Forklaringer på lønstatistikken 2023

 

Sådan læses tabellerne

En lønstatistik er ikke en facitliste som du - eller din arbejdsgiver - kan slå op i, for at se hvad du skal have i løn. En lønstatistik er derimod en dokumentation, et værktøj, som viser noget om lønforholdene indenfor IT-faget på et bestemt tidspunkt. Denne dokumentation kan bruges ved lønforhandlinger.

 

Lønen for privatansatte

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger. Det vil sige at ferie/fridage udover de 5 uger er kapitaliseret og lagt til Bruttolønnen.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Deltid

Alle tal er baseret på fuldtidslønninger, hvor "fuld tid" er arbejdspladsens normale arbejdstid, inkl. eventuelle pauser.

Kvartiler og medianer

I gennemsnits-tabellerne kan du finde gennemsnitsløn, kvartiler og medianer. 
Kvartil- og medianlønninger viser hvordan lønspredningen er på et givent løntrin. Hvis der fx. er 200 lønninger på et trin vil nr. 51 i rækken være nedre kvartil, nr. 101 vil være median og nr. 151 vil være øvre kvartil. Du kan bruge oplysningerne til at kontrollere at du holder niveauet; hvis du ifølge forrige statistik lå i øverste kvartil bør du stadig ligge i dette. 
Lønoplysninger for grupper med mindre end 3 personer vises ikke i tabellerne og kvartiler vises ikke for grupper med færre end 5 personer. Tallene indgår dog i beregningerne af totaler.

Usikkerhed

Statistikkerne er - som antydet - repræsentative. På enkelte trin er tallene dog usikre. Fx. kan få personer på et anciennitetstrin bevirke, at tallene her er højere end på det efterfølgende trin. Derfor skal du tage udgangspunkt i regressionstallene; så kan du evt. justere forventningerne ved hjælp af gennemsnitstabellerne.

Hemmelig løn

Ifølge funktionærloven, som it-folk er omfattet af, har du ret til at oplyse din fagforening om løn- og arbejdsforhold. Så du har altså lovens ord for at du kan deltage i indsamlinger af data til lønstatistik. 

I lov om ligeløn fremgår det af § 2a. at "En lønmodtager har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver." Så uanset hvad der måtte stå i forskellige kontrakter har alle nu også ret til at diskutere lønnen med deres kollegaer.

Andre statistikker

Det sker undertiden at arbejdsgivere fortæller om en statistik, han er i besiddelse af. Hvis arbejdsgiveren ikke vil fremlægge statistikken - og det skal være hele statistikken for at sikre, at der ikke er plukket noget ud - skal du afvise at diskutere tallene. Hemmelige statistikker kan rimeligvis ikke være et grundlag for en forhandling.