Arbejdsmarkedet, Ansættelsesforhold

Fakturaer erstatter faste jobs

I stigende grad omgår arbejdsgiverne de ansattes rettigheder ved at insistere på vikariater og forskellige former for løst tilknyttet arbejdskraft i stedet for fast ansættelse. Derfor gå PROSA nu ind i en konkret sag.

Gennem en årrække har der været en tendens til, at en stigende del af vores medlemmer ikke kan få faste jobs og således kun kan få arbejde på det, vi kalder prekære betingelser. Det drejer sig om vikarer, tidsbegrænset ansatte og forskellige former for løst tilknyttet ansættelse, hvor arbejdsgiver bare omgår den ansattes rettigheder ved at sige, at man kun kan få arbejdet, hvis det er på faktura i stedet for som ansat.

Det er et stort og voksende problem. Mange af vores medlemmer får den ene tidsbegrænsede ansættelse efter den anden. Vores erfaringer er, at vikarer reelt underbetales i forhold til fastansatte, selv om der i et EU-direktiv stilles krav om, at vilkårene skal være lige. Denne gruppe af ”pseudoselvstændige” risikerer, at skattevæsenet alligevel mener, at de er lønmodtagere, så de ikke får den selvstændiges fordele, mens a-kassen mener, de er selvstændige, og dermed besværliggøres adgangen til dagpenge ved ledighed.

I forhold til (pseudo)selvstændiges situation er der en række forbedringer på vej. Vi ved allerede nu, at selvstændige fremover vil få bedre vilkår i dagpengesystemet. Folketinget har lavet et forlig, som sikrer, at dagpengesystemet på dette punkt bringes i bedre overensstemmelse med virkeligheden for ansættelsesformer. Forbedringerne vil formentlig træde i kraft omkring juli 2018. Vi vil arbejde videre for, at der også på andre områder sker en ligestilling, for eksempel at man får mulighed for at få dagpenge, når man er syg.

I tidsbegrænsede ansættelser er der mange, som bliver pålagt kunde- eller konkurrenceklausuler, så de har ringere mulighed for at søge fast arbejde. Det mener PROSA faktisk er strid med den gældende lovgivning. Vores opfattelse er, at man ikke kan pålægges hverken en kunde- eller konkurrenceklausul, når man er tidsbegrænset ansat. Vi har endnu ikke set en retssag, som har taget stilling til dette, men det skyldes, at arbejdsgiverne hver gang har bøjet sig og accepteret, at de ikke kan gøre klausulerne gældende.

I forhold til vikarer er EU’s direktiv om ligebehandling af vikarer implementeret i Danmark sådan, at hvis der er en overenskomst, så gælder direktivet ikke. Det betyder, at mange it-folk arbejder som vikarer til lønninger, der ligger langt under kollegernes. Vi rejser derfor nu en konkret sag for at få medhold i, at en overenskomst, som ikke indeholder løn, ikke kan tilsidesætte direktivets krav om, at man ikke bliver betalt dårligere end kollegerne.

EU-Kommissionen er desuden i gang med et arbejde, der skal skabe ændringer i forbindelse med ansættelseskontrakter. Der lægges op til en bredere definition af, hvem der skal have en ansættelseskontrakt, således at pseudoselvstændige også skal have en ansættelseskontrakt. Der lægges op til, at man skal have kontrakten, før man begynder på arbejdet, og at man skal have kontrakten uden hensyn til antal arbejdstimer og ansættelsens længde. Der er tale om tidlige forarbejder på dette område, og der er langt til en endelig vedtagelse.

Så der sker noget på mange fronter. PROSA er involveret i mange aktiviteter – også med andre forbund - for at forbedre forholdene for disse grupper. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har erfaringer, forslag eller idéer at dele med os. Det er trods alt dig, der bedst ved, hvor skoen trykker.

botMessage_toctoc_comments_9210