Principprogram for PROSA

PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål søges opnået ud fra nedenstående principper:

Politik og visioner

I. PROSAs grundlag og mål

PROSA er et selvstændigt fagforbund for alle, der arbejder i it-faget, og samtidig er PROSA en del af den samlede danske og internationale fagbevægelse. Det er en hovedopgave at varetage medlemmernes interesser over for arbejdsgiverne, bl.a. ved kollektive forhandlinger og via individuel medlemsservice. PROSA støtter aktivt bestræbelser, der sætter medlemmerne i stand til selvstændigt at handle på deres arbejdspladser og i samfundet. Dernæst vil PROSA forholde sig aktivt til anvendelsen af it og være rammen om et it-fagligt miljø ved bl.a. it-kurser og debat om fagets udvikling og mulige konsekvenser for it-folkene og samfundet.

II. Løn og arbejdsmarkedsforhold

PROSAs mål er overenskomstdækning af faget.

Ved indgåelse af overenskomst på områder, der endnu ikke er dækket af en PROSA-overenskomst, må overenskomsten samlet set aldrig forringe medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

På arbejdspladser, der ikke er dækket af en PROSA-overenskomst, accepterer PROSA ikke, at arbejdsgiveren ensidigt fastsætter løn- og arbejdsvilkår. PROSA arbejder for en kollektiv optræden over for arbejdsgiveren bl.a. baseret på funktionærlovens forhandlingsret. PROSA anvender om nødvendigt sin aktionsret til at tvinge resultater igennem.  

Generelle forbedringer af aftaler på arbejdsmarkedet bør i videst muligt omfang udbredes til alle ved implementering gennem lovgivning. EU-direktiver, som omfatter hele arbejdsmarkedet, skal implementeres gennem lovgivning og ikke via overenskomster.

Endelig yder PROSA fornøden bistand til sikring af medlemmers rettigheder og deres løn- og arbejdsvilkår på linje med de i faget i øvrigt gældende.

Løn

PROSA skal altid søge at konsolidere gode generelle lønvilkår i sine overenskomster. PROSAs mål for nye aflønningsformer (f.eks. aktieaflønning) er at sikre, at disse betragtes som løn, også arbejdsretsmæssigt, således at medlemmerne eksempelvis ved fratrædelse får deres retsmæssige andel af feriepenge, pension osv. 

Arbejdstid

Det er PROSAs mål, at de muligheder, som den teknologiske udvikling giver, bl.a. udnyttes til at nedsætte arbejdstiden. Overarbejde PROSAs langsigtede mål er et stop for alt ikke-livsnødvendigt overarbejde. PROSA vil arbejde for at begrænse overarbejdet ved at gøre det dyrest muligt.

Overarbejde

Overarbejde, som finder sted, skal honoreres særskilt, primært ved afspadsering.

Aktionsret og aktioner

Reelle forhandlinger med arbejdsgiveren om de kollektive overenskomster bygger på den grundlovssikrede aktionsret og en aktionsvilje blandt medlemmerne. Den frie forhandlingsret skal sikres, og politi- og lovindgreb over for arbejdskampe skal stoppes.

Medlemsaktivitet

PROSA støtter medlemmer, der beslutter sig for at iværksætte kampskridt økonomisk, organisatorisk og ved at opbygge solidarisk støtte fra andre arbejdspladser. Medlemsaktivitet Overenskomstforhandlingerne skal altid bygge på medlemmernes krav og prioriteringer. Forud for en overenskomstfornyelse gennemføres en medlemsdebat, der skal sikre dette. Under overenskomstforhandlinger skal medlemmerne holdes løbende informeret. Beslutninger om forhandlingsforløbet og om iværksættelse af konflikt afgøres af de berørte medlemmer – og kun af disse. Godkendelse af overenskomster skal altid ske ved en urafstemning.

Tvister

Organer til behandling af uenighed mellem parterne skal alene fastlægges ved aftale mellem parterne.

Støttefonde

PROSA opretter og vedligeholder fonde, der støtter medlemmer i kollektiv eller individuel konflikt. Konfliktstøttens omfang fastsættes i fondenes vedtægter og af fondenes bestyrelser.

Arbejdsmiljø

Det er PROSAs opfattelse, at arbejdsmiljøet skal tilpasses mennesket og ikke omvendt. Arbejdet skal være alsidigt og udviklende og må ikke være fysisk eller psykisk nedslidende. Medlemmerne skal sikres indflydelse på egen arbejdssituation.

Ophavsret

PROSA arbejder, gennem lovgivning og ved aftaler med arbejdsgiveren, for at sikre it-folk ophavsrettigheder – specielt til det, arbejdstagerne producerer uden for arbejdstiden.

III. Uddannelse

It-uddannelsessystemet skal planlægges i et sammenhængende hele på alle niveauer og i forhold til alle slags uddannelsesinstitutioner. Derved sikres, at behov for ændringer i kvalifikationsstrukturen kan opfanges og indarbejdes i hele systemet. PROSA arbejder for, at alle lønmodtagere inden for it-faget har en egentlig it-uddannelse. En egentlig it-uddannelse er det bedste grundlag for, gennem efter- og videreuddanelse, at sikre sig en fortsat fremtid i it-faget. PROSA arbejder i den forbindelse for, at it-uddannelser anerkendes internationalt.

Efteruddannelse

It-folk skal have mulighed for at deltage i en aktuel efteruddannelse efter eget valg i arbejdstiden og uden lønreduktion. It-faget ændrer sig hastigt, og der sker stadige forandringer af it-folkenes arbejdsfunktioner. Det er derfor en central opgave for PROSA at sikre, at it-folkene gennem en løbende efteruddannelse har mulighed for at supplere deres viden inden for specialområder og følge med i den generelle udvikling inden for faget. PROSA arbejder for, at mindst 10 % af arbejdstiden anvendes til efteruddannelse.

Fagkritik

It-folk arbejder i et fag, der har en væsentlig indflydelse på samfundets struktur og andre lønmodtageres arbejde. Det er derfor af stor betydning, at den studerende gennem uddannelsen bliver bevidst om og tager stilling til de samfundsmæssige følgevirkninger, der opstår ved udøvelsen af faget.

Brugeruddannelse

Brugerne er it-folkenes nærmeste samarbejdspartnere, og det er i it-folkenes interesse, at brugerne er velkvalificerede på it-området. Herved sikres, at brugerne kan definere deres it-behov så præcist som muligt, hvilket øger it-folkenes mulighed for at løse it-opgaverne på brugernes præmisser.

IV. Struktur og medlemsdemokrati

For at sikre, at fagforbundet varetager medlemmernes interesser og er et redskab for medlemmernes egen aktivitet, er det nødvendigt med et udstrakt medlemsdemokrati og en decentral struktur.

Lokalafdelingen

PROSAs organisatoriske grundenhed er lokalafdelingen. Medlemsdemokratiet betyder også, at beslutninger skal tages af dem, de berører, hvilket indebærer, at lokalafdelingerne må have en høj grad af selvstændighed. Lokalafdelingerne skal mindst have en sådan størrelse, at de er selvstændigt bæredygtige. De kan omfatte enten geografiske, branchemæssige eller firmamæssige områder. Medlemmer beskæftiget med arbejde for samme arbejdsgiver bør være organiseret i samme lokalafdeling.

Klubber

Et vigtigt middel til indflydelse på egne løn- og arbejdsvilkår er dannelse af klubber på arbejdspladserne. PROSA fremmer klubdannelse og støtter klubberne praktisk og økonomisk.

Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten PROSA arbejder for, at alle arbejdspladser har en tillidsrepræsentant, som i modsætningsforholdet mellem arbejdsgiver og lønarbejder varetager medlemmernes interesser.

Faglig uddannelse

Kun aktive medlemmer, der selv er orienteret om faglige spørgsmål, kan give fagforeningen virkelig styrke. PROSA skal derfor udbyde en grundig faglig uddannelse til tillidsfolk og andre interesserede medlemmer.

Netværk

Medlemmernes aktive deltagelse er omdrejningspunktet for PROSAs virke. Derfor støtter PROSA aktivt medlemmernes opbygning af faglige netværk omkring f.eks. arbejdspladser eller tekniske interesser.

IT i samfundet

IT I SAMFUNDET PROSA skal løbende arbejde for, at alle borgere får mulighed for at benytte og opnå fordele ved anvendelse af it. PROSA skal arbejde for, at it bruges til at styrke de demokratiske processer, blandt andet gennem åben adgang til information på internettet, og forhindre en teknologisk marginalisering af dele af befolkningen. Det er af stor betydning, at de it-professionelle forholder sig bevidst til de samfundsmæssige konsekvenser ved udøvelse af faget. PROSAs varemærke skal være et højt niveau af it-faglighed og hæderlighed.

Overvågning

PROSA vil arbejde for at forhindre, at borgernes retssikkerhed trues af en stigende overvågning af borgerne. Vi betragter beskyttelse af retten til privatlivets fred som et vigtigt mål i en tid, hvor overvågning af telekommunikation, samkøring af data og offentliggørelse af data på internettet kan true vores rettigheder på dette område.

Ny teknologi på arbejdspladsen

Ved indførelse af it-teknologi i arbejdet er det PROSAs grundlæggende opfattelse, at dette skal ske på medarbejdernes betingelser. Det er afgørende for PROSA, at der opnås enighed mellem arbejdsgiveren og de berørte medarbejdere om indførelse af ny teknologi. Indtil dette mål er nået, må der gennem konkret faglig aktivitet søges størst mulig indflydelse på den nye teknologi.

VI. Arbejdsløsheden og arbejdsløshedsarbejde

Den offentlige arbejdsløshedsforsikring skal forbedres, så der ydes en kompensation for løntab ved arbejdsløshed, som sikrer, at medlemmernes økonomiske situation ikke forringes væsentligt. Opgaven er at bekæmpe arbejdsløsheden og ikke de arbejdsløse. Der skal derfor være ubegrænset ret til at anvende ledigheden efter eget valg og uden tab af dagpenge i forbindelse med efter- og videreuddannelse. PROSA opretholder A-kasse i eget regi eller i samarbejde med andre fagforbund og modarbejder forslag, som sigter mod at nedbryde enheden mellem fagforbund og A-kasser.

Arbejdsmarkedets parter

PROSA vil arbejde for at arbejdsmarkedets parter har direkte, bestemmende indflydelse på udmøntningen af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken, arbejdsmiljøpolitikken og uddannelses- og efteruddannelsespolitikken.

VII. Demokrati og samfund

Demokratisering af samfundet

PROSA kæmper for at sikre og udbygge it-folkenes og de øvrige lønarbejderes demokratiske rettigheder på alle niveauer i samfundet. I FN´s Menneskerettighedserklæring fra 1948 og i FN´s to konventioner fra 1968, dels om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, dels om politiske rettigheder, opstilles en lang række fundamentale rettigheder. Disse rettigheder er udgangspunkt for PROSAs mål om demokratisering af samfundet. Menneskerettighedernes kerne er et krav om, at frihed og ret til indflydelse på samfundsudviklingen ikke bliver et privilegium for en økonomisk eller politisk elite. PROSA indgår i bestræbelser for at bekæmpe brud på disse rettigheder.

Diskrimination og fremmedhad

PROSA vender sig på grundlag af FN-konventioner mod enhver form for racisme, dvs. enhver diskrimination på grundlag af f.eks. race, hudfarve, afstamning, religion, nationalitet, seksuel orientering, køn, alder eller etnisk oprindelse.

Ligestilling

PROSA arbejder for ligestilling af kvinder og mænd i fagforbundet, på arbejdspladserne og i samfundet.

Social dumping

PROSA kræver, at vores udenlandske kolleger mindst får samme løn- og ansættelsesvilkår som danske kolleger med samme kvalifikationer. Vi vil arbejde for, at lovgivning og administration indrettes, så dette opfyldes. PROSA arbejder for at få direkte indsigt i og indflydelse på tilgangen af den udenlandske arbejdskraft til it-området.

Familie og børn

PROSA anser det for en samfundsopgave at sikre trygge rammer om familierne levevilkår og om børnenes opvækstvilkår. En nedsættelse af den daglige arbejdstid er et vigtigt bidrag til forbedring af familiernes vilkår, ligesom forbedring af orlovsmuligheder for både moder og fader.

Fred

Den største trussel mod verdensfreden er de store skævheder, der er i fordelingen af ressourcer mellem landene. PROSA arbejder for, at de fattige lande får ligelige del i verdenens materielle og immaterielle ressourcer. Samtidig er det nødvendigt at sikre, at alle landes borgere har fri, lige og fuld indflydelse på eget samfunds opbygning. Derfor må internationale organisationer i samarbejde med befolkningerne sikre dette sker.

Støtte til organisationer og folkebevægelser

PROSA kan støtte organisationer og folkebevægelser, som arbejder for at opnå resultater på de nævnte samfundsforhold. Partipolitiske foreninger kan ikke få del i denne støtte.

Bæredygtighed

PROSA støtter udviklingen af et bæredygtigt samfund, der hviler på anvendelsen af fornyelige energikilder og en ansvarlig anvendelse af jordens ressourcer. PROSA har særlig fokus på it-teknologiens rolle i skabelsen af et bæredygtigt samfund.

VIII. Internationale forhold

PROSA arbejder for at styrke kontakten mellem it-folk på tværs af landegrænserne, såvel fagpolitisk som fagligt.

Solidaritet

Samarbejde og udveksling PROSA arbejder for et samarbejde mellem it-fagforeninger i alle lande og søger at støtte oprettelsen af it-fagforeninger, hvor de ikke findes. PROSA støtter udvekslingen af it-folk landende imellem for at hæve den faglige ekspertise og styrke international forståelse. PROSA støtter medlemsinteresser ved ansættelse uden for landets grænser, bl.a. ved at formidle kontakt til lokale it-fagforeninger. På samme måde søger PROSA at organisere og støtte udenlandske it-folk her i landet. Solidaritet PROSA arbejder for international solidaritet, bl.a. gennem medlemskab af internationale organisationer.  

Vedtaget på PROSAs Delegeretforsamling 20-21. november 2010.

Sidst revideret

24. september 2018