Hvad betyder den nye ferielov for dig?

Netop nu er vi midt i en overgangsordning mellem gammel og ny ferielov. Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, og frem til da gælder en blanding af nye og gamle regler. Få her styr på overgangsordningen og den nye ferielov.

Miniferieår

1. maj 2020 begynder et nyt miniferieår. Det gælder fra 1. maj til 31. august 2020. Ferie, der skal bruges i den periode, optjente du sidste år i perioden 1. januar til 31. august 2019. De resterende feriepenge, som du optjente i perioden 1. september til 31. december 2019, er blevet indefrosset sammen med de feriepenge, du er i gang med at optjene nu i perioden 1. januar til 31. august 2020. De indefrosne midler bliver sat ind på en feriefond og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension eller flytter til udlandet. Læs mere om de indefrosne midler her.

Du har derfor kun 16,64 feriedage med løn i perioden 1. maj til 31. august 2020, medmindre du kan supplere med restferie, feriefridage eller fleks.

I miniferieåret gælder reglerne, som vi kender dem i dag. Du kan læse meget mere om de gamle regler her. 

Overgangperioden mellem den gamle- og nye ferielov kalder vi et Mini-ferieår.

Ferietillægget i år

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, og dét kommer til at få indflydelse på dit ferietillæg i år. Normalt bliver tillægget optjent over 12 måneder fra 1. januar til 31. december. Men på grund af overgangen til den nye ferielov bliver optjeningsperioden kortere og løber fra 1. januar til 31. august 2019. Dermed bliver dit samlede ferietillæg for perioden tilsvarende lavere. Ferietillægget optjent i denne periode bliver som sædvanlig udbetalt med lønnen i april eller maj måned, eller når du vælger at afholde ferie. Udbetalingstidspunktet afhænger af, hvilken løsning din arbejdsgiver normalt kører med.

Ferietillæg i overgangsperioden

I hele overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 optjener du feriepenge som normalt, men i stedet for at få dem udbetalt bliver de indefrosset i en ny fond ”Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler”. Det betyder, at dit ferietillæg optjent i samme periode også indefryses. Ferietillægget er nemlig en del af de 12,5 procent af din ferieberettigede løn (feriepenge). Derfor kan du altså kun se frem til at få udbetalt det lave ferietillæg, som du har optjent før 1. september 2019.

Ny ferielovs betydning i år

Den nye ferielov byder på samtidighedsferie. Det betyder, at du kan afholde din ferie med løn samtidig med, at den optjenes. Du fortsætter med at optjene 2,08 feriedag pr. måned. Du optjener eksempelvis 2,08 feriedage i september 2020, som du kan bruge allerede i oktober 2020. Perioden, hvori du optjener din ferie, vil fremover gå fra 1. september til 31. august året efter. Den periode, hvor man kan afholde sin ferie bliver forlænget, og ferie optjent mellem 1. september og 31. august skal fremover holdes senest 16 måneder efter, optjeningen er begyndt. Ferien kan altså fremadrettet afholdes fra 1. september til 31. december året efter.

Den nye "Samtidsferie" træder i kraft den 1. september 2020. 

Efterårsferie i oktober

Hvis du gerne vil på efterårsferie i oktober 2020, hvor det nye optjeningsprincip netop er trådt i kraft, kan det stadig lade sig gøre. I september 2020 optjener du 2,08 feriedage. Skal ferien være længere end det, skal du derfor gemme nogle af de 16,64 feriedage, som du har optjent i 2019 eller bruge af opsparet fleks eller feriefridage.

Efterårsferie 2020. 

Ferietillæg efter ny ferielov

Når den nye ferielov er fuldt indfaset, vil tidspunktet for udbetaling af dit ferietillæg fremover ændre sig. Din arbejdsgiver kan vælge mellem to modeller: 

 1. Ferietillægget udbetales løbende, når du afholder ferie.
 2. Ferietillægget deles op og udbetales to gange årligt.

  I den sidste model vil første rate af dit ferietillæg være det, du optjener fra 1. september til 31. maj. Det skal udbetales sammen med din løn for maj måned. Den sidste rate er det ferietillæg, du optjener fra 1. juni til 31. august, og det bliver udbetalt sammen med din augustløn.

  Forhøjet ferietillæg

  Hvis du er så heldig, at din arbejdsgiver betaler et højere ferietillæg end den ene procent, som ferieloven foreskriver, medfører det nogle ændringer, som du skal være opmærksom på. Fonden for de indefrosne feriemidler holder nemlig ikke øje med, om dit forhøjede ferietillæg bliver indbetalt på korrekt vis. Så hvis du ikke allerede har hørt noget fra din arbejdsgiver om, hvordan de vil håndtere denne indbetaling, bør du kontakte din HR-afdeling. På den måde sikrer du, at du får udbetalt det ferietillæg, du er berettiget til.

  De indefrosne feriepenge

  Din arbejdsgiver indbetaler de feriepenge, du har optjent i 2019 og 2020, men som du ikke får udbetalt nu, til ”Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler". Fonden forvalter pengene indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet.

  Med den nuværende ferielov optjener man først og afholder senere. Når vi overgår til den nye lov, vil der være overlap af optjent ferie, da man kan afholde ferie samtidig med, at man optjener den. 

  De fem ugers ekstra ferieoptjening, som sker ved overgangen fra 1. september 2019 til 1. september 2020, bliver altså sat til side og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. 

  Ved dødsfald

  Dør du, inden du forlader arbejdsmarkedet, vil pengene bliver udbetalt til dine efterladte.

  Ved arbejdsgivers konkurs

  Det har ingen betydning for dig om din arbejdsgiver går konkurs, da dine penge er sikret i ”Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler”. Det er Fonden, der udbetaler pengene, og du skal ikke have fat i en arbejdsgiver for at få dem. 

  Tjek arbejdsgivers feriepengeopgørelse for dig

  Senest den 31. december 2020 skal alle arbejdsgivere, Feriekonto og private feriekasser indberette tilgodehavende feriepenge til ”Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler” for hver enkelt lønmodtager. Feriebetalingen beregnes for alle som feriegodtgørelse med 12,5 procent af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. 

  Fonden underretter hver enkelt lønmodtager om indberetningen, så du har mulighed for at gøre indsigelser over for din arbejdsgiver, hvis du ikke mener, at opgørelsen stemmer. Du skal gøre indsigelse inden 5 år.

  Tilgodehavende feriemidler udbetales automatisk af fonden til dig, når du forlader arbejdsmarkedet eksempelvis for at gå pension eller efterløn.

  Fondsferiedage til brug for nye på arbejdsmarkedet

  Som en del af overgangsordningen indefryses feriemidler, der er optjent fra 1. september 2019. Det betyder, at lønmodtagere, der ansættes omkring 1. september, og frem til de nye regler med samtidighed træder i kraft, vil have periode, hvor de ”kun” optjener feriemidler til indefrysning og samtidig ikke har optjent meget ferie til afholdelse i 2020. 

  For at kompensere for denne konsekvens er der i overgangsordningen givet mulighed for, at nye (og tilbagevendte) på arbejdsmarkedet kan afholde op til 8,3 fondsferiedage for ”indefrosne midler” i perioden 1. maj til 30. september 2020. Dette gælder dog kun for de lønmodtagere, der optjener feriedage til indefrysning fra 1. september til 31. december 2019 og har optjent mindre end 8,3 feriedage (eller ingen feriedage) til afholdelse i perioden 1. maj til 30. september 2020. 

  Det sikrer, at også nye (og tilbagevendte), der er startet på arbejdsmarkedet i 2019, i overgangsåret kan have op til 16,7 feriedage med betaling og dermed mulighed for at afholde betalt ferie i sommerperioden som alle andre lønmodtagere.  
   
  Personer, der træder ind på arbejdsmarkedet fra og med 1. september 2020, optjener og afholder ferie efter de nye regler om samtidighedsferie og vil ikke få indefrosset feriemidler.

  Samlet overblik over den nye ferielov og overgangen til den nye ferielov. Klik her for at se grafikken i stort format.

  Nuværende ferielov gældende til 1. september 2020

  Optjening af ferie

  Ferieloven giver dig ret til 5 ugers ferie om året. Du har ret til ferie med løn, hvis du har været ansat det foregående kalenderår (optjeningsåret). Har du kun været ansat en del af kalenderåret, får du kun betaling i noget af din ferie. Du optjener 0,07 feriedag pr. dag/2,08 feriedag pr. måned. Hvis du ikke har optjent ret til betalt ferie hos din arbejdsgiver, får du trukket 4,8 procent af månedslønnen per dag du holder ferie.

  Som et supplement til ferieloven kan der i din ansættelseskontrakt, i kollektive overenskomster eller andre ordninger i din virksomhed være bestemmelser, som giver dig ret til f. eks. ekstra feriefridage og omsorgsdage.Du optjener ferie under graviditets- og barselsorlov for den del af perioden, hvor din arbejdsgiver betaler hel eller delvis løn, herunder pension.

  Afholdelse af ferie

  Ferieåret går fra 1. maj til 30. april.

  Du har krav på at få mindst 15 dages ferie i sammenhæng i hovedferien, der ligger i perioden 1. maj til 30. september. Hvis du har optjent mindre end 15 dages ferie, bliver hele den optjente ferie betragtet som hovedferie.

  Feriedage kan ikke lægges på danske helligdage eller på dage, som i forvejen er fridage eller på det ugentlige fridøgn, normalt søndag. Dette gælder også aftalte afspadseringsdage. Ferien kan heller ikke holdes på dage, hvor du er afskåret fra at holde ferie, f. eks. under barsel, hvis du er syg eller hvis du aftjener værnepligt.

  Det er din normale arbejdsuge, som er afgørende for, hvornår en ferie er påbegyndt og afsluttet. Så hvis du normalt arbejder mandag til fredag, begynder ferien mandag morgen og slutter fredag ved normal arbejdstids ophør.

  Sygdom

  Hvis du er syg, når din ferie begynder, er du ikke forpligtet til at holde ferien. Så skal du sygemelde dig efter de regler, der gælder i virksomheden. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at beskeden når frem til din arbejdsgiver i tide, og at du får dokumentation for, at sygemeldingen er modtaget. Hvis der er ferielukket, så du ikke har mulighed for at komme i kontakt med din arbejdsplads/arbejdsgiver, kan du sende en mail.

  Når du bliver rask, skal du henvende dig til din arbejdsgiver og oplyse, om du ønsker at genoptage arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie. Hvis du bliver rask og ikke kan genoptage arbejdet, fordi virksomheden er ferielukket, har du krav på fuld erstatningsferie. Du skal dog sørge for at melde dig rask ved at sende en mail. Hvis du f. eks. er syg i hovedferien på 3 uger, har du krav på 3 uger på et andet tidspunkt.

  Har du optjent 25 feriedage og bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Det betyder, at hvis du bliver syg under ferien, kan du maksimalt få 20 dages erstatningsferie. Har du optjent mindre end 25 dages ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt antal færre sygedage.

  Det er vigtigt, at du hurtigst muligt får sygemeldt dig hos din arbejdsgiver, da du først opnår ret til erstatningsferie fra den dag, du har orienteret din arbejdsgiver - medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Det vil sige, at får du først sygemeldt dig på 3. sygedag, så løber de 5 dage fra denne dag. Retten til erstatningsferie er også betinget af, at du har lægelig dokumentation for din sygdom. Du skal desværre selv betale for denne dokumentation.

  Vi anbefaler, at du kontakter PROSA, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre eller der opstår problemer med erstatningsferie.

  Ferieplanlægning

  Du og din arbejdsgiver skal forhandle om, hvornår du ønsker at holde ferie. Hvis du har skolesøgende børn, skal din arbejdsgiver så vidt muligt tage hensyn til dette, hvis du ønsker at holde ferie i dine børns skolesommerferie.

  Din arbejdsgiver skal så tidligt som muligt og senest 3 måneder før hovedferien og senest 1 måned inden din øvrige ferie, meddele dig, hvornår du kan få ferie. Det gælder både ny ferie og ferie du evt. har fået overført fra tidligere ferieår.

  Ferie, der er overført fra tidligere ferieår, skal afholdes først. Dernæst kan enten hovedferie eller øvrig ferie holdes i den rækkefølge, du aftaler med arbejdsgiveren.

  Hvis din arbejdsgiver ændrer en planlagt ferie – og det må kun ske i ekstraordinære tilfælde – skal du have økonomiske tab dækket, f. eks. en afbestilt rejse. For at din arbejdsgiver skulle kunne ændre din ferie, skal følgende betingelser være opfyldt (væsentlige driftmsæssige hensyn gør det nødvendigt):

  • Situationen skal være uforudsigelig for din arbejdsgiver
  • Lige netop du er nødvendig for løsning af situationen
  • Dit økonomiske tab skal erstattes

  Din arbejdsgiver kan aldrig forlange, at du skal afbryde en påbegyndt ferie, medmindre du er ansat i staten. Hvis det alligevel sker, og du accepterer dette, er det vigtigt, at du aftaler din honorering for afbrydelsen, inden du går på arbejde. Der er nemlig ingen regler for betaling, netop fordi situationen slet ikke bør finde sted.

  Ferie i opsigelsesperioden

  Hvis du er sagt op, og dit opsigelsesvarsel er 3 måneder eller kortere, kan du ikke holde hovedferie i opsigelsesperioden, med mindre dit opsigelsesvarsel bliver forlænget med antallet af feriedage. Det gælder også selvom der tidligere er aftalt ferie. Hvis du faktisk ønsker at fastholde din tidligere aftalte ferie, skal du lave en særlig aftale med din arbejdsgiver om det.

  Din arbejdsgiver kan herudover varsle, at du skal holde ferie i opsigelsesperioden. For øvrig ferie skal der blot gives 1 måneds varsel og for hovedferie 3 måneders varsel.

  Hvis du er fritstillet, anses ferie for afholdt, hvis perioden med fritstilling er så lang, at både reglerne for ferievarsling og selve din ferie kan indgå. Det betyder, at din ferie kun kan betragtes som afholdt, hvis du efter udløbet af et tidsrum, som svarer til varslingsfristen, har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde.

  Ferien anses ikke for afholdt, hvis du begynder i et nyt job under din fritstillingsperiode og din arbejdsgiver modregner din nye løn i den løn, som du har ret til i fritstillingsperioden. Ferien anses for afholdt, hvis din tidligere arbejdsgiver ikke er berettiget til modregning i din løn på tidspunktet for feriens afholdelse, eller hvis du holder ferie hos din nye arbejdsgiver inden opsigelsesvarslets udløb.

  Er du funktionær, har det kun betydning, hvis din fritstilling er længere end 3 måneder, da din tidligere arbejdsgiver kun er berettiget til at modregne efter dette tidspunkt. Det gælder dog fortsat, at du ikke kan påbegynde ferie, hvis du er syg.

  Hvis du selv har opsagt din stilling, har det ingen betydning for aftalt ferie. Din arbejdsgiver kan i visse ekstraordinære tilfælde ændre din aftalte ferie, hvis du holder ferie i størstedelen af din opsigelsesperiode. Hvis arbejdsgiveren gør det, skal du have det økonomiske tab dækket, f. eks. en afbestilt rejse. Under alle omstændigheder anbefaler vi, at du kontakter PROSA, hvis det bliver aktuelt.

  Overførsel af ferie 

  Under din ansættelse har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det efterfølgende ferieår.

  Aftalen er kun gyldig, hvis den er skriftlig og indgået inden 30. september efter ferieårets udløb. Det gælder dog ikke for overenskomstansatte, der er omfattet af en overenskomst, som ikke giver mulighed for overførsel af ferie.

  Hvis du fratræder, får du ikke retten til at medtage mere end 5 ugers ferie til din nye arbejdsgiver. I stedet skal du have udbetalt det beløb, der svarer til løn for de overførte ferieuger, der ligger ud over 5 uger, fra den ordning, der administrerer din feriegodtgørelse. Du bør dog være opmærksom på, at overført ferie med 1 måneds varsel kan kræves afholdt i en opsigelsesperiode.

  Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse

  Hvis du er ansat månedsvis eller for længere tid, og hvis du har ret til fuld løn på søgne-, hellig- og sygedage, får du løn under ferie. Hvis du er provisionslønnet, skal du oveni din faste løn også have udbetalt kompensation for mistet provision.

  Du får også et ferietillæg på mindst 1 procent af din løn i optjeningsåret. Ferietillægget udbetales senest samtidig med, at din ferie begynder. Hvis ferietillægget udbetales, før ferien begynder, kan din arbejdsgiver ikke kræve det tilbagebetalt, hvis dit ansættelsesforhold ophører. Tillægget kan ved overenskomst eller aftale forhøjes. Ofte udbetales tillægget med april- eller maj-lønnen.

  Du kan også vælge i stedet for ferie med løn og ferietillæg, at få udbetalt feriegodtgørelse på 12,5 procent af din løn i optjeningsåret. Hvis du ønsker dette, skal du give din arbejdsgiver besked om det, inden optjeningsåret begynder (senest den 31. december). Ordningen kan specielt være attraktiv, hvis du ved, at du i det kommende år vil få udbetalt løn for store mængder af overarbejde.

  Hvis du ikke har ret til løn under ferie, får du feriegodtgørelse med 12,5 procent af lønnen i optjeningsåret.

  Hvis din gennemsnitlige arbejdstid på ferietidspunktet afviger mere end 20 procent i forhold til optjeningsåret, reguleres lønnen under ferie forholdsmæssigt.

  Feriegodtgørelse ved fratræden

  Hvis du fratræder et job, hvor du har haft ferie med løn, får du feriegodtgørelse på 12,5 procent af din løn i det igangværende optjeningsår og for det tidligere optjeningsår, hvis du ikke har afholdt al din tilgodehavende ferie. Værdien af allerede afholdt ferie beregnes forholdsvis. Så hvis du f. eks. har optjent 25 dage og har afholdt de 15, får du 10/25 af den fulde feriegodtgørelse.

  Feriegodtgørelsen forfalder til betaling på fratrædelsestidspunktet og skal være indbetalt til den, der administrerer ferieordningen, senest den 7. i den anden måned efter fratræden.

  Du optjener ikke ferietillæg eller feriegodtgørelse af ferietillæg, løn under ferie eller feriegodtgørelse. Ellers indgår alle løndele, f. eks. også overtidsbetaling, pensionsindbetalinger, skifteholdstillæg og vagttillæg i beregningsgrundlaget.

  Udbetaling uden at holde ferie

  Fra FerieKonto kan du ved ferieårets begyndelse få udbetalt feriegodtgørelse, uden at du holder ferie, hvis:

  • Du forlader arbejdsmarkedet af alders – eller helbredsmæssige grunde
  • Du flytter til udlandet og framelder dig CPR-registeret
  • Du har mere end 25 feriedage til gode ved din fratrædelse (for de dage der er over 25)
  • Beløbet ikke overstiger 1.000 kr. efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og skat
  • Det kan forudses fra begyndelsen af ferieåret, at der vil være en feriehindring i hele ferieåret, f. eks. ved alvorlig sygdom eller barsel.

  Fra din arbejdsgiver kan du få udbetalt feriegodtgørelse, når du fratræder, hvis beløbet ikke overstiger 500 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag.

  Hvis du ikke har kunnet holde din hovedferie inden for ferieperioden på grund af feriehindring (fx sygdom og barsel), og du ikke på forhånd har aftalt at holde den senere, har du ret til at vælge at få feriepengene svarende til 3 uger udbetalt.

  Hvis du ikke har kunnet holde din ferie eller dele deraf i ferieåret på grund af feriehindringer, kan du få feriepengene udbetalt.

  Forældelse

  Dit krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg forældes, hvis du ikke rejser krav om det over for din arbejdsgiver senest 3 år efter ferieårets udløb.

  Hvis din arbejdsgiver ikke opfylder kravet, fortabes det, medmindre du indenfor samme frist, senest 3 år efter ferieårets udløb, søger kravet gennemført ved retten, f. eks. via PROSA.

  Feriefridage

  Hos nogle private arbejdsgivere optjener du som ansat ret til feriefridage - ofte 5 dage. Disse dage er ikke omfattet af ferieloven, men er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Det betyder, at hvis du ikke når at afholde dem i løbet af ferieåret, så kan du som udgangspunkt ikke få dem overført til næste ferieår. En sådan overførsel skal aftales særskilt med din arbejdsgiver.

  Ikke afholdte feriefridage kan heller ikke umiddelbart udbetales, når du fratræder din stilling. Udbetaling skal også aftales med din arbejdsgiver.

  Sidst revideret

  23. september 2020

  Ansvarlig

  Juridisk Afdeling

  faglig@prosa.dk

  33364141