Ansættelsesforhold

PROSA: Det må din arbejdsgiver kræve

Covid-19-smitten er igen blusset op og lægger nok engang pres på det danske arbejdsmarked. Det betyder, at politikerne har givet arbejdsgiverne lov til at kræve test og coronapas.

Arbejdsgiverne har pr. 26. november 2021 fået mulighed for at pålægge medarbejdere at fremvise et gyldigt coronapas, når de møder på arbejde. Det er også tilladt i særlige tilfælde at kræve test af medarbejderne.

Arbejdsgiverne kan stille disse krav, så længe Covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Faktisk kan arbejdsgiveren sanktionere dig som medarbejder, hvis du ikke følger reglerne.
– Hvis du ikke efterlever din arbejdsgivers pålæg om at fremvise et gyldigt coronapas, kan det have ansættelsesretlige konsekvenser for dig i form af påtale, advarsel og i alvorlige tilfælde afskedigelse, siger Curt Kjærsgaard Raavig, der er forbundssekretær i PROSA.

Han understreger dog, at arbejdsgiveren kun kan sanktionere dig for manglende efterlevelse af pålægget, hvis du forinden er blevet orienteret skriftligt om konsekvenserne ved ikke at efterleve et pålæg om coronapas.
– Har din chef ikke det, kan det ikke have ansættelsesretlige konsekvenser for dig, siger han. 

Muligheden for at kræve coronapas – eller i særlige tilfælde test – tilsidesætter nemlig ikke, at der skal være saglighed i kravet.
– Kravet må fremstå som chikane, hvis det er sådan, at nogle medarbejdere skal fremvise passet, mens andre ikke skal, uden at der er en god grund til det. Og for at arbejdsgiveren kan pålægge en medarbejder at tage en test, skal det specifikt fremgå, hvordan det er sagligt begrundet, altså skal det kunne forklares, hvorfor et grønt coronapas ikke er nok, siger Curt Kjærsgaard Raavig.

En gyldig forklaring kan være, hvis der er et stort smitteudbrud på arbejdspladsen.

Vejledning

PROSAs hovedorganisation FH har lavet en vejledning, som du kan læse i sin fulde længde her

Herunder kan du læse de vigtigste nedslag fra vejledningen:

Hvad har jeg ret til af betaling, hvis arbejdsgiver pålægger mig at fremvise coronapas?

Arbejdsgiver skal dække alle relevante udgifter i forbindelse med en evt. test. Du skal samtidig kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Foretages testen uden for normal arbejdstid, skal arbejdsgiver stadig dække relevante udgifter, og du skal også honoreres i form af sædvanlig løn, overarbejdstillæg etc.

Jeg er som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger i selvisolation, fordi jeg er nær kontakt til en coronasmittet. Har jeg ret til løn, mens jeg er i selvisolation?

Hvis du ikke har mulighed for at arbejde hjemme under din selvisolation, har din arbejdsgiver ret til refusion af sygedagpenge fra 1. fraværsdag i denne situation. Du har derfor ret til løn under sygdom eller sygeløn.

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg tager en coronatest, selvom jeg er vaccineret?

Ja, det kan arbejdsgiver i de tilfælde, hvor særlige omstændigheder taler for det. Det vil fx være, hvis der er et stort smitteudbrud på en virksomhed eller i situationer, hvor myndighederne anbefaler testning af vaccinerede for at hindre, at smitte bringes videre.

Skal min arbejdsgiver begrunde årsagen til test?

Når din arbejdsgiver beslutter at pålægge dig en test, skal du have besked om dette og om begrundelsen herfor. Det skal ske på skrift.

Hvad hvis jeg ikke efterlever min arbejdsgivers krav om coronapas?

Hvis du ikke efterlever din arbejdsgiver pålæg om at fremvise et gyldigt corona pas, kan det have ansættelsesretlige konsekvenser for dig i form af påtale, advarsel og i alvorlige tilfælde afskedigelse. Ønsker arbejdsgiver at sanktionere dig for manglende efterlevelse af pålægget, er det dog et krav, at han forinden har orienteret dig om konsekvenserne ved ikke at efterleve et pålæg om coronapas. Har han ikke det, kan det ikke have ansættelsesretlige konsekvenser for dig.

Må arbejdsgiver spørge, om jeg er blevet vaccineret?

Oplysninger om vaccination er en helbredsoplysning. Arbejdsgiver må ikke anmode om helbredsoplysninger, hverken før eller under ansættelsen. Kun i de helt særlige tilfælde, hvor arbejdet ikke kan udføres uden, at du har en vaccination, kan arbejdsgiver spørge om du er vaccineret.

Har jeg ret til betaling, hvis arbejdsgiver sender mig hjem, indtil jeg får et resultat?

Hvis du sendes hjem på arbejdsgivers foranledning, er det FH’s opfattelse, at du har krav på fuld løn i perioden, også selvom du ikke har krav på løn under sygdom.