Rekonstruktion og konkurs


Det er ofte en ubehagelig oplevelse at være medarbejder i en virksomhed, som bliver ramt af en konkurs eller rekonstruktion.

Udover risikoen for, at du mister dit job, vil du ofte heller ikke få udbetalt de tilgodehavender (løn, kørselspenge og refusion for udlæg mm.), du har.

Langt de fleste medarbejdere ender dog med at få den løn, de har til gode udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond, men desværre typisk med en betydelig forsinkelse. PROSA kan give dig gode råd og konkret hjælp til at køre de sager, som opstår i situationer med konkurs. PROSA kan også yde dig et lån i den periode, hvor du venter på at få dine penge udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis du ønsker det.

Der er et omfattende regelsæt inden for området, og hvis du ikke reagerer på de rigtige tidspunkter, kan det få store økonomiske konsekvenser for dig. Derfor bør du i tilfælde af manglende løn, rekonstruktion eller konkurs kontakte PROSA for nærmere rådgivning. Nedenfor kan du læse lidt om de forskellige situationer, og hvad du skal være opmærksom på:

Lønnen udebliver

Det sker desværre, at virksomheden ikke kan udbetale din løn, eller at din løn bliver for sent udbetalt. Når lønnen ikke bliver udbetalt, så misligholder din arbejdsgiver ansættelsesforholdet. I sådan et tilfælde er det vigtigt, at du reagerer, da det ellers kan blive anset som accept.

Når lønnen udebliver, er det nødvendigt, at du skriftligt gør din arbejdsgiver opmærksom på, at det er en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Den manglende løn skal udbetales inden for 3-5 dage, ellers er du berettiget til at hæve ansættelsesforholdet.

Det er meget vigtigt, at formalia er overholdt, så kontakt PROSA i sådanne tilfælde, da PROSA kan hjælpe med at udforme en sådan påkravsskrivelse. Du er i denne periode forpligtet til at fortsætte med at arbejde i virksomheden.

Hvis du ikke er interesseret i at ophæve ansættelsesforholdet på grund af forsinkelse med lønudbetalingen, vil det stadig være nødvendigt at fremsætte et skriftligt påkrav om udbetaling af lønnen. Hvis der fortsat ikke bliver udbetalt løn, kan du så vurdere om, du vil følge proceduren for ophævelse af ansættelsesforholdet.

Du bør under alle omstændigheder kontakte PROSA for nærmere rådgivning.

Ophævelse af ansættelsesforholdet

Hvis lønnen ikke bliver betalt inden for den nævnte frist, kan du vælge at hæve ansættelsesforholdet. En ophævelse af ansættelsesforholdet betyder reelt, at ansættelsesforholdet ophører med øjeblikkelig virkning, og din arbejdsgiver skylder dig den manglende løn, erstatning svarende til lønnen i din opsigelsesperiode (arbejdsgiverens opsigelsesvarsel), feriepenge og evt. bonus og lignende.

Du bør overlade denne del til PROSA, idet en uberettiget ophævelse af ansættelsesforholdet kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for dig.

Når ansættelsesforholdet er ophævet, er du forpligtet til at begrænse dit tab. Det betyder, at du er forpligtet til at forsøge at få andet arbejde. En af de måder, du kan dokumentere dette på, er ved at melde dig som ledig uden ydelse på ”jobnet”. Du vil være berettiget til straks at påbegynde andet arbejde.

Hvordan og hvornår inddrives pengene

Efter ophævelse af ansættelsesforholdet får arbejdsgiveren endnu en frist til at betale hele erstatningen, og hvis der ikke bliver betalt, kan du få dine penge enten ved en inkassosag, eller det kan være nødvendigt at indgive en konkursbegæring med henblik på at erklære virksomheden konkurs.

Som medlem af PROSA kan du få hjælp til at inddrive beløbet eller eventuelt indgive en konkursbegæring. Hvis der allerede er afsagt konkursdekret, kan PROSA også hjælpe dig med ansøgningen hos Lønmodtagernes Garantifond (LG).

Du skal dog være opmærksom på, at hvis der er behov for advokat til opgaven, er det en forudsætning, at du er meldt ind i PROSA mindst 3 måneder før, sagen opstod, eller du blev medlem, da du påbegyndte jobbet.

Rekonstruktion

Når en virksomhed er under rekonstruktion, betyder det i praksis, at virksomheden er i likviditetsproblemer og ikke umiddelbart kan betale sine kreditorer eller lønmodtagere. Din arbejdsgiver kan under visse betingelser låne penge til din løn hos Lønmodtagernes Garantifond.

En rekonstruktion betyder umiddelbart ikke noget for dit ansættelsesforhold. Du skal fortsætte dit arbejde hos arbejdsgiveren, og din løn skal udbetales til sædvanlig tid.

Du kan forlange, at din arbejdsgiver stiller garanti for din løn. Det er dog ikke en absolut nødvendighed, idet din løn under rekonstruktion i de fleste tilfælde er dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

PROSA kan vejlede dig om, hvorvidt du bør fremsætte krav om sikkerhedsstillelse for din løn og hjælpe dig med dette.

Kontakt PROSA, hvis din arbejdsgiver er under rekonstruktion.

Konkurs

Når en virksomhed ikke længere kan betale sine forpligtelser, indgives der ofte en konkursbegæring, hvorefter Skifteretten kan erklære virksomheden for konkurs (konkursdekret).

Skifteretten udpeger en kurator, som inden for 14 dage skal tage stilling til, om konkursboet vil benytte sig af din arbejdskraft. I denne periode skal du ikke arbejde for virksomheden. Du kan anse dig selv som suspenderet. Hvis det besluttes, at du skal arbejde for kurator, skal der som minimum stilles sikkerhed for din løn. 

Hvis kurator ikke ønsker at gøre brug af din arbejdskraft, vil du blive opsagt og fritstillet. Du er herefter berettiget til at tage et andet arbejde, ligesom du bør melde dig ledig på ”jobnet”, hvis der ikke er et andet arbejde. Du har nemlig pligt til aktivt at søge og tage imod tilbud om andet arbejde i hele din opsigelsesperiode.

Du er fortsat berettiget til tilgodehavende løn samt og løn i din opsigelsesperiode, men den bliver du nødt til at søge om hos Lønmodtagernes Garantifond (LG). Hvis dit opsigelsesvarsel er på 3 måneder eller derunder, er du berettiget til at modtage din løn i opsigelsesperioden fra LG, uanset om du har fået nyt arbejde og dermed ny lønindkomst.

Hvis dit opsigelsesvarsel er på 4, 5, eller 6 måneder, gælder reglerne om minimal erstatning. Dette betyder, at LG kun er forpligtet til at udbetale din løn for de første 3 måneder, hvorimod lønnen i resten af opsigelsesperioden er afhængig af, om du har opnået nyt arbejde. LG kan nemlig modregne i din nye løn. Så hvis lønnen er minimum den samme som tidligere, så får du ikke mere udbetalt fra LG. Du vil derimod få løn og optjene ferie hos din nye arbejdsgiver. Er lønnen lavere set over hele din opsigelsesperiode, vil LG udbetale forskellen, så du ikke bliver stillet ringere.

PROSA er selvfølgelig behjælpelig med at få udfyldt anmeldelsesblanket til LG og hjælpe dig med sagen. Vær opmærksom på, at kravet skal være anmeldt hos LG senest 4 måneder efter, virksomheden er blevet erklæret konkurs.

Lån i PROSA

Efter din arbejdsgiver er gået konkurs, vil du ikke få udbetalt din løn, og du skal søge om dækning hos Lønmodtagernes Garantifond (LG). Derfor kan du som medlem af PROSA låne et rentefrit beløb, som svarer til den forventede udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Forudsætningen er, at du udfylder en låneerklæring, som fås hos PROSA, og at PROSA får fuldmagt til at varetage sagsbehandlingen over for Lønmodtagernes Garantifond og til at modregne lånet i udbetalingen fra Lønmodtagernes Garantifond.