Studerende, Ansættelsesforhold

Kend dine rettigheder som studentermedhjælper

Mange it-studerende har et arbejde under deres studier. Desværre oplever juristerne i PROSA ofte, at de ikke kender til de rettigheder, der følger med.

Når du indgår en aftale om et studiejob, er det vigtigt, at du ved, hvad der står i kontrakten, og hvad vilkårene betyder for dig. PROSA anbefaler derfor, at du sender din kontrakt ind til gennemlæsning hos os, inden du skriver under, så vi kan sikre dig ikke bare de bedste vilkår, mens også tjekke for fejl og mangler.

Husk, at du som it-studerende ikke har ret til juridisk rådgivning, medmindre du melder dig ind som betalende medlem. Prisen som betalende medlem afhænger af, hvor mange timer du arbejder pr. uge. Det behøver altså ikke koste dig en formue at blive betalende medlem.

Hvornår skal du have en kontrakt?

Du har krav på at få en kontrakt, når du gennemsnitligt arbejder mere end otte timer pr. uge, og din ansættelse varer mere end en måned. Det gælder også, selvom ansættelsen er midlertidig og dermed tidsbegrænset. Ansættes du under otte timer pr. uge, anbefaler PROSA også, at du får lavet en kontrakt. Brug punkterne nedenfor som inspiration til indholdet, hvis din ansættelse ikke er omfattet af anden aftale eller overenskomst.

Hvad skal kontrakten indeholde? 

Ansættelsesbevisloven § 2 oplister en række punkter, der som minimum skal være indeholdt i din kontrakt:

Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Adresse på arbejdsplads

Titel eller stillingsbeskrivelse

Tiltrædelsestidspunkt

Hvis midlertidig ansættelse

Ferierettigheder 

Opsigelsesvarsler

Løn og udbetalingstermin

Ugentlig arbejdstid

Hvis omfattet af kollektiv overenskomst/aftale

Ansættes du som funktionær, hvilket langt de fleste af PROSAs studerende medlemmer gør, og arbejder du gennemsnitligt mere end otte timer pr. uge, så gælder funktionærlovens regler for dit ansættelsesforhold. Det betyder, at du automatisk sikres en række rettigheder under din ansættelse:

Opsigelsesvarsel 

Ønsker arbejdsgiver at opsige dig, stiger varslet proportionalt med din anciennitet - som udgangspunkt fra en måned til seks måneders varsel. Som funktionær kan du efter endt prøvetid, hvis der er aftalt prøvetid, sige dit job op med en måneds varsel til udgangen af en måned. Siger du eksempelvis op den 12. juni, fratræder du først den 31. juli.

Løn under sygdom

Du har fra start af din ansættelse ret til løn, når du er syg. Husk at tjekke arbejdspladsens regler for, hvordan du sygemelder dig, og om virksomheden har særlige ønsker i forhold til kontakt under dit fravær. Dette fremgår enten af din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog.

Løn under ferie

Du har ifølge ferieloven ret til fem ugers betalt ferie pr. ferieår (1/5-30/4), når du har optjent dette i det foregående optjeningsår (1/1-31/12). Bliver du ansat direkte fra studiet uden at have optjent ferie tidligere, har du stadig ret til ferie – dog ikke med løn.

Graviditet, barsel og fleksible arbejdstider

Du har som funktionær ret til halv løn under fravær på grund af graviditet og barsel (fire uger før forventet fødselstidspunkt + 14 uger efter fødslen).

Herudover anbefaler PROSA, at du forsøger at få tilføjet ret til frihed med løn, når du går til eksamen, eller når dit barn er sygt, da du ellers selv skal betale din frihed på disse dage. Du kan også forsøge dig med en fleksordning, hvis ikke allerede det er i din kontrakt. På den måde får du fleksible arbejdstider, hvor du nogle dage arbejder længere end normalen, og andre dage timeudligner du, så det samlede timeantal svarer til de timer, du er ansat til i din kontrakt.

Arbejdsgiver må ændre din kontrakt

Arbejdsgiver har retten til at lede og fordele arbejdet. Det betyder, at denne også har ret til at foretage ændringer i ansættelsesforholdet, herunder også ændringer i kontraktens indhold. Du skal hurtigst muligt have besked om ændringerne på skrift, ligesom du skal have at vide, hvornår de træder i kraft.

I praksis siger man, at du som ansat skal tåle mindre væsentlige ændringer, hvorimod væsentlige ændringer i løn, arbejdstid og arbejdssted forudsætter, at du og arbejdsgiver bliver enige om ændringerne. I modsat fald er arbejdsgiveren nødsaget til at opsige kontraktforholdet efter de almindelige opsigelsesfrister med henblik på indgåelse af en ny aftale med de nye vilkår. Det betyder helt konkret, at arbejdsgiver varsler ændringerne med dit individuelle opsigelsesvarsel, og når varslet udløber, træder ændringerne i kraft.

Vi anbefaler, at du kontakter PROSA for at få hjælp til at vurdere, om en ændring er væsentlig eller ej.

Tidsbegrænset ansættelse og nedsat tid

Er du tidsbegrænset ansat, og arbejder du eksempelvis på et projekt, må dine ansættelsesvilkår ikke være mindre gunstige end vilkårene for en kollega, der er fastansat og udfører samme type opgaver som dig. Dette vel at mærke, hvis forskelsbehandlingen udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed og ikke er begrundet i objektive forhold.

Det samme gælder, hvis du er ansat på nedsat tid, eksempelvis 15 timer pr. uge. Her skal du have samme rettigheder som en medarbejder, der er fuldtidsansat i en lignende stilling.

Skal din tidsbegrænsede ansættelse forlænges, skal forlængelsen være objektivt begrundet. Ifølge lov om tidsbegrænset ansættelse kan en forlængelse være objektiv, når:

Der er tale om uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud
Der opstår behov efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord
Arbejdskraften er nødvendig til løsning, herunder udbedring, af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

Er forlængelsen ikke objektivt begrundet, vil den tidsbegrænsede ansatte i stedet anses for værende fastansat. Opremsningen er ikke udtømmende, og PROSA anbefaler, at du kontakter os for en vurdering af din eventuelle forlængelse på faglig@prosa.dk.  

Der er altså en del ting at holde styr på, hvis du arbejder i løbet af din studietid. Så overvej, om det ikke vil være en fordel at melde dig ind, så du undgår risikoen for at blive snydt for vilkår, der ellers er en del af dine rettigheder som ansat.