Hvad er stress

Hvad er stress og hvad kan vi gøre for at forebygge

PROSAs arbejdspsykolog Einar Baldurson har gennem sit arbejde dels med PROSAs medlemmer, dels som arbejdspsykolog på en arbejdsmedicinsk klinik og dels som forsker på Aalborg Universitet arbejdet med hvad stress er, hvordan det påvirker os og hvordan vi kan undgå at blive skadede af stress. I hans arbejde har han også inddraget resultaterne af den nyeste hjerneforskning.

Hans arbejde resulterer i en række konklusioner, som ligger noget fra den gængse opfattelse af hvordan man håndterer stress, men det passer godt sammen med de erfaringer vi har fra PROSAs medlemmer.

Han præsenterer sine resultater i en længere artikel, som kan læses her:

Den er absolut værd at læse.

Et af de spørgsmål jeg ofte bliver stillet er: Hvorfor i alverden siger de ikke fra i tide. Er det ikke deres egen fejl. De må da også selv gøre noget.

Til det kan jeg svare, at det har de, jeg har talt med faktisk også prøvet, men uden eller med ringe held. Desuden påtager man sig let ansvaret for at man bliver stresset og det er med til at forhindre, at man får gjort noget ved det.

At vi i it-faget er nødt til fælles at gøre noget ved den stresspåvirkning som it-professionelle bliver udsat for er noget andet.

Einars artikel giver de psykologiske baggrunde for stressreaktionerne og hvorfor det ikke er så enkelt at håndtere dem.

Desuden præsenterer han resultaterne af arbejdet med PROSAs medlemmer.

Artiklens hovedkonklusioner

Da artiklen er lang vil jeg kort præsentere hans hovedkonklusioner her:

Stress styrer hjernens funktioner i langt højere grad end vi er i stand til at styre stress. Derfor virker metoderne til at lære at styre sin stress ikke. De kan tværtimod være med til at øge stressen, fordi man bliver pålagt ansvar for at man er stresset.

Stress former personligheden. Har man været udsat for stress kan man opleve vedvarende forandringer som manglende overblik, øget sårbarhed, ængstelighed, der kan medføre deciderede angstanfald, dårlig hukommelse, manglende energi og tendens til nedtrykthed eller depression. Man oplever tab af kompetence og selvtillid, hjælpeløshed og at være underlagt delvist uforståelige ydre kræfter. Stress kan forårsage hjerneforandringer, som kan medfører ændringer i den berørtes personlighed, hvis belastningerne fortsætter.

Når man taler om den gode og håndterbare stress fjerner man fokus fra at forebygge stress. Man bliver længere tid i en stressende situation i forsøg på at håndtere stressen. Det øger risikoen for sammenbrud forårsaget af stress.

Problemerne bliver gjort individuelle i stedet for at handle om hvordan man tilrettelægger arbejdet.

Stressreaktionen er den samme uanset om den skyldes støj, kulde, arbejdstempo, lange arbejdstider, forventningspres, uenigheder eller uklare informationer. Derfor er der stor risiko for at sætte forklaringer på stress, som ikke er rigtige. Det resulterer igen i risiko for at man ikke får ændret på forholdene, der forårsager stress.

Det moderne menneske lever et så socialt udfordrende liv, at det er vanskeligt at vurdere alle de situationer, hvor der opstår en stresspåvirkning. Mange stresspåvirkninger kan man ikke handle i forhold til. Der gives meget sjældent individuelle løsninger på opståede stressbelastninger. Dette betyder, at en effektiv handlingsstrategi vil være et forløb, hvor et fællesskab agerer indenfor rammen af det, der organisatorisk er muligt.

Dette peger på, at det der kan forbedre omstændighederne for de ansatte i moderne virksomheder, handler om de sociale, arbejdsmæssige og organisatoriske forhold.

Man bliver påvirket af andres stressreaktion og man kan i en gruppe opbygge en fælles stressreaktion. Når man ustandseligt bliver udsat for forandringer i projektgrupper, på virksomhedsplan, i metoder og værktøjer er der stor risiko for at udvikle en stressreaktion.

Erfaringer

Gennem arbejdet med PROSAs medlemmer har Einar konstanteret at:

It-professionnelle bliver ikke ramt af udbrændthed på samme måde som læger, socialrådgivere og andre, der har med mennesker at gøre bliver. It-professionelle bliver i højere grad ramt på hukommelsen, evnen til at lære nye ting og kreativiteten. Alle egenskaber, der er nødvendige for at udføre arbejdet, men som er blevet overforbrugt.

I mange situationer er der tale om en slags misbrug af den ansatte. Det kan være svært at erkende fordi man identificerer sig med arbejdet. Man søger en væsentlig del af sit selvværd i sin faglige kunnen og præstationer. Hvis man identificerer sig med arbejdet, så vil en oplevelse af at man ikke slår til, næsten uundgåeligt blive oplevet som tab af selvværd. Dette tab af selvværd gør det meget vanskeligt at gennemskue hvad der har forårsaget denne situation. Den vendes næsten uundgåenligt indenad som en fornemmelse af, at man har sviget.

Problemer i organisationen sammen med arbejdsmæssige belastninger kan føre til sammenbrud. Flere har oplevet modsætningsfulde krav fra ledelsen såvel som manglende opbakning og lydhørhed. Den udslagsgivende faktor er imidlertid en oplevelse af at blive brugt som en spilbrik i ledelsesmæssige og organisatoriske manøvrer og konflikter, som kan være meget svære at gennemsku for den der bliver udsat for dem.

Den enkelte kan konstatere at ledere afgiver forvirrende og modstridende beskeder, men kan ikke gennemskue hvorfor. Man bliver spillet med bind for øjnene. Reglerne er ukendte, motiverne er uigennemskuelige, kollegerne trækker sig tilbage og det er svært, måske umuligt at hente hjælp og støtte på arbejdspladsen. Resultatet kan blive et sammenbrud.

De virksomheder der er præget af vidensintensivt arbejde må erkende at de organisations- og ledelsesmetoder, der er udviklet indenfor mere traditionelle områder er ikke velegnede her. Hvis man ønsker højt motiverede medarbejdere, der identificerer sig med deres arbejde, må der også etableres en personalepolitik der tager højde for de problemer dette indebærer. Herunder ikke mindst øget sårbarhed i situationer med krise og konflikt.

Deltag i et af PROSAs netværk eller udvalg