Rengøring

Rengøring er mange steder mangelfuld, det drejer sig både om at den daglige rengøring kan være for dårlig og at der mangler den lejlighedsvise rengøring af f.eks. lysarmaturer.

Er der en arbejdsmiljøorganisation skal denne inddrages i planlægningen af rengøringen.

Der er grænser for hvor lidt der må gøres rent, men med hensyn til den daglige rengøring vil man sjældent nå denne grænse for selve kontoret.
For at muliggøre den daglige rengøring er det nødvendigt at der er ryddeligt på kontoret og at gulvbelægningen holdes ved lige.

Den lejlighedsvise rengøring forsømmes mange steder. Udover at vinduerne skal pudses med jævne mellemrum, skal lamperne rengøres så de giver det fornødne lys.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001

Kapitel 10 - Vedligeholdelse og rengøring

§ 41. Arbejdsstedet skal holdes forsvarligt ved lige, rent og ryddeligt, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det skal herunder navnligt iagttages, at færdselsveje og -arealer, herunder gulvbelægninger, holdes i forsvarlig stand og fri for genstande, materialer, spild eller lignende, der kan være til fare for færdslen, at der sker en forsvarlig opbevaring af tekniske hjælpemidler og stoffer og materialer, spild og affald samles og bortskaffes på forsvarlig måde, og at
vinduer, lysarmaturer og lignende vedligeholdes og rengøres.

Stk. 2. Rengøringen skal udføres på en sådan måde, at skadelig forurening ikke spredes.

Stk. 3. Der må ikke anvendes rengøringsmidler eller -metoder, der kan forringe de sikkerheds- eller sundhedsmæssige forhold i øvrigt på arbejdsstedet.

§ 42. Der skal på arbejdsstedet være forsvarlige forhold for udførelsen af oprydning, rengøring og vedligeholdelse, så arbejdet hermed kan ske uden fare for sikkerhed og sundhed for såvel dem, der udfører dette arbejde, som for andre beskæftigede på virksomheden.