Opbygning af arbejdsmiljøorganisationen

Hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter skal der være

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) afgøres efter en konkret vurdering, hvor der skal tages hensnyn til en række elementer. Det er arbejdsgiveren der fastsætter hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter der skal være, men det skal ske i samarbejde med de ansatte.

Oplever I at der for få arbejdsmiljørepræsentanter på den virksomhed hvor du er ansat, vil vi fra PROSA”s side anbefale, at I tager det op i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Er arbejdsgiveren uvillig til at gå ind i en dialog om arbejdsmiljøorganisationens størrelse og opbygning, er det muligt at klage til Arbejdstilsynet over at den konkrete opbygning af arbejdsmiljøorganisationen ikke lever op til reglerne. Inden I tager dette skridt vil det være en god ide at kontakte PROSA, så vi kan rådgive i forhold til at opstille klagen så den tager udgangspunkt i lovens krav.

Antallet af medlemmer skal være tilstrækkeligt til at arbejdsmiljøopgaverne bliver løftet. Det betyder at hvis I har problemer med at nå at lave APV, herunder a komme rundt til samtlige arbejdspladser, så vil det ofte være et udtryk for at der er valgt for få arbejdsmiljørepræsentanter.

Herudover er der defineret en række mere overordnede principper som man skal tage hensyn til:

Nærhedsprincippet

Det vil sige, at der er mulighed for let kontakt mellem ansatte og den valgte medarbejderrepræsentant/arbejdsmiljøgruppen. Dette skal gælde såvel generelt som i forbindelse med f.eks. udkørende konsulenter, skifteholdsarbejde og hjemmearbejde.

Fra PROSA”s side vil vi anbefale, at I sikrer, at det normale er, at der er mulighed for personlig kontakt mellem arbejdsmiljørepræsentanten og de ansatte vedkommende repræsenterer, indenfor normal arbejdstid.

Ledelsesstrukturen

Arbejdsmiljøarbejdet er i udgangspunktet tænkt som et samarbejde mellem en afdelingsleder og en medarbejderrepræsentant for hver afdeling. Er afdelingerne små sammenlægger man flere afdelinger, er de store kan det være nødvendigt med flere arbejdsmiljøgrupper for den samme afdeling.

Denne tankegang passer imidlertid ikke helt til it-faget, hvor mange arbejder inden for en matrix-struktur i projekter, der meget vel kan gå på tværs af afdelinger.

Geografi

Hermed menes om virksomheden ligger samlet eller er spredt ud på to eller flere geografiske lokationer.

Fra PROSA”s side vil vi anbefale at der som minimum er en arbejdsmiljørepræsentant pr. geografisk enhed. Der kan naturligvis være for få ansatte på en enhed til at det er rimeligt at de får en egen arbejdsmiljørepræsentant. Her vil vi som tommelfingerregel benytte grænsen på de 10 ansatte, der er gældende for hvornår en selvstændig virksomhed skal have en arbejdsmiljøorganisation.

Hvis I ender med at have geografiske enheder uden arbejdsmiljørepræsentanter, er det vigtigt at I får aftalt hvordan I sikrer at disse har kontakt til deres arbejdsmiljørepræsentant. Vi vil anbefale at det, i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, aftales at

Størrelsen

Det siger sig selv, at man skal undgå at have alt for store arbejdsmiljøgrupper. Vi vil anbefale, at man ikke skal repræsentere flere end 50. Dette skyldes at man kan have svært ved at nå rundt til flere end dette når man skal have personlig kontakt med dem man repræsenterer. Samtidig er det vigtigt at huske på, at jo flere man skal repræsentere, jo mere tid skal man også bruge på det, og det kommer hurtigt til at virke ”uretfærdigt” i forhold til det projekt eller den afdeling der skal afse ressourcer til sikkerhedsarbejdet.

Præcist hvor Arbejdstilsynet vil lægge niveauet er et åbent spørgsmål, og der vil næppe komme et generelt tal som man skal holde sig under. Antallet afhænger nemlig også af, hvordan man vil vurdere it-arbejdet med hensyn til kompleksitet og omfang af potentielle arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsmiljøforholdene

Arbejdets art, farlighed, risici og positive faktorer er hvad der forstås ved arbejdsmiljøforholdene.

Generelt vil it-arbejde blive betragtet som mindre farligt, og det er netop derfor man tillader arbejdsmiljøgrupper, der skal dække mange ansatte.

Arbejdets organisering

Har I regulært holddrift, skal I have en arbejdsmiljøgruppe for hvert hold, således at man kan komme i kontakt med sin arbejdsmiljørepræsentant i arbejdstiden.

Særlige ansættelsesformer

Har virksomheden fx mange korttidsansatte, løst ansatte og vikaransatte, påvirker det de opgaver, som AMO har i forhold til at sikre tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, som er tilpasset de ansattes behov.