Arbejdsmiljø, Studerende, It og samfund

Q&A: Chikane og krænkelser i it-faget

Vi har samlet nogle af de vigtigste spørgsmål og svar om chikane og krænkende adfærd i it-faget i denne Q&A.

PROSA har i samarbejde med KVINFO foretaget to undersøgelser blandt PROSAs medlemmer for at afdække omfanget af chikane og krænkende adfærd i it-faget.

Den ene rapport med titlen ”Knæk koden” undersøger ligestilling, seksuel chikane og trivsel blandt PROSAs medlemmer på landets it-studier, mens den anden ”Knæk tonen” fokuserer på de samme problemstillinger blandt PROSAs medlemmer på arbejdsmarkedet.

I denne Q&A har vi bestræbt os på at besvare en række af de spørgsmål, som rapporterne giver anledning til.

Du er altid velkommen til at kontakte PROSA, hvis du selv har oplevet chikane eller krænkende adfærd, og du ønsker råd og vejledning til din situation. Alle henvendelser behandles fortroligt, og vi foretager os ikke noget i din sag uden dit udtrykkelige samtykke – hverken i forhold til din arbejdsplads, dit uddannelsessted eller andre myndigheder.

Hent rapporten "Knæk koden" om it-uddannelser og "Knæk tonen" om it-arbejdsmarkedet

Hvad er baggrunden for, at I har lavet rapporten?

Vi har lavet rapporten, fordi vi har været bekymrede for, hvad den skæve kønsfordeling i it-faget kunne betyde for kulturen på it-studier og it-arbejdspladser. Derudover har vi ønsket en systematisk undersøgelse af, om udfordringerne med at få kvinder til at vælge it-faget skyldes, at it-faget behandler dem dårligt. Vi undersøgte forholdene for LGBT+ personer i it-faget i 2018 i samarbejde med forskere og organisationen Normværk – den undersøgelse pegede på nogle større uligheder og kulturproblemer i faget, som vi synes, at det er nødvendigt at blive klogere på. Vi har også hørt historier om chikane fra vores medlemmer igennem vores organiserende arbejde.

Hvad er rapportens vigtigste konklusioner?

Rapporten viser entydigt, at it-faget har meget alvorlige ligestillingsproblemer. Især hvad tonen og kulturen på arbejdspladser og studiesteder angår. 36,7 procent af de kvindelige studerende i undersøgelsen angiver, at de har været udsat for en eller flere krænkende handlinger. På arbejdspladserne angiver 44,5 procent, at de har været udsat for en eller flere krænkende handlinger i deres arbejdsliv. Det samme tal er henholdsvis 7,5 procent og 12 procent for mændene.

Hvilke typer af overgreb og krænkelser har I undersøgt?

Vi har spurgt ind til alle krænkelser for at få et fuldstændigt billede af situationens alvor. Undersøgelsen dækker således alt lige fra uønskede seksualiserende udtalelser og krænkende jokes til fysiske overgreb og voldtægt. It-fagets største problem angår nedladende kommentarer om kvinders køn og stødende og ubehagelige kommentarer om krop, seksualitet og udseende samt uønskede fysiske berøringer, omfavnelser eller kys. Men vi spørger også ind til for eksempel tvungen nøgenhed, overgreb og uønskede visninger af pornografiske billeder.

Hvor står det værst til – på arbejdspladser eller på studiestederne?

Rapporterne er meget samstemmende i det billede, de tegner af et it-fag med store problemer. Både studiestederne og arbejdspladserne plages af chikane og krænkelser og en kultur, hvor kvinder ikke er lige så meget værd som deres mandlige kollegaer. Undersøgelserne viser, at det er kvinder, som er nye i faget, og kvinder i de yngre aldersgrupper, som i størst omfang rammes af chikane og krænkelser.

Hvorfor har I spurgt mandlige medlemmer af PROSA, når de fleste overgreb rammer kvinder?

Det har været vigtigt for os at afdække chikane og krænkelser bredt i it-faget. Mænd rammes også af en barsk kultur og udsættes for grove kommentarer. Når det sker, skal vi være der for dem og gribe ind. Vi kan se, at kvinder i langt højere grad end mænd udsættes for chikane og krænkelser, men mænd rammes også. Når mænd krænkes, så er det oftest af andre mænd.

Hvad er det metodiske grundlag, og hvor stor er validiteten af besvarelserne?

Undersøgelserne baserer sig på to surveys blandt PROSAs medlemmer på arbejdsmarkedet og blandt studerende på videregående uddannelser. Samtidig har KVINFO foretaget en række fokusgruppeinterview og enkeltinterview for at afdække, hvordan chikanen opleves og hvilke konsekvenser, den har. Forskellen i det omfang, som mænd og kvinder krænkes, er signifikant.

Hvordan har studiesteder og arbejdsgivere reageret på rapporterne?

Vi er i fuld gang med at præsentere rapporternes resultater for arbejdsgivere, studiesteder, politikere og ministerier, så vi kan få gjort op med de alvorlige problemer, som rapporterne afdækker. Desværre viser rapporterne, at alt for mange ledere og undervisere er med til at krænke og chikanere. Det skal vi have gjort op med. Ledere og undervisere er definerende for kulturen og normen på studiesteder og arbejdspladser – derfor skal de gå forrest i løsningen i stedet for at være en del af problemet.

Hvad anbefaler PROSA at gøre for at komme problemet til livs?

Det er altafgørende, at vi handler på vores nye viden og forbedrer forholdene for kvinder i it-faget. Vi skal have virksomheder og studiesteder i gang med at vedtage politikker for ligestilling, vi skal have uddannet lederne i chikane, arbejdspladskultur og krænkelser, og vi skal have en nultolerancepolitik over for undervisere og ledere, som krænker. Derudover skal vi som fagforening rådgive, støtte og organisere vores medlemmer, så alle er klar over, at vi står klar til at hjælpe, hvis man oplever noget ubehageligt.

Hvilken støtte og rådgivning yder PROSA for de medlemmer, der har oplevet krænkende adfærd?

I PROSA går vi i gang med at uddanne vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i, hvordan de kan være med til at skabe en ligestillet kultur uden krænkelser på deres arbejdspladser. Samtidig hjælper vi ved at rådgive alle medlemmer, som rammes af chikane på studiestederne eller arbejdspladserne. Det er vigtigt at henvende sig til os, hvis man oplever problemer.

Hvad er jeres råd til de kvinder, der har været udsat for chikane?

Hvis man er udsat for chikane, så kontakt os i PROSA. Så tager vi en grundig og fortrolig samtale om problemerne. Vi går ikke videre med sagen, hvis medlemmerne ikke ønsker det. Men vi tager alle henvendelser dybt alvorligt og står klar til at hjælpe med at forbedre forholdene. Det er der virkelig brug for.