BarselMed reglerne for barsel fra august 2022 er der ikke pillet ved, hvor mange uger med barselsdagpenge forældrene har ret til, men der er ændret ved, hvor mange ugers barsel hver af forældrene kan overdrage til den anden forælder. Begge forældre har fremadrettet hver især 11 ugers øremærket orlov, der ikke kan overdrages mellem forældrene. Så efter fødslen er der, lige som nu, stadig 48 uger med barselsdagpenge. Med de nye regler indføres der en 24/24 model, hvor begge forældre har ret til 24 ugers barselsdagpenge, men det er kun 13 af ugerne, der frit kan overdrages mellem forældrene.

> PRØV DEN DIGITALE BARSELSPLANLÆGGER HER
 

FRAVÆR & ORLOV

De 11 af forældrenes 24 ugers ret til fravær er øremærket til den enkelte forældre.
 > Læs om varsling og fravær før fødslen her

For mor er er det de første to uger efter fødslen, der er pligtorlov, og derefter ni ugers orlov, der ikke behøver være barselsorloven.  

For far/medmor er det de 2 ugers fædre-/medmororlov, der afholdes i forbindelse med fødslen. De afholdes som udgangspunkt med start fra fødselstidspunktet eller dagen efter, og skal senest afholdes inden 10 uger efter fødslen. Hvis de skal afholdes senere end lige efter fødslen, så skal det aftales med din arbejdsgiver. Ud over de to ugers fædre-/medmororlov, så er der også ni ugers øremærket orlov.
 

Afholdes de uger med øremærket barsel ikke inden barnets første leveår, så bortfalder retten til dem. Ugerne skal være afholdt inden barnet er fyldt et år, så det er noget, I som forældre skal være opmærksomme på, hvis I holder barslen i forlængelse af hinanden. Det er kun under visse omstændigheder, f.eks. langvarig sygdom hos den forælder, der skal holde den øremærkede orlov, at afholdelsen kan skubbes til, efter barnet er fyldt et år. Den ultimative frist for afholdelse af øremærket orlov er inden barnet fylder tre år. Hvis den øremærkede orlov ikke afholdes inden for fristen, så ydes der ikke kompensation, hverken i form af fravær eller barselsdagpenge, for de tabte uger. Du kan altså ikke aftale med din arbejdsgiver, at du vil udskyde den øremærkede orlov til afholdelse efter dit barn er fyldt et år, så mister du nemlig både retten til fraværet og barselsdagpengene i perioden, hvis udskydelsen ikke skyldes, at du er forhindret i at holde barslen pga. enten sygdom, eller at du ikke opfylder betingelsen om, at du har daglig kontakt med barnet. 


De resterende ni ugers øremærket orlov kan holdes drypvis. Der er ikke nogen betingelse om, at de skal holdes i sammenhæng, så du kan sagtens holde dine ni ugers øremærket orlov af flere omgange. Hvis du ønsker det, så husk at varsle det over for din arbejdsgiver inden for varslingsreglerne, så placeringen af din orlov er retsbaseret. Hvis du varsler det senere, skal det i stedet aftales med din arbejdsgiver.

De nye regler er kun for lønmodtagere. Så hvis barnets mor eller far/medmor er selvstændig, ledig eller studerende, så gælder de 11 ugers øremærket barsel som udgangspunkt ikke for dem.
 

   > Læs mere om økonomi under din orlov
 

Orlov der kan overdrages mellem forældrene:

De 11 ugers øremærket orlov, kan ikke overdrages mellem forældrene. De resterende 13 ugers orlov, der tildeles hver forældre kan således overdrages. Det kan I gøre inde på www.borger.dk efter barnets fødsel. Det er også værd at finde ud af, hvor mange ugers betalt orlov, I hver især har ret til fra arbejdet. Hvis mor f.eks. har 26 ugers betalt orlov efter fødslen, så har far mulighed for at overdrage to af sine uger til mor, så I får mest mulig betalt orlov. For meget overdraget orlov kan overdrages tilbage.


Udskudt orlov efter nye regler:
Begge forældre har mulighed for at udskyde en del af deres orlov. Det er kun den del af orloven, der ikke er øremærket, der kan udskydes til afholdelse efter barnet er fyldt et år. Du har kun ret til at udskyde op til fem ugers forældreorlov med barselsdagpenge til afholdelse efter barnet er fyldt et år, men du kan udskyde flere end fem uger, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Udskudt forældreorlov skal afholdes inden barnet er fyldt ni år. Udskydelsen af de op til fem uger er en ret du har, så det skal blot meddeles din arbejdsgiver. Det er det, der hedder en retsbaseret udskydelse, så hvis du har benyttet dig af den, så vil en kommende arbejdsgiver også skulle respektere det Hvis du har udskudt mere end de fem uger, så er de udskudte uger ud over fem uger en aftalebaseret udskydelse, og de er derfor ikke beskyttet over for en ny arbejdsgiver på samme måde, som de uger, der er retsbaseret udskudt. Det betyder, at du skal aftale tidspunktet for afholdelse af din udskudte orlov, hvis du vil afholde de uger, der ligger ud over de første fem uger. Den udskudte orlov kan også overdrages mellem forældrene. Du kan også afholde udskudt orlov drypvis. I så fald bliver det så til en aftalebaseret barsel, og en kommende arbejdsgiver behøver derfor nødvendigvis ikke respektere den aftale, du havde med en tidligere arbejdsgiver om afholdelse af den udskudte orlov, hvis du skifter arbejde inden, du har afholdt al din orlov. Udskydelse af orlov skal varsles over for din arbejdsgiver senest otte uger efter fødslen. Når du ønsker at holde de op til fem ugers udskudt orlov, skal det også varsles senest otte uger før, du ønsker at begynde fraværet. Har du udskudt mere end de fem uger, skal fraværets placering aftales med din arbejdsgiver.  


Hvis du ikke var lønmodtager på fødselstidspunktet:
Hvis du ikke var lønmodtagere på fødselstidspunktet, og derfor ikke har haft en arbejdsgiver at underrette, skal du give et varsel på otte uger til en ny arbejdsgiver, hvis du ønsker at holde ni ugers øremærket orlov, og du er blevet lønmodtagere inden, dit barn er fyldt et år. Om du er ret til løn under fraværet, kommer an på, hvad der gælder efter din overenskomst eller er aftalt i din kontrakt. Beskæftigelseskravet skal også være opfyldt før, du er ret til at modtage barselsdagpenge.  
 

 

VARSLINGSREGLER

Der er ikke ændret ved varslingsreglerne for, hvornår du senest skal give din arbejdsgiver besked om, at du skal være forælder For mor er fristen senest tre måneder før forventet fødsel, og far/medmor skal senest give besked fire uger før termin.

Før fødslen skal mor give besked til sin arbejdsgiver om forventet termin senest tre måneder forinden. For far og medmor gælder der en frist på fire uger før forventet fødsel.

Efter fødslen skal både mor og far/medmor give besked om, hvordan de ønsker at holde orloven senest seks uger efter fødslen. Hvis du som mor ønsker at overdrage noget af din barselsorlov til far, skal du give besked om dette til din arbejdsgiver senest fire uger før forventet fødsel.

Som mor kan du overdrage 8 uger af dine ti ugers barselsorlov til din partner. Derfor skal du give din arbejdsgiver besked, hvis du udnytter retten til at overdrage barselsorloven til din partner, og om du holder yderligere fravær i stedet. Det skal du gøre senest fire uger før forventet fødsel.

Senest seks uger efter fødslen skal mor give sin arbejdsgiver besked om, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet.

Far/medmor skal senest fire uger før forventet fødsel give sin arbejdsgiver besked om, afholdelse af de to ugers fædre-/medmororlov, om der holdes anden orlov i de første ti uger efter forventet fødsel, hvad enten det er udnyttelse af egen orlov, eller om der er overdraget barselsorlov fra mor, som skal afholdes efter fødslen.

Den del af orloven, der skal varsles til din arbejdsgiver senest seks uger efter fødslen, er den orlov, som der holdes senere end 10 uger efter fødslen. 

Hvis du ikke lige får overholdt tidsfristerne for varsling af orloven, betyder det heldigvis ikke, at du ikke har ret til fraværet, men placeringen af orloven skal i stedet aftales med din arbejdsgiver.

 Forlængelse af orlov:
Du kan også fremover forlænge din barsel. Hver af forældrene kan forlænge med otte uger, og forældre som er i arbejde eller selvstændige har mulighed for at forlænge med 14 uger. Det er muligt at kombinere udskydelse og forlængelse af orloven, fordi orlovsretten er tildelt den enkelte forælder. Det er ikke længere udstrække barselsdagpengene til at dække alle ugerne ved at få et lavere beløb hver uge. De uger du forlænger orloven med vil være uden barselsdagpenge. Hvis du forlænger din orlov, skal det holdes i sammenhæng, og kan ikke deles op. Ønsker du at forlænge din orlov skal du meddele dette til din arbejdsgiver senest seks uger efter fødslen samtidig med, hvornår du ønsker at påbegynde din orlov.  
 

 

ØKONOMI UNDER ORLOV

At du har ret til fravær under barsel, betyder ikke nødvendigvis, at du også har ret til løn under barslen. Det kommer an på, hvad der står i din kontrakt eller overenskomst. For kvindelige funktionærer gælder det, at de har ret til halv løn under graviditetsorloven, de fire uger før forventet fødsel, og de efterfølgende 14 uger efter fødslen. Fars/medmors lønrettigheder er ikke reguleret i loven, men følger af, hvad der er aftalt. Der kan dog godt være aftalt bedre vilkår i din kontrakt, personalehåndbog eller i overenskomsten, hvis du er omfattet af sådan en. Løn fra din arbejdsgiver under orloven er betinget af, om din arbejdsgiver kan få refusion for dine barselsdagpenge og evt. også barselsfonden. Alle private arbejdsgivere skal indbetale til en barselsfond, hvorfra de kan få refusion for de lønudgifter, de har til en medarbejder på orlov. De kan ikke komme uden om at skulle betale til den, og det bliver opkrævet sammen med den ATP, de også skal betale for alle deres ansatte. Refusionens størrelse afhænger af, hvor mange timer, du er ansat. De kan derfor ikke få refusion for 37 timer om ugen, hvis du kun er ansat til 20 timer ugentligt. Refusionen er inklusive dine barselsdagpenge, så de kommer desværre ikke oveni. Hvis der ikke er aftalt lønvilkår under barsel i din kontrakt, personalehåndbog eller evt. overenskomst, så kan det altid aftales individuelt med din arbejdsgiver, men det skal altså være aftalt med din arbejdsgiver før, du har ret til det. Ellers har du alene ret til at modtage barselsdagpengene i perioden, eller hvis du er kvinde, halv løn i de samlet 18 uger.


Retten til barselsdagpenge afhænger af, om du opfylder beskæftigelseskravet. Det vil du gøre, hvis:

 

  • Du var ansat på den første dag af din orlov eller dagen før,
  • Du har arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven, og
  • Du har arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

       > Læs mere om økonomi under din orlov


Hvis din arbejdsgiver udbetaler hel eller delvis løn under din barsel, så skal de søge om refusionen selv. Det er først, når du ikke længere får løn fra din arbejdsgiver, at du selv skal søge om at få barselsdagpenge på www.borger.dk Når din arbejdsgiver stopper med at udbetale løn, overgår du til barselsdagpenge fra UdbetalingDanmark. Din arbejdsgiver skal tidligst den sidste dag med løn og senest inden for otte uger efter lønstoppet indberette til UdbetalingDanmark, at du ikke længere får løn. Du skal derfor holde øje med, om du får et brev fra dem om, at du nu kan søge om barselsdagpenge. Du skal senest søge om barselsdagpenge otte uger efter, du er stoppet med at få løn. Du skal derfor være opmærksom på, at du også får det brev, da UdbetalingDanmark ikke ved, om din løn er stoppet eller ej, medmindre din arbejdsgiver har indberettet det. Du skal også overholde otte ugers fristen fra din løn stoppede. Hvis du først søger senere, har du først ret til barselsdagpenge fra den dag, du søger, og ikke fra da lønnen stoppede. Du kan tidligst søge fra lønstoppet er indberettet. Så kontakt endelig din arbejdsgiver eller PROSA, hvis du ikke får brevet.
 

 

SOLOFORÆLDRE

De nye barselsregler forbedrer orlovsmulighederne for enlige forældre. De betegnes i loven ”Soloforældre”. Soloforældre er når barnet kun har en forælder på fødselstidspunktet, eller hvis den ene forælder dør, når barnet er helt lille, inden orlov med dagpengeret er udnyttet, hvis du er eneadoptant, får assisteret reproduktion med ukendt donor eller hvis barnets mor er udenlandsk surrogatmor, der efter lovgivningen hjemlandet ikke anses for at være mor til barnet. Som soloforælder får du tillagt 22 uger ekstra med barselsdagpenge, så du i alt har 46 uger med barselsdagpenge. Efter de nye regler er soloforælder ligestillet uanset køn i forhold til længden af orloven. Hvad enten du er solomor eller solofar, så har du ret til at holde 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.  Særligt for børn der fødes efter 1. januar 2024 Hvis du bliver soloforælder til et barn født fra 1. januar 2024 og opfylder beskæftigelseskravet, så kan du overdrage en del af din forældreorlov til et nærtstående familiemedlem. Som nærtstående familiemedlem regnes forælderens voksne søskende og forældre. Hvis du overdrager en del af din forældreorlov til et nærtstående familiemedlem, så skal orloven være afviklet inden, barnet er fyldt et år. Familiemedlemmet skal også opfylde beskæftigelseskravet. Ønsker dit familiemedlem af udnytte orloven, skal dette meddeles dennes arbejdsgiver med et varsel på otte uger.  Fra 1. januar 2024 kan du som soloforælder overføre ikke-øremærket orlov til nært familiemedlem eller en socialforælder. Den nye lov indfører også begreber sociale forældre. En socialforælder er en person der er samlever eller ægtefælle til den retlige forælder, og som samtidig er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, eller er kendt donor til barnet og tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, eller den kendte donors ægtefælle eller samlever, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet  

  > TIL TOPPEN