Ferie

Allerede den 1. januar 2019 startede overgangsordningen mellem den nuværende ferielov og den nye, som træder i kraft den 1. september 2020. Den nye ferielov medfører en række ændringer for det danske feriesystem, som vi belyser nedenfor.

Bemærk at reglerne som vi kender dem i dag fortsat er gældende frem til og med den 1. september 2020. Dem kan du også læse om nedenfor.

Hvad betyder den nye ferielov for dig?

I dag optjener vi ferie løbende i kalenderåret, og afholder ferien fra maj året efter. Det betyder, at nye på arbejdsmarkedet har kunnet risikere at vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie.

Med den nye ferielov bliver det anderledes. Her kan du afholde din ferie med løn samtidig med, at den optjenes. Ligesom i dag optjener man 2,08 feriedag pr. måned.

Optjeningsåret vil fremover gå fra 1. september til 31. august med mulighed for at lægge noget af ferien i de fire måneder efter ferieåret slutter. Det betyder, at ferien kan afholdes fra september til 31. december året efter.

I 2019 trådte en overgangsperiode i kraft, hvor det nye system bliver langsomt indfaset.

Særlig 12-måneders periode fra den 1. september 2019

I 2019 var det kun de første 8 måneder, du optjente ferie, som du plejede, som du så kan afholde året efter. Det vil sige at fra 1. januar til 31. august 2019 optjente du ferie, som skal afholdes fra 1. maj til 30. september 2020.

Herefter følger en særlig periode på 12 måneder - fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 - hvor de optjente feriepenge indefryses, indtil du går på pension.

Det bliver en form for ny pensionsordning, hvor din arbejdsgiver indbetaler de feriepenge, du har optjent, til "Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler". Fonden forvalter pengene, indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet. Af hensyn til virksomhedens økonomi i overgangsåret med dobbeltferie, har arbejdsgiveren mulighed for at udskyde indbetalingen til Fonden indtil den enkelte lønmodtager skal gå på pension. 

Ny lov fuldt indfaset fra 1. september 2020

Endelig fra 1. september 2020 kan du så afholde din ferie sideløbende med, at du optjener ferien.

Sådan bliver det fremover, og overgangsperioden er indført for at nå dertil på bedst mulig vis.

Bemærk, at du kan gemme ferie, så du har mulighed for eksempelvis at holde efterårsferie allerede ved det nye ferieårs begyndelse. 

OBS hvis du vil holde mere end 3 ugers ferie i perioden 1. maj til 30. september 2020

I perioden 1. januar til 31. august 2019 optjenes 16,64 feriedag. Herefter indefryses de optjente feriedage for resten af året. Det betyder, at hvis du ønsker at holde mere end 16,64 feriedage i perioden 1. maj til 30. september 2020, så skal du allerede nu lave en aftale med din arbejdsgiver om overførsel af ferie fra nuværende ferieår, det vil sige inden 30. april 2020. Vær opmærksom på at din arbejdsgiver kan sige nej til aftalen om overførsel af ferie, da du ikke har krav på at holde mere end 3 ugers ferie i sammenhæng i perioden 1. maj til 30. september.

Betalt efterårsferie i oktober 2020

Hvis du gerne vil på efterårsferie i oktober 2020, hvor det nye optjeningsprincip netop er trådt i kraft, kan det stadig lade sig gøre. I september 2020 optjener du 2,08 feriedag. Skal ferien være længere end det, skal du derfor gemme nogle af dine feriedage optjent i 2019 (de 16,64 dage, som vi nævner ovenfor).

Hvor bliver de penge af, som jeg optjener, men ikke får udbetalt nu?

Din arbejdsgiver indbetaler de feriepenge, du har optjent til "Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler". Fonden forvalter pengene indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet.

Med den nuværende ferielov optjener man først og afholder senere. Når vi overgår til den nye lov, vil der være overlap af optjent ferie, da man kan afholde ferie samtidig med at man optjener den. 

De fem ugers ekstra ferieoptjening (1. september 2019-1. september 2020), som sker ved overgangen, bliver altså sat til side og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. 

Hvad sker der med mine penge, hvis jeg dør, før jeg forlader arbejdsmarkedet?

I dette tilfælde vil pengene bliver udbetalt til dine efterladte.

Hvad sker der, hvis arbejdsgiver vælger at beholde pengene i sit firma, og det går konkurs?

Det har ingen betydning for dig, da dine penge er sikret i Fonden. Det er Fonden der udbetaler pengene, og du skal ikke have fat i en arbejdsgiver for at få dem. 

Fondsferiedage til nye på arbejdsmarkedet

Da feriemidler der er optjent fra den 1. september 2019 som en del af overgangsordningen indefryses, vil der for lønmodtagere, der ansættes omkring dette tidspunkt, og frem til de nye regler med samtidighed træder i kraft, være en periode, hvor de ”kun” optjener feriemidler til indefrysning, og samtidig ikke har optjent meget ferie til afholdelse i 2020. 
 
For at kompensere for denne konsekvens er der i overgangsordningen givet mulighed for, at nye (og tilbagevendte) på arbejdsmarkedet kan afholde op til 8,3 fondsferiedage for ”indefrosne midler” i perioden 1. maj til 30. september 2020. Dette gælder dog kun for de lønmodtagere, der optjener feriedage til indefrysning fra 1. september til 31. december 2019 og har optjent mindre end 8,3 feriedage (eller ingen feriedage) til afholdelse i perioden 1. maj til 30. september 2020.
 
Det sikrer, at også nye (og tilbagevendte) på arbejdsmarkedet, der er startet i 2019, i overgangsåret kan have op til 16,7 feriedage med betaling og dermed mulighed for at afholde betalt ferie i sommerperioden som alle andre lønmodtagere. 
 
Personer, der træder ind på arbejdsmarkedet fra og med den 1. september 2020, optjener og afholder ferie efter de nye regler om samtidighedsferie, og vil ikke få indefrosset feriemidler.

Det skal du selv gøre

Senest den 31. december 2020 skal alle arbejdsgivere, Feriekonto og private feriekasser indberette tilgodehavende feriepenge til Fonden for hver enkelt lønmodtager. Feriebetalingen beregnes for alle som feriegodtgørelse med 12,5% af lønnen for perioden 1. september 2019 - 31. august 2020. 

Fonden underretter hver enkelt lønmodtager om indberetningen, så du har mulighed for at gøre indsigelser overfor din arbejdsgiver, hvis du ikke mener at opgørelsen stemmer. Du skal gøre indsigelse inden 5 år.

Tilgodehavende feriemidler udbetales automatisk af Fonden til dig, når du forlader arbejdsmarkedet fx for at gå pension eller efterløn.

 

Nuværende ferielov gældende til 1. september 2020

Optjening af ferie

Ferieloven giver dig ret til 5 ugers ferie om året. Du har ret til ferie med løn, hvis du har været ansat det foregående kalenderår (optjeningsåret). Har du kun været ansat en del af kalenderåret, får du kun betaling i noget af din ferie. Du optjener 0,07 feriedag pr. dag/2,08 feriedag pr. måned. Hvis du ikke har optjent ret til betalt ferie hos din arbejdsgiver, får du trukket 4,8 procent af månedslønnen per dag du holder ferie.

Som et supplement til ferieloven kan der i din ansættelseskontrakt, i kollektive overenskomster eller andre ordninger i din virksomhed være bestemmelser, som giver dig ret til f. eks. ekstra feriefridage og omsorgsdage.Du optjener ferie under graviditets- og barselsorlov for den del af perioden, hvor din arbejdsgiver betaler hel eller delvis løn, herunder pension.

Afholdelse af ferie

Ferieåret går fra 1. maj til 30. april.

Du har krav på at få mindst 15 dages ferie i sammenhæng i hovedferien, der ligger i perioden 1. maj til 30. september. Hvis du har optjent mindre end 15 dages ferie, bliver hele den optjente ferie betragtet som hovedferie.

Feriedage kan ikke lægges på danske helligdage eller på dage, som i forvejen er fridage eller på det ugentlige fridøgn, normalt søndag. Dette gælder også aftalte afspadseringsdage. Ferien kan heller ikke holdes på dage, hvor du er afskåret fra at holde ferie, f. eks. under barsel, hvis du er syg eller hvis du aftjener værnepligt.

Det er din normale arbejdsuge, som er afgørende for, hvornår en ferie er påbegyndt og afsluttet. Så hvis du normalt arbejder mandag til fredag, begynder ferien mandag morgen og slutter fredag ved normal arbejdstids ophør.

Sygdom

Hvis du er syg, når din ferie begynder, er du ikke forpligtet til at holde ferien. Så skal du sygemelde dig efter de regler, der gælder i virksomheden. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at beskeden når frem til din arbejdsgiver i tide, og at du får dokumentation for, at sygemeldingen er modtaget. Hvis der er ferielukket, så du ikke har mulighed for at komme i kontakt med din arbejdsplads/arbejdsgiver, kan du sende en mail.

Når du bliver rask, skal du henvende dig til din arbejdsgiver og oplyse, om du ønsker at genoptage arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie. Hvis du bliver rask og ikke kan genoptage arbejdet, fordi virksomheden er ferielukket, har du krav på fuld erstatningsferie. Du skal dog sørge for at melde dig rask ved at sende en mail. Hvis du f. eks. er syg i hovedferien på 3 uger, har du krav på 3 uger på et andet tidspunkt.

Har du optjent 25 feriedage og bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Det betyder, at hvis du bliver syg under ferien, kan du maksimalt få 20 dages erstatningsferie. Har du optjent mindre end 25 dages ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt antal færre sygedage.

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt får sygemeldt dig hos din arbejdsgiver, da du først opnår ret til erstatningsferie fra den dag, du har orienteret din arbejdsgiver - medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Det vil sige, at får du først sygemeldt dig på 3. sygedag, så løber de 5 dage fra denne dag. Retten til erstatningsferie er også betinget af, at du har lægelig dokumentation for din sygdom. Du skal desværre selv betale for denne dokumentation.

Vi anbefaler, at du kontakter PROSA, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre eller der opstår problemer med erstatningsferie.

Ferieplanlægning

Du og din arbejdsgiver skal forhandle om, hvornår du ønsker at holde ferie. Hvis du har skolesøgende børn, skal din arbejdsgiver så vidt muligt tage hensyn til dette, hvis du ønsker at holde ferie i dine børns skolesommerferie.

Din arbejdsgiver skal så tidligt som muligt og senest 3 måneder før hovedferien og senest 1 måned inden din øvrige ferie, meddele dig, hvornår du kan få ferie. Det gælder både ny ferie og ferie du evt. har fået overført fra tidligere ferieår.

Ferie, der er overført fra tidligere ferieår, skal afholdes først. Dernæst kan enten hovedferie eller øvrig ferie holdes i den rækkefølge, du aftaler med arbejdsgiveren.

Hvis din arbejdsgiver ændrer en planlagt ferie – og det må kun ske i ekstraordinære tilfælde – skal du have økonomiske tab dækket, f. eks. en afbestilt rejse. For at din arbejdsgiver skulle kunne ændre din ferie, skal følgende betingelser være opfyldt (væsentlige driftmsæssige hensyn gør det nødvendigt):

  • Situationen skal være uforudsigelig for din arbejdsgiver
  • Lige netop du er nødvendig for løsning af situationen
  • Dit økonomiske tab skal erstattes

Din arbejdsgiver kan aldrig forlange, at du skal afbryde en påbegyndt ferie, medmindre du er ansat i staten. Hvis det alligevel sker, og du accepterer dette, er det vigtigt, at du aftaler din honorering for afbrydelsen, inden du går på arbejde. Der er nemlig ingen regler for betaling, netop fordi situationen slet ikke bør finde sted.

Ferie i opsigelsesperioden

Hvis du er sagt op, og dit opsigelsesvarsel er 3 måneder eller kortere, kan du ikke holde hovedferie i opsigelsesperioden, med mindre dit opsigelsesvarsel bliver forlænget med antallet af feriedage. Det gælder også selvom der tidligere er aftalt ferie. Hvis du faktisk ønsker at fastholde din tidligere aftalte ferie, skal du lave en særlig aftale med din arbejdsgiver om det.

Din arbejdsgiver kan herudover varsle, at du skal holde ferie i opsigelsesperioden. For øvrig ferie skal der blot gives 1 måneds varsel og for hovedferie 3 måneders varsel.

Hvis du er fritstillet, anses ferie for afholdt, hvis perioden med fritstilling er så lang, at både reglerne for ferievarsling og selve din ferie kan indgå. Det betyder, at din ferie kun kan betragtes som afholdt, hvis du efter udløbet af et tidsrum, som svarer til varslingsfristen, har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde.

Ferien anses ikke for afholdt, hvis du begynder i et nyt job under din fritstillingsperiode og din arbejdsgiver modregner din nye løn i den løn, som du har ret til i fritstillingsperioden. Ferien anses for afholdt, hvis din tidligere arbejdsgiver ikke er berettiget til modregning i din løn på tidspunktet for feriens afholdelse, eller hvis du holder ferie hos din nye arbejdsgiver inden opsigelsesvarslets udløb.

Er du funktionær, har det kun betydning, hvis din fritstilling er længere end 3 måneder, da din tidligere arbejdsgiver kun er berettiget til at modregne efter dette tidspunkt. Det gælder dog fortsat, at du ikke kan påbegynde ferie, hvis du er syg.

Hvis du selv har opsagt din stilling, har det ingen betydning for aftalt ferie. Din arbejdsgiver kan i visse ekstraordinære tilfælde ændre din aftalte ferie, hvis du holder ferie i størstedelen af din opsigelsesperiode. Hvis arbejdsgiveren gør det, skal du have det økonomiske tab dækket, f. eks. en afbestilt rejse. Under alle omstændigheder anbefaler vi, at du kontakter PROSA, hvis det bliver aktuelt.

Overførsel af ferie 

Under din ansættelse har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det efterfølgende ferieår.

Aftalen er kun gyldig, hvis den er skriftlig og indgået inden 30. september efter ferieårets udløb. Det gælder dog ikke for overenskomstansatte, der er omfattet af en overenskomst, som ikke giver mulighed for overførsel af ferie.

Hvis du fratræder, får du ikke retten til at medtage mere end 5 ugers ferie til din nye arbejdsgiver. I stedet skal du have udbetalt det beløb, der svarer til løn for de overførte ferieuger, der ligger ud over 5 uger, fra den ordning, der administrerer din feriegodtgørelse. Du bør dog være opmærksom på, at overført ferie med 1 måneds varsel kan kræves afholdt i en opsigelsesperiode.

Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse

Hvis du er ansat månedsvis eller for længere tid, og hvis du har ret til fuld løn på søgne-, hellig- og sygedage, får du løn under ferie. Hvis du er provisionslønnet, skal du oveni din faste løn også have udbetalt kompensation for mistet provision.

Du får også et ferietillæg på mindst 1 procent af din løn i optjeningsåret. Ferietillægget udbetales senest samtidig med, at din ferie begynder. Hvis ferietillægget udbetales, før ferien begynder, kan din arbejdsgiver ikke kræve det tilbagebetalt, hvis dit ansættelsesforhold ophører. Tillægget kan ved overenskomst eller aftale forhøjes. Ofte udbetales tillægget med april- eller maj-lønnen.

Du kan også vælge i stedet for ferie med løn og ferietillæg, at få udbetalt feriegodtgørelse på 12,5 procent af din løn i optjeningsåret. Hvis du ønsker dette, skal du give din arbejdsgiver besked om det, inden optjeningsåret begynder (senest den 31. december). Ordningen kan specielt være attraktiv, hvis du ved, at du i det kommende år vil få udbetalt løn for store mængder af overarbejde.

Hvis du ikke har ret til løn under ferie, får du feriegodtgørelse med 12,5 procent af lønnen i optjeningsåret.

Hvis din gennemsnitlige arbejdstid på ferietidspunktet afviger mere end 20 procent i forhold til optjeningsåret, reguleres lønnen under ferie forholdsmæssigt.

Feriegodtgørelse ved fratræden

Hvis du fratræder et job, hvor du har haft ferie med løn, får du feriegodtgørelse på 12,5 procent af din løn i det igangværende optjeningsår og for det tidligere optjeningsår, hvis du ikke har afholdt al din tilgodehavende ferie. Værdien af allerede afholdt ferie beregnes forholdsvis. Så hvis du f. eks. har optjent 25 dage og har afholdt de 15, får du 10/25 af den fulde feriegodtgørelse.

Feriegodtgørelsen forfalder til betaling på fratrædelsestidspunktet og skal være indbetalt til den, der administrerer ferieordningen, senest den 7. i den anden måned efter fratræden.

Du optjener ikke ferietillæg eller feriegodtgørelse af ferietillæg, løn under ferie eller feriegodtgørelse. Ellers indgår alle løndele, f. eks. også overtidsbetaling, pensionsindbetalinger, skifteholdstillæg og vagttillæg i beregningsgrundlaget.

Udbetaling uden at holde ferie

Fra FerieKonto kan du ved ferieårets begyndelse få udbetalt feriegodtgørelse, uden at du holder ferie, hvis:

  • Du forlader arbejdsmarkedet af alders – eller helbredsmæssige grunde
  • Du flytter til udlandet og framelder dig CPR-registeret
  • Du har mere end 25 feriedage til gode ved din fratrædelse (for de dage der er over 25)
  • Beløbet ikke overstiger 1.000 kr. efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og skat
  • Det kan forudses fra begyndelsen af ferieåret, at der vil være en feriehindring i hele ferieåret, f. eks. ved alvorlig sygdom eller barsel.

Fra din arbejdsgiver kan du få udbetalt feriegodtgørelse, når du fratræder, hvis beløbet ikke overstiger 500 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis du ikke har kunnet holde din hovedferie inden for ferieperioden på grund af feriehindring (fx sygdom og barsel), og du ikke på forhånd har aftalt at holde den senere, har du ret til at vælge at få feriepengene svarende til 3 uger udbetalt.

Hvis du ikke har kunnet holde din ferie eller dele deraf i ferieåret på grund af feriehindringer, kan du få feriepengene udbetalt.

Forældelse

Dit krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg forældes, hvis du ikke rejser krav om det over for din arbejdsgiver senest 3 år efter ferieårets udløb.

Hvis din arbejdsgiver ikke opfylder kravet, fortabes det, medmindre du indenfor samme frist, senest 3 år efter ferieårets udløb, søger kravet gennemført ved retten, f. eks. via PROSA.

Feriefridage

Hos nogle private arbejdsgivere optjener du som ansat ret til feriefridage - ofte 5 dage. Disse dage er ikke omfattet af ferieloven, men er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Det betyder, at hvis du ikke når at afholde dem i løbet af ferieåret, så kan du som udgangspunkt ikke få dem overført til næste ferieår. En sådan overførsel skal aftales særskilt med din arbejdsgiver.

Ikke afholdte feriefridage kan heller ikke umiddelbart udbetales, når du fratræder din stilling. Udbetaling skal også aftales med din arbejdsgiver.

Sidst revideret

16. januar 2020

Ansvarlig

Juridisk Afdeling

faglig@prosa.dk

33364141