Organisation

Organisation

Opbygning

PROSAs virksomhed udøves gennem følgende organer:

  • Delegeretforsamlingen

Delegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed og består af et antal delegerede valgt af PROSAs lokalafdelinger på deres respektive generalforsamlinger. Det er nemt at blive delegeret, så hvis du ønsker at få indflydelse på PROSAs politik, kan du kontakte din lokalafdeling.

Delegeretforsamlingen afholdes hvert andet år (i lige år).

Delegeretforsamlingen vedtager bla. forbundets vedtægter og forbundets arbejdsplan.

Hovedbestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem delegeretforsamlingerne. Hovedbestyrelsen varetager det koordinerende arbejde mellem lokalafdelingerne og sikrer, at delegeretforsamlingens beslutninger føres ud i livet. Hovedbestyrelsen kan af egen drift tage sager op.

Lokalafdelingernes vedtægter må udfylde, men ikke stride imod foreningens vedtægter. Hovedbestyrelsen skal til stadighed holdes underrettet om lokal­afdelingens virksomhed. Lokalafdelingerne har ret til at indgå kollektive aftaler og grænseaftaler. En ny lokalafdeling kan oprettes, såfremt den omfatter mindst 100 medlemmer, og det vedtages med almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer ved en urafstemning blandt de berørte medlemmer.

PROSA har en række udvalg nedsat af Hovedbestyrelsen eller Delegeretforsamlingen til at tage vare på foreningens politik på de forskellige områder. Husk at de fleste udvalg i PROSA gerne optager nye medlemmer eller modtager gode råd og ideer fra andre medlemmer.