Der er flere ting som du og din virksomhed skal være opmærksomme på i denne Coronatid:

Lærlinge i praktik:

Lærlinge kan ikke hjemsendes fra virksomheden uden løn.

Hvis lærlingen bliver syg eller sættes i karantæne af myndighederne, er der ret til sædvanlig sygdomsbetaling.

Spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår bedes rettet direkte til de respektive organisationer - f.eks. PROSA

Lærlingen kan kun pålægges arbejde, som er relevant for erhvervsuddannelsen. Der vil dog nok være bredere adgang til at pålægge lærlingen at udføre arbejde uden direkte relevans for uddannelsen under Corona-krisen. Hvis lærlingen oplever at skulle udføre arbejde uden relevans for uddannelsen i højere grad end lærlingen "skal tåle", kan lærlingen efter skriftligt at have påtalt dette ophæve uddannelsesaftalen. Før du kommer så langt så snak lige med PROSA først.

Lærlinge og 3-partsaftalen (Lønkompensations-ordningen)

Måske ønsker din virksomhed at benytte mulighederne i 3-Partsaftalen til at hjemsende hele eller dele af medarbejdergruppen med delvis løndækning fra Staten. I den situation gælder følgende for lærlinge:

Der kan gives tilskud pr. lærling til virksomheder, der pga Corona-krisen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30% af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere, således at virksomheden kan fastholde deres lærlinge. Tilskuddet er på 90% af lønnen. Det er en forudsætning, at lærlingen modtager sin normale løn. Dertil forudsættes det, at virksomheden ikke kan få lønkompensation i de perioder, hvor lærlingen er på skole, idet virksomheden efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender lærlingen, i det omfang  at det er sundhedsmæssigt. driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt. Hjemsendelse kan dog f.eks. være nødvendigt, hvis de oplæringsansvarlige er hjemsendt eller produktionen er stoppet.

En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg. Hvis lærlingen er i prøvetiden, så suspenderes denne i perioden hvor lærlingen er omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomheden skal være omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen, herunder krav om, at virksomheden ikke afskediger medarbejdere af økonomiske årsager.

I modsætning til andre medarbejdere, der er hjemsendt med løn under ordningen om lønkompensation, vil lærlinge godt kunne udføre arbejde for virksomheden i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation for lærlingen.

Staten vil finansiere 90% af lønnen for omfattede lærlinge, mens virksomheden skal finansiere den resterende del.

Ordningen er pr. 1. maj 2020 ændret ift regler om afholdelse af feriefridage, således at lærlinge fritages fra kravet om at holde fem fridage i lønkompensationsperioden. Praktikanter omfattes som noget nyt også af undtagelsen. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. marts 2020. Allerede afholdte ferie/fridage vil som udgangspunkt ikke blive godtgjort, medmindre andet aftales lokalt. Ferie/fridage uden løn, der endnu ikke er afholdt, skal annulleres

Omfattede lærlinge skal afvikle 5 fridage i lønkompensations-perioden på samme vis, som er aftalt for øvrige medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen. Det vil som den øvrige lønkompensationsmodel være Erhvervsstyrelsen, der administrerer modellen. Spørgsmål skal derfor rettes dertil.

Lærlinge på skoleophold:

Der er kommet nye retningslinier 1. august 2020

Skolerne skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Der skal således kun gives nødundervisning, hvis det som følge af Covid-19 foranstaltninger ikke er muligt for lærlinge at modtage almindelig undervisning.

Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor skolen på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger, ikke kan gennemføre undervisningen efter de almindelige regler. i disse tilfælde finder reglerne om nødundervisning anvendelse. Et eksempel herpå kan være konstaterede smittetilfælde på skolen.

Hvis skolen anvender nødundervisningsbekendtgørelsen, kan der af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger forekomme visse ændringer i timetal og fysisk tilstedeværelse.

Lærlinge skal deltage i undervisningen. Lærlinge, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal dog modtage fjernundervisning. For så vidt angår særlige hensyn til nogle lærlinge, henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som løbende opdateres. Du kommer til siden her

Lærlinge skal blive hjemme i 14 dage, såfremt de har været på en ikke-tjenstlig rejse til lande, som frarådes at besøge. I denne periode modtager de ikke fjernundervisning og skolen skal registrere fravær.

Afvikling af afsluttende prøve/Svendeprøve

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt "Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for Erhvervsuddannelse som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 (Corona). Bekendtgørelsen skal være med til at understøtte, at lærlingenes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, sikres bedst muligt. Bekendtgørelse finder du HER

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at skolerne kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse, hvis det er begrundet i forhold, der er en følge af den aktuelle situation.

Skoler. som har planlagt svendeprøver i den kommende tid, skal kontakte deres uddannelseskonsulent i Industriens Uddannelser. Dels for at høre om prøven kan gennemføres som planlagt eller med eventuelle fravigelser. Dels for at Industriens Uddannelser kan hjælpe med at finde skuemestre/censorer til opgaven.

Hvis det er nødvendigt at udskyde svendeprøven til et tidspunkt efter uddannelsens planlagte afslutning, kan virksomheden og lærlingen aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. Det er valgfrit for lærling og virksomhed, om de ønsker at benytte denne mulighed og der kræves i dette tilfælde ikke en godkendelse fra Det Faglige Udvalg.

Blanketten til forlængelse af uddannelsestiden finder du her

Blanketten skal indsendes til skolen. Skolen skal registrere modtagelsen og orientere det faglige udvalg om forlængelsen på jura@iu.dk  Det gælder kun for lærlinge, der mangler den afsluttende svendeprøve og altså ikke for lærlinge, der også mangler skoleundervisning.

Når den nye prøvedato er fastsat, kan det blive nødvendigt at afkorte uddannelsestiden igen. Det gælder f.eks. hvis uddannelsestiden er forlænget med tre måneder, men den nye dato betyder, at det kun havde været nødvendigt at forlænge uddannelsestiden med én måned. Det er det faglige udvalg, der skal træffe afgørelse om afkortning af uddannelsestiden.

Hvis svendeprøven først kan gennemføres efter uddannelsestiden er ophørt, kan lærling evt. få et administrativt svendebrev:

Muligheden for at få udstedt et administrativt svendebrev giver mulighed for at en lærling kan afslutte sin uddannelse på det planlagte tidspunkt, selvom den afsluttende (svende)prøve er blevet udskudt. Det kan være at an lærling har planlagt at søge optagelse på en videregående uddannelse, eller har mulighed for at starte job som faglært. Beviset har samme gyldighed som et almindeligt Svendebrev. Eneste forskel er, at der ikke påføres en karaktér på det administrative bevis og at der står, at det er udstedt i henhold til de nødregler, der gælder som følge af Corona-situationen.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg har besluttet at der kan udstedes administrative svendebreve, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. Lærlingen har været holdsat til en afsluttende svendeprøve, der er udskudt til et tidspunkt, der ligger efter lærlingens slutdato for uddannelsen
  2. Lærling og praktikvirksomhed ønsker ikke at forlænge uddannelsesaftalen til et tidspunkt for den udskudte Svendeprøve.
  3. Lærlingen har højest 3 måneder tilbage af sin uddannelsestid
  4. Erhvervsskolen indstiller til det faglige udvalg, at lærlingen har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål
  5. Lærlingen har gennemført undervisningen på uddannelsen og der er udstedt skolebevis og
  6. Praktikvirksomheden underskriver den afsluttende praktikerklæring.

For lærlinge i skolepraktik, indgår Praktikcenteret som Praktikvirksomhed i en evt. aftale om forlængelse samt underskrivelse af den afsluttende praktikerklæring

Optagelse i skolepraktik

Normalt kan en lærling, der tager imod et tilbud om skolepraktik, først påbegynde undervisningen i skolepraktikken en måned efter grundforløbets afslutning. Denne regel suspenderes dog i perioden 1. juli - 31. december 2020. Det betyder, at lærlinge kan starte i skolepraktik umiddelbart efter, at de har taget imod tilbuddet om det, dog tidligst fra grundforløbets afslutning og senest en måned efter. Den midlertidige ordning er frivillig for lærlingen og praktikcentret skal fortsat indkalde lærlingene på grundforløbet til et informationsmøde efter de almindelige gældende regler.

Lærlinge,, som mister ny mesterlære-aftaler, kan i resten af 2020  optages i skolepraktik på samme vilkår som øvrige lærlinge på erhvervs-udannelserne. Dette gælder selvom lærlingen endnu ikke er nået frem til det tidspunkt i uddannelsen, hvor skolen og virksomheden foretager kompetencevurderingen som afslutning på forløbet.

Lærlinge kan blive optaget i skolepraktik, hvis de ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis og det ikke har været muligt at indgå aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden, indtil den udskudte svendeprøve afholdes. Lærlinge skal også optages i skolepraktik, hvis det faglige udvalgt på uddannelsen har besluttet ikke at udstede administrative beviser, og de ikke kan få forlænget deres uddannelsesaftale.

Hvis en lærling mister sin uddannelsesaftale på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, kan lærlingen søge optagelse som normalt. Det er erhvervsskolen, der tager stilling til, om lærlingen opfylder betingelserne for optagelse. For at blive optaget i skolepraktik efter at have mistet sin uddannelsesaftale, må man ikke selv være skyld i ophævelsen.

Lærlinge, som i perioden 16. marts - 31. december 2020 mister deres uddannelsesaftale i prøvetiden (de første tre måneder af praktiktiden), skal ikke bevise, at de har mistet aftalen uforskyldt for at kunne optages i skolepraktik. Hvis en lærling vurderes egnet til optagelse i skolepraktik, skal lærlingen optages snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør.

Lærlinge skal kontakte deres erhvervsskole for at blive vejledt om optagelse.

 

Undervisningsministeriet opdaterer løbende informationer her

Kilde: Industriens Uddannelser og FH vejledning