Efter fødslen

Hvor lang barselsorlov kan jeg få? Får jeg løn under min barsel? Kan jeg udskyde min orlov? Hvad sker der hvis mit barn indlægges under barsel? Det og meget mere kan du få svar på her.

Hvad er hovedprincipperne i Barselsloven?

 • Forældrene har i alt ret til 52 ugers barselsorlov med dagpenge
 • Mor har ret til fravær fra arbejdet tidligst 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. De første 2 uger efter fødslen er der forbud mod at arbejde.
 • Far/medmor har ret til 2 ugers fravær fra arbejdet inden for barnets første 14 leveuger.
 • Forældrene kan herefter dele de resterende 32 uger efter eget ønske: De kan have orlov sammen, i forlængelse af hinanden eller på deltid. En del af orloven kan også udskydes til senere.
 • Som kommende mor skal du senest 3 måneder før forventet nedkomst underrette din arbejdsgiver, og inden barnet er 8 uger underrette om i hvor lang tid, du vil holde barselsorlov.
 • Far/medmor skal underrette sin arbejdsgiver 4 uger før vedkommendeønsker at bruge sin fædreorlov, og inden barnet er 8 uger underrette om i hvor lang tid vedkommende vil holde forældreorlov.Hvad siger Ligebehandlingsloven?

 • Hverken mor, far eller medmor må afskediges på grund af graviditet, barsel eller adoption.
 • Den tid du som forældre har været fraværende i henhold til Barselslovens §§ 6-14, medregnes ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet.
 • Forældre, der har udnyttet retten til fravær efter Barselslovens §§ 6-14, har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige for dem, og til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville have været berettiget til under deres fravær

Hvor meget orlov har jeg ret til?

Mor

Du har ret til orlov i 14 uger efter fødslen. De 2 første uger har du pligt til at holde orlov. Orlovens første dag er dagen efter barnets fødsel. Er du kvindelig funktionær har du i denne periode ret til halv løn. Hvis halv løn er mindre end dagpengene, supplerer det offentlige op til dagpengemaksimum. Hvis det er aftalt i overenskomst, personalehåndbog eller ansættelseskontrakt, kan der være ret til fuld løn eller delvis løn under denne orlov. I alle PROSAs overenskomster er der aftalt ret til fuld løn i denne periode.

I ganske særlige tilfælde, f.eks. hvis moderen dør eller er meget alvorligt syg, kan faderen indtræde i hendes ret til dagpenge i denne periode.

Far/medmor

Du har ret til 2 ugers fædreorlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. De 2 uger skal afholdes i sammenhæng. Fædreorloven skal over for arbejdsgiveren varsles med 4 uger. Hvis varslet gives 4 uger før forventet fødsel, har du ret til orlov i forbindelse med fødslen, selv om fødslen foregår tidligere end forventet.

Du kan desuden allerede her påbegynde din forældreorlov samtidig med barnets mor. Under denne orlov har du ret til dagpenge. Hvis det er aftalt i overenskomst, personalehåndbog eller ansættelseskontrakt, kan du have ret til fuld eller delvis løn under denne orlov. I alle PROSAs overenskomster er der aftalt fuld løn under denne orlov. Herudover er der flere overenskomster, f.eks. PROSA/STAT, som giver far/medmor ret til yderligere 2 ugers orlov med fuld løn inden udgangen af 46. uge efter fødslen/modtagelsen.

Din ret til orlov som far/medmor kan aldrig overtages af andre, og er ikke betinget af, at forældrene lever sammen. Men det forudsættes, at du opholder dig hos barnet i orlovsperioden.

 

Fælles

Forældrene har ret til hver 32 ugers forældreorlov. Bemærk dog, at der sammenlagt kun gives dagpenge for 52 uger i alt til begge forældre (inklusive graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov). Fraværsretten kan ikke overdrages mellem forældrene. Hvis det er aftalt i overenskomst, personalehåndbog eller ansættelseskontrakt, kan der være ret til fuld løn eller delvis løn under denne orlov. I alle PROSAs overenskomster er der aftalt ret til fuld løn i 10 uger af forældreorloven. Hvis begge forældre arbejder under overenskomsten, kan de dog kun få fuld løn for sammenlagt 10 ugers forældreorlov. En forudsætning for at få fuld løn under orloven er, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion under orloven.

Kan jeg forlænge min orlov?

 

Hvis forældrene ønsker det, har de ret til at forlænge forældreorloven med otte uger, så de i stedet får 40 uger, fra barnet er 14 uger gammelt. Retten til fulde dagpenge er dog fortsat 32 uger, som så blot fordeles over flere uger. Hvis du er i beskæftigelse eller selvstændig erhvervsdrivende, har du ret til at forlænge orloven med yderligere 6 uger, så forældreorloven i stedet bliver 46 uger. Men der er fortsat kun ret dagpenge i det, der svarer til 32 uger. Forældreorloven kan ikke både forlænges og udskydes, da forlænget orlov skal være afholdt inden for 54/60 uger efter fødslen/modtagelsen af barnet.


Jeg er blevet syg under min orlov, kan jeg få løn?

Bliver du som mor syg under din barselsorlov har du som funktionær ret til fuld løn. Hvis sygdommen har forbindelse med graviditet eller fødsel, kan arbejdsgiveren få dagpengerefusion fra 1. dag. Ellers er det først efter 30 dage.

Kan jeg udskyde min orlov?

 

Den ene af forældrene har ret til at vælge at udskyde mellem otte og 13 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt - dog før barnet fylder ni år. De uger, du har udskudt, skal holdes i én sammenhængende periode. Hvis du skifter job, beholder du denne ret overfor den nye arbejdsgiver. Bemærk dog, at du ikke kan afholde udskudt orlov, hvis du er arbejdsløs.


Begge forældre har mulighed for at aftale med arbejdsgiveren at udskyde op til 32 uger af forældreorloven. De udskudte uger kan holdes drypvis, indtil barnet fylder ni år. Det kan være enkelte dage eller timer, dog skal der for lønmodtagere afholdes mindst 20 % orlov pr. uge, hvilket for fuldtidsbeskæftigede vil sige 7,4 timer pr. uge. Det vil sige, at man f.eks. kan aftale at gå på nedsat tid, højst 29,6 timer pr. uge og så udskyde de sidste timer til senere brug. Det skal dokumenteres over for Udbetaling Danmark, at man har indgået en aftale med sin arbejdsgiver. Hvis man skifter job, kan man forsøge at indgå en ny aftale med den nye arbejdsgiver. Hvis han ikke ønsker at indgå en aftale, har man ikke ret til at holde den udskudte orlov og den kan dermed gå tabt. Der er ikke mulighed for at afholde aftalebaseret udskudt orlov i en arbejdsløshedsperiode.

Selvstændige erhvervsdrivende har også mulighed for at aftale delvis genoptagelse af arbejdet. Er du selvstændig, skal du dog mindst holde orlov i 50% af den ugentlig arbejdstid.

Hvad er min ret, når jeg adopterer?

Adoptivforældre har ret til dagpenge i 48 uger efter modtagelsen af barnet, forudsat at adoptionsmyndighederne kræver, at den ene skal være hjemme hos barnet.

Hvis adoptionsmyndighederne tillader det, kan forældrene frit dele perioden. I 2 uger inden for de første 14 uger efter modtagelsen kan begge forældre modtage dagpenge samtidigt. Når ganske særlige omstændigheder taler for det, f.eks. ved sygdom, kan den ene adoptant indtræde i den andens ret til dagpenge.

Hvis barnet bliver indlagt, gælder de samme regler som for andre forældre. Reglerne for udskydelse og forlængelse af orloven følger også de samme regler som for biologiske forældre. Tilsvarende er der også mulighed for at holde fælles orlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen ved at tage hul på forældreorloven. Hvis barnet dør inden for 32 uger efter modtagelsen, har en af forældrene ret til dagpenge i 14 uger efter barnets død.

Efter PROSA/STATs overenskomst har den ene af adoptivforældrene ret til fravær med løn i forbindelse med transport til og ophold i modtagerlandet før modtagelsen af barnet. Herudover gælder overenskomstens bestemmelser om orlov for adoptanter på lige fod med biologiske forældre.

Kan jeg blive afskediget under graviditet og orlov?

Ligebehandlingsloven og Funktionærloven siger begge, at der er ulovligt af afskedige en medarbejder pga. graviditet eller barsel. Men det er ikke forbudt at afskedige af andre årsager, f.eks. generelle nedskæringer eller virksomhedslukning. Det kan altså godt være lovligt at afskedige en medarbejder, der er gravid eller på barsel.

Hvis en medarbejder bliver afskediget under graviditet eller orlov, er det arbejdsgiveren, der skal godtgøre, at afskedigelse ikke er begrundet i orloven eller graviditeten. Du bør altid kontakte PROSA, hvis du bliver afskediget under graviditet eller orlov.

Hvis afskedigelsen bliver kendt i strid med loven, kan medarbejderen kræve at beholde sin stilling eller blive genansat, hvis hun eller han er fratrådt, inden afgørelsen. Hvis en fortsættelse af ansættelsesforholdet er uhensigtsmæssigt, fordi samarbejdet har lidt skade, kan arbejdsgiveren blive pålagt at betale en erstatning på op til 6-12 måneders løn.

Hvis en kvindelig funktionær bliver opsagt inden barselsorlovens påbegyndelse eller under orloven, men inden 14 uger efter barnets fødsel, har hun ret til fuld løn fra barselsorlovens begyndelse og i hele opsigelsesperioden.

Hvis du har en 120-dages regel i din ansættelseskontrakt, dvs. at du kan afskediges med kun 1 måneds varsel, hvis du inden for 12 sammenhængende måneder er syg i 120 dage, er det godt at vide, at fravær på grund af graviditet og barsel ikke tæller, når de 120 dages sygefravær gøres op.

Er du lærling, henviser vi til afsnittet om barsel i Lærlinge ABC’en.

Optjener jeg ferie under min barsel?

 

Du optjener ferie under den del af orloven, hvor du modtager hel eller delvis løn fra arbejdsgiveren.

Hvis du op til ferieårets afslutning (den 30. april) har det, der kaldes en feriehindring, kan du få udbetalt dine feriepenge for den ferie, du ikke har afholdt. Hvis du ikke har kunnet holde din hovedferie inden den 30. september på grund af en feriehindring, og du ikke på forhånd har aftalt at holde den senere, har du ret til at vælge at få feriepengene svarende til 3 ugers hovedferie udbetalt.

De anerkendte feriehindringer i relation til orlov pga. graviditet, barsel og adoption er:

 • Graviditetsorlov
 • Barselsorlov
 • Forældreorlov på fuld tid
 • Afvikling af rets baseret udskudt forældreorlov
 • Forældreorlov, når arbejdet er genoptaget på nedsat tid uden aftale med arbejdsgiveren om udskydelse. Dog kan der efter aftale med arbejdsgiveren holdes ferie, hvis orloven forlænges tilsvarende.

Aftalebaseret arbejde på nedsat tid med deraf følgende forlængelse af orloven er ikke en feriehindring:

 • Afvikling af aftalebaseret udskudt forældreorlov
 • Afvikling af børnepasningsorlov

Det er ikke muligt at udskyde ikke afholdt ferie til næste ferieår, medmindre du er omfattet af en kollektiv overenskomst, som giver mulighed for dette, og du aftaler overførsel af ferie med din arbejdsgiver.

 

Mit barn bliver indlagt. Hvad så?

Hvis barnet inden for de første 46 uger efter fødslen bliver indlagt på sygehus og den af forældrene, der har orlov ikke genoptager arbejdet, har denne ret til at forlænge sin orlov, svarende til den tid barnet er indlagt. I stedet udbetales sygedagpenge, dog højst i 3 måneder (91 kalenderdage). Orloven påbegyndes igen, dagen efter barnet bliver udskrevet. Arbejdsgiveren skal i det tilfælde straks orienteres om, at orloven er suspenderet. Arbejdsgiveren skal ligeledes straks orienteres, når barnet udskrives.

Hvis arbejdet genoptages under indlæggelsen, suspenderes orloven ligeledes, indtil barnet bliver udskrevet, men i det tilfælde udbetales der naturligvis ikke sygedagpenge, men løn til moderen. Orloven kan genoptages dagen efter barnets udskrivelse, dog under forudsætning af at barnet udskrives inden 60 uger efter fødslen. Hvis barnet bliver indlagt, inden du har givet din arbejdsgiver besked om tidspunktet for genoptagelse af arbejdet, udskydes fristen for varsling tilsvarende.

Hvad har jeg ret til, hvis mit barn dør eller bortadopteres?

Hvis barnet er dødfødt, dør, eller bortadopteres kort tid efter fødslen (inden 32 uger), har barnets mor ret til dagpenge i 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Dette er en forringelse i forhold til den gamle orlov, hvor orloven ikke blev forringet, fordi barnet døde. Denne forringelse giver store problemer og betyder i alt for mange tilfælde, at hvis man ikke er klar til at genoptage arbejdet efter de 14 uger og derfor bliver sygemeldt i forlængelse af orloven, at det ender med en afskedigelse.

Hvis barnet er dødfødt har faderen ret til dagpenge i 2 uger efter fødslen. Disse 2 uger skal afholdes i sammenhæng.


Kan jeg deltage i undervisning eller fagpolitisk arbejde

Der er ikke længere begrænsninger i dagpengeretten, hvis forældrene deltager i undervisning eller i fagpolitisk arbejde under orloven.

Sidst revideret

29. januar 2021

Ansvarlig

Juridisk Afdeling

faglig@prosa.dk

33364141