Redaktionel linie

Uddannelsessteder under lup

Fra tid til anden sætter vi fokus på it-uddannelserne og de konkrete uddannelsessteder. Har du en god historier så tag kontakt - så dukker vi op med luppen.

Tema

Vi har som regel en tema artikel som f.eks. skriver om de it-studerendes kvaler med gruppearbejde og kommer med gode råd, eller fortæller om hvordan det er at komme fra studiet og ud på arbejdsmarkedet.

Shit Happens - når lorten falder nedad

Vi fortæller gerne de Små historier - eksempler på hvad der kan gå galt og hvordan man ikke skal gøre, på arbejdspladser - faglige sager fra sagsbehandlerne på den anden side af væggen.

It-faglige artikler

Vi bringer altid en it-faglig artikel, der er skrevet af en der arbejder inden for det pågældende emne. Det er artikler skrevet af fagfolk til fagfolk.

Fagforening for dummies

Vi prøver at give svar på helt elementære spørgsmål om a-kasse eller fagbevægelsen oprindelse eller havd som helst, der vedkommer fagforeninger og ingen spørgsmål er for dumme til at blive beskrevet.

Derudover bringer vi stof om studiepolitiske emer, reportager fra begivenheder på studiestederne, sidste nye meldinger fra statistikker om beskæftigelse og studieoptag samt andet der har relevans til it-professionelles studie og arbejdsliv.

Bladet henvender sig til de, som føler sig som it-studerende og har interesse for faget.
Både KVU'ere som datamatiker studerende, mulitimediedesigner studerende, it-supportere og LVU dvs. dataloger, HD-dat'er, it-ingeniører og det efterhånden stigende antal professionssbachelorer etc.

Behandlingsregler

[ OSS oversigt ] [ Behandlingsregler ]

 

Hvornår er det tilladt at samkøre personoplysninger?

Samkøring er én behandlingsform på linje med andre behandlingsformer, som f.eks. indsamling, registrering, videregivelse og sletning. Samkøring er en fælles betegnelse for forskellige tekniske løsninger, som vedrører sammenkobling af oplysninger, der kommer fra forskellige databaser eller behandlinger. Under samkøring hører maskinelle overførsler, hvorved en database/behandling tilføres oplysninger fra en anden behandling, således at den modtagende database/behandling udvides med disse oplysninger. Til begrebet samkøring henregnes endvidere maskinelle sammenstillinger af oplysninger fra forskellige databaser/behandlinger, hvorved der dannes et "uddata-produkt", f.eks. en ny database.

Samkøring af data fra forskellige databaser kan ske med meget forskellige formål. Samkøring kan f.eks. gennemføres af tekniske og praktiske hensyn hvor eksisterende data som adresser o.l. opdateres, eller for at opnå en korrekt sagsbehandling ved at oplysninger om udbetalinger fra en myndighed indgår i sagsbehandlingen hos en anden myndighed. Samkøring kan også gennemføres for at samle personoplysninger, således at der dannes en profil eller billede af personen. Endvidere kan samkøring gennemføres for at kontrollere om udbetaling af forskellige ydelser er sket uberettiget. Disse sidste formål med en samkøring anses i almindelighed for at indebære en væsentlig risiko for indgreb i den personlige integritet.

Persondataloven indeholder ikke særlige regler om samkøring i almindelighed og hvorvidt en samkøring kan gennemføres må derfor vurderes udfra samme regler som al anden behandling af personoplysninger. Der vil typisk indgå en videregivelse fra en behandling til en anden behandling og ofte også fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, således at betingelserne for videregivelse også skal være opfyldt. Det helt grundlæggende krav om at enhver behandling skal foregå til udtrykkeligt angivet og sagligt formål er helt afgørende for vurderingen af om en samkøring kan gennemføres. Samkøringen skal fremgå - eller i det mindste ikke være uforenelig - med begge behandlingers formål. Endvidere skal det fremgå af de oplysninger som er de registrerede har modtaget, som led i de dataansvarliges oplysningspligt.

Samkøringer med henblik på kontrol har meget rimeligt haft særlig opmærksomhed. Den politiske afklaring, som er kommet til udtryk i en betænkning fra Folketingets Retsudvalg i 1991, har ført til, at sådanne samkøringer anses for acceptable under forudsætning af at de er vedtaget af Folketinget, og der informeres om at kontrollen vil blive gennemført allerede ved indsamlingen af oplysningerne - det sidste er i dag blevet et generelt krav i persondataloven.

Opmærksomheden om samkøringer i kontroløjemed er blevet en del af persondataloven, idet det er bestemt at sådanne behandlinger skal anmeldes til Datatilsynet, der skal afgive en udtalelse før behandlingen kan startes. Det kan forventes at offentlige myndigheder vil følge anvisninger fra Datatilsynets udtalelser. Der sigtes med bestemmelsen til kontrol, som foretages såvel før som efter der er truffet en afgørelse over for en person.

I Datatilsynets vejledning om anmeldelse af behandlinger til den offentlig forvaltning hedder det:

"Ved samkøring i kontroløjemed forstås først og fremmest samkøring/sammenstilling af oplysninger med det formål at afsløre, om en person ansøger om en ydelse, som vedkommende ikke er berettiget til, f.eks. socialt bedrageri. Der kan dog også i andre situationer være tale om samkøring i kontroløjemed, f.eks. hvis formålet er at afsløre ulovlige bopælsforhold eller i øvrigt at kontrollere afgivne oplysninger. En sådan samkøring vil kræve, at myndigheden har et klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på, hvilket i praksis vil sige, at der kræves lovhjemmel"

Eksempler på sådan lovhjemmel kan bl.a. findes i:

  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
  • Lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
  • Landbrugsloven
  • Fiskeriloven
  • Boligstøtteloven
  • Lov om børnepasningsorlov
  • Integrationsloven

Senest opdateret 30.07.2001

[ OSS oversigt ] [ Behandlingsregler ]

Downloads

Persondataloven

(PDF)