Lønberegner

Beregningsmodel for lønberegneren

Lønnen for privatansatte

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Lønnen for offentligt ansatte

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Lønnen er incl. faste tillæg, engangstillæg og arbejdsgiverens pensionsbidrag.
Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvordan har vi lavet tallene

Beregningerne er foretaget ved lineærregression. På basis af alle tallene for en arbejdsfunktion. Vi har herefter set på, hvordan den enkelte specialisering ligger i forhold til alle de andre inden for arbejdsfunktionen.

For at kunne give tal på så mange specialiseringer som muligt har vi valgt at regne på baggrund af tal fra alle, der har en given specialisering. Den normerede studietid for den enkelte uddannelse er lagt til erhvervserfaringen. Vi har lavet kørsler på de stor grupper og set at denne metode svare rimeligt godt til virkeligheden.

Gennemsnit, median og kvartiler

Der er generelt så få observationer at det ikke giver mening at udregne gennemsnit, medianer og kvartiler for de enkelte anciennitetstrin. 

Jeg kan ikke se lønnen for min erhvervserfaring.

Vi kan kun give tal for det anciennitets-interval som vi har oplysninger på for den enkelte specialisering.

Ligger du uden for det interval der er data på, vil vi anbefale:

  1. at du først ser om den specialisering du vil undersøge ligger over eller under niveauet for den samlede jobfunktion.
  2. Herefter kan du bedre vurdere hvor du skal ligge i forhold til det tal du får når du ser på tallet for hele arbejdsfunktionen på dit anciennitetstrin.