Arbejdstid

Selvom du ikke er dækket af en overenskomst, gælder reglerne for hviletid og fridøgn.

Er der lange arbejdsdage bør I tage det med i jeres APV.

Er du ansat under en overenskomst der regulerer arbejdstiden vil det være et spørgsmål der høre ind under tillidsrepræsentanten.

Hvis du ikke er ansat under en overenskomst, eller hvis overenskomsten ikke opstiller nogle rammer for arbejdstiden, er det et område der hvor Arbejdstilsynet fører tilsyn.

Under alle omstændigheder vil vi anbefale, at I benytter jeres APV til at holde øje med om der er medarbejdere der arbejder alt for meget, for eksempel ved at spørge til ophobet flekstid, overarbejde eller andre indikatorer der er relevante på jeres arbejdsplads. Selvom man er på jobløn eller lignede er det arbejdsgiverens ansvar at der er sammenhæng mellem krav og ressourcer, og dermed også at de opgaver de har givet til deres medarbejder kan løses uden at arbejdstiden bliver for lang.

I lov om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet fastsættes den maksimale ugentlige arbejdstid til 48 timer i løbet af en syv-dages periode, beregnet over en periode på 4 måneder. Perioder med årlig betalt ferie og perioder med sygeorlov medtages ikke i eller er neutrale i forhold til beregningen af gennemsnittet. Dette maksimum gælder altid, også selvom du er på jobløn.
Herudover giver loven visse rettigheder i forbindelse med natarbejde.

Fridøgn og hviletid

For alle gælder at de har ret til et ugentligt fridøgn, der normalt ligger om søndagen. Har man en tjenesterejse eller en rådighedsvagt på dit fridøgn skal du kompenseres med et erstatningsfridøgn.

Du kan læse mere om rådighedsvagter i Arbejdstilsynets vejledning om rådighedsvagter.
 

Hviletids kravet giver dig ret til 11 timers sammenhængende hvile hvert døgn. De 11 timer kan dog nedsættes til 8, 20 gange på kalender år.

Se mere i bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn.