Overenskomst i staten

PROSA har overenskomst med Staten for IT-professionelle.

For øjeblikket pågår overenskomstforhandlingerne for ansatte i Staten > Læs om OK24 her

PROSA har en funktionsoverenskomst med Staten og kan derfor dække alle der arbejder med IT uanset uddannelses baggrund. Det betyder også at der nogen gange kan vælges mellem hvilken overenskomst man ansættes på.

Hvilken overenskomst

Hvilken overenskomst man ansættes på i staten afgøres af flere faktorer. Akademisk uddannede (universitetsuddannede) vil normalt blive ansat på Akademikernes overenskomst (ac-overenskomst), hvis opgaverne overvejende forudsætter, at en konkret stilling besættes med en medarbejder med en akademisk uddannelse, fordi denne akademiske uddannelse er en forudsætning for varetagelse af jobbet

Hvordan finder man sin overenskomst

Overenskomsten skal fremgå af ansættelseskontrakten. Man kan også ud fra lønsedlen regne ud hvilken overenskomst man er ansat under. Det gør man ved at finde P-kat (Personale kategori) og se i følgende tabel.

 Personale kategorier til overenskomst

P-katOverenskomst
0046DJØF (AC)
0049Magistre (AC)
0089Magistre (AC)
0158Håndværker i staten
0179Håndværker i staten
0238HK/Samdata
0239PROSA
0240HK - Kontorfunktionær

HK/Samdata og PROSA deler overenskomsten mellem sig. Hvem der har overenskomsten kan flyttes ved at flertallet af medarbejdere på overenskomsten skifter fagforening.

Lønskala pr. 1. oktober 2023

Gruppe  ÅrslønMånedsløn Timeløn Pension
Løngruppe I (Ufaglærte - 2 årig trin)
1288.669,0024.055,75150,0343.300,00
Løngruppe II (Årlig stigning)
1303.863,0025.321,92157,9345.579,00
2319.056,0026.588,00165,8347.858,00
3334.249,0027.854,08173,7250.137,00
4346.403,0028.866,92180,0451.960,00
5364.940,0030.411,67189,6754.741,00
Løngruppe III (Særskilt indplacering)
1381.348,0031.779,00198,2057.202,00
Løngruppe IV (Særskilt indplacering)
1398.060,0033.171,67206,8959.709,00

Pension

På PROSA overenskomst får man 15% pension når følgende 2 punkter opfyldes

 • Man er fyldt 20 år
 • Man har været ansat i det offentlig i 5 måneder. Tidligere ansættelser tæller med

Du skal selv sørge for at gøre arbejdsgiver opmærksom på at du har tidligere ansættelser der tæller og dokumenterer den.

Pensionsordning

PROSA/Offentlig har sin pensionsordning hos Danica pension. Ordningen er obligatorisk for alle som er ansat i staten på PROSA overenskomst. Eneste undtagelse er hvis man er blevet overflyttet via bytte-land aftalen, hvor man har mulighed for at beholde sin eksisterende ordning.

For alle ansatte i staten er deres arbejdsgiver angivet som PROSA/Offentlig.
I pensionsordningen er pensionsalderen angivet som 67 år. Dette er den tekniske pensionsalder. Den bruges som udløbstidspunkt for forsikringer og i modelberegningerne for hvor meget man har i pension. Man kan sagtens vælge at gå på pension tidligere. Det betyder blot at ens udbetalinger bliver mindre end oplyst i modelberegningerne. Kontakt Danica for individuel rådgivning om hvordan du er stillet ved en tidligere pensionsalder.

Reglerne for pension i det offentlige indeholder en række begrænsninger på pensionsordningen som er bestemt af arbejdsgiver (Finansministeren).

 • 2/3 af det indbetalte beløb skal bruges til en livrente.
 • Alle offentlige ansatte skal være omfattet af en børnepension. Ja, også selvom du ikke har børn.
 • Meget stramme regler for tilbagekøb (udbetaling før tid).

PROSA/Offentlig opfordrer alle sine medlemmer til at registre sin e-mail adresse hos Danica, og at ePensionstjekket gennemføres mindst 1 gang årlig.

For yderligere oplysninger om priser m.m. henviser vi til vores generelle info om vores pensionsordning.

Udbetaling før tid af pensionsordning

Der er mulighed for at få udbetalt (tilbagekøbe) din pensionsordning før pensionering. Ordninger fra et offentlig ansættelsesforhold, skal opfylde reglerne som er aftalt med Medarbejder og kompetencestyrelsen, som kan læses af cirkulære "Generelle krav til indhold af bidrags definerede pensionsordninger i staten mv.".

Opfylder man ikke disse krav kan pensionsordningen ikke tilbagekøbes. Kravene gælder også efter arbejdsgiver skift til udenfor det offentlige område, for den del som er indbetalt af en offentlig arbejdsgiver (inkl. afkast af den del).

Ved tilbagekøb kan der være gebyrer og der skal betales afgift til staten. Disse beløb oplyses af pensionsselskabet i forbindelse med tilbagekøb.

Lønindplacering

For at blive ansat i Løngruppe 2 skal man opfylde en af følgende:

 • have første år (60 ECTS) af en godkendt IT-uddannelse.
 • 2 års uddannelse på EUD (data- og kommunikationsuddannelsen)
 • To års fuldtidsbeskæftigelse inden for IT-faget.

Derefter regnes både studietid og beskæftigelse med som anciennitetsgivende. Men selv om du både studerer og arbejder samtidig kan man dog ikke komme op over 100 %.

 • Beskæftigelse med it-arbejde med 15 timer pr. uge eller derover indgår fuldt ud i lønancienniteten.
 • Beskæftigelse med it-arbejde under 15 timer pr. uge medregnes med halv lønanciennitet
 • Hver 5 ECTS point yderlig giver 1 måned (=60 ECTS et år).
 • Hvert hele års EUD uddannelse (data- og kommunikationsuddannelsen) giver 1 år.
Nyuddannet og indplacering 
UddannelseVarighedLøngruppe, trinNæste oprykning
Datamatiker2,5 årLG 2, trin 26 måneder senere
IT-supporter3 årLG 2, trin 212 måneder senere
Datatekniker5,5 årLG 2, trin 412 måneder senere
Stod tidligere som trin 3, som var en fejl
  

Løngruppe 3 og 4 er for medarbejdere med særlige kvalifikationer og selvstændigt arbejdsområde. Disse grupper er også omfattet af andre arbejdstid regler end gruppe 1 og 2.

Studentermedhjælpere

Eksisterer ikke i statens IT-overenskomster. Hvis nogen laver IT-arbejde skal de have IT-løn. Alt andet er brud på overenskomsten. Hvis arbejdsgiver fastholder at det er HKs studentermedhjælps-løn der gælder så kontakt PROSA.

Mere i løn

PROSA/Offentlig er fra og med overenskomsten i 2008 omfattet af Ny Løn. Dvs. at der er ingen officielle grænser udover institutionens lønbudget.

Dog vil de fleste institutioner udmelde en pulje, som der kan forhandles om i de enkelte år. Men som sådan er det stadig lønbudgettet, som sætter de reelle grænser. Det er tillidsrepræsentanten eller PROSA som forhandler tillæg, også ved ansættelse. Så ved nyansættelse anbefaler vi, at man spørger om at få lov til at tale med tillidsrepræsentanten, inden man indgår en endelig aftale om ansættelse (herunder løn). Det er også en god ide at bruge PROSAs medlems tilbud om at gennemlæse kontrakten.

Overenskomstfastsatte goder (uddrag)

Følgende goder er gældende for alle ansatte på PROSA overenskomst. Der kan være enkelte undtagelser.

Goderne er kun kort beskrevet, så du ikke kan bruge disse beskrivelse til at sige at præcist sådan er det. Det er stadig det præcise regelsæt som er gældende.

GodeKort beskrivelseRegelsæt
15% pensionEfter 5 måneders offentlig ansættelse får du pension. Al offentlig ansættelse tæller uanset tidspunkt.Regelsæt
5 ugers ferieDu ret til at holde ferie i 5 uger. 3 uger skal så vidt muligt ligge samlet i perioden maj - september og varsles med 3 måneder. Øvrige ferie skal varsles med 1 måned. Ferie optjenes og afholdes løbende.Regelsæt
5 særlige feriedageDu har ret til 5 feriefridage (6. ferieuge). Disse dage skal varsels af den ansatte så tidligt som muligt. Arbejdsgiver kan afvise, hvis det ikke passer i arbejdets tarv. Er dagene ikke afholdt 1. januar kan arbejdsgiver fastsætte afholdelse med 1 måneds varsel. Kan afholdes som dage eller brøkdage (timer).Regelsæt, kapital 5.
Fuld løn i dele af barsel/adoption.Gravide har ret til betalt fri op til 6 uger før fødsel. Mor op til 26 uger samlet. Far op til 9 uger samlet. Herudover 6 uger til deling.Mor og Far begrebet skal betragtes bredt.Regelsæt
Fuld løn under sorgorlovForældre som har ret til sorgorlov jf. barselsloven har ret til fuld i op til 26 ugerSe barselsreglerne ovenfor
2  omsorgsdage pr. år.For hvert barn under 7 år gives der 2 omsorgsdage pr. år. Ikke afholdte omsorgsdage overføres generelt ikke til næste år.Se barsels-reglerne ovenfor.
Barns 1. og 2. sygedageSå vidt det passer ind i arbejdets tarv kan der holdes fri på barns 1. og 2. sygedag. 1. og 2. sygedag er  kalenderdage. Dvs. fredag + mandag er ikke 1. og 2. sygedag (men 1. og 4. sygedag).Se barsels-reglerne ovenfor.
Betalt frokostMan må ikke forlade arbejdspladsen (matriklen) i frokostpausen og pausen kan inddrages hvis der opstår et behov for dette. Man kan ikke afkorte arbejdstiden ved at undlade at holde frokost. 
Kritisk sygdom og gruppelivsforsikringSom ansat i staten er du dækket af 2 ordninger. Den ene ordning er tegnet i Forende Gruppeliv (FG) som en del af overenskomsten. Den anden er tegnet i Danica pension, som en del af pensionsordningen.
Det bør være nok at kontakte Danica pension.
FG police
FerietillægStaten giver et ferietillæg på 1,5% (loven siger mindst 1%) 

PROSA/OFFENTLIGs aftaler med Personalestyrelsen/Finansministeriet

Cirk.nr.TitelLink
044-11Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010Vis
007-16Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010Vis
033-22Organisationsaftale for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjenesteVis
Generelle aftaler, statens område
014-21Arbejdstid i statenVis
064-99Decentrale arbejdstidsaftalerVis
013-96Konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser mv. til faste tillægVis
055-03Visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstidenVis
057-00TjenesterejserVis
011-02Opsparing af frihedVis
009-22Rammeaftale om Nye lønsystemerVis
025-16Justering af tjenestemandslønninger. (Dækker institutioners flytning til lavere stedtillægsområde)Vis
012-21Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte)Vis
089-19FerieaftalenVis
Vejl.FerievejledningenVis
036-15Barsel, adoption og omsorgsdageVis
Vejl.Vejledning om barsel, adoption og omsorgsdageVis
020-01Orlov til børnepasningVis
015-08Tjenestefrihed af familiemæssige årsager (implementering af forældreorlovsdirektivet)Vis
049-21Tillidsrepræsentanter i statenVis
042-21Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutionerVis
033-97Job på særlige vilkår (Socialt Kapitel)Vis
052-11SeniorordningVis
016-23Seniorbonus og seniordageVis
039-05DistancearbejdeVis
051-99Implementering af deltidsdirektivetVis
022-15Fonden til udvikling af statens arbejdspladserVis
023-15KompetencefondenVis
020-15KompetenceudviklingVis
053-21Frivillig fratrædenVis
063-11Beregning af løn under betalt fravær mv.Vis
036-05Oplæring på særlige vilkår - Integrations- og oplæringsstillingerVis
019-23Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdetVis
055-09LokallønVis
017-14CheflønVis
019-06Natpenge mv. for tjenestemænd i statenVis
Aftaler vedr. kommunalreformen
005-06Generel aftale om amtsansattes overgang til statenVis
001-07Særlige regler for overgang til PROSAs aftaleVis
Links til eksterne ressourcer
 Personale Administrativ Vejledning (PAV - Staten)Vis

Relevant lovgivning

FunktionærlovenVis
Lov om information og høring af lønmodtagere     Vis
Lov om tidsbegrænset ansættelseVis
Lov om varsling m.v. i forbindelse
med afskedigelser af større omfang
Vis

Øvrige overenskomster på statens område

PROSA/Offentligs aftaler med Folketinget
Overenskomsten 2021 - 2024Vis
Hovedaftale mellem Folketinget og PROSA/OffentligVis
PROSA/Offentligs aftaler med Dansk Flygtningehjælp
Overenskomst 2003 ->Vis
PROSA/Offentligs aftale med Rathlouskolen
Overenskomst 2007 ->Vis

Sikker kommunikation for det offentlige område

Skal du sende personlig og/eller fortrolig information, skal du (helst) bruge en sikker metode.

Som udgangspunkt er e-mail en usikker metode at sende på. PROSA vil prøve at gøre kommunikationen som sikkert så muligt, men kan ikke garantere dette.

Derfor findes der 2 måder du kan sende sikkert på

mbr@prosa.dk kan modtage sikker post. Hvordan dette gøres afhænger af din mail klient og om din udbyder understøtter sikker post.

Det andet alternativ er at uploade dokumenter til https://cloud.prosa.dk/s/9zjrfgkkCE4dy8c.