Sker der overvågning på din arbejdsplads?

Stadig flere virksomheder gør brug af kunstig intelligens og algoritmeledelse for at optimere arbejdsprocesser, højne produktiviteten og sikre kvaliteten.

Der er derfor sket en vækst i brugen af indsamling af data om medarbejdernes arbejdsvaner. Moderne teknologier og arbejdsredskaber gør det muligt og let tilgængeligt for arbejdsgivere at kontrollere og overvåge deres medarbejderes gøren og laden. Samtidig kan et øget omfang af hjemmearbejde have skabt et større ønske fra arbejdsgivere for overvågning og kontrol. 

Overvågning og kontrol af medarbejdere kan f.eks. ske gennem TV-overvågning af lokaler, GPS-overvågning af køretøjer, logning og kontrol af medarbejdernes brug af internettet og e-mails, registrering af telefonopkald samt kontrol af medarbejderens komme- og gåtider.

Arbejdsgiverne kan ikke uhæmmet overvåge deres medarbejdere. Der findes for eksempel regler om beskyttelse af persondata (databeskyttelsesforordningen, GDPR).

Hvilke regler gælder for overvågning

Der er forskellige regler, der regulerer overvågning og kontrol. I det følgende koncentrerer vi os om databeskyttelsesforordningen og lov om arbejdsmiljø.


Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Overvågning og kontrol vil typisk indebære en behandling af personoplysninger og vil derfor være omfattet af databeskyttelsesforordningen.

Helt generelt bestemmer databeskyttelsesforordningen, hvordan personoplysninger kan bruges og skal beskyttes. Alle virksomheder baseret i EU er omfattet af databeskyttelseslovgivningen.

Der skal være en hjemmel til overvågning og kontrol af medarbejderen. Dette findes i forordningens artikel 6, stk. 1, herunder litra e for offentlige arbejdspladser og litra f for private arbejdsgivere. 

Når behandlingsgrundlaget er fastlagt, skal man som arbejdsgiver opfylde kravene om saglighed og proportionalitet. Det betyder, at kontrolforanstaltningerne skal have en saglig begrundelse, eksempelvis af driftsmæssige årsager eller til forebyggelse af kriminalitet. Dertil skal kontrolforanstaltningen være proportional, hvilket betyder, at foranstaltningens indgribende karakter skal afvejes i forhold til vigtigheden ved at opnå formålet med behandlingen. Det er her vigtigt, at arbejdsgiveren vælger den mindst indgribende foranstaltning til opnåelse af formålet.

Udover de ovenfor nævnte krav om behandlingsgrundlag, saglighed og proportionalitet, gælder kravet om oplysningspligt i forordningens artikel 13 og 14 også. Behandling af personoplysninger i forbindelse med overvågning og kontrol af medarbejdere forudsætter, at medarbejderne på forhånd er informeret om, at behandlingen kan finde sted, herunder ikke mindst hvordan den finder sted. Denne information skal gives på en klar og utvetydig måde, så medarbejderen er vidende om behandlingen.


Lov om arbejdsmiljø

Loven dækker både fysiske og psykiske forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet. Ifølge loven skal arbejdsgiveren sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 

Overvågning og kontrol kan påvirke de ansattes sikkerhed og sundhed. Intensiv elektronisk overvågning kan have betydelig negativ virkning på særligt det psykiske arbejdsmiljø, herunder oplevelse af stress og angst.


Hvilke spørgsmål kan man stille til arbejdsgiver?

PROSA opfordrer til, at man har en dialog med ledelsen om overvågning og kontrol, således at overvågning og kontrol anvendes uden at det går udover arbejdsmiljøet og tilliden mellem ledelse og ansatte. Det er et oplagt emne at tage op for tillidsrepræsentanten og/eller arbejdsmiljørepræsentanten. I det følgende kommer der en række spørgsmål, som I med fordel kan stille til arbejdsgiver i forbindelse med overvågning og/eller kontrol for at få en dialog i gang:
 

 • Hvem har udviklet det system, som virksomheden anvender til at indsamle data?
 • Hvilket land er systemet fra? 
 • Er systemet repræsentativt for Danmark?
 • Hvilke data er systemet trænet på?
 • Hvilke personoplysninger bliver der indsamlet?
 • Hvad er formålet med indsamlingen af personoplysningerne?
 • Hvor længe bliver personoplysningerne opbevaret?
 • Kan oplysningerne indhentes på en mindre indgribende måde?
 • Er det ikke en god ide at overvågning og kontrol indgår i den årlige drøftelse om arbejdsmiljøet?
 • Skal overvågning og kontrol indgå i APV’en?
 • Hvordan påvirker overvågning og kontrol det psykiske arbejdsmiljø?
 • Opleves overvågningen og kontrollen som krænkende af de ansatte?


Kontakt PROSA, hvis du mener, at din IT-arbejdsgiver ikke overholder reglerne eller vil have hjælp til at gå i dialog med dem om overvågning.