Forklaringer på lønstatistikken 2019

 

Sådan læses tabellerne

En lønstatistik er ikke en facitliste som du - eller din arbejdsgiver - kan slå op i, for at se hvad du skal have i løn. En lønstatistik er derimod en dokumentation, et værktøj, som viser noget om lønforholdene indenfor IT-faget på et bestemt tidspunkt. Denne dokumentation kan bruges ved lønforhandlinger.

 

Løn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger. Det vil sige at ferie/fridage udover de 5 uger er kapitaliseret og lagt til Bruttolønnen.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Deltid

Alle tal er baseret på fuldtidslønninger, hvor "fuld tid" er arbejdspladsens normale arbejdstid, inkl. eventuelle pauser.

IT-erfaring

Statistikkerne er ordnet efter IT-erfaring. Denne beregnes som: IT-erfaring = IT-uddannelse + IT-erhvervserfaring. IT-erhvervserfaringen er det antal år du har arbejdet professionelt med IT - rundet ned. Men den tid har anvendt på et studium tæller også med ved beregningen af din IT-erfaring.

IT-erfaringsintervaller

Af ovennævnte årsag starter statistikkerne først med et interval der strækker sig fra 0 til 3 år. Lige som sidste år har vi lavet en tabel, der viser 1. årslønningerne for de enkelte uddannelsesgrupper.

Kvartiler og medianer

I gennemsnits-tabellerne kan du finde gennemsnitsløn, kvartiler og medianer. 
Kvartil- og medianlønninger viser hvordan lønspredningen er på et givent løntrin. Hvis der fx. er 200 lønninger på et trin vil nr. 51 i rækken være nedre kvartil, nr. 101 vil være median og nr. 151 vil være øvre kvartil. Du kan bruge oplysningerne til at kontrollere at du holder niveauet; hvis du ifølge forrige statistik lå i øverste kvartil bør du stadig ligge i dette. 
Lønoplysninger for grupper med mindre end 3 personer vises ikke i tabellerne og kvartiler vises ikke for grupper med færre end 5 personer. Tallene indgår dog i beregningerne af totaler.

Pension

7 af 8 privatansatte har i dag pensionsordning, og arbejdsgiverens bidrag ligger på godt 10%. Arbejdsgiverens pensionsbidrag er indregnet i tallene i tabellerne.

Usikkerhed

Statistikkerne er - som antydet - repræsentative. På enkelte trin er tallene dog usikre. Fx. kan få personer på et anciennitetstrin bevirke, at tallene her er højere end på det efterfølgende trin. Derfor skal du tage udgangspunkt i regressionstallene; så kan du evt. justere forventningerne ved hjælp af gennemsnitstabellerne.

Hemmelig løn

Ifølge funktionærloven, som it-folk er omfattet af, har du ret til at oplyse din fagforening om løn- og arbejdsforhold. Så du har altså lovens ord for at du kan deltage i indsamlinger af data til lønstatistik. 

I lov om ligeløn fremgår det af § 2a. at "En lønmodtager har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver." Så uanset hvad der måtte stå i forskellige kontrakter har alle nu også ret til at diskutere lønnen med deres kollegaer.

Andre statistikker

Det sker undertiden at arbejdsgivere fortæller om en statistik, han er i besiddelse af. Hvis arbejdsgiveren ikke vil fremlægge statistikken - og det skal være hele statistikken for at sikre, at der ikke er plukket noget ud - skal du afvise at diskutere tallene. Hemmelige statistikker kan rimeligvis ikke være et grundlag for en forhandling.

Lønindexet (Virksomhedsindexet)

Et lønindex eller løntal, som det også kaldes er et udtryk for virksomhedens lønpolitik. Lønindexet viser de ansattes faktiske lønninger set i relation til lønniveauet generelt, markedslønnen. Et lønindex under 100 indikerer, at virksomheden lønner lavere end gennemsnittet, og omvendt med et løntal over 100.

Vi skal understrege, at lønindexet skal tages med et gran salt. Der er tale om en gennemsnits-betragtning og enkelte høje lønninger kan opveje mange lave lønninger og give et løntal over 100. Men er indexet lavt indikerer det, at virksomheden har et lavt lønniveau.

I særlige tilfælde kan indexet dog være misvisende. Fx vil en situation med meget stor lønspredning mellem nyansatte (meget lav løn) og mere erfarne (meget høj løn) give et resultat omkring de 100.

I lønindexet har vi kun medtaget virksomheder, hvorfra vi råder over mindst 5 lønoplysninger. Lønindexet er beregnet dels i forhold til det omkringliggende marked, dvs. vi skelner mellem Øst og Vest, dels i forhold til gennemsnittet i hele landet. Vi skelner også mellem offentlige og private virksomheder.

Kan du ikke finde din egen virksomhed?

I indexet er der kun medtaget virksomheder som vi har modtaget 5 eller flere skemaer fra. Vi grupperer firmaerne efter det telefonnummer der bliver skrevet på skemaet. Vi har erfaring for at enkelte bruger deres eget direkte nr. eller et filialnr., mens andre bruger firmaets hovednummer. Det kan medføre at vi ikke kan se at besvarelserne kommer fra samme virksomhed. Endelig kan vi heller ikke helt udelukke fejl i indtastningen.

Står jeres virksomhed ikke på listen, og ønsker I at vide hvordan jeres virksomhed ligger i forhold til gennemsnittene, så kontakt PROSA. For hver person skal vi bruge følgende oplysninger: Januarlønnen, antal års ansættelse i IT-branchen og oplysning om uddannelse inden for it-faget. Og vi skal altså bruge mindst 5 personer. Lønindexet findes også på internettet, og der vil man kunne se den opdaterede udgave.