medlemmer og organer i PROSA får mulighed for at komme til orde i Prosabladet. Et andet vigtigt kriterium for valg af stof er aktualitet og væsentlighed.

Formidlingen skal inden for budgettets rammer virke professionel i form og indhold.

Redaktionsudvalget har derfor ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg, afvise indlæg som an­ses for uegnede til bladet eller udsætte optagelsen til et passende, senere tidspunkt. Redaktionsudvalget står til ansvar over for DF for sine beslutninger på dette område.

Udvalget har ansvaret for at sikre kommunikationen til HB/FU og PROSAs daglige ledelse om relevante emner inden for sit område.

Udvalget er forpligtet til at lade forbundets ledelse udgive et indstik eller et særnummer af Prosabladet med indkaldelse og materiale til ordinære- og ekstraordinære delegeretforsamlinger samt midtvejs­mø­der. Omkostningerne til disse indstik/særnumre er ikke inkluderet i Prosabladets budget og skal der­for finansieres af anden vej.

Ressource og planer

Posten som ansvarshavende redaktør besættes af en medarbejder i PROSA efter aftale med redaktions­udvalget. PROSA er forpligtet til, som led i den ovenfor nævnte produktions­aftale, at levere kvalificerede ressourcer til produktion af Prosabladet.

Udvalget tager straks efter DF initiativ til, at der udarbejdes en aftale om produktion af bladet mellem redaktionsudvalget og den ansvarshavende redaktør. Denne aftale skal være klar senest to måned­er efter DF´s afholdelse.

PROSA er forpligtet til at stille tidssvarende teknisk udstyr til rådighed til udarbejdelsen af Prosabladet.

Ved ansættelse af medarbejdere, som skal kunne indgå i arbejdet med produktionen af Prosabladet, deltager mindst et DF-valgt medlem af redaktionsudvalget i ansættelsesudvalget.

Vedtaget på PROSAs delegeretforsamling 19.-20. november 2016

 

 

Sidst revideret

24. september 2018