FAQ om den offentlige konflikt

Afspadsering

Du kan ikke afspadsere, mens du er i konflikt.

Påbegyndt afspadsering afbrydes ved konfliktens start. Selv om du før konfliktens start har aftalt afspadsering, mens konflikten løber, kan den ikke afholdes.

Anciennitet

Du optjener ikke anciennitet, mens du er i konflikt. Hverken i forhold til opsigelsesvarsel, lønanciennitet, efterlønspræmie eller jubilæum.

Barns sygdom

Du har ikke ret til barns første sygedag under en konflikt, men PROSA tager selvfølgelig altid individuelle hensyn, så hvis dit barn bliver syg under konflikten, skal du straks kontakte PROSA på konflikt@prosa.dk.

Deltid

Når du er på deltid får du også konfliktstøtte fra PROSA svarende til den betaling, du normalt får fra din arbejdsgiver

Efterløn

Efterlønsmodtagere, der har valgt at kombinere efterlønnen med arbejde, vil blive omfattet af konflikten, såfremt beskæftigelsen er det, men kun for så vidt angår det antal timer, der skulle have været arbejdet under konflikten.

Beskæftigede medlemmer, som søger/har søgt om overgang til efterløn før konfliktens start, kan først overgå til efterløn, når konflikten er ophørt. Et evt. tab, som den enkelte påføres, kompenseres helt eller delvist af PROSA ved udbetaling af konfliktunderstøttelse/konfliktlån.

Hvis en a-kasse har meddelt aktuelt beskæftigede forhåndstilsagn om godkendelse af overgang til efterløn fra et tidspunkt, der ligger efter konfliktstarten, kan efterløn først udbetales fra det tidspunkt, hvor konflikten er ophørt. Der bør derfor søges nærmere information hos PROSA eller hos A-kassen.

I øvrigt bemærkes, at medlemmer, der kan optjene timer til skattefri efterlønspræmie, skal være opmærksomme på, at der i konfliktperioden ikke optjenes timer til præmien. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at medlemmerne mister muligheden for at optjene 12 skattefri præmier, idet overarbejde på andre tidspunkter i optjeningsperioden for de skattefri præmier kan medregnes i antallet af timer. 

Medlemmer, der kan optjene skattefri præmie, skal også være opmærksomme på, at såfremt de modtager dagpenge i perioden med optjening af skattefri præmie, fx fordi de på grund af konflikten ikke har optjent fuld ret til løn under ferie i det ferieår, der efterfølger konflikten, vil dette bevirke et fradrag i det maksimale antal timer, som kan medregnes til optjening af skattefri præmie. Udbetaling af dagpenge vil derfor altid betyde, at muligheden for at optjene 12 skattefri præmier mistes. Hvis du er i den situation, skal du henvende dig til PROSA. 

Elever og lærlinge

Elever er generelt undtaget fra at deltage i konflikt. Hvis du som elev ikke møder på arbejde, vil det kunne betragtes som en udeblivelse og din arbejdsgiver vil kunne ophæve din kontrakt. Elever må tilsvarende heller ikke være omfattet af en lockout.

Under konflikten skal elever og lærlinge udføre arbejde, der hører under deres oplæringsområde.

Man skal ikke udføre konfliktramt arbejde, dvs. arbejde, som skulle være udført af de konfliktende kolleger.

Bliver det på grund af konflikten nødvendigt at sende lærlingen/eleven hjem, skal han/hun alligevel have løn.

Ferie, afholdelse af

Er du startet på ferie før konflikten, fortsætter ferien i konfliktperioden. Du indtræder i konflikten ved feriens ophør.

Planlagt ferie, som starter efter eller på samme dag som konfliktens start, bliver aflyst. Man kan evt. aftale med arbejdsgiver og PROSA at aftalt ferie opretholdes på trods af konflikten.

Du kan heller ikke rejse væk under konflikten, da du skal kunne møde umiddelbart efter konfliktens ophør. Hvis man ikke møder op, er der som udgangspunkt tale om udeblivelse, som kan medføre bortvisning.

Rejseforsikring:
LB-Runa, GF Forsikring, Europæiske, Gouda, Safway og Alka Forsikring har alle ekstraordinært besluttet at dække under specifikke vilkår.
For LB-Runa og Alka skal forsikringen være købt senest den 1. marts – for GF Forsikring inden den 1. marts og der dækkes ved både strejke og lockout.
Europæiske og Gouda dækker både ved strejke og lockout, hvis rejsen og forsikringen er bestilt inden konfliktvarslet.
Safeaway dækker ved lockout, hvis rejsen er bestilt senest den 28. februar 2018. Der dækkes ikke ved strejke.

Vedr. omsorgsdage og afspadsering, se "Afspadsering".

Ferie, optjening af

Du optjener ikke ret til ferie med løn under konflikten.

Hvem er ramt af konflikt?

CO10 har på vegne af PROSA sendt strejkevarsel for medlemmer på følgende områder:

• Landbrugsstyrelsen
• Vejdirektoratet
• Undervisningsministeriet - Departement og styrelser
• Uddannelses- og forskningsministeriet - Departement og styrelser
• Professionshøjskolen Metropol (fusion med UCC)
• Professionshøjskolen UCC (fusion med Metropol)
• Ordrup Gymnasium
• Roskilde Gymnasium
• Rungsted Gymnasium
• Århus VUC og HF

Staten har varslet lockout for alle PROSA medlemmer, der arbejder på PROSAs overenskomst med staten, med undtagelse af en liste med navngivne personer, som vi kontakter særskilt.

De navngivne medlemmer er ansat på nedenstående arbejdspladser.
Bemærk at alle de, der er undtaget, vil blive kontakte direkte af PROSA:

• GEUS (1)
• Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Departmentet (1)
• Vejdirektoratet (2, sendt i strejke)
• Folkekirkens IT (3)
• Det Kongelige Teater (3)
• Den Danske Filmskole (2)
• Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (2)
• Nationalmuseet (1)
• Det Kgl. Bibliotek (1)
• Slots- og Kulturstyrelsen (1)
• Udlændingestyrelsen (2)
• Københavns Universitet (19)
• Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (3, sendt i strejke)
• VIA Univercity College (11)
• Arkitektskolen Aarhus (1)
• Københavns Professionshøjskole (2)
• University College Syd (1)
• Syddansk Universitet (4)
• Designskolen Kolding (1)
• Copenhagen Business School (2)
• Professionshøjskolen UCN (1)
• IT Universitet (3)
• Roskilde Universitet (2)
• Danmarks Tekniske Universitet (10)
(tallet i parentes, er antallet, der ikke er varslet i lockout).

Derudover har PROSA varslet sympatikonflikt på Statens IT.

Indmeldelser og udmeldelser

Hvis man er omfattet af et konfliktvarsel, kan man ikke melde sig ud af PROSA.

Hvis man melder sig ind i PROSA, bliver man straks omfattet af konflikten, såfremt man er ansat på PROSAs overenskomst med staten.

Hvis man er indmeldt senest den 15. marts, modtager man konfliktstøtte fra PROSA på lige fod med andre PROSA-medlemmer.

Indtægt

Sender PROSA dig i konflikt (strejke eller arbejdsgiverens lockout), får du konfliktstøtte. Det er Hovedbestyrelsen der fastsætter niveauet for konfliktstøtte ved hver konflikt. Normalt gives der fuld løn - dog ikke pension, ferie, ferietillæg og genetillæg.

Job med tilskud (fleksjob, løntilskud)

Ansatte i fleksjob, job på særlige vilkår eller job med løntilskud deltager i konflikten på lige fod med øvrige ansatte efter samme overenskomst. Konfliktstøtten udbetales udfra summen af løn og flekslønstilskud.

Hvis du er ansat i fleksjob efter de gamle regler (det vil sige før 1. januar 2013), skal du have fuld konfliktunderstøttelse, selvom du for eksempel kun arbejder 15 timer om ugen. Dvs. du er stillet som andre fuldtidsbeskæftigede medlemmer og vil derfor få konfliktunderstøttelse svarende til 37 timer.

Hvis du er ansat i fleksjob efter de nye regler, har du ret til konfliktunderstøttelse, som dækker både lønnen fra arbejdsgiver og fleksløntilskuddet fra din bopælskommune.

Konfliktstøtte under lockout

Der er ikke forskel på lockout og strejke i forhold til den konfliktstøtte, du kan modtage fra PROSA. PROSA betaler konfliktstøtte både til strejkende og til lockoutede.

Kontaktoplysninger

Det er vigtigt, PROSA har dine korrekte kontaktoplysninger og at du har opdateret alle oplysninger om dine arbejdsforhold på "Mit PROSA".

Da din adgang til din arbejdsmail formentligt vil blive afskåret ved en konflikt, er det vigtigt, at du opgiver en privat mailadresse til os.

Kurser i arbejdstiden

Kurser der er påbegyndt før konflikten:
Du har principielt pligt til af afbryde kurset. Det kan dog evt. aftales med PROSA, at du kan fortsætte kurset.

Når konflikten er startet, får du ikke løn under kurset.

Påbegyndelse af kursus under konflikt:
Du kan ikke påbegynde et kursus, mens der er konflikt.

Lockout - hvem er omfattet?

Du er omfattet, hvis du er ansat på PROSAs overenskomst med staten. Dog er der nogle, som staten ikke har varslet i lockout. De pågældende har fået direkte besked.

Hvis du ikke er varslet i lockout og ikke er varslet i strejke, er du ikke omfattet af konflikten.

Se også "Hvem er ramt af konflikt"

Nystartet på arbejde

Hvis du starter på arbejdet efter konflikten er startet, bliver du straks omfattet af konflikten, hvis du er medlem af PROSA og arbejder på en overenskomst mellem PROSA og staten.

Opsigelse

Hvis du bliver opsagt før konflikt:
Hvis du er opsagt før konfliktens start, deltager du i konflikten ligesom dine kolleger. Det gælder også, hvis du er fritstillet.

Er opsigelsesperioden ikke udløbet ved konfliktens ophør, skal du genoptage arbejdet i den resterende del af opsigelsesperioden, medmindre du er fritstillet.

Hvis din opsigelsesperiode udløber under konflikten, træder du ud af konflikten.

Hvis du ikke har fået andet arbejde, skal du huske at melde dig ledig.

Hvis du bliver opsagt medens, der er konflikt:
Din arbejdsgiver kan opsige dig, mens der er konflikt, men det må ikke være begrundet i konflikten.

Du kan opsige dit job under konflikten med dit sædvanlige varsel.

Orlov (forældre-, barsel-, fædre- osv)

Hvis du ville være omfattet af konflikten, hvis du ikke var på orlov, er du omfattet af konflikten.

Du vil derfor ikke modtage løn fra din arbejdsgiver. Din kommune kan imidlertid give dig dagpengerefusion. Se på borger.dk, hvordan du får denne refusion. PROSA supplerer op til almindelig konfliktunderstøttelse.

Anden orlov

Påbegyndt før konfliktstart:
Hvis du er i gang med din orlov ved konfliktstart, kan du fortsætte afholdelsen. En orlovsydelse vil fortsætte. Hvis du får løn under orloven, ophører dette og du kan i stedet få konfliktstøtte.

Ikke påbegyndt før konfliktstart:
Du kan ikke påbegynde din orlov

Orlov ophører under konflikten:
Du bliver omfattet af konflikten ved orlovens ophør.

Overenskomst - jeg er ikke ansat på PROSAs overenskomst

Du er som udgangspunkt ikke omfattet af hverken strejke eller lockout og skal møde på arbejde som sædvanligt (se dog evt. under "Sympatikonflikt").

Du skal gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at du ikke er omfattet.

Konfliktramt arbejde:
Du må ikke udføre konfliktramt arbejde under konflikten. En god test for dette er, om du ville blive sat til opgaven, hvis den samme kollega var syg? Hvis det ville være helt normalt, skal du udføre opgaven.

Du må aldrig nægte at udføre en opgave

Det er stadig en bortvisningsgrund - også under en konflikt. Få ordren på skrift (mail) og kontakt straks PROSA. Hvis chefen insisterer på, at du gør det straks, så udfør arbejdet straks, men kontakt PROSA så snart det er muligt

Over-/merarbejde:
Du må ikke pålægges ekstra arbejde for at afbøde konflikten. Igen skal man sammenligne med situationen før konflikten. Ville du være pålagt overarbejde før konflikten, kan du også pålægges overarbejde i konflikten. Er du uenig med lederen, skal du få ordren på skrift (mail) og kontakte PROSA.

Liv, ære, velfærd
I situationer hvor liv eller helbred er truet, kan der være tvingende grunde til at stoppe arbejdet.
Du skal gøre dit bedste for at møde ind på arbejdspladsen under konflikten. Men der kan være situationer, hvor dette er besværligt (f.eks. fysisk blokade), eller det kan være svært at se kollegaer i øjnene efterfølgende. Derved kan dit liv eller helbred være truet under en konflikt. Hvis du kommer i den situation, kontakt PROSA straks (33 36 41 41).

Privatansat, hvad kan jeg gøre?

Du kan skrive læserbreve - tweets og lave facebookopdateringer.

Du kan evt. sammen med dine kolleger på din arbejdsplads, i din fagforening eller andet vedtage en udtalelse, der støtter de offentlige ansatte og måske gør opmærksom på, at vi faktisk har fælles interesser.

Du kan måske i forældrekredsen i dine børns daginstitution lave en udtalelse, der støtter de ansatte og lægger ansvaret på arbejdsgiverne. 

Du kan deltage i demonstrationer. 

Denne solidaritet vil være yderst værdsat blandt de offentlige kolleger, dog skal man sikre sig, at deltagelse i disse aktiviteter foregår UDEN for egen normal arbejdstid. 

Prøvetid

Hvis du er under prøvetid, deltager du i konflikten som alle andre. Dit prøvetidsvarsel suspenderes og fortsætter, når konflikten er slut. 

Seniorjob

Hvis du er ansat på PROSAs overenskomst med staten, er du omfattet af konflikten på lige vilkår med andre PROSA medlemmer.

Sygemeldt

Sygdom indtrådt før konflikten:

Hvis du er sygemeldt, inden konflikten starter og har ret til løn under sygdom eller sygedagpenge betalt af din arbejdsgiver, er du ikke længere berettiget til dette, når konflikten starter. Men du er berettiget til sygedagpenge fra din kommune. På borger.dk kan du se, hvordan du anmoder herom. PROSA supplerer op til almindelig konfliktstøtte.

Sygdom indtræder under konflikten:

Hvis du bliver syg, efter konflikten er begyndt, har du hverken ret til løn eller sygedagpenge, mens konflikten løber. I stedet modtager du konfliktstøtte. Det er dog en forudsætning, at du hurtigst muligt meddeler PROSA, at du er syg.

Efter konflikten:

Når konflikten ophører, er du, på samme måde som normalt, forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om, at du er blevet syg eller fortsat er syg.

Deltidssygemeldt:

Hvis du er delvis sygemeldt senest på det tidspunkt, hvor konflikten begynder, er du kun berettiget til sygedagpenge for de timer, hvor du er uarbejdsdygtig. Du er som deltidssygemeldt ikke længere berettiget til løn fra det tidspunkt, hvor konflikten iværksættes. I stedet er du som (deltids)sygemeldt berettiget til konfliktunderstøttelse. De sygedagpenge, som din arbejdsgiver ellers ville modtage fra din bopælskommune, skal principielt tilfalde dig, og vil blive modregnet i konfliktunderstøttelsen.

Sympatikonflikt

Det er muligt, at PROSA etablerer en sympatikonflikt. Dette kan vi først gøre, når der er varslet en konflikt fra det andet forbund.

Ved en sympatikonflikt gælder øvrige regler for at være i konflikt.

PROSAs har varslet sympatistrejke på Statens It efter afstemning blandt medlemmerne på arbejdspladsen. Strejken træder efter planen i kraft d. 23. april.

Tillæg til lønnen

Du får din normale fast påregnelige løn inkl. fast påregnelige tillæg. Dog er fx genetillæg undtaget, da et genetillæg gives for gener, som du ikke har, mens du er i konflikt Du får heller ikke ferietillæg.

Se også "Indtægt"

Tidsbegrænset ansættelse

Hvis du er tidsbegrænset ansat, deltager du på lige fod med kollegerne i konflikten. Hvis ansættelsen ophører, mens du er i konflikt, ophører ansættelsen. Det betyder, at du ikke længere er en del af konflikten. Husk at melde dig ledig, hvis du ikke har fået andet arbejde.

Tjenesterejser

Der skelnes mellem tjenesterejser, som er påbegyndt, men ikke fuldført, ved konfliktens start, og tjenesterejser, som er planlagt, men ikke påbegyndt før konflikten.

Påbegyndte tjenesterejser:
Medlemmer, som er omfattet af konflikten, og som er på tjenesterejse, når den iværksættes, har pligt til at afbryde rejsen og vende tilbage med første mulige trafikforbindelse. Der benyttes samme transportmiddel som på udrejsen.

Det kan dog konkret aftales lokalt med den faglige organisation, at en påbegyndt tjenesterejse ikke skal afbrydes under en overenskomstmæssigt varslet konflikt, hvis arbejdsgiver i øvrigt er enig i, at tjenesterejsen bør afvikles som planlagt.

Planlagte tjenesterejser:
Planlagte tjenesterejser kan ikke påbegyndes efter konfliktens start.

Virksomhedspraktik

Hvis du er i virksomhedspraktik, er du ikke omfattet af overenskomsterne og dermed heller ikke af organisationernes konfliktvarsler.

Arbejdsgiverne må ikke sætte dig til at udføre konfliktramt arbejde og hvis de alligevel gør det, skal du henvende i PROSA.

Hvis du er sygemeldt (med løn) og udsendes i praktik på egen arbejdsplads, bliver du dog omfattet af konflikten, hvis arbejdspladsen i øvrigt er omfattet.

Sidst revideret

25. juli 2018

Kontakt

Faglig afdeling

konflikt@prosa.dk

33 36 41 41