PROSA i fire årtier

Prosa i fire årtier

PROSA har eksisteret siden 1967. Her er i meget korte træk beskrevet den udvikling, PROSA har været igennem.

Af Mogens Sørensen, faglig sekretær

 

1967

PROSA dannes den 15. februar 1967
Overenskomst indgås i SAS.

1968

Operatører og programmører på Datacentralen danner hver deres forening. Programmørerne tilslutter sig PROSA.

1969

PROSA stiftes som landsforening.
PROSA/XTRA dannes. Består af medlemmer, som ikke med i en lokalafdeling.

1970

De første lønstatistikoplysninger indsamles. 87 medlemmer har indsendt oplysninger.

1971

PROSA-bladet udkommer.
Samme år lejes kontorlokaler i Valby.
Kontingentet er på 8 kr.

1972

Formanden, Anker Mørk Thomsen, ansættes på halvtid.

1973

Formanden ansættes på heltid.
Etablering af sekretariat på Østerbro.
PROSA/ØST stiftes.

Overenskomster indgås på Datacentralen med hhv. operatørforeningen og programmørforeningen. PROSA/STAT varsler konflikt med det formål at opnå overenskomst inden for staten. Dette skridt medfører indklagelse for Arbejdsretten. I den forbindelse udmelder PROSA sig af FTF, samtidigt med at PROSA bliver ekskluderet, da FTF ikke vil støtte os i arbejdsretssagen.

1974

PROSA får medhold i arbejdsretten om, at de lovligt kan konflikte for opnåelse af overenskomst på statens område.
Overenskomst opnås dog ikke.
Der stiftes en a-kasse for edb-folk.
PROSA/VEST og PROSA/SYDVEST dannes. Derefter forsvinder PROSA/XTRA.
PROSA består nu af 14 lokalafdelinger, og har godt 800 medlemmer.

1975

Lønstatistikken opstartes af PRUST (PROSAs udvalg for statistik).
APR-ordningen etableres.

1976

En mere pågående fagforeningslinie slår igennem, bl.a. ved valg af den nye formand, Erik Kristensen.
En sympatikonflikt (Påskekonflikten) på Datacentralen til understøttelse af PROSA/STAT's bestræbelser for opnåelse af overenskomst, bevirker at de afbrudte forhandlinger genoptages, men afbrydes igen.
Der opnås overenskomst med Bikuben.

1977

PROSAs a-kasse bliver statsanerkendt.
De første tillidsrepræsentantkurser afholdes.
PROSA/STAT får deres overenskomst med Staten.
Et lokalafdelingskontor åbnes i århus.
PROSA/VEST og PROSA/SYDVEST sammenlægges.
Fælles overenskomst på Datacentralen for operatører og programmører.

PROSA holder 10-års jubilæum. Der bliver skrevet en sang, som stadig afsynges ved festlige lejligheder

1978

Den første faglige sekretær vælges.

1979

Endnu en faglig sekretær vælges på delegeretforsamlingen.

1980

PROSA flytter til Nørrebro.
PROSA/øST og PROSA/VEST får deres første faglige lokalsekretærer.
Kommunedata får deres egen lokalafdeling.
Planlæggerne på Datacentralen tilslutter sig PROSA.

1981

PROSA vælger ny formand. Hans Irgens afløser Erik Kristensen.
PROSA/øST tildeles deres anden faglige sekretær.
En 3-ugers strejke på Datacentralen bevirker, at der opnås en fælles overenskomst for operatører, programmører og planlæggere.
Annonce-Information udgives, indeholdende stillingsannoncer.

1982

Der åbnes lokaler i Odense og Ålborg.

1983

En udddanelsesafdeling oprettes og får tilknyttet en faglig sekretær.
PROSA opnår overenskomst på Kommunedata.

1984

Det vedtages at udarbejde et principprogram for foreningen.

1985

PROSA får ny formand. Steffen Stripp afløser Hans Irgens.
Operatørerne, programmørerne og planlæggerne på Datacentralen sammensluttes til en lokalafdeling, PROSA/DC.
PROSA på SDC opnår overenskomst.
PROSA består nu af 7 lokalafdelinger.

1986

PROSA får vedtaget et principprogram.

1987

PROSA bliver 20 år.
Jubilæumsåret er kendetegnet ved en langvarig konflikt på godt 4 måneder. PROSA/STAT og Datacentralen er de konfliktende lokalafdelinger. Konflikten er ikke billig og resulterer i et lovindgreb i løbet af sommeren.

1988

Klage over regeringsindgrebet i 1987 bliver sendt til ILO, som senere afsiger en kendelse om, at indgrebet er i strid med menneskeretskonventioner om retten til at forhandle overenskomst og retten til at strejke.
Det er året hvor PROSA vedtager, at man skal forsøge at løse grænsestridighederne med hensyn til edb-folkenes organisering.

1989

Ny lokalafdeling oprettes. PROSA/STUD, afdeling for studerende.

1990

PROSA vælger ny formand. Bodil Toft afløser Steffen Stripp.
Løsning af grænsestridigheder mellem PROSA og den øvrige fagbevægelse er igen i fokus.

1991

I forlængelse af drøftelser om løsning af grænsestridigheder, indleder PROSA drøftelser med Teknisk Landsforbund (TL) om et tættere samarbejde, om muligt sammenslutning.

1992

PROSA prioriterer LO, som den hovedorganisation, som man ønsker at tilknytte sig.
Forhandlinger med HK/Samdata om dannelse af FED (Forbundet af edb-folk i Danmark) i LO, men uden for HK.
PROSA opretter et mobilkontor.

1993

Forhandlingerne med HK vedrørende FED lider skibbrud, da HK's betingelse er indmeldelse i HK.
PROSA forsøger igen med TL.
PROSA/KMD i overenskomstmæssig konflikt.

1994

HK spænder ben for PROSAs forhandlinger med TL om fusion. Bestræbelserne for optagelse i en hovedorganisation fortsætter.
Efter flere måneders konflikt indgås forlig på Kommunedata. Resultatet er en tiltrædelsesoverenskomst til HK's overenskomst på virksomheden.
Begrebet faglig lokalafdelingssekretærer afskaffes. Alle faglige sekretærer vælges nu på delegeretforsamlingen.
Edb-fagets Pensionsordning oprettes.

1995

PROSA søger optagelse i FTF

1996

Pr. 1. januar 1996 bliver PROSA optaget i FTF. I den forbindelse indgås dobbeltmedlemskabsaftaler med FTF-organisationer.
PROSA får ny formand. Peter Christensen afløser Bodil Toft. Edb-fagligheden kommer i centrum.

1997

På årets delegeretforsamling forkastes et forslag om at kunne ændre PROSAs vedtægter med 2/3 flertal i stedet for 4/5. Forslaget faldt på 4/5-reglen.

1998

PROSAs medlemstal er stigende samtidigt med, at antallet af arbejdsløse er faldende. På grund af et stigende antal freelancere i branchen beslutter delegeretforsamlingen at fokusere på denne gruppe.

1999

PROSA vælger ny formand Henrik Kroos. Samtidig vælges en lønnet organisatorisk næstformand Niels Bertelsen

2000

PROSA får pladser i FTF’s permanente udvalg, arbejdsmarked og organisation, samtidig med, at formanden Henrik Kroos udpeges som formand for FTF’s IT & Samfundsudvalg. PROSA får en mediestrategi, som medfører, at PROSA nu er blandt de mest synlige organisationer i Danmark.

2001

PROSA gennemfører en struktur debat som bla. resulterer i, at PROSA beslutter at indføre to årlige delegeretforsamlinger i lige år. Nyt principprogram vedtages.

2002

Ledigheden begynder at stige.
PROSA fylder 35 år 15. februar. PROSA/KMD indlemmes i hhv. Øst og Vest. Henrik Kroos genopstiller ikke. Peter Ussing CSC vælges som formand i kampvalg mod Kim Alex Olsen.

2003

Da der ikke afholdes DF i dette år, afholdes midtvejsmøde, hvor ca. 60 deltagere diskuterede emner som PROSA i fremtiden, god individuel medlemsservice,

outsourcing, psykisk arbejdsmiljø, it-fagets kompetencekrav og professionel adfærdskodeks.

2004

Årets delegeretforsamling er præget af strategidiskussion om i hvilken retning, at PROSA skal bevæge sig: indgå nye overenskomster med store virksomheder eller prioritere den individuelle medlemsservice over for de medlemmer, som ikke arbejder under overenskomst. Delegeretforsamlingen bruger også en del tid på at diskutere personlige stridigheder mellem ledelsen og faglige sekretærer.

2005

For anden gang holdes der midtvejsmøde, da der ikke er et delegeretforsamlingsår.

FTF's formand Bente Sorgenfrey taler om globalisering og it-universitetets rektor, Mads Tofte, underholder om it-uddannelsernes udvikling i Danmark. Herudover er fremtidens fagforeningen et vigtigt emne på mødet.

PROSAs hovedorganisation FTF opsiger borgfredsaftalen med LO.

2006

Delegeretforsamlingen vedtager en forenklet arbejdsplan, som skal gøre det lettere styre det arbejde, som skal udføres. Et kampvalg blandt 8 faglige sekretærkandidater ender med, at 5 bliver valgt.

2007

PROSA fylder 40 år den 15. februar.


Mogens Sørensen fortsætter sin gennemgang af PROSAs historie i forbindelse med 45-årsdagen d. 15/2 - 2012.