Lærlinge ABC

Aktieoptioner | Ansættelseskontrakt | Konsulentaftale | Arbejdstid | Fleksjob | Klausuler | Lærlinge ABC | Midlertidig ansættelse | Tillidsposter | Virksomhedsoverdragelse 

> Lærlinge og den nye ferielov

For datatekniker- og it-supporter-lærlinge

På det private arbejdsmarked er du som minimum omfattet af lærlingebestemmelserne i Industriens overenskomst* uanset om din virksomhed er underlagt en anden overenskomst eller slet ingen har. Det skal fremgå af din uddannelsesaftale hvilken overenskomst, der er gældende. Overenskomsten fastsætter din (minimums)løn, overtidsbetaling, tillæg, pension, fritvalgskonto og meget andet.

*Du skal dog være opmærksom på at der KAN eksistere en områdeoverenskomst (underskrevet af Dansk Industri og Dansk Metal), som kan gøres gældende - f.eks.Mejeribranchens overenskomst. Kontakt PROSA, hvis din uddannelsesaftale er omfattet af anden overenskomst end Industriens Overenskomst!

Din uddannelse reguleres også af love og regler.

I denne lærlinge ABC kan du finde oplysninger om dine væsentligste løn- og arbejdsforhold samlet i en overskuelig oversigt.

Bemærk:

*Særlige regler for lærlinge på det offentlige område:

Se under "Offentlige arbejdspladser", men læs også afsnit om "Barselsorlov og graviditet" og "Fridage".

Kontakt os, hvis du er i tvivl om dine rettigheder som lærling. Se kontaktoplysninger øverst til højre. 

A

A-kassen

Din ansøgning om optagelse i PROSAs A-kasse skal være modtaget senest 14 dage efter din uddannelses afslutning (lærekontraktens udløb). Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på denne dato, for hvis du overskrider 14-dages-fristen, er der ingen mulighed for at blive optaget som nyuddannet.

OBS: Hvis du afslutter din uddannelse inden du fylder 30 år og som lærling ikke har andre indtægter end lærlingelønnen, kan du blive gratis medlem af PROSAs A-kasse og undgå første måned uden dagpenge (karensperioden) efter endt uddannelse.

Betingelsen er, at du er indmeldt i PROSA/STUD (gratis) og PROSAs A-kasse senest et år før afslutningen af din uddannelse. Læs mere her
 

B

Barselsorlov og graviditet

Lærlinge kan jo også blive forældre og arbejder du under Industriens overenskomst er følgende gældende for medarbejdere (herunder lærlinge) med mindst 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

Gravide lærlinge har ret til fuld løn under graviditetsorlov i op til fire uger før forventet fødselstidspunkt og fuld løn under barselsorlov indtil 14 uger efter fødslen.Under de 14 ugers barselsorlov, indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med mindst 9 mpneders anciennitet på fødselstidspunktet. Det ekstra bidrag udgør 2.040 kr. pr. måned (1360 kr. fra arbejdsgiver, 680 kr. fra lærling).

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, yder arbejdsgiveren fuld løn under fravær op til 16 uger (forældreorlov), hvoraf "mor" skal afholde 5 uger, "far" skal afholde 8 uger, mens der er 3 uger til deling. De 16 uger skal holdes inden for 52 uger efter fødslen og de skal varsles med 3 uger, med mindre andet er aftalt. Lønnen svarer til den løn, du ellers ville have tjent i samme periode.

Fædreorlov (2 uger) kan afholdes med fuld løn.

Din uddannelse kan evt. forlænges med de måneder, hvor du er på orlov! Forlænget læretid skal godkendes af Metalindustriens Uddannelsesudvalg.

Som gravid har du ret til frihed med løn i forbindelse med graviditetsundersøgelser.

Graviditetsbetingede gener som voldsom kvalme o.l. skal, såfremt de holder dig hjemme, anmeldes til arbejdspladsen som almindelig sygdom. Bliver generne under graviditeten så slemme, at du bliver uarbejdsdygtig på grund af disse, og hvis der ved fortsat beskæftigelse er risiko for moderens eller barnets helbred, kaldes det graviditetsbetinget sygdom.

Rammes du af graviditetsbetinget sygdom kan du kan gå ned i arbejdstid, eller helt stoppe med at arbejde. Du modtager under graviditetsbetinget sygdom fuld løn frem til fire uger før forventet fødsel. Graviditetsbetinget sygdom skal anmeldes til arbejdsstedet straks! Om der er tale om graviditetsbetingede gener eller graviditetsbetinget sygdom er en lægelig vurdering.

Er du lærling i Staten har du ud over lovgivningen ret til:  

 • 6 ugers orlov med fuld løn til mor før forventet fødselstidspunkt (Graviditetsorlov)
 • 14 ugers orlov med fuld løn til mor (Barselsorlov)
 • 2 ugers orlov med fuld løn til far/medmor indtil 14 uger efter fødslen
 • 6 ugers orlov med fuld løn til mor (Forældreorlov)
 • 7 ugers orlov med fuld løn til far/medmor (Forældreorlov)
 • Yderligere 6 ugers orlov med fuld løn til fordeling mellem mor og far/medmor (Forældreorlov)

Efter dit barn er født, har du ret til 2 omsorgsdage pr. (kalender)år til og med dét år, hvor barnet fylder 7 år. Du har desuden ret til fravær ved barns 1. og 2. sygedag.

Er du lærling i kommune eller region har du ud over lovgivningen ret til: 

 • 8 ugers orlov med fuld løn til mor før forventet fødselstidspunkt (Graviditetsorlov)
 • 14 ugers orlov efter fødslen med fuld løn til mor (Barselsorlov)
 • 2 ugers orlov med fuld løn til far/medmor indtil 14 uger efter fødslen
 • 6 ugers orlov med fuld løn til mor (Forældreorlov)
 • 7 ugers orlov med fuld løn til far/medmor (Forældreorlov)
 • Yderligere 6 ugers orlov i forældreorloven med fuld løn til fordeling mellem mor og far/medmor (Forældreorlov).

Efter dit barn er født, har du ret til 2 omsorgsdage pr. (kalender)år til og med det år, hvor barnet fylder 7 år. Du har desuden ret til fri med løn ved barnets første og anden sygedag.

Barnets første sygedag

Du har ret til at holde fri med løn på barnets første sygedag indtil barnet fylder 14 år.

Børneomsorgsdage

Med mindst 9 måneders anciennitet har du ret til at afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Du kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn du har. Reglen vedrører børn under 14 år.

Dagene placeres efter aftale med virksomheden og medarbejderen under hensyntagen "til virksomhedens tarv". Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto. Retten til børneomsorgsdage gælder fra 1. maj 2017.

C

Champagne

Når din uddannelse er afsluttet, kan du kalde dig faglært håndværker! Det kan du med god grund være stolt af og det bør fejres med champagne!
 

D

Dagpengeret

Normalt skal man opfylde en lang række betingelser for at kunne få dagpenge. Med en erhvervsuddannelse i bagagen, springer du disse krav over og er dagpengeberettiget 1 måned efter uddannelsens afslutning. Du optages nemlig i dagpengesystemet som dimittend. Det er dog en betingelse, at du er indmeldt i a-kassen rettidigt (se pkt. ”A-kassen”).

Her kan du også læse om muligheden for at få dagpenge fra første dag efter endt uddannelse.
 

E

Efteruddannelse

Livet er én lang uddannelse, og når du er udlært kan du finde relevante og spændende it-kurser her: www.amukurs.dk

Erhvervsuddannelsesloven

Din uddannelse er reguleret af Erhvervsuddannelsesloven, som du kan finde på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk

F

Ferie

Som lærling er du omfattet af ferieloven. Du har som alle andre lønmodtagere i Danmark ret til 25 dages ferie (5 uger). Om du så har ret til betalt ferie med det samme afhænger dog af, hvornår du er ansat som lærling. Der er nemlig særlige regler for det første ferieår (1/5 – 30/4), efter at dit læreforhold er startet:

Hvis du er ansat før 1. juli, har du ret til fem ugers ferie med løn i perioden frem til 1. maj året efter.

Hvis du er ansat 1. juli eller senere, har du først ret til fem ugers ferie med løn i det efterfølgende ferieår. Hvis virksomheden holder ferielukket i perioden 1. oktober til 30. april, har du dog ret til højst én uges ferie med løn. Men det gælder kun, hvis du ikke selv har optjent feriepenge, som du kan bruge i den forbindelse.

Ud over din løn, skal du have et ferietillæg på 1% (af din løn i optjeningsåret). Ferietillæg udbetales, når ferien afholdes.

Både Industriens Overenskomst og feriebestemmelserne på det offentlige område giver mulighed for at overflytte ferie til næste ferieår.

OBS: Ny ferielov pr. 1. september 2020:

1. september 2020 trådte der en ny ferielov i kraft. Den betyder et farvel til den velkendte forskudte ferie (afholdes året efter) og et goddag til samtidighedsferie, hvor ferie kan afholdes umiddelbart efter optjening.

Læs mere på siden Lærlinge og den nye Ferielov.

Feriefridage

Industriens overenskomst: Når du har været ansat i virksomheden i mere end ni måneder, har du krav på fem feriefridage. Du får din normale løn under afholdelse af disse fridage.

På det offentlige område, kaldes de fem feriefridage for "Den 6. ferieuge". Som lærling har du ret til den 6. ferieuge på lige fod med andre offentlige ansatte.

Forsvarets Dag (Session) og værnepligt

Du har ret til at få fri med løn (mindstelønnen)til Forsvarets Dag (Session). Efter 9 måneder i virksomheden, inkl. skoleophold, kan du få orlov til at aftjene din værnepligt. Du får ikke lærlingeløn under denne orlov - til gengæld modtager du løn fra militæret.

Giv virksomheden besked om Forsvarets Dag, indkaldelse til værnepligt og hjemsendelse.

Fridage (særlige)

Industriens overenskomst: Ud over ferie og feriefridage har du fri med løn 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december.

Når du går på skole, er du afgivet hertil, og har skolen f.eks. åben 1. maj eller 5. juni, skal du deltage i undervisningen.

For lærlinge i kommuner og regioner gælder, at 1. maj, Grundlovsdag, 24. december og 31. december alle er halve fridage med løn. Arbejdet på disse dage vil typisk slutte kl. 12.00.

På statens område kan der gælde forskellige regler og lokalaftaler. 

Fritvalgslønkonto

Industriens overenskomst: I overenskomsten er der indsat en såkaldt Fritvalgslønkonto, hvor der indsættes 7% af din løn (9% pr. 1/3 2024).

Beløbet kan du selv vælge at få udbetalt

 • som (ekstra) løn i forbindelse med ferie, søgne-helligdage, overenskomstmæssige fridage og feriefridage,
 • som ekstra indbetaling til din pensionsopsparing eller
 • som 2 børneomsorgsdage (børn under 14 år).

Din arbejdsgiver skal hvert år inden 1. april have besked om, hvordan du ønsker at bruge Fritvalgslønkontoen. Når du forlader virksomheden, skal du sammen med sidste lønudbetaling have et evt. restbeløb fra Fritvalgslønkontoen udbetalt.

Voksenlærlinge får også den løbende indbetaling og derudover 4% af lønnen i søgnehelligdagsbetaling

G

Gratis medlemskab

Det er gratis at være medlem af PROSA/STUD, som ud over lærlinge også samler studerende på it-uddannelser og kombinationsuddannelser med it.

Du kan læse mere omPROSA/STUD og de medlemsfordele, der følger med et medlemskab.

H

Helligdage

Danske helligdage: 1. nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, Store Bededag, 2. Pinsedag og 1. juledag og 2. juledag. På disse dage har du - hvis du er på fast månedsløn - fri med løn, såfremt dagene falder på en arbejdsdag. (Se endvidere afsnittet om ”Fritvalgslønkonto”).

Hjælp

Hvis du får problemer med din arbejdsgiver eller bare er i tvivl om noget i forbindelse med din uddannelse, så kontakt PROSA på faglig@prosa.dk. Så prøver vi at hjælpe dig.

I

Inspiration

Du kan møde andre lærlinge og få lidt inspiration på PROSA STUD”s årlige træf. Du kan også deltage i alle PROSA it-faglige arrangementer, så du kan udbygge dine faglige kompetencer. 

Industriens Kompetenceudviklingsfond (Industriens overenskomst)

Lærlinge har efter 6 måneders beskæftigelse i samme virksomhed (inkl. eventuelle skoleophold) ret til at søge støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF). Støtten ydes til deltagelse i fritidsuddannelse i samme omfang og på samme vilkår som øvrige medarbejdere under Industriens Overenskomst. Læs mere her.

J

Jul og nytår

Hvis du er startet på lærepladsen efter sommerferien og din virksomhed f.eks. holder lukket mellem jul og nytår, skal du være opmærksom på at du, hvis virksomheden holder ferielukket i perioden 1. oktober til 30. april, har ret til højst én uges ferie med løn. Men det gælder kun, hvis du ikke selv har optjent feriepenge, som du kan bruge i den forbindelse. Se i øvrigt under ”Ferie”. 

K

Konkurs

Går din virksomhed konkurs, dækker Lønmodtagernes Garantifond (LG) din manglende løn, pensionsbidrag, ikke afholdte feriedage og feriefridage samt ATP. Herudover udbetaler LG til ikke-funktionæransatte lærlinge, en erstatning på brutto 40.000 kr. (53.000 kr. for voksenlærlinge). Er du så uheldig at være i prøvetiden, når konkursen indtræffer, har du kun krav på erstatning for manglende løn (og feriepenge heraf) for den periode du har arbejdet.

Får du anden praktikplads i erstatningsperioden, bliver din nye indtægt ikke trukket fra erstatningen.

Til funktionæransatte lærlinge udbetaler LG altid en minimalerstatning på 3 måneders løn plus en godtgørelse på 20.000 kr (26.500 kr. for voksenlærlinge)

Kontakt altid PROSA, hvis din virksomhed lukker

Når du uforskyldt mister din praktikplads pga konkurs, kan du starte i Praktikcentret (skolepraktik). Men et konkursdekret er ikke nok dokumentation. Skolen skal have en ophævelsesformular underskrevet af enten virksomhed eller kurator, før man kan vurdere om du uforskyldt er kommet i knibe. Skolen må ikke acceptere andre former for ophævelseserklæringer end formularen, som fremgår af Hovedbekendtgørelsen.

Vurderer skolen, at du uforskyldt har mistet din praktikplads, kan du videreføre din uddannelse på en teknisk skole, indtil du finder en ny praktikplads. Kontakt din skole, hvis din virksomhed lukker. (Se afsnittet om skolepraktik).

L

Lægeerklæring

Virksomheden skal betale lægeerklæring ved sygdom, hvis en sådan ønskes ønskes.

Læretiden

Læretidens længde fremgår af uddannelsesbekendtgørelser, og start/sluttidspunkt skal fremgå af din uddannelseskontrakt. Hvis du rammes af længerevarende sygdom, skifter uddannelsessted eller går på orlov i forbindelse med fødsel/barsel, kan du få forlænget din læretid. En forlængelse skal godkendes i Metalindustriens Uddannelsesudvalg.

Hvis forlængelsen skyldes ovennævnte situationer, fortsætter du på den lønsats, du var på, da læretiden blev afbrudt.

Hvis du er uden skyld i forlængelsen (forsinket skoleophold, arbejdsskade o.l.) skal du have overenskomstens mindstebetaling i det tidsrum, hvor din uddannelse er forlænget. 

Løn (Industriens overenskomst)

Mindste(time)lønnen for lærlinge såvel under som over 18 år udgør: 

    Kr. pr. time

    Pr. 01.03.2019

    Pr. 01.03.2020

    Pr. 01.03.2021

    Pr. 01.03.2022

    Pr. 01.03.2023

    Pr. 01.03.2024

    Trin 1 (0-1 år)

    70,10

    71,30

    72,50

    73,75

    77,05

    79,75

    Trin 2 (1-2 år)

    79,50

    80,85

    82,25

    83,60

    87,35

    90,40

    Trin 3 (2-3 år)

    85,40

    86,85

    88,35

    89,85

    93,90

    97,20

    Trin 4 (3-4 år)

    98,90

    100,60

    102,30

    104,05

    108,75

    112,55

    Trin 5 (>4 år)*

    119,55

    121,60

    124,65

    127,15

    131,40

    136,00

*Trin 5 er lig med mindstelønnen i overenskomsten og dermed også mindsteløn for voksenlærlinge.


Ovenstående timeløn er minimumslønnen. Der er ikke noget i vejen for, at du får en højere løn. Bed din tillidsrepræsentant om at "tage dig med" ved de næste lønforhandlinger, eller gå selv direkte til mester. Satserne reguleres igen ved overenskomstfornyelsen i marts 2023.

Lærlinge overgår fra sats 1 til sats 2:
a.
Efter udløbet af uddannelsesaftalens 1. år, hvis uddannelsen ikke indeholder et indledende grundforløb på skole (f.eks. mesterlære), eller
b.
Efter opnået bevis for bestået grundforløb og ½ års virksomhedspraktik inden for den pågældende uddannelse. Hvor en lærling med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse får merit, samt for den tid, en lærling har været beskæftiget i Skolepraktik forud for virksomhedspraktikken, afkortes i de laveste satser.

Forlænges uddannelsestiden uden at lærlingen har skyld heri, herunder forsinkelse af skoleundervisningen og tilskadekomst på virksomheden, betales i den forlængede uddannelsestid, den for fagets voksne medarbejdere fastsatte mindstebetaling.

Forlænges uddannelsestiden med det faglige udvalgs godkendelse i forbindelse med overgang til nyt uddannelsessted eller på grund af sygdom, betales den sats, der er gældende for den pågældende uddannelses sidste trin.

Genetillæg: Som lærling skal du have samme genetillæg som svendene, hvis du udfører arbejde under samme forhold som disse.

M

Merit

Du kan altid få vurderet, hvor meget du kan set i forhold til den aktuelle erhvervsuddannelse, som du ønsker at få papir på. Det du allerede kan, skal du ikke igennem igen. Det kaldes at få “merit”.

På erhvervsuddannelserne er det skolerne, som giver merit i relation til de skoleperioder og den skolegang, du har gennemført. Det faglige udvalg vurderer dine kompetencer, og giver merit i forhold til den praktiktid, der indgår i din uddannelse. Dette sker på baggrund af en ansøgning fra virksomheden.

Formålet med merit er at afkorte din uddannelse ud fra dine erhvervede kvalifikationer. Det er derfor vigtigt, at du får alt med, så vejlederne og andre har den bedst mulige baggrund for at vurdere dine kvalifikationer. Læs mere her.
 

N

Normal arbejdstid

For lærlinge gælder, at den normale arbejdstid skal være sammenfaldende med den for virksomhedens medarbejdere fastsatte.

Normalt er arbejdstiden 37 timer pr. uge, men ved lokal enighed kan arbejdstiden lægges med varierende ugentlige arbejdstider, blot den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer over en 12 måneders periode. Den normale arbejdstid skal lægges mellem kl. 06 og kl. 18.
 

O

Offentlige arbejdspladser

Hvis du indgår en uddannelsesaftale med en offentlig institution (stat, region, kommune), gælder der særlige regler for dine løn- og arbejdsvilkår, der reguleres af andre overenskomster og organisationsaftaler end Industriens Overenskomst:

 • Stats ansatte er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige ansattes organisationer samt Organisationsaftalen for håndværkere i staten.
 • Kommunalt ansatte er omfattet af Overenskomst for håndværkere og it-supportere m.fl.
 • Regionalt ansatte er omfattet af Overenskomst for håndværkere.

Herunder finder du de aktuelle (måneds)løn- og pensionssatser for stat, kommuner og regioner.

 Mindsteløn, inkl. pct. reg., og pension i Staten pr. 1. april 2020 (gældende)

 HovedstadenProvinsen
1.år11.530,92 kr.11.350,83 kr.
2.år13.077,83 kr.13.077,83 kr.
3.år14.047,75 kr.14.047,75 kr.
4.år16.255,25 kr.16.255,25 kr.
5.år19.658,58 kr.19.658,58 kr.
Voksenlærling19.675,33 kr.19675,33 kr.

Pension:

For ansatte, der er fyldt 25 år og har mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det 25 år: 15%, som arbejdsgiveren betaler. For ansatte, der er fyldt 20 år og har mindst ni måneders sammenlagt beskæftigelse i det offentlige eller har været omfattet af en pensionsordning som led i en tidligere ansættelse: 11,19 %, som arbejdsgiveren betaler.

Er du lærling i Staten rykker du fra sats 1 til sats 2 efter ½ års virksomhedspraktik efter bestået grundforløb.

Følgende kommuner hører til "Hovedstaden":

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Hørsholm, Hundested, Hillerød, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Følgende kommuner hører til "Provinsen":

Assens, Billund, Bornholm, Brønderslev, Dronningelund, Esbjerg, Fanø, Favrskov, Faxe, Fredericia, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Haderslev, Hedensted, Herning, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Jammerbugt, Kalundborg, Kerteminde, Kolding, Køge, Langeland, Lejre, Lemvig, Lolland, Læsø, Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nordfyns, Nyborg, Odder, Odense, Odsherred, Randers, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Roskilde, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Slagelse, Sorø, Stevns, Solrød, Struer, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Ærø, Aabernraa, Aalborg, Aarhus.

 

Mindsteløn (månedsløn) og pension i danske kommuner (øverst) og regioner (nederst) pr. 1. April 2020 (gældende):

 

Elever under 21 år ved uddannelsesstart:

Område 01234
1-2  år : 
11.842,50 kr
11.777,97,kr
12.015,89 kr
11.761,44 kr
12.136,05 kr
11.877,71 kr
12.309,50 kr
12.045,55 kr
12.429,44 kr
12.161,76 kr
3. år:
13.877,94 kr.
13.802,31 kr.
14.081,12 kr.
13.782,94 kr.
14.221,94 kr.
13.919,19 kr.
14.425,13 kr.
14.115,88 kr.
14.565,75 kr.
14.252,06 kr.
4. år:
15.913,40kr.
15.826,65 kr.
16.146,35 kr.
15.804,44 kr.
16.307,82 kr.
15.960,67 kr.
16.540,81 kr.
16.186,20 kr.
16.702,06kr.
16.342,37 kr.
5. år:
18.503,92 kr.
18.115,00 kr.
18.774,83 kr.
18.377,25 kr.
18.962,58 kr.
18.558,92 kr.
19.233,50 kr.
18.821,17 kr.
19.421,00 kr.
19,002,75 kr.
Elever fyldt 21-24 år ved uddannelsesstart  
1-5 år: 
18.503,92 kr.
18.403,08 kr.
18.774.83 kr.
18.671,83 kr.
18.962,58 kr.
18.857,92 kr.
19.233,50 kr.
19.126,67 kr.
19.421,00 kr.
19.312,58 kr.
Elever fyldt 25 år ved uddannelsesstart:  
1-5 år:  
21.416,83 kr. 
21.509,83 kr.
21.747,08 kr.
21.845,50 kr.
21.975,66 kr.
22.078,00 kr.
22.305,91 kr.
22.413,75 kr.
22.534,50 kr.
22.646,25 kr.

Pension i kommunerne pr. 1. april 2019 (gældende): 17,43 %. Eget-bidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag.

Pension i regionerne pr. 1. april 2019 (gældende): 17,26% Eget-bidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag.

Hvis du var fyldt 21 år, da du startede på din uddannelse, skal du have 8 måneders sammenlagt forudgående elevtid hos ansættelsesmyndigheden, før du er omfattet af pensionsordningen (12 måneder i regionerne)

Hvis du var fyldt 25 år, da du startede på uddannelsen, omfattes du automatisk af pensionsordningen med det samme, når du har været ansat i 8 måneder på en kommunal/regional arbejdsplads (12 måneder hos regionerne)

Lærlinge, der er fyldt 18 år og har 6 måneders anciennitet på lærepladsen, vil være omfattet af Gruppelivs-ordningen ved kritisk sygdom, invaliditet og dødsfald. 

Her kan du se hvilken løngruppe din kommune tilhører:

Gruppe 0:

De kommuner, der ikke er nævnt i grupperne 1-4

Gruppe 1:

Aalborg, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Frederikshavn, Kalundborg, Kerteminde, Nyborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Slagelse, Sønderborg

Gruppe 2:

Aarhus, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød

Gruppe 3:

Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm

Gruppe 4:

Albertslund. Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Opsigelse af uddannelsesaftale

Se under "Uddannelsesaftalen"

Overarbejde/skiftehold

Overarbejde/skiftehold aflønnes efter de tillæg, der er gældende i overenskomsten (§13-15). Du skal være over 18 år for at kunne deltage på skiftehold. Lærlinges overarbejde skal begrænses.

P

Pension (Industriens overenskomst)

Fra 1. september 2020: Du har ret til pension, når du er fyldt/fylder 18 år og har mindst 2 måneders anciennitet. Eller: Du er omfattet af pensionsordningen i Industriens Overenskomst, når du starter uddannelsen. Der kan også være en lokalaftale, der sikrer dig ret til pension med det samme.

Du skal dog være opmærksom på at der er særlige pensionssatser i dit 18. og 19. år: 4% fra virksomheden og 2% fra lærlingen.

Nedenfor ser du %-satsen af bruttolønnen pr. måned (efter du er fyldt 20 år). 

ArbejdsgiverLærlingSamlet
10%2%12%

Lærlinge, der ikke er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

 • Invalidepension
 • Invalidesum
 • Forsikring ved kritisk sygdom
 • Dødsfaldssum

Adgang til ydelserne, forsikringssummens størrelse og vilkårene for dækning følger de til enhver tid gældende retningslinjer for Industriens Pension.
 

R

Rådgivning

Alle kan få brug for et godt råd under uddannelsen. Bl.a. omkring arbejdsmiljøet: brug af musen, arbejdsstedets indretning, stressforebyggelse, hviletidsbestemmelser osv. Du kan altid kontakte PROSA, hvis du har brug for et råd – også vedrørende arbejdsmiljøet. Læs mere om arbejdsmiljø.
 

S

Skiftehold

Er du fyldt 18 år, kan du arbejde på skiftehold efter de samme regler, som svendene. Du skal også have de samme tillæg. Regler og tillæg er omtalt i Industriens Overenskomst, § 15.

Session (Se Forsvarets Dag)

Skolehjem

Har du mere end fem kvartér transporttid mellem din bolig og fagskolen, kan du bo på skolehjem. Du skal selv søge om plads (brug skolehjemmets hjemmeside). Din arbejdsgiver skal betale dit skolehjemsophold.

Virksomheden betaler de ved transporten til skoleophold forbundne omkostninger i de tilfælde, hvor virksomheden har beordret dig til at gå på en anden skole end den nærmeste.

Skoleophold

Under skoleopholdene er du ikke forpligtet til at arbejde i virksomheden. Det gælder dog, at holder skolen lukket, og skoleperioden forlænges med den periode, skolen er lukket, er du forpligtet til at arbejde i virksomheden. Lønnen under skoleophold beregnes på grundlag af virksomhedens normale ugentlige arbejdstid i skoleperioden.

Der kan udbetales transportgodtgørelse, når du går på skole. Transportgodtgørelsen er skattefri.

Hvor det er muligt, skal du bruge de offentlige transportmuligheder. Hvis virksomheden godkender det, kan du bruge din egen bil. Bruger du offentlige transportmidler, betales for billigste transportmåde: månedskort, klippekort o.l.. Kører du selv, betales pr. km 1,10 kr. (1,11 pr. 1/3 2021 og 1,13 kr. pr. 1/3 2022)

For at du kan få kørselsgodtgørelse, skal den samlede vej frem og tilbage være over 20 km.

Skolepraktik (Praktikpladscentret)

Hvis du uforskyldt mister din praktikplads (f.eks. ved konkurs), kan du optages på skolepraktik og videreføre din uddannelse på teknisk skole, indtil du har fundet en ny praktikplads. Kontakt den tekniske skole, hvor du er tilmeldt. Mens du går i skolepraktik, får du ikke løn, men en særlig ”skolepraktikydelse”. De aktuelle (uge)satser ser således ud (2020):


1.    Lærlinge under 18 år: 753 kr.
2.    Lærlinge der er fyldt 18 år: 1.801 kr.  

Skolepraktikydelsen beregnes fra den dag, du starter i skolepraktikken. Ydelsen udbetales bagud og vil være til din disposition den sidste hverdag i hver måned.

 • Lærlinge, som modtager offentlig økonomisk større, der tilsigter at dække leveomkostninger, er ikke berettiget til at modtage praktikydelsen.
 • Lærlinge i skolepraktik har seks ugers betalt ferie (inklusiv 5 feriefridage).
 • Lærlinge i skolepraktik kan ikke fratrække transport på selvangivelsen - de får et ikke-skattepligtigt befordringstilskud på 90% af det billigste offentlige transportmiddel.

Bemærk: Du kan ikke optages i skolepraktik, hvis du ensidigt har ophævet uddannelseskontrakten uden af virksomheden har givet anledning hertil. Det samme gælder hvis ophævelsen er indbragt for det faglige udvalg eller Tvistighedsnævnet. I dette tilfælde kan du først optages i Skolepraktik, når der er truffet en afgørelse.

Nævnet kan efter anmodning hastebehandle sagen, så du ikke forsinkes i uddannelsen. PROSA hjælper dig med at få hastebehandlet sagen, der så kan forventes afsluttet i løbet af 14 dage.

Sygdom

Hvis du bliver syg, skal du huske at melde dig syg hos virksomheden. Hvis du ikke gør det, risikerer du ikke at få sygeløn (din normale løn). Sker det gentagne gange og advarsler fra virksomheden ikke har nogen virkning, kan virksomheden ophæve uddannelsesaftalen. Hvis du bliver syg under et skoleophold, skal du huske at melde dig syg både på skolen og til virksomheden. Virksomheden skal betale en lægeattest ved sygdom, hvis en sådan ønskes.

Bemærk: Hvis du er voksenlærling, er du omfattet af samme regler som dine udlærte kolleger: Efter ni måneders anciennitet (seks måneder fra 1. maj 2013) har du krav på løn under sygdom svarende til det indtægtstab du har (grundløn, holdtillæg, pensionstillæg osv.). Efter fem ugers sygdom har du krav på fuld løn under sygdom i yderligere fire uger (dog uden diverse genetillæg). Har du ikke den nødvendige anciennitet, skal arbejdsgiveren betale en løn svarende til sygedagpengesatsen.
 

T

Talsmand

Hvis I er mindst fire lærlinge (under Industriens Overenskomst) på din virksomhed, har I ret til at vælge en talsmand blandt de lærlinge, der har været under uddannelse i mindst ni måneder i virksomheden (skoleophold tælles ikke med). Lærlinge har påtaleret i miljø- og sikkerheds- spørgsmål.

U

Uddannelsesaftalen

Du har indgået en uddannelsesaftale med virksomheden, inden du starter på praktikuddannelsen. Aftalen er i princippet uopsigelig, men der findes dog enkelte undtagelser:

 • De første tre måneder af praktiktiden (skoleophold medregnes ikke) er en prøvetid, hvor både virksomhed og lærling kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.
 • Uddannelsen kan også hæves gensidigt, hvis parterne er enige deri. Der findes standard blanketter, der skal bruges ved ophævelse af uddannelsesforholdet.
 • En aftale kan ophæves ensidigt af såvel lærling som virksomhed, hvis den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser, eller hvis der er bristede forudsætninger for aftalens indgåelse. Vigtigt: Skriv aldrig under på en gensidig eller ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, før du har været i kontakt med PROSA
 • Hvis en virksomhed eller en lærling misligholder eller uberettiget hæver uddannelsesaftalen, kan den anden part forlange erstatning. En sådan tvist imellem parterne skal først søges forligt af det faglige udvalg. Hvis et forlig ikke opnås, kan klageren anlægge sag ved Tvistighedsnævnet.

Uddannelsen (når den er mangelfuld)

Hvis du mener du ikke lærer dét, du skal under skoleopholdet, kan du klage til det lokale uddannelsesudvalg. Skolen kan hjælpe dig videre med klagen. Det samme kan PROSA. De lokale uddannelsesudvalg består af repræsentanter fra arbejdsgivere, arbejdstagere, skolen og lærlingene. Er du utilfreds med dit praktiksted, og ikke mener du lærer, hvad du har krav på, så kan Metalindustriens Uddannelsesudvalg behandle din klage. Kontakt i første omgang PROSA.

Udlandet 

Du har mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet. Læs mere her

Udlært

Når du er udlært, har du forhåbentligt et job på hånden. Uanset om du fortsætter i den virksomhed, hvor du er udlært eller finder et job i en anden virksomhed, så tæller din uddannelsestid desværre ikke med, når din anciennitet i virksomheden gøres op, hvis du er ansat under Industriens Overenskomst. Er du ansat under Industriens Funktionæroverenskomst, tælles din læretid med.

V

Voksenlærling

Voksenlærlinge-ordningen giver mulighed for tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne over 25 år - og mulighed for højere løn fra starten.

Der kan gives tilskud til arbejdsgivere, der har indgået en uddannelsesaftale med en person, der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år og som tilhører målgruppen:

 • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse
 • Ledige faglærte med mere end 6 måneders ledighed
 • Beskæftigede faglærte

Herudover skal aftalen indgås for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (liste udarbejdes og revideres regionalt)

Tilskud til ledige ufaglærte, ledige faglærte med forældet uddannelse og faglærte ledige med 6 måneders forudgående ledighed, kan gives fra uddannelsesaftalens påbegyndelse og i hele uddannelsesforløbet, der er indgået uddannelsesaftale om. Tilskuddet udgør 45 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgiveren indenfor normal overenskomstmæssig arbejdstid.

Tilskud til ufaglærte personer, der kommer fra beskæftigelse, kan gives fra uddannelsesaftalens start og i op til de første to år af det uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om. Tilskud udgør 30. kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgiveren indenfor normal overenskomstmæssig arbejdstid.

Det er arbejdsgiveren, der skal søge kommunen (det lokale jobcenter) om at kunne ansætte dig som voksenlærling. Ansøgningen skal være afsendt senest én måned efter læreforholdet er startet.
Du bliver med andre ord ikke automatisk ”voksenlærling”, blot fordi du er fyldt 25. år og du har ikke krav på at blive ansat som voksenlærling.

Lønnen skal mindst svare til den overenskomstmæssige mindste(time)løn for svende. I Industriens Overenskomst er følgende satser gældende: 

1. marts 2020:122,15 kr.
1. marts 2021:124,65 kr.
1. marts 2022:127,15 kr.

PROSA håber, at du er blevet lidt klogere af gennemlæsningen.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information/spørgsmål: tlf. 33364141 eller faglig@prosa.dk