Corona og lærlinge

Der er flere ting som du og din virksomhed skal være opmærksomme på i denne Coronatid:

Lærlinge i praktik:

Lærlinge kan ikke hjemsendes fra virksomheden uden løn.

Hvis lærlingen bliver syg eller sættes i karantæne af myndighederne, er der ret til sædvanlig sygdomsbetaling.

Spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår bedes rettet direkte til de respektive organisationer - f.eks. PROSA

Lærlingen kan kun pålægges arbejde, som er relevant for erhvervsuddannelsen. Der vil dog nok være bredere adgang til at pålægge lærlingen at udføre arbejde uden direkte relevans for uddannelsen under Corona-krisen. Hvis lærlingen oplever at skulle udføre arbejde uden relevans for uddannelsen i højere grad end lærlingen "skal tåle", kan lærlingen efter skriftligt at have påtalt dette ophæve uddannelsesaftalen. Før du kommer så langt så snak lige med PROSA først.

Lærlinge og 3-partsaftalen (Lønkompensations-ordningen)

Måske ønsker din virksomhed at benytte mulighederne i 3-Partsaftalen til at hjemsende hele eller dele af medarbejdergruppen med delvis løndækning fra Staten. I den situation gælder følgende for lærlinge:

Der kan gives tilskud pr. lærling til virksomheder, der pga Corona-krisen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30% af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere, således at virksomheden kan fastholde deres lærlinge. Tilskuddet er på 90% af lønnen. Det er en forudsætning, at lærlingen modtager sin normale løn. Dertil forudsættes det, at virksomheden ikke kan få lønkompensation i de perioder, hvor lærlingen er på skole, idet virksomheden efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender lærlingen, i det omfang  at det er sundhedsmæssigt. driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt. Hjemsendelse kan dog f.eks. være nødvendigt, hvis de oplæringsansvarlige er hjemsendt eller produktionen er stoppet.

En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg. Hvis lærlingen er i prøvetiden, så suspenderes denne i perioden hvor lærlingen er omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomheden skal være omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen, herunder krav om, at virksomheden ikke afskediger medarbejdere af økonomiske årsager.

Staten vil financiere 90% af lønnen for omfattede lærlinge, mens virksomheden skal finansiere den resterende del. Omfattede lærlinge skal afvikle 5 fridage i lønkompensations-perioden på samme vis, som er aftalt for øvrige medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen. Det vil som den øvrige lønkompensationsmodel være Erhvervsstyrelsen, der administrerer modellen. Spørgsmål skal derfor rettes dertil.

Lærlinge på skoleophold:

Hvis lærlingen ikke kan modtage almindelig undervisning som følge af lukningen af skoler, har skolen pligt til at gennemføre nødundervisning. Alle lærlinge, der er hjemsendt fra skoleundervisning, er omfattet af nødundervisning.

Lærlinge, der er hjemsendt fra en skoleperiode, kan ikke sendes ud i praktik, uden at dette er aftalt med virksomhed og lærling.

Der er mulighed for, at skole, lærling og virksomhed kan aftale ændringer i forhold til lærlingens skole- og praktikperioder inden for den samlede uddannelsestid, så der byttes rundt på skole og praktikophold.

Afvikling af afsluttende prøve/Svendeprøve

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt "Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for Erhvervsuddannelse som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 (Corona). Bekendtgørelsen skal være med til at understøtte, at lærlingenes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, sikres bedst muligt. Bekendtgørelse finder du HER

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at skolerne kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse, hvis det er begrundet i forhold, der er en følge af den aktuelle situation.

Skoler. som har planlagt svendeprøver i den kommende tid, skal kontakte deres uddannelseskonsulent i Industriens Uddannelser. Dels for at høre om prøven kan gennemføres som planlagt eller med eventuelle fravigelser. Dels for at Industriens Uddannelser kan hjælpe med at finde skuemestre/censorer til opgaven.

Hvis det er nødvendigt at udskyde svendeprøven til et tidspunkt efter uddannelsens planlagte afslutning, kan virksomheden og lærlingen aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. Det er valgfrit for lærling og virksomhed, om de ønsker at benytte denne mulighed og der kræves i dette tilfælde ikke en godkendelse fra Det Faglige Udvalg.

Blanketten til forlængelse af uddannelsestiden finder du her

Blanketten skal indsendes til skolen. Skolen skal registrere modtagelsen og orientere det faglige udvalg om forlængelsen på jura@iu.dk  Hvis uddannelsestiden ikke forlænges, skal lærling og virksomhed kontakte skolen for at afklare, om og i givet fald hvornår svendeprøven kan gennemføres.

Hvis svendeprøven først kan gennemføres efter uddannelsestiden er ophørt, kan lærling evt. få et administrativt svendebrev:

Muligheden for at få udstedt et administrativt svendebrev giver mulighed for at en lærling kan afslutte sin uddannelse på det planlagte tidspunkt, selvom den afsluttende (svende)prøve er blevet udskudt. Det kan være at an lærling har planlagt at søge optagelse på en videregående uddannelse, eller har mulighed for at starte job som faglært. Beviset har samme gyldighed som et almindeligt Svendebrev. Eneste forskel er, at der ikke påføres en karaktér på det administrative bevis og at der står, at det er udstedt i henhold til de nødregler, der gælder som følge af Corona-situationen.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg har besluttet at der kan udstedes administrative svendebreve, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Lærlingen har været holdsat til en afsluttende svendeprøve, der er udskudt til et tidspunkt, der ligger efter lærlingens slutdato for uddannelsen
 2. Lærling og praktikvirksomhed ønsker ikke at forlænge uddannelsesaftalen til et tidspunkt for den udskudte Svendeprøve.
 3. Lærlingen har højest 3 måneder tilbage af sin uddannelsestid
 4. Erhvervsskolen indstiller til det faglige udvalg, at lærlingen har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål
 5. Lærlingen har gennemført undervisningen på uddannelsen og der er udstedt skolebevis og
 6. Praktikvirksomheden underskriver den afsluttende praktikerklæring.

For lærlinge i Skolepraktik, indgår Praktikcenteret som Praktikvirksomhed i en evt. aftale om forlængelse samt underskrivelse af den afsluttende praktikerklæring

Optagelse i skolepraktik

(Gælder kun lærlinge som kun mangler den afsluttende svendeprøve)

Lærlinge kan blive optaget i skolepraktik, hvis de ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis og det ikke har været muligt at indgå aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden, indtil den udskudte svendeprøve afholdes.

(Gælder øvrige lærlinge)

Hvis en lærling mister sin uddannelsesaftale på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, kan lærlingen søge optagelse som normalt. Det er erhvervsskolen, der tager stilling til, om lærlingen opfylder betingelserne for optagelse. For at blive optaget i skolepraktik efter at have mistet sin uddannelsesaftale, må man ikke selv være skyld i ophævelsen. Lærlinge skal kontakte deres erhvervsskole for at blive vejledt om optagelse.

Undervisningsministeriet opdaterer løbende informationer her

Kilde: Industriens Uddannelser og FH vejledning

Lærlinge ABC

For datatekniker- og it-supporter-lærlinge

På det private arbejdsmarked er du som minimum omfattet af lærlingebestemmelserne i Industriens overenskomst* uanset om din virksomhed er underlagt en anden overenskomst eller slet ingen har. Det skal fremgå af din uddannelsesaftale hvilken overenskomst, der er gældende. Overenskomsten fastsætter din (minimums)løn, overtidsbetaling, tillæg, pension, fritvalgskonto og meget andet.

*Du skal dog være opmærksom på at der KAN eksistere en områdeoverenskomst (underskrevet af Dansk Industri og Dansk Metal), som kan gøres gældende - f.eks.Mejeribranchens overenskomst. Kontakt PROSA, hvis din uddannelsesaftale er omfattet af anden overenskomst end Industriens Overenskomst!

Din uddannelse reguleres også af love og regler.

I denne lærlinge ABC kan du finde oplysninger om dine væsentligste løn- og arbejdsforhold samlet i en overskuelig oversigt.

Bemærk:

*Særlige regler for lærlinge på det offentlige område:

Se under "Offentlige arbejdspladser", men læs også afsnit om "Barselsorlov og graviditet" og "Fridage".

Kontakt os, hvis du er i tvivl om dine rettigheder som lærling. Se kontaktoplysninger øverst til højre. 

A

A-kassen

Din ansøgning om optagelse i PROSAs A-kasse skal være modtaget senest 14 dage efter din uddannelses afslutning (lærekontraktens udløb). Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på denne dato, for hvis du overskrider 14-dages-fristen, er der ingen mulighed for at blive optaget som nyuddannet.

OBS: Hvis du afslutter din uddannelse inden du fylder 30 år og som lærling ikke har andre indtægter end lærlingelønnen, kan du blive gratis medlem af PROSAs A-kasse og undgå første måned uden dagpenge (karensperioden) efter endt uddannelse.

Betingelsen er, at du er indmeldt i PROSA/STUD (gratis) og PROSAs A-kasse senest et år før afslutningen af din uddannelse. Læs mere her
 

B

Barselsorlov og graviditet

Lærlinge kan jo også blive forældre og arbejder du under Industriens overenskomst er følgende gældende: Gravide lærlinge har ret til løn under graviditetsorlov i op til fire uger før forventet fødselstidspunkt og løn under barselsorlov indtil 14 uger efter fødslen.

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, yder arbejdsgiveren løn under fravær op til 13 uger, hvoraf hver af forældrene har ret til at holde 5 uger, og de resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder. Lønnen svarer til den løn, du ellers ville have tjent i samme periode. Fædreorlov (2 uger) kan afholdes med fuld løn.

OBS: Du skal have mindst 9 måneders anciennitet ved fødselstidspunktet for at opnå løn som anført ovenfor. Herudover gælder loven om forældreorlov også for lærlinge.

Din uddannelse kan evt. forlænges med de måneder, hvor du er på orlov! Forlænget læretid skal godkendes af Metalindustriens Uddannelsesudvalg.

Som gravid har du ret til frihed med løn i forbindelse med graviditetsundersøgelser.

Graviditetsbetingede gener som voldsom kvalme o.l. skal, såfremt de holder dig hjemme, anmeldes til arbejdspladsen som almindelig sygdom. Bliver generne under graviditeten så slemme, at du bliver uarbejdsdygtig på grund af disse, og hvis der ved fortsat beskæftigelse er risiko for moderens eller barnets helbred, kaldes det graviditetsbetinget sygdom.

Rammes du af graviditetsbetinget sygdom kan du kan gå ned i arbejdstid, eller helt stoppe med at arbejde. Du modtager under graviditetsbetinget sygdom fuld løn frem til fire uger før forventet fødsel. Graviditetsbetinget sygdom skal anmeldes til arbejdsstedet straks! Om der er tale om graviditetsbetingede gener eller graviditetsbetinget sygdom er en lægelig vurdering.

Er du lærling i Staten har du ud over lovgivningen ret til:  

 • 6 ugers orlov med fuld løn til mor før forventet fødselstidspunkt (Graviditetsorlov)
 • 14 ugers orlov med fuld løn til mor (Barselsorlov)
 • 2 ugers orlov med fuld løn til far/medmor indtil 14 uger efter fødslen
 • 6 ugers orlov med fuld løn til mor (Forældreorlov)
 • 7 ugers orlov med fuld løn til far/medmor (Forældreorlov)
 • Yderligere 6 ugers orlov med fuld løn til fordeling mellem mor og far/medmor (Forældreorlov)

Efter dit barn er født, har du ret til 2 omsorgsdage pr. (kalender)år til og med dét år, hvor barnet fylder 7 år. Du har desuden ret til fravær ved barns 1. og 2. sygedag.

Er du lærling i kommune eller region har du ud over lovgivningen ret til: 

 • 8 ugers orlov med fuld løn til mor før forventet fødselstidspunkt (Graviditetsorlov)
 • 14 ugers orlov efter fødslen med fuld løn til mor (Barselsorlov)
 • 2 ugers orlov med fuld løn til far/medmor indtil 14 uger efter fødslen
 • 6 ugers orlov med fuld løn til mor (Forældreorlov)
 • 7 ugers orlov med fuld løn til far/medmor (Forældreorlov)
 • Yderligere 6 ugers orlov i forældreorloven med fuld løn til fordeling mellem mor og far/medmor (Forældreorlov).

Efter dit barn er født, har du ret til 2 omsorgsdage pr. (kalender)år til og med det år, hvor barnet fylder 7 år. Du har desuden ret til fri med løn ved barnets første og anden sygedag.

 

Barnets første sygedag

Du har ret til at holde fri med løn på barnets første sygedag indtil barnet fylder 14 år.

Børneomsorgsdage

Med mindst 9 måneders anciennitet har du ret til at afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Du kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn du har. Reglen vedrører børn under 14 år.

Dagene placeres efter aftale med virksomheden og medarbejderen under hensyntagen "til virksomhedens tarv". Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto. Retten til børneomsorgsdage gælder fra 1. maj 2017.

 

C

Champagne

Når din uddannelse er afsluttet, kan du kalde dig faglært håndværker! Det kan du med god grund være stolt af og det bør fejres med champagne!
 

D

Dagpengeret

Normalt skal man opfylde en lang række betingelser for at kunne få dagpenge. Med en erhvervsuddannelse i bagagen, springer du disse krav over og er dagpengeberettiget 1 måned efter uddannelsens afslutning. Du optages nemlig i dagpengesystemet som dimittend. Det er dog en betingelse, at du er indmeldt i a-kassen rettidigt (se pkt. ”A-kassen”).

Her kan du også læse om muligheden for at få dagpenge fra første dag efter endt uddannelse.
 

E

Efteruddannelse

Livet er én lang uddannelse, og når du er udlært kan du finde relevante og spændende it-kurser her: www.amukurs.dk

Erhvervsuddannelsesloven

Din uddannelse er reguleret af Erhvervsuddannelsesloven, som du kan finde på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk

F

Ferie

Som lærling er du omfattet af ferieloven. Du har som alle andre lønmodtagere i Danmark ret til 25 dages ferie (5 uger). Om du så har ret til betalt ferie med det samme afhænger dog af, hvornår du er ansat som lærling. Der er nemlig særlige regler for det første ferieår (1/5 – 30/4), efter at dit læreforhold er startet:

Hvis du er ansat før 1. juli, har du ret til fem ugers ferie med løn i perioden frem til 1. maj året efter.

Hvis du er ansat 1. juli eller senere, har du først ret til fem ugers ferie med løn i det efterfølgende ferieår. Hvis virksomheden holder ferielukket i perioden 1. oktober til 30. april, har du dog ret til højst én uges ferie med løn. Men det gælder kun, hvis du ikke selv har optjent feriepenge, som du kan bruge i den forbindelse.

Ud over din løn, skal du have et ferietillæg på 1% (af din løn i optjeningsåret). Ferietillæg udbetales, når ferien afholdes.

Både Industriens Overenskomst og feriebestemmelserne på det offentlige område giver mulighed for at overflytte ferie til næste ferieår.

OBS: Ny ferielov pr. 1. september 2020:

1. september 2020 træder der en ny ferielov i kraft. Den betyder et farvel til den velkendte forskudte ferie (afholdes året efter) og et goddag til samtidighedsferie, hvor ferie kan afholdes umiddelbart efter optjening.

Men: Både i den gamle (se overfor) og i den nye Ferielov er der særlige feriebestemmelser for lærlinge. Udgangspunktet er også i den nye lov, at lærlinge ikke optjener ferie, men tildeles ferie efter nærmere fastsatte regler. Der er nogle nye begreber som du bør kende til:

 1. Ferieåret (der før hed Optjeningsåret) 1/9 - 31/8.
 2. Ferieafholdelsesperioden (der før hed før Ferieåret): 1/9 - 31/12 (året efter - altså 16 måneder)

I den nye ferielov gælder følgende regler for lærlinge/elever:

 • Hvis ansættelsesforholdet er påbegyndt i perioden 2/9-31/10: 25 feriedage i den aktuelle Ferieafholdelsesperiode (se ovenfor).
 • Hvis ansættelsesforholdet er påbegyndt i perioden 1/11- 30/6 : 15 betalte feriedage i den aktuelle ferieafholdelsesperiode + 5 betalte feriedage, hvis der er ferielukket før hovedferien, f.eks. i julen.
 • Hvis ansættelsesperioden er påbegyndt 1/7 - 31/8: 0 betalte feriedage i denne periode, men en ny ferieafholdelsesperiode starter 1. september, hvor der så er ret til 25. feriedage.

Indviklet? Ja - men ring til PROSA, hvis du lige vil snakke ny ferielov og din læretid.

Lærlinge er ikke omfattet af den overgangsperiode, der knytter sig til den nye ferielov (1/9 2019-31/8 2020. I det "korte ferieår" 1/5 - 31/8 2020, vil lærlinge dog kun have ret til 16,64 betalte feriedage.Bemærk: Hvis disse feriedage ikke afholdes inden 1. september og det ikke er aftalt med arbejdsgiveren, at dagene afholdes i løbet af september måned 2020, så bortfalder de!!! Så husk at få dem holdt :-) I den efterfølgende Ferieafholdelsesperiode startende 1/9 2020, vil lærlinge i et påbegyndt læreforhold  have ret til 25 dages betalt ferie.

Feriefridage

Industriens overenskomst: Når du har været ansat i virksomheden i mere end ni måneder, har du krav på fem feriefridage. Du får din normale løn under afholdelse af disse fridage, der afvikles indenfor ferieåret (1/5 - 30/4).

På det offentlige område, kaldes de fem feriefridage for "Den 6. ferieuge". Som lærling har du ret til den 6. ferieuge på lige fod med andre offentlige ansatte.

Fridage (særlige)

Industriens overenskomst: Ud over ferie og feriefridage har du fri med løn 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december.

Når du går på skole, er du afgivet hertil, og har skolen f.eks. åben 1. maj eller 5. juni, skal du deltage i undervisningen.

For lærlinge i kommuner og regioner gælder, at 1. maj, Grundlovsdag, 24. december og 31. december alle er halve fridage med løn. Arbejdet på disse dage vil typisk slutte kl. 12.00.

På statens område kan der gælde forskellige regler og lokalaftaler. 

Fritvalgslønkonto

Industriens overenskomst: I overenskomsten er der indsat en såkaldt Fritvalgslønkonto, hvor der indsættes 3,4% (4,0% pr. 1/3 2019).OBS: Nye satser pr. 1. marts 2020. Kommer på siden, når Mæglingsforslaget er vedtaget.

Beløbet kan du selv vælge at få udbetalt

 • som (ekstra) løn i forbindelse med ferie, søgne-helligdage, overenskomstmæssige fridage og feriefridage,
 • som ekstra indbetaling til din pensionsopsparing eller
 • som 2 børneomsorgsdage (børn under 14 år).

Din arbejdsgiver skal hvert år inden 1. april have besked om, hvordan du ønsker at bruge Fritvalgslønkontoen. Når du forlader virksomheden, skal du sammen med sidste lønudbetaling have et evt. restbeløb fra Fritvalgslønkontoen udbetalt.

Voksenlærling: 3,4% til Fritvalgslønkonto som de øvrige lærlinge (stigende til 4,0% pr. 1/3 2019), hvis du er på fast månedsløn. Hvis du er timelønnet og ikke får løn på søgnehelligdage, skal du herudover have indbetalt 4% af lønnen i søgnehelligdagsbetaling.

G

Gratis medlemskab

Det er gratis at være medlem af PROSA/STUD, som ud over lærlinge også samler studerende på it-uddannelser og kombinationsuddannelser med it.

Du kan læse mere om PROSA/STUD og de medlemsfordele, der følger med et medlemskab.

H

Helligdage

Danske helligdage: 1. nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, Store Bededag, Kr. Himmelfart, 2. Pinsedag og 1. juledag og 2. juledag. På disse dage har du - hvis du er på fast månedsløn - fri med løn, såfremt dagene falder på en arbejdsdag. (Se endvidere afsnittet om ”Fritvalgslønkonto”).

Hjælp

Hvis du får problemer med din arbejdsgiver eller bare er i tvivl om noget i forbindelse med din uddannelse, så kontakt PROSA på faglig@prosa.dk. Så prøver vi at hjælpe dig.

I

Inspiration

Du kan møde andre lærlinge og få lidt inspiration på PROSA STUD”s årlige træf. Du kan også deltage i alle PROSA it-faglige arrangementer, så du kan udbygge dine faglige kompetencer. 

Industriens Kompetenceudviklingsfond (Industriens overenskomst)

Lærlinge har efter 6 måneders beskæftigelse i samme virksomhed (inkl. eventuelle skoleophold) ret til at søge støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF). Støtten ydes til deltagelse i fritidsuddannelse i samme omfang og på samme vilkår som øvrige medarbejdere under Industriens Overenskomst. Læs mere her.

J

Jul og nytår

Hvis du er startet på lærepladsen efter sommerferien og din virksomhed f.eks. holder lukket mellem jul og nytår, skal du være opmærksom på at du, hvis virksomheden holder ferielukket i perioden 1. oktober til 30. april, har ret til højst én uges ferie med løn. Men det gælder kun, hvis du ikke selv har optjent feriepenge, som du kan bruge i den forbindelse. Se i øvrigt under ”Ferie”. 

K

Konkurs

Går din virksomhed konkurs, dækker Lønmodtagernes Garantifond (LG) din manglende løn, pensionsbidrag, ikke afholdte feriedage og feriefridage samt ATP. Herudover udbetaler LG til ikke-funktionæransatte lærlinge, en erstatning på brutto 40.000 kr. (53.000 kr. for voksenlærlinge). Er du så uheldig at være i prøvetiden, når konkursen indtræffer, har du kun krav på erstatning for manglende løn (og feriepenge heraf) for den periode du har arbejdet.

Får du anden praktikplads i erstatningsperioden, bliver din nye indtægt ikke trukket fra erstatningen.

Til funktionæransatte lærlinge udbetaler LG altid en minimalerstatning på 3 måneders løn plus en godtgørelse på 20.000 kr (26.500 kr. for voksenlærlinge)

Kontakt altid PROSA, hvis din virksomhed lukker

Når du uforskyldt mister din praktikplads pga konkurs, kan du starte i Praktikcentret (skolepraktik). Men et konkursdekret er ikke nok dokumentation. Skolen skal have en ophævelsesformular underskrevet af enten virksomhed eller kurator, før man kan vurdere om du uforskyldt er kommet i knibe. Skolen må ikke acceptere andre former for ophævelseserklæringer end formularen, som fremgår af Hovedbekendtgørelsen.

Vurderer skolen, at du uforskyldt har mistet din praktikplads, kan du videreføre din uddannelse på en teknisk skole, indtil du finder en ny praktikplads. Kontakt din skole, hvis din virksomhed lukker. (Se afsnittet om skolepraktik).
 

L

Lægeerklæring

Virksomheden skal betale lægeerklæring ved sygdom, hvis en sådan ønskes ønskes.

Læretiden

Læretidens længde fremgår af uddannelsesbekendtgørelser, og start/sluttidspunkt skal fremgå af din uddannelseskontrakt. Hvis du rammes af længerevarende sygdom, skifter uddannelsessted eller går på orlov i forbindelse med fødsel/barsel, kan du få forlænget din læretid. En forlængelse skal godkendes i Metalindustriens Uddannelsesudvalg.

Hvis forlængelsen skyldes ovennævnte situationer, fortsætter du på den lønsats, du var på, da læretiden blev afbrudt.

Hvis du er uden skyld i forlængelsen (forsinket skoleophold, arbejdsskade o.l.) skal du have overenskomstens mindstebetaling i det tidsrum, hvor din uddannelse er forlænget. 

Løn (Industriens overenskomst)

Mindste(time)lønnen for lærlinge: OBS: Nye satser pr. 1. marts 2020. Kommer på siden, når mæglingsforslaget er vedtaget.

 1.3.20171.3.20181.3.2019
0-1 år  67,80 kr.68,95 kr.70,10 kr.
1-2 år   76,90 kr.78,20 kr.79,50 kr.
2-3 år  82,60 kr.84,00 kr.85,40 kr.
3-4 år  95,60 kr.97,20 kr.98,90 kr.
over 4 år 115,60 kr.117,55 kr.119,55 kr.


Ovenstående timeløn er minimumslønnen. Der er ikke noget i vejen for, at du får en højere løn. Bed din tillidsmand om at ”tage dig med” ved de næste lønforhandlinger, eller gå selv direkte til mester. Satserne reguleres igen ved overenskomstfornyelsen i marts 2020.

Lærlinge overgår fra sats 1 til sats 2:
a.
Efter udløbet af uddannelsesaftalens 1. år, hvis uddannelsen ikke indeholder et indledende grundforløb på skole (f.eks. mesterlære), eller
b.
Efter opnået bevis for bestået grundforløb og ½ års virksomhedspraktik inden for den pågældende uddannelse. Hvor en lærling med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse får merit, afkortes i de laveste satser.

Bemærk: Er du lærling i staten, gælder andre regler for oprykning. Se under ”Offentlige arbejdspladser".
 

M

Merit

Du kan altid få vurderet, hvor meget du kan set i forhold til den aktuelle erhvervsuddannelse, som du ønsker at få papir på. Det du allerede kan, skal du ikke igennem igen. Det kaldes at få “merit”.

På erhvervsuddannelserne er det skolerne, som giver merit i relation til de skoleperioder og den skolegang, du har gennemført. Det faglige udvalg vurderer dine kompetencer, og giver merit i forhold til den praktiktid, der indgår i din uddannelse. Dette sker på baggrund af en ansøgning fra virksomheden.

Formålet med merit er at afkorte din uddannelse ud fra dine erhvervede kvalifikationer. Det er derfor vigtigt, at du får alt med, så vejlederne og andre har den bedst mulige baggrund for at vurdere dine kvalifikationer. Læs mere her.
 

N

Normal arbejdstid

For lærlinge gælder, at den normale arbejdstid skal være sammenfaldende med den for virksomhedens medarbejdere fastsatte.

Normalt er arbejdstiden 37 timer pr. uge, men ved lokal enighed kan arbejdstiden lægges med varierende ugentlige arbejdstider, blot den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer over en 12 måneders periode. Den normale arbejdstid skal lægges mellem kl. 06 og kl. 18.
 

O

Offentlige arbejdspladser

Hvis du indgår en uddannelsesaftale med en offentlig institution (stat, region, kommune), gælder der særlige regler for dine løn- og arbejdsvilkår, der reguleres af andre overenskomster og organisationsaftaler end Industriens Overenskomst:

 • Stats ansatte er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige ansattes organisationer samt Organisationsaftalen for håndværkere i staten.
 • Kommunalt ansatte er omfattet af Overenskomst for håndværkere og it-supportere m.fl.
 • Regionalt ansatte er omfattet af Overenskomst for håndværkere.

Herunder finder du de aktuelle (måneds)løn- og pensionssatser for stat, kommuner og regioner.

 Mindsteløn, inkl. pct. reg., og pension i Staten pr. 1. april 2020 (gældende)

HovedstadenProvinsen
1.år11.530,92 kr.11.350,83 kr.
2.år13.077,83 kr.13.077,83 kr.
3.år14.047,75 kr.14.047,75 kr.
4.år16.255,25 kr.16.255,25 kr.
5.år19.658,58 kr.19.658,58 kr.
Voksenlærling19.675,33 kr.19675,33 kr.

Pension:

For ansatte, der er fyldt 25 år og har mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det 25 år: 15%, som arbejdsgiveren betaler. For ansatte, der er fyldt 20 år og har mindst ni måneders sammenlagt beskæftigelse i det offentlige eller har været omfattet af en pensionsordning som led i en tidligere ansættelse: 11,19 %, som arbejdsgiveren betaler.

Er du lærling i Staten rykker du fra sats 1 til sats 2 efter ½ års virksomhedspraktik efter bestået grundforløb.

Følgende kommuner hører til "Hovedstaden":

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Hørsholm, Hundested, Hillerød, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Følgende kommuner hører til "Provinsen":

Assens, Billund, Bornholm, Brønderslev, Dronningelund, Esbjerg, Fanø, Favrskov, Faxe, Fredericia, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Haderslev, Hedensted, Herning, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Jammerbugt, Kalundborg, Kerteminde, Kolding, Køge, Langeland, Lejre, Lemvig, Lolland, Læsø, Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nordfyns, Nyborg, Odder, Odense, Odsherred, Randers, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Roskilde, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Slagelse, Sorø, Stevns, Solrød, Struer, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Ærø, Aabernraa, Aalborg, Aarhus.

 

Mindsteløn (månedsløn) og pension i danske kommuner (øverst) og regioner (nederst) pr. 1. April 2020 (gældende):

 

Elever under 21 år ved uddannelsesstart:

Område  01234
1-2  år : 
11.842,50 kr
11.777,97,kr
12.015,89 kr
11.761,44 kr
12.136,05 kr
11.877,71 kr
12.309,50 kr
12.045,55 kr
12.429,44 kr
12.161,76 kr
3. år:
13.877,94 kr.
13.802,31 kr.
14.081,12 kr.
13.782,94 kr.
14.221,94 kr.
13.919,19 kr.
14.425,13 kr.
14.115,88 kr.
14.565,75 kr.
14.252,06 kr.
4. år:
15.913,40kr.
15.826,65 kr.
16.146,35 kr.
15.804,44 kr.
16.307,82 kr.
15.960,67 kr.
16.540,81 kr.
16.186,20 kr.
16.702,06kr.
16.342,37 kr.
5. år:
18.503,92 kr.
18.115,00 kr.
18.774,83 kr.
18.377,25 kr.
18.962,58 kr.
18.558,92 kr.
19.233,50 kr.
18.821,17 kr.
19.421,00 kr.
19,002,75 kr.
Elever fyldt 21-24 år ved uddannelsesstart
1-5 år: 
18.503,92 kr.
18.403,08 kr.
18.774.83 kr.
18.671,83 kr.
18.962,58 kr.
18.857,92 kr.
19.233,50 kr.
19.126,67 kr.
19.421,00 kr.
19.312,58 kr.
Elever fyldt 25 år ved uddannelsesstart:
1-5 år:  
21.416,83 kr. 
21.509,83 kr.
21.747,08 kr.
21.845,50 kr.
21.975,66 kr.
22.078,00 kr.
22.305,91 kr.
22.413,75 kr.
22.534,50 kr.
22.646,25 kr.

Pension i kommunerne pr. 1. april 2019 (gældende): 17,43 %. Eget-bidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag.

Pension i regionerne pr. 1. april 2019 (gældende): 17,26% Eget-bidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag.

Hvis du var fyldt 21 år, da du startede på din uddannelse, skal du have 8 måneders sammenlagt forudgående elevtid hos ansættelsesmyndigheden, før du er omfattet af pensionsordningen (12 måneder i regionerne)

Hvis du var fyldt 25 år, da du startede på uddannelsen, omfattes du automatisk af pensionsordningen med det samme, når du har været ansat i 8 måneder på en kommunal/regional arbejdsplads (12 måneder hos regionerne)

Lærlinge, der er fyldt 18 år og har 6 måneders anciennitet på lærepladsen, vil være omfattet af Gruppelivs-ordningen ved kritisk sygdom, invaliditet og dødsfald. 

Her kan du se hvilken løngruppe din kommune tilhører:

Gruppe 0:

De kommuner, der ikke er nævnt i grupperne 1-4

Gruppe 1:

Aalborg, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Frederikshavn, Kalundborg, Kerteminde, Nyborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Slagelse, Sønderborg

Gruppe 2:

Aarhus, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød

Gruppe 3:

Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm

Gruppe 4:

Albertslund. Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Opsigelse af uddannelsesaftale

Se under "Uddannelsesaftalen"

Overarbejde/skiftehold

Overarbejde/skiftehold aflønnes efter de tillæg, der er gældende i overenskomsten (§13-15). Du skal være over 18 år for at kunne deltage på skiftehold. Lærlinges overarbejde skal begrænses.

P

Pension (Industriens overenskomst)

Er du fyldt 20 år når dit uddannelsesforhold starter, er du omfattet af overenskomstens pensionsordning efter to måneders anciennitet. Det samme gælder, hvis du i forvejen er omfattet af pensionsordningen i Industriens Overenskomst, når du starter uddannelsen. Nedenfor ser du %-satsen af bruttolønnen pr. måned. 

ArbejdsgiverLærlingSamlet
8%4%12%

Bemærk: Fra og med 1. marts 2018, har alle lærlinge ret til pension, når de fylder 20 år og har mindst 2 måneders anciennitet.

Lærlinge, der ikke er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

 • Invalidepension
 • Invalidesum
 • Forsikring ved kritisk sygdom
 • Dødsfaldssum

Adgang til ydelserne, forsikringssummens størrelse og vilkårene for dækning følger de til enhver tid gældende retningslinjer for Industriens Pension.
 

R

Rådgivning

Alle kan få brug for et godt råd under uddannelsen. Bl.a. omkring arbejdsmiljøet: brug af musen, arbejdsstedets indretning, stressforebyggelse, hviletidsbestemmelser osv. Du kan altid kontakte PROSA, hvis du har brug for et råd – også vedrørende arbejdsmiljøet. Læs mere om arbejdsmiljø.
 

S

Skiftehold

Er du fyldt 18 år, kan du arbejde på skiftehold efter de samme regler, som svendene. Du skal også have de samme tillæg. Regler og tillæg er omtalt i Industriens Overenskomst, § 15.

Session

Din virksomhed skal give dig den fornødne frihed (med løn) til at møde på session, hvis du bliver indkaldt. Din virksomhed skal straks orienteres om tidspunktet for sessionen, og tidsforbruget skal begrænses mest muligt. Indkaldes du til session, skal du huske at oplyse, at du er under uddannelse og sikre dig en aftale om, at du ikke indkaldes, før du er færdig med uddannelsen. 

Skolehjem

Har du mere end fem kvartér transporttid mellem din bolig og fagskolen, kan du bo på skolehjem. Du skal selv søge om plads (brug skolehjemmets hjemmeside). Din arbejdsgiver skal betale dit skolehjemsophold.

Virksomheden betaler de ved transporten til skoleophold forbundne omkostninger i de tilfælde, hvor virksomheden har beordret dig til at gå på en anden skole end den nærmeste.

Skoleophold

Under skoleopholdene er du ikke forpligtet til at arbejde i virksomheden. Det gælder dog, at holder skolen lukket, og skoleperioden forlænges med den periode, skolen er lukket, er du forpligtet til at arbejde i virksomheden. Lønnen under skoleophold beregnes på grundlag af virksomhedens normale ugentlige arbejdstid i skoleperioden.

Der kan udbetales transportgodtgørelse, når du går på skole. Transportgodtgørelsen er skattefri.

Hvor det er muligt, skal du bruge de offentlige transportmuligheder. Hvis virksomheden godkender det, kan du bruge din egen bil. Bruger du offentlige transportmidler, betales for billigste transportmåde: månedskort, klippekort o.l.. Kører du selv, betales pr. km 1.04 kr. (1,06 pr. 1/3 2018 og 1,08 kr. pr. 1/3 2019)

For at du kan få kørselsgodtgørelse, skal den samlede vej frem og tilbage være over 20 km.

Skolepraktik (Praktikpladscentret)

Hvis du uforskyldt mister din praktikplads (f.eks. ved konkurs), kan du optages på skolepraktik og videreføre din uddannelse på teknisk skole, indtil du har fundet en ny praktikplads. Kontakt den tekniske skole, hvor du er tilmeldt. Mens du går i skolepraktik, får du ikke løn, men en særlig ”Skolepraktikydelse”. De aktuelle (måneds)satser ser således ud (2020):


1.    Lærlinge under 18 år: 3.263 kr.
2.    Lærlinge der er fyldt 18 år: 7.804 kr.  

 • Lærlinge, som modtager offentlig økonomisk større, der tilsigter at dække leveomkostninger, er ikke berettiget til at modtage praktikydelsen.
 • Lærlinge i skolepraktik har seks ugers betalt ferie (inklusiv 5 feriefridage).
 • Lærlinge i skolepraktik kan ikke fratrække transport på selvangivelsen, de får et ikke-skattepligtigt befordringstilskud på 90% af det billigste offentlige transportmiddel.

Bemærk: Du kan ikke optages i skolepraktik, hvis du ensidigt har ophævet uddannelseskontrakten uden af virksomheden har givet anledning hertil. Det samme gælder hvis ophævelsen er indbragt for det faglige udvalg eller Tvistighedsnævnet. I dette tilfælde kan du først optages i Skolepraktik, når der er truffet en afgørelse.

Nævnet kan efter anmodning hastebehandle sagen, så du ikke forsinkes i uddannelsen. PROSA hjælper dig med at få hastebehandlet sagen, der så kan forventes afsluttet i løbet af 14 dage.

Sygdom

Hvis du bliver syg, skal du huske at melde dig syg hos virksomheden. Hvis du ikke gør det, risikerer du ikke at få sygeløn (din normale løn). Sker det gentagne gange og advarsler fra virksomheden ikke har nogen virkning, kan virksomheden ophæve uddannelsesaftalen. Hvis du bliver syg under et skoleophold, skal du huske at melde dig syg både på skolen og til virksomheden. Virksomheden skal betale en lægeattest ved sygdom, hvis en sådan ønskes.

Bemærk: Hvis du er voksenlærling, er du omfattet af samme regler som dine udlærte kolleger: Efter ni måneders anciennitet (seks måneder fra 1. maj 2013) har du krav på løn under sygdom svarende til det indtægtstab du har (grundløn, holdtillæg, pensionstillæg osv.). Efter fem ugers sygdom har du krav på fuld løn under sygdom i yderligere fire uger (dog uden diverse genetillæg). Har du ikke den nødvendige anciennitet, skal arbejdsgiveren betale en løn svarende til sygedagpengesatsen.
 

T

Talsmand

Hvis I er mindst fire lærlinge (under Industriens Overenskomst) på din virksomhed, har I ret til at vælge en talsmand blandt de lærlinge, der har været under uddannelse i mindst ni måneder i virksomheden (skoleophold tælles ikke med). Lærlinge har påtaleret i miljø- og sikkerheds- spørgsmål.

U

Uddannelsesaftalen

Du har indgået en uddannelsesaftale med virksomheden, inden du starter på praktikuddannelsen. Aftalen er i princippet uopsigelig, men der findes dog enkelte undtagelser:

 • De første tre måneder af praktiktiden (skoleophold medregnes ikke) er en prøvetid, hvor både virksomhed og lærling kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.
 • Uddannelsen kan også hæves gensidigt, hvis parterne er enige deri. Der findes standard blanketter, der skal bruges ved ophævelse af uddannelsesforholdet.
 • En aftale kan ophæves ensidigt af såvel lærling som virksomhed, hvis den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser, eller hvis der er bristede forudsætninger for aftalens indgåelse. Vigtigt: Skriv aldrig under på en gensidig eller ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, før du har været i kontakt med PROSA
 • Hvis en virksomhed eller en lærling misligholder eller uberettiget hæver uddannelsesaftalen, kan den anden part forlange erstatning. En sådan tvist imellem parterne skal først søges forligt af det faglige udvalg. Hvis et forlig ikke opnås, kan klageren anlægge sag ved Tvistighedsnævnet.

Uddannelsen (når den er mangelfuld)

Hvis du mener du ikke lærer dét, du skal under skoleopholdet, kan du klage til det lokale uddannelsesudvalg. Skolen kan hjælpe dig videre med klagen. Det samme kan PROSA. De lokale uddannelsesudvalg består af repræsentanter fra arbejdsgivere, arbejdstagere, skolen og lærlingene. Er du utilfreds med dit praktiksted, og ikke mener du lærer, hvad du har krav på, så kan Metalindustriens Uddannelsesudvalg behandle din klage. Kontakt i første omgang PROSA.

Udlandet 

Du har mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet. Læs mere her

Udlært

Når du er udlært, har du forhåbentligt et job på hånden. Uanset om du fortsætter i den virksomhed, hvor du er udlært eller finder et job i en anden virksomhed, så tæller din uddannelsestid desværre ikke med, når din anciennitet i virksomheden gøres op, hvis du er ansat under Industriens Overenskomst. Er du ansat under Industriens Funktionæroverenskomst, tælles din læretid med.

V

Voksenlærling

Voksenlærlinge-ordningen giver mulighed for tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne over 25 år - og mulighed for højere løn fra starten.

Der kan gives tilskud til arbejdsgivere, der har indgået en uddannelsesaftale med en person, der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år og som tilhører målgruppen:

 • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse
 • Ledige faglærte med mere end 6 måneders ledighed
 • Beskæftigede faglærte

Herudover skal aftalen indgås for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (liste udarbejdes og revideres regionalt)

Tilskud til ledige ufaglærte, ledige faglærte med forældet uddannelse og faglærte ledige med 6 måneders forudgående ledighed, kan gives fra uddannelsesaftalens påbegyndelse og i hele uddannelsesforløbet, der er indgået uddannelsesaftale om. Tilskuddet udgør 45 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgiveren indenfor normal overenskomstmæssig arbejdstid.

Tilskud til ufaglærte personer, der kommer fra beskæftigelse, kan gives fra uddannelsesaftalens start og i op til de første to år af det uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om. Tilskud udgør 30. kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgiveren indenfor normal overenskomstmæssig arbejdstid.

Det er arbejdsgiveren, der skal søge kommunen (det lokale jobcenter) om at kunne ansætte dig som voksenlærling. Ansøgningen skal være afsendt senest én måned efter læreforholdet er startet.
Du bliver med andre ord ikke automatisk ”voksenlærling”, blot fordi du er fyldt 25. år og du har ikke krav på at blive ansat som voksenlærling.

Lønnen skal mindst svare til den overenskomstmæssige mindste(time)løn for svende. I Industriens Overenskomst er følgende satser gældende: OBS: Nye satser pr. 1. marts 2020. Kommer på siden, når Mæglingsforslaget er vedtaget.

1. marts 2017:115,65 kr.
1. marts 2018:117,65 kr.
1. marts 2019: 119,65 kr.

PROSA håber, at du er blevet lidt klogere af gennemlæsningen.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information/spørgsmål: tlf. 33364141 eller faglig@prosa.dk

Sidst revideret

6. april 2020

Kontakt

Juridisk Afdeling

faglig@prosa.dk

33364141