Persondatapolitik

1 Baggrund

I forbindelse med vores arbejde i PROSA (herefter ”PROSA”, ”vi”, ”vores”), behandler vi en række personoplysninger om dig. Personoplysninger er oplysninger, der identificerer eller kan identificere fysiske personer.

Vores databeskyttelsespolitik vedrører vores behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige, bl.a. ved behandling af vores medlemmers medlemskab, arbejdsretlige sager og vores markedsføringsaktiviteter.

Herunder beskriver vi vores indsamling og behandling af personoplysninger. Persondatapolitikken er en hjælp til at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvilke former for indsamlinger vi foretager, hvad vi bruger oplysningerne til, og hvor længe vi opbevarer dem. Privatlivspolitikken indeholder også en række andre oplysninger. Du kan f.eks. læse om, hvad dine rettigheder er, når vi behandler personoplysninger om dig, og hvilke muligheder du har for at klage over vores behandling, se mere under Rettigheder.

 

1.1 Dataansvarlig

PROSA er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik.

PROSA, Forbundet af It-professionelle
Vester Farimagsgade 37A
1606 København V

CVR-nr.: 39628228

Mail: gdpr@prosa.dk
Telefon: 33364141

 

1.2 Databeskyttelsesrådgiver

Du er velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), ComplyCloud, hvis du har spørgsmål til, hvordan PROSA behandler dine personoplysninger.

ComplyCloud ApS
Att.: Martin Folke Vasehus
Borgergade 24B, 3. sal
1300 København K

Mail: dpo@complycloud.com, att.: PROSAs DPO

 

2 Roller

Som datasubjekt (dvs. person, som vi behandler data om) kan du have en eller flere roller i PROSA. De er beskrevet nedenfor.

 

2.1 Medlemmer

2.1.1 Hvilke persondata behandles

Vi kan behandle følgende typer af personoplysninger om dig, når du er medlem:

- Navn
- CPR-nummer
- E-mail
- Adresse
- Telefonnummer
- Indmeldelsesdato
- Medlemstype
- Betalingsinformationer
- Lokalafdeling
- Medlemshistorik
- Om du er ledig, ansat, selvstændig, pensionist eller studerende
- Jobtitel
- Ansættelsessted
 

2.1.2 Hvor får vi dine data fra

Vi har oplysningerne fra dig.

Lokalafdelingen tildeles ud fra dit ansættelsessted.
 

2.1.3 Formålet med behandlingen

Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:

1. Oprettelse af dit medlemskab. Følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, indmeldelsesdato, medlemstype.

2. Løbende administration af dit medlemskab. Følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: Lokalafdeling, medlemshistorik og betalingsinformationer.

3. Kontakte medlemmer med henblik på at tilstræbe, at PROSA kan levere bedst mulige ydelser, fastholdelse og service fremadrettet efter udmeldelse.
 

2.1.4 Retsgrundlag for behandlingen

 

2.1.4.1 Oprettelse af dit medlemskab

Vores grundlag for behandlingen af dine almindelige personoplysninger til dette formål er vores aftale med dig om at blive medlem1. I forhold til de følsomme personoplysninger behandles disse på baggrund af vores legitime aktivitet som forening2.

 

2.1.4.2 Løbende administration af dit medlemskab

I udgangspunktet er vores grundlag for behandlingen af dine almindelige personoplysninger vores legitime interesse i at administrere vores medlemmer3. I forhold til dit medlemskab af PROSA er vores grundlag for behandlingen af dine oplysninger vores aftale med dig om, at du ønsker medlemskab af PROSA4.

 

2.1.4.3 Kontakte medlemmer efter udmeldelse med henblik på at tilstræbe, at PROSA kan levere bedst mulige ydelser og service fremadrettet.

Vores grundlag for behandlingen af disse almindelige personoplysninger er vores legitime interesse i at forbedre og vores ydelser og service, dvs. følge op på årsagen til udmeldelse af PROSA og fremadrettet sørge for, at PROSAs medlemmer er tilfredse med os som forening5.

2.1.5 Opbevaring, overførsel og sletning af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til SKAT med henblik på, at du kan få skattefradrag for dit kontingent6.

Derudover videregiver vi personoplysninger til Nets i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftaler.

Derudover kan vi videregive personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere, hvis du samtykker særskilt hertil.

Videregivelse af personoplysninger til Min A-kasse sker med henblik på varetagelse af administration af dit medlemskab, herunder indberetning til SKAT for skattefradrag for dit kontingent kan ske på baggrund af dit særskilte samtykke hertil7.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem af PROSA. Data slettes som udgangspunkt 13 måneder efter udmeldelse. Dog opbevarer vi dine betalingsoplysninger i 5 år fra indbetalingstidspunktet af hensyn til bogføringsloven8.

 

2.2 Personer, der benytter vores rådgivning

2.2.1 Hvilke persondata behandles

Stamdata for medlemmer (se 2.1 Medlemmer)
Helbredsoplysninger og oplysninger om andre sociale og private forhold.

2.2.2 Hvor får vi dine data fra

Vi får oplysningerne fra dig samt fra de organisationer, du har givet os fuldmagt til at indhente oplysningerne fra.

2.2.3 Formålet med behandlingen

Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på rådgivning.

Vi noterer, opbevarer og behandler kun oplysninger om dig for at kunne rådgive dig og varetage din sag. Oplysningerne bruges ikke til andet. Oplysningerne deles ikke med andre end eksterne samarbejdspartnere, og kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at kunne rådgive dig og varetage din sag. Videregivelse af oplysninger sker kun efter samtykke fra dig.

2.2.4 Retsgrundlag for behandlingen

Vores grundlag for indsamling og behandlingen af dine almindelige og følsomme personoplysninger (kontaktinformationer og helbredsoplysninger) er den aftale, som du indgår forbindelse med, at du benytter vores juridiske rådgivning9. I det omfang, at det er nødvendigt at videregive dine almindelige og følsomme oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, som led i vores rådgivning, vil videregivelse af dine almindelige og følsomme oplysninger alene ske på baggrund af aftalen10.

De eksterne samarbejdspartnere omfatter advokater, PROSAs psykologordning hos Joblife A/S samt Lønmodtagernes Garantifond ved konkurssager.

2.2.5 Opbevaring, overførsel og sletning af dine persondata

Vi behandler oplysningerne om dig i 10 år regnet fra tidspunktet for afslutningen af din sag, hvorefter de bliver slettet. Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at varetage PROSAs legitime interesser11.

I arbejdsskadesager gemmer vi dine oplysninger i 30 år, hvorefter de slettes12.

 

2.3 Hovedbestyrelses- og udvalgsmedlemmer

2.3.1 Hvilke persondata behandles

Når du er medlem af PROSAs hovedbestyrelse, lokalafdelingsmedlem eller udvalgsmedlem i PROSA, kan vi indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • CPR-nummer
 • Kontooplysninger
 • Arbejdssted
 • Om du er ledig, ansat, pensionist, selvstændig eller studerende
 • Foto samt film og lydoptagelse
 • Type af bestyrelsespost (formandspost, medarbejderrepræsentant mv.)
 • Dato for indtræden i bestyrelsen
 • Dato for udtræden af bestyrelsen eller lokalafdelingen og evt. årsag til udtræden
 • Mødereferater, bestyrelsens beretninger, årsrapporter, generalforsamlingsreferat, delegeretforsamlingsreferat mv.
 • Visse øvrige oplysninger, der er nødvendige og tilladte i henhold til gældende ret. Det kan for eksempel dreje sig om dokumenter, som kræves i henhold til den nationale lovgivning
 • Oplysninger, du i øvrigt vælger at give til os


 

2.3.2 Hvor får vi dine data fra

De oplysninger, vi behandler om dig, indhenter vi fra dig, bestyrelsen, lokalafdelingen eller et af PROSAs udvalg.

 

2.3.3 Formålet med behandlingen

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:

1. Oprettelse af dig som hovedbestyrelses-, lokalafdelings- eller udvalgsmedlem.

2. For at kunne sekretariatsbetjene hovedbestyrelsen, lokalafdelingerne og udvalg samt opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i forbindelse med driften af PROSA.

3. Udarbejdelse af referater fra bestyrelses-, lokalafdelings- og udvalgsmøder, generalforsamlinger, årsrapporter, bestyrelsens beretninger.

4. Til beskyttelse af PROSA (drift, sikkerhed, genetablering og dokumentation)

5. Vi kan behandle og offentliggøre foto, film og lydoptagelser af dig f.eks. i forbindelse med præsentation af hovedbestyrelses-, lokalafdelings- og udvalgsmedlemmer på delegeretforsamling og i anden sammenhæng.

6. Arkivformål for at kunne dokumentere historikken i bestyrelsens eller lokalafdelingens arbejde.


2.3.4 Retsgrundlag for behandlingen

Vores grundlag for behandlingen afhænger af, hvilke oplysninger vi behandler og til hvilke formål.

 

2.3.4.1 Registrering af dig som hovedbestyrelses-, lokalafdelings- eller udvalgsmedlem

Vi behandler dine almindelige personoplysninger på baggrund af en aftale med dig om din deltagelse i hovedbestyrelsen, lokalafdelingen eller i et udvalg i PROSA13.

Vi behandler og videregiver legitimationsoplysninger til banker til brug for deres opfyldelse af hvidvaskloven14.

 

2.3.4.2 For at kunne sekretariatsbetjene hovedbestyrelsen og udvalg samt opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i forbindelse med driften af PROSA

Vi behandler dine almindelige personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at sammensætte en hovedbestyrelse, lokalafdeling eller udvalg15. Behandling af dine oplysninger i forbindelse med godtgørelse af kørsel sker på baggrund af kildeskatteloven16. For så vidt angår andre udlæg, behandler vi dine oplysninger til brug for overholdelse af bogføringsloven17.

 

2.3.4.3 Udarbejdelse af referater

Vi udarbejder referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder, delegeretforsamlinger, generalforsamlinger, årsrapporter, bestyrelsesberetninger mv. på baggrund af PROSAs vedtægter18.

 

2.3.4.4 Til beskyttelse af PROSA (drift, sikkerhed, genetablering og dokumentation)

Vi behandler dine almindelige personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at have en tilstrækkelig sikkerhed for organisationens historik19.

 

2.3.4.5 Vi kan behandle og offentliggøre foto, film og lydoptagelser af dig f.eks. i forbindelse med præsentation af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer

Hvis vi tager et billede (foto eller video) af dig i forbindelse med dit tillidshverv for PROSA, f.eks. ved deltagelse i delegeretforsamlingen, er karakteren og formålet af billedet afgørende for, hvilket retsgrundlag vi bruger. Vi vil altid tage højde for, hvorledes du fremstilles, og i hvilken sammenhæng billedet anvendes. Hvis formålet med billedet ligger inden for vores vedtægtsbestemte formål, behandler vi billedet på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede PROSAs politik og budskaber20.

Hvis billedet derimod bruges til et andet formål, eller billedets fokus ligger på en eller flere bestemte personer, indhenter vi dit samtykke til vores brug af billedet21.

I nogle tilfælde kan vi videregive billeder eller videomateriale af dig til andre, f.eks. pressen. Hvis formålet med videregivelsen sker af hensyn til vores vedtægtsbestemte formål, udbredelse af PROSAs politik, sker videregivelsen på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede PROSAs budskaber22. Hvis formålet med videregivelsen derimod sker til et andet formål, eller vores behandlingshjemmel er baseret på en kontrakt, udarbejder vi denne forud for videregivelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra d og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)23.

 

2.3.4.6 Arkivformål for at kunne dokumentere historikken i bestyrelsens arbejde

Vi opbevarer referater, årsrapporter mv. på baggrund af vores legitime interesse i at kunne dokumentere vores historie24.

 

2.3.5 Opbevaring, overførsel og sletning af dine persondata

Vi kan dele dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med administrationen af dit bestyrelses-, lokalafdelings- eller udvalgsarbejde i PROSA.

Vi videregiver legitimationsoplysninger til revisionsvirksomhed til brug for underskrivelse af årsregnskab. Derudover videregiver PROSA oplysninger om dig med henblik på registrering i det Centrale Virksomhedsregister, hvor det er nødvendigt.

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger i det tidsrum, hvor du er medlem af hovedbestyrelsen, lokalafdelinger eller udvalg i PROSA.

Når du udtræder af hovedbestyrelsen, lokalafdelingen eller et udvalg, opbevarer vi de oplysninger, vi har indsamlet under din bestyrelses- eller udvalgsperiode i op til 13 måneder efter din udtræden af bestyrelsen, lokalafdelingen eller udvalget af hensyn til driften i sekretariatet, der servicerer hovedbestyrelsen og udvalgene. Oplysninger om dig, der fremgår af referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder, generalforsamlinger, årsrapporter, bestyrelsens beretninger, samt dato for indtræden og udtræden af bestyrelsen og evt. årsag til udtræden mv. vil herefter blive opbevaret til arkivformål.

Øvrige oplysninger om dig slettes efter 13 måneder.

 

2.4 Jobansøgere

2.4.1 Hvilke persondata behandles

Når du søger en stilling hos PROSA, kan vi behandle nedenstående personoplysninger om dig.

Vi kan behandle de oplysninger, som du vedhæfter i din e-mail, eller uploader via JobIndex’s Quickapply service, som du har givet særskilt samtykke til:

 • Dit CV og motiverede ansøgning
 • For- og efternavn
 • Fysisk adresse
 • (Mobil)telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Statsborgerskab
 • Uddannelsesmæssig baggrund
 • Eksamensbevis
 • Tidligere beskæftigelse og nuværende stilling
 • Video (præsentationsvideo)
 • Dine præferencer. Ift. geografi og fagområde, hvis du er uopfordret jobansøger
 • Evt. andre oplysninger, du vælger at give os
 • Børneattest hvis det er relevant


 

Derudover kan vi behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Offentliggjorte oplysninger: Vi kan via offentlig søgning søge efter offentliggjorte oplysninger fra f.eks. sociale medier
 • Referencer: Vi kan indhente referencer hos personer fra tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter. Referencer indhentes efter aftale med dig, hvis du er den kandidat, vi går videre med ift. stillingen. Vores referenceindhentelse indeholder i udgangspunktet oplysninger om:
 • Dit navn, herunder oplysning om, at du har søgt en stilling i PROSA
 • Stillingen, du har søgt, og referencepersonens perspektiv på dig ift. en sådan stilling
 • Stillingen, du havde hos den tidligere arbejdsgiver og din varetagelse af den
 • Din relation til kolleger/medarbejdere
 • Andet, referencepersonen finder vigtigt i sammenhængen

 

2.4.2 Hvor får vi dine data fra

Som udgangspunkt modtager vi dine personoplysninger fra dig. Hvis vi anvender eksterne rekrutteringskonsulenter i rekrutteringsprocessen, kan vi modtage personoplysninger om dig fra en ekstern rekrutteringskonsulent. Vi kan også efter aftale med dig modtage oplysninger om dig fra tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter i forbindelse med indhentelse af referencer.
 

2.4.3 Formålet med behandlingen

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

1. At finde den bedst egnede kandidat til en stilling i PROSA.

2. At sikre, at vi har et relevant grundlag for at besvare henvendelser fra jobansøgere, der ønsker feedback på deres ansøgninger.

3. At kunne dokumentere forløbet af rekrutteringsprocessen i tilfælde af indsigelser fra jobansøgere, der har fået afslag.


 

2.4.4 Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af formål 1:

 • Vi indsamler og behandler dine almindelige personoplysninger på baggrund af dit ønske om at komme i betragtning til en stilling i PROSA og vores legitime interesse i at besætte en stilling i PROSA med den bedst egnede kandidat25.
 • Vi indsamler og behandler dine almindelige personoplysninger, som du har offentliggjort på sociale medier på baggrund af vores legitime interesse i at kende dig som kandidat26. eller på baggrund af din offentliggørelse, hvis der er tale om følsomme personoplysninger27.
 • Vi indhenter referencer fra dine tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter efter aftale med dig på baggrund af vores legitime interesse i at finde den rette kandidat, herunder videregiver vi oplysninger om, at du har søgt en stilling hos os til de relevante tredjeparter28.

Retsgrundlaget for behandlingen af formål 2:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger efter rekrutteringsprocessens afslutning på baggrund af vores legitime interesse i at have et relevant grundlag for at besvare en evt. henvendelse fra dig med ønske om feedback på din ansøgning29.

Retsgrundlaget for behandlingen af formål 3:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger efter rekrutteringsprocessens afslutning på baggrund af vores legitime interesse30 i at kunne dokumentere forløbet af rekrutteringsprocessen i tilfælde af indsigelser fra jobansøgere, der har fået afslag.


 

2.4.5 Opbevaring, overførsel og sletning af dine persondata

Hvis du søger en opslået ledig stilling i PROSA, opbevarer vi din ansøgning, dit CV og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os, i højst 3 måneder efter, at stillingen er blevet besat.

Hvis du bliver ansat, vil din ansøgning og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os blive opbevaret op til 13 mdr. efter dit ansættelsesforhold er ophørt. Samtidig med tilbud om ansættelse vil du modtage information om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger via PROSAs privatlivspolitik for ansatte.

 

2.5 Personer på PROSAs overenskomster i staten

2.5.1 Hvilke persondata behandles

Vi kan behandle følgende typer af personoplysninger om dig, hvis er omfattet af PROSAs overenskomster i staten:

 • Kontrakter
 • Lønoplysninger
 • TR-rådgivningssager
 • Advarsler
 • Væsentlige stillingsændringer
 • Afskedigelser/opsigelser


 

2.5.2 Hvor får vi dine data fra

Vi indsamler dine oplysninger fra dig, din TR og din arbejdsgiver.

 

2.5.3 Formålet med behandlingen

Vi bruger de historiske data til at sikre lige løn for lige arbejde, og at til at sikre medarbejderne får en passende løn. Her er det ofte vigtigt at kende begrundelserne for f.eks. tillæg.

Oplysningerne bruges også til at varetage PROSAs interesser og forpligtelser som overenskomstpart.

 

2.5.4 Retsgrundlag for behandlingen

Vi opbevarer data for at varetage PROSAs legitime interesse31.

 

2.5.5 Opbevaring, overførsel og sletning af dine persondata

Vi opbevarer data i 5 år.

 

2.6 Prosabladet

2.6.1 Hvilke persondata behandles

 

Vi kan behandle følgende typer af personoplysninger om dig, hvis du er kilde til PROSAbladet:

 • Kontaktoplysninger

Vi kan behandle følgende typer af personoplysninger om dig, hvis du er abonnent på PROSAbladet:

 • Navn
 • Emailadresse


 

2.6.2 Hvor får vi dine data fra

 

2.6.2.1 Kilder

Vi indsamler oplysningerne fra dig, offentlige kilder eller folk, der kender dig.

Hvis vi får dine oplysninger fra folk, der kender dig, så tager vi kontakt til dig.

 

2.6.2.2 Abonnenter

Vi indsamler oplysningerne fra dig.

 

2.6.3 Formålet med behandlingen

 

2.6.3.1 Kilder

Vi har dine kontaktoplysninger for at kunne bruge dig som kilde til PROSAbladet.

 

2.6.3.2 Abonnenter

Vi har dine kontaktoplysninger for at kunne bruge dig som kilde til PROSAbladet.

 

2.6.4 Retsgrundlag for behandlingen

Vi opbevarer data baseret på dit medlemsskab32.

 

2.6.5 Opbevaring, overførsel og sletning af dine persondata

Du kan bede om ikke at modtage Prosabladet fysisk når som helst.

Sletning sker 13 måneder efter udmeldelse.

 

3 Cookies prosa.dk

Når du besøger prosa.dk, vil din computer i visse tilfælde modtage en eller flere cookies (små, uskadelige datafiler) automatisk.

Du er ikke forpligtet til at modtage disse cookies, og du kan altid bede din internetbrowser afvise dem, men du vil i så fald kunne opleve, at der er dele af prosa.dk, der ikke fungerer efter hensigten.

Her kan du se, hvad vi bruger disse cookies til:

 

3.1 I forbindelse med dine eventuelle login på prosa.dk og ved dine tilmeldinger til arrangementer.

Ved brug af login og ved tilmelding til arrangementer registreres de oplysninger, du selv taster ind på din medlemsprofil.

 

3.2 I forbindelse med undersøgelser og afstemninger, som du selv vælger at deltage i.

Vi bruger ikke cookies til at målrette indhold eller til at vise annoncer for andre parter. Vi deler ikke oplysningerne med andre parter med mindre du i forvejen er informeret om dette og kun efter samtykke.

 

4 Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder omfatter følgende:

 • Ret til at trække dit samtykke tilbage: Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se vores kontaktoplysninger ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.
 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger: Du har altid denne ret til indsigelse, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.
 • Ret til ikke at være genstand for automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, med mindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende: Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på gdpr@prosa.dk

 

5 Ændringer og opdateringer

PROSA forbeholder sig ret til at ajourføre og ændre denne persondatapolitik løbende. Hvis vi ændrer politikken, ændrer vi datoen nedenfor i dette afsnit. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, email eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

 

Senest opdateret: Januar 2024

1 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

2 Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

3 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

4 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

5 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

6 Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelsesloven § 7, stk. 1, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, nr. 4

7 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a

8 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c

9 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

10 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b

11 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (almindelige oplysninger) og art. 9, stk. 1, litra f (følsomme oplysninger)

12 Den absolutte forældelsesfrist i Forældelsesloven §3, stk. 3, nr. 1

13 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

14 Hvidvaskloven, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1

15 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

16 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c

17 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c

18 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c

19 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

20 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

21 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a

22 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

23 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

24 Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. arkivlovens § 44 ff.

25 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

26 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

27 Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e

28 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

29 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

30 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og f og artikel 10 samt databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og børneattestloven

31 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

32 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b