Kunde- og konkurrence-klausuler

  

Med et nyt job og mere i løn glemmer de fleste at undersøge de øvrige vilkår i kontrakten.  Dette kan have store konsekvenser efterfølgende, da man så er bundet af kontrakten på de ”aftalte” vilkår. Oplever du klausuler i din kontrakt, skal du være særligt opmærksom, da klausuler kan begrænse dine jobmuligheder i fremtiden.

Det er efterhånden meget normalt at se klausuler i kontrakter.  Arbejdsgiver og arbejdstager skal som udgangspunkt aftale indholdet af en kontrakt. Men alt for ofte oplever den ansatte, at visse forhold ikke er aftalt, men direkte dikteret i kontrakten. Dette er netop tilfældet med kunde- og konkurrenceklausuler, der er de hyppigst forekommende blandt klausuler.

Hvad er en kunde- og konkurrenceklausul?

Kundeklausul
En kundeklausul er en aftale om, at du efter din fratræden ikke må tage erhvervsmæssig kontakt til din arbejdsgivers kunder og/eller forretningsforbindelser. Med andre ord må du ikke tage ansættelse hos de kunder, du arbejdede med i virksomheden.

Konkurrenceklausul
Kunde- og konkurrence klausuler har til formål at beskytte din arbejdsgivers interesser. Særligt betyder en aftale om en kunde- eller konkurrenceklausul en indsnævring af dine muligheder som medarbejder i forhold til at finde et job efter fratræden, som stemmer med de kompetencer og interesser, du har. Derfor skal du være særligt opmærksom på de vilkår, du indgår i et ansættelsesforhold.
 
En konkurrenceklausul har på den anden side til formål at begrænse dig i at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed eller starte selvstændig konkurrerende virksomhed op. Det betyder, at du efter din fratræden ikke må tage ansættelse i virksomheder, der konkurrerer med din arbejdsgiver eller starte virksomhed, der tilbyder samme ydelser, som din tidligere arbejdsgiver. 

Nye eller gamle regler?

Pr. 1. januar 2016 er der trådt en ny lov i kraft om de klausuler, der er indgået efter denne dato. Lige nedenfor kan du læse om reglerne for disse klausuler, mens du længere nede på siden kan læse om reglerne for de klausuler, der er indgået før 1. januar 2016.

For klausuler indgået EFTER 1. januar 2016 gælder følgende:

Den nye lov kommer til at gælde for alle, og ikke blot funktionærer, som det tidligere har været.

Det skal fremgå tydeligt af den indgåede aftale, at hvilken form for klausul, der er tale om, samt den skal indeholde bestemmelser om betaling af kompensation.

Du skal have været ansat i mindst seks måneder, før en indgået klausul kan have virkning for dig.

En kundeklausul eller en konkurrenceklausul kan højst være gældende i 12 måneder fra fratrædelsen. Hvis du er underlagt begge klausuler (kombineret ansættelsesklausul), kan den højst gælde i seks måneder.

For at kunne pålægges en konkurrenceklausul skal du have en "helt særligt betroet stilling", hvor det hidtil blot var en "særligt betroet stilling". Det skal fremgå af aftalen, hvorfor virksomheden vurderer, at du indtager en sådan stilling.

Ved en kundeklausul er du afskåret fra job hos kunder, du har betjent inden for de sidste 12 måneder, OG du vil have krav på, at virksomheden udleverer en liste over de berørte kunder senest ved din fratræden.

Kompensation for at være omfattet af en eller flere klausuler afspejler, hvor lang tid klausulerne gælder. Jo længere tid, des dyrere er det for virksomheden. Idéen hermed skulle være at begrænse brugen af klausuler.

Kompensationen regnes altid i procenter af den sidste normale løn fra den virksomhed, du forlader. Kompensationerne varierer fra 16 procent ved en klausul på højst seks måneders varighed og op til 60 procent ved en klausul på 12 måneders varighed, hvor du ikke har fundet andet passende job, og der vil bestå en tabsbegrænsningspligt, hvilket betyder, at du er forpligtet til at søge andet arbejde.

varighed af

 1 klausul

opnået andet

passende arbejde

kompensationsgrad
op til 12 mdr.

nej

60 %
op til 6 mdr.

nej

40 %
op til 12 mdr.ja24 %
op til 6 mdr.ja16 %

2 klausuler

(kombinations-

klausuler)

opnået andet

passende arbejde

kompensationsgrad
op til 6 mdr.nej60 %
op til 6 mdr. ja24 %

Arbejdsgiver har mulighed for at opsige en klausul, men ikke uden, at det koster en kompensation, hvis du har været ansat i mere end 3 måneder, samt opsigelsen er inden 6 måneder før fratræden. Du vil da have krav på en engangsbetaling af kompensationen for de første to måneder. Denne betaling skal falde samtidig med fratræden. Sker dette ikke, kan du betragte klausulen som opsagt af arbejdsgiver.

Til sidst skal det nævnes, at virksomheden som udgangspunkt ikke længere kan aftale en jobklausuler. En jobklausul bruges især mellem virksomheder indbyrdes, hvorved de hindres i at ansætte medarbejdere fra den anden virksomhed. Fremover må det kun ske i forbindelse med forhandling om virksomhedsoverdragelse. Vikarbureauers adgang til at opkræve et vist gebyr, hvis en udsendt vikar fastansættes i en brugervirksomhed, består dog stadig.

For klausuler indgået FØR 1. januar 2016 gælder følgende:

Hvilke betingelser foreskriver loven?

Det er vigtigt at bemærke, at klausulerne enten skal fremgå af din ansættelseskontrakt eller i et tillæg til kontrakten, før de kan anses som gyldige. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at aftale en klausul mundtligt.

En kunde- og/eller konkurrenceklausul gælder i det tidsrum, det er aftalt.  PROSA oplever klausulaftaler, der varer fra 6 måneder til 2 år. Du bør derfor undgå at aftale en klausul i din kontrakt. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, bør du forsøge at forkorte klausulperioden så meget som muligt.


Funktionærlovens § 18 og § 18a samt Aftalelovens §§ 36 og 38, skal sikre, at visse betingelser er opfyldt, før en kunde – og konkurrenceklausul gyldigt kan indgås. Læs paragrafferne her


Særligt om kundeklausuler

Er du omfattet af en kundeklausul, må du godt tage ansættelse i konkurrerende virksomhed, men du må ikke kontakte bestemte kunder eller en bestemt kreds af forretningsforbindelser. Klausulen skal beskrive om den beskytter arbejdsgiverens kunder og/eller forretningsforbindelser. Det er et krav i funktionærloven, at en klausul kun kan omfatte de kunder, du som medarbejder er i direkte kontakt med inden for 18 mdr. før opsigelsestidspunktet. Hvis virksomheden gerne vil have, at klausulen skal omfatte flere kunder, skal virksomheden aflevere en liste til dig, hvor det fremgår, hvilke kunder klausulen omhandler. Listen skal afleveres inden opsigelsen. Et godt råd er at forsøge at få klausulen konkretiseret så meget som muligt. En kundeklausul med så få kunder som muligt, vil gøre det lettere for dig at finde et nyt job uden at komme i konflikt med klausulen. Hvis du mener, at kundeklausulen er for omfattende, kontakt da PROSA for hjælp. Vi kan vurdere, hvilke muligheder du har i forhold til din aftale.

Særligt om konkurrenceklausuler

Hvis du har en aftale om en konkurrenceklausul, må du godt tage ansættelse hos virksomhedens kunder efter fratræden, medmindre kunderne samtidig er virksomhedens konkurrenter. Konkurrenceklausulen kan kun pålægges, hvis du på tidspunktet for indgåelsen af aftalen besidder en særligt betroet stilling. Mange arbejdsgivere forsøger dog at pålægge medarbejdere en sådan klausul, selvom de ikke besidder en særligt betroet stilling. I en særligt betroet stilling skal du have adgang til følsomme oplysninger omkring virksomheden, eksempelvis virksomhedens økonomi, kunderelationer eller softwarekoder. Disse oplysninger skal være af en sådan karakter, at det kan påføre din arbejdsgiver skade, hvis du bliver ansat hos en konkurrent. Hvis du ikke er en særligt betroet medarbejder, kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig en konkurrenceklausul.

Du kan opleve at blive pålagt en konkurrenceklausul, efter du er blevet ansat, fordi arbejdsgiveren vurderer, at du nu er blevet en særligt betroet medarbejder. Her skal du være opmærksom på, at der med en sådan ændring i stillingsbetegnelse og hermed ansvarsforøgelse foreligger en pligt for arbejdsgiver til at varsle denne ændring med dit individuelle opsigelsesvarsel. Netop her vil der være gode muligheder for at forhandle dig til en højere løn. Hvis arbejdsgiveren varsler klausulen, kan du vælge at betragte det som en opsigelse. Det betyder eksempelvis, at du ikke får karantæne i a-kassen.


Du er en betroet medarbejder, hvis du i dit job har et særligt ansvar, og indtager en stilling, der bevirker, at du ved overgang til en konkurrent, kan påføre din nuværende arbejdsgiver konkurrence. Det er et krav, at du er ansat som funktionær.


Retten til kompensation

Fælles for begge klausuler er, at din arbejdsgiver skal betale en kompensation, hvis du er omfattet af en klausul – en særdeles vigtig betingelse, der i mange kontrakter bliver udeladt. Kompensationen er i loven fastsat til at være minimum halvdelen af din løn i de måneder, aftalen gælder. Men der er mulighed for, at der kan aftales en større kompensation, fuld løn eller mere. For konkurrenceklausuler gælder, at de første 3 måneder af kompensationen skal udbetales som et engangsbeløb til dig sammen med den sidste månedsløn. Hvis du er omfattet af både en kunde- og en konkurrenceklausul, skal du være opmærksom på, at du kun kan få én samlet kompensation for dem begge. I dette tilfælde vil reglerne om konkurrenceklausuler være gældende, da disse regler er mere gunstige for dig. Generelt er det ikke godt at indgå begge klausuler, da du derved vil begrænse dine muligheder i videre omfang. Omvendt vil det være et godt argument for at kunne kræve en højere kompensation end blot halv løn som foreskrevet i loven.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis klausulen ikke indeholder et kompensationskrav, vil klausulen ikke være gyldig, selvom den er anført i kontrakten. Hermed er du ikke underlagt nogen former for restriktioner efter endt ansættelse.

Efter fratræden har din arbejdsgiver pligt til at udbetale din kompensation til tiden som ved normale lønudbetalinger. Manglende efterlevelse af dette kan medføre, at klausulen ophæves. Hvis en arbejdsgiver har mistanke om, at du ikke lever op til din såkaldte tabsbegrænsningspligt, kan denne nægte at udbetale kompensationen. Det er nemlig et krav, at du, i den tid klausulen varer, skal være aktiv jobsøgende.  Meningen med denne regel er at sørge for, at arbejdsgiverens tab minimeres mest muligt, og det har arbejdsgiverne typisk en stor interesse i.  Er du a-kasseretlig jobsøgende, bør dette være tilstrækkelig bevis på, at du er aktiv jobsøgende.

Hvis du får et nyt job, kan din arbejdsgiver modregne i kompensationen. Der kan dog kun ske modregning, hvis du får andet passende arbejde.  Der kan ikke ske modregning i engangsvederlaget på de første 3 måneder, hvis du har indgået en konkurrenceklausul. Er du arbejdsløs, bliver den kompensation, du får, ikke modregnet i dine dagpenge.

Opsigelse?

En kundeklausul er gyldig, uanset om du selv siger op eller bliver opsagt af din arbejdsgiver. Hvis din arbejdsgiver groft misligholder sine forpligtelser i forhold til ansættelsesaftalen, og du opsiger din stilling på grund af dette, vil klausulen fortabe sin gyldighed ud fra de almindelige kontraktretlige principper. I så fald vil den ikke være gyldig, og du kan derfor godt tage ansættelse hos virksomhedens kunder eller leverandører. Grov uagtsomhed fra arbejdsgiverens side kan fx foreligge ved manglende udbetaling af løn for udført arbejde. Kontakt PROSA, hvis du oplever dette. 

En konkurrenceklausul er til forskel fra en kundeklausul kun gyldig, hvis du selv siger din stilling op. Klausulen vil ikke være gyldig, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver pga. forhold, der ikke skyldes dig og din opførsel i virksomheden. Det kan være tilfældet, hvis du bliver opsagt pga. økonomiske årsager i virksomheden. Det samme gælder, hvis du selv opsiger din kontrakt pga. arbejdsgiverens grove misligholdelse. I så fald vil en aftale om en konkurrenceklausul heller ikke være gyldig. 

En kunde og/eller konkurrenceklausul kan ikke gøres gældende over for dig, hvis du kun har været ansat i 3 måneder.  Ved beregningen skal opsigelsesvarslet være indeholdt i de 3 måneder.

Hvis din ansættelse kun har varet i 6 måneder, kan en kunde- og /eller en konkurrenceklausul højst binde dig i 6 måneder, regnet fra fratrædelsesdagen. Dette gælder uanset om der skulle være aftalt en længere klausulperiode. Her skal opsigelsesvarslet være indeholdt i de 6 måneder.

Arbejdsgivers adgang til at opsige klausulen

Din arbejdsgiver kan opsige din klausul med en måneds varsel til udløbet af en måned. Herefter vil du ikke være bundet af klausulen, ligesom du ikke kan kræve kompensation.

Konventionalbod i tilfælde af manglende efterlevelse af klausulen

Du kan risikere at skulle betale en konventionalbod, hvis du overtræder klausulen. Konventionalboden er ofte fastsat som et beløb, som du skal betale til din arbejdsgiver, såfremt du overtræder klausulen. En konventionalbod skal kun betales, såfremt den er aftalt i kontrakten. 


En konventionalbod er et på forhånd fastsat pengebeløb, som lønmodtager forpligtiger sig til at betale som kompensation for sin eventuelle misligholdelse af en kunde- og/eller konkurrenceklausul. En konventionalbod modsvarer ikke nødvendigvis det tab, som arbejdsgiver lider, men det fikserede beløb gør, at man undgår vanskelige tabsopgørelser.


Konventionalboden aftales ofte til at udgøre medarbejderens løn i nogle måneder, typisk mellem 6-12 måneders løn. I andre tilfælde vælger arbejdsgiveren at anføre et bestemt beløb, der skal tilbagebetales, hvis klausulen overtrædes. Hvis du overtræder klausulen, skal du betale den aftalte bod. Derfor skal du sikre dig, inden du skriver under på aftalen, at boden ikke er ekstraordinær i beløbsstørrelse. Hvis du ikke betaler konventionalboden, vil virksomheden højst sandsynligt sagsøge dig. Her vil domstolen afgøre, om der foreligger en overtrædelse af klausulen. Hvis dette er tilfældet, vil du blive forpligtet til at betale boden. Domstolen kan i særlige tilfælde nedsætte en høj konventionalbod. Hvis du ikke har underskrevet aftalen endnu, bør du forsøge at aftale en lavere konventionalbod.

Sidst revideret

29. januar 2021

Ansvarlig

Juridisk Afdeling

faglig@prosa.dk

33364141