Rettigheder og pligter for arbejdsmiljørepræsentanten

Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanten har samme beskyttelse som en tillidsrepræsentant (Arbejdsmiljø-loven §10 stk. 2). Det vil sige, at man ikke må fyres eller behandles ringere end de øvrige ansatte som følge af sit hverv. Som med tillidsrepræsentanter er der dog situationer, hvor arbejdsgiveren kan fyre arbejdsmiljørepræsentanten. Fx hvis der er nedgang i arbejdsmængden og arbejdsmiljørepræsentanten ikke kan omplaceres. Det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at en sådan omplacering ikke kan lade sig gøre med passende uddannelse og/eller oplæring eller, at arbejdsmiljørepræsentanten er den ringest kvalificerede.

Arbejdsmiljørepræsentanten kan også afskediges, hvis han eller hun forsømmer sine pligter som almindelig ansat.

Hertil kommer, at arbejdsmiljørepræsentanten kan bortvises ved grov arbejdsvægring eller ved kriminelle handlinger.

Under alle omstændigheder bør du kontakte PROSA, hvis du bliver fyret, mens du er arbejdsmiljørepræsentant eller inden et år efter, at du er fratrådt, så vi kan vurdere, om der er basis for at føre sagen videre eller at indgå i forhandlinger med arbejdsgiveren.

Tavshedspligt

Der gælder de samme regler vedrørende tavshedspligt som for andre ansatte. Det betyder, at man har tavshedspligt i henhold til markedsføringslovens §10, hvori står, at man ikke må videregive oplysninger om forretningshemmeligheder. Arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages i planlægningen af større ændringer fx i arbejdets organisering. Det betyder, at arbejdsmiljørepræsentanten lettere kan komme i besiddelse af oplysninger, der er underlagt markeds-føringslovens §10 stk. 2.

Stk. 2. ”Har den pågældende fået kendskab til - eller fået rådighed over - virksomhedens erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder. Forbudet vedvarer i 3 år efter tjenesteforholdets eller hvervets ophør.”

Uddannelse

Når du er valgt til arbejdsmiljørepræsentant, skal du deltage i et grundkursus i arbejdsmiljø. Kravet om uddannelse finder du i Arbejdsmiljøloven § 9 samt Arbejdsministeriets "Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed". I bekendtgørelsen skal særligt bemærkes § 34, § 35 og § 36.

Senest 3 måneder efter du er blevet valgt, skal du have gennemført et 3 dages grundkursus i arbejdsmiljø.

Inden 9 måneder efter du er blevet valgt skal du have tilbudt 2 dages supplerende uddannelse. Uddannelsen skal være gennemført inden for de første 12 måneder.

FH og AC udbyder i fællesskab de 3 dages grundkurser, du kan se deres kurser her. Har de ikke noget der passer findes der på Arbejdstilsynets hjemmeside en samlet oversigt over godkendte uddannere.

Efteruddannelse

Efter det første år, har du ret til 1½ dags efteruddannelse i hvert funktions år (Bekendtgørelsen § 36).

Det er kun en ret til uddannelse og benytter du den ikke bortfalder dagene. Man kan dog aftale at samle efteruddannelsesdagene for 2 år, så der bliver mulighed for et kursus på 3 dage.

Du kan ikke frit vælge hvilken efteruddannelse du selv finder relevant. Derimod skal der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan. (Bekendtgørelsens § 39)

Den fornødne tid til arbejdet

Arbejdsmiljørepræsentanten skal have den fornødne tid til at udføre sit hverv og må ikke rammes økonomisk som følge af hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. Der er dog ikke faste retningslinjer for hvor meget tid, det er nødvendigt at afsætte til arbejdet.

Arbejdsgiveren skal betale for den tid, der bruges på arbejdsmiljøarbejdet, herunder deltagelse i lovbundne kurser, tab af indtægt og andre udgifter såsom kursusgebyr, rejse- og opholdsudgifter.

Du har ret til samme mængde faglig efteruddannelse som dine kolleger. Din arbejdsgiver må således ikke sige nej til et fagligt kursus med henvisning til, at du allerede har været på arbejdsmiljø kursus. Gør han det, er det en måde at stille dig ringere som arbejdsmiljørepræsentant, i forhold til dine faglige udviklingsmuligheder.

Kontakt med kollegerne

Det kræver ledelsens tilladelse, hvis du som arbejdsmiljørepræsentanten vil indkalde, de kolleger du repræsenterer, til møde i arbejdstiden. Bliver der ikke givet tilladelse, må du som arbejdsmiljørepræsentanten klare dig med at tale med hver enkelt på deres respektive arbejdspladser – arbejdsmiljørepræsentanten har nemlig ret til at komme på alle de arbejdspladser, der hører ind under den sikkerhedsgruppe vedkommende er valgt til.

Kontakt til de øvrige arbejdsmiljørepræsentanter

Hvis der er 35 eller flere ansatte, skal der være en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer. Det indebærer en pligt til at koordinere mellem de forskellige arbejdsmiljøgrupper. Som arbejdsmiljørepræsentanter giver det jer samtidig en ret til at mødes og koordinere jeres indsats (Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed § 28 stk. 5)

De ansattes mulighed for at kontakte arbejdsmiljørepræsentanten

Dine kolleger skal have mulighed for at komme i kontakt med dig som arbejdsmiljørepræsentant i deres arbejdstid. Dette er normalt ikke et problem, men I skal være særligt opmærksomme hvis I har:

  • Holddrift.
  • Konsulenter eller andre udkørende der bruger det meste af deres tid hos kunderne.
  • Kolleger der udsendes som vikarer på andre virksomheder.

Kontakten til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljørepræsentanten skal så vidt muligt være med ved besøg fra Arbejdstilsynet, og skal orienteres om påbud og anbefalinger givet af At. 

At's screener stikprøvevis arbejdsmiljøet på virksomheder med mere en 2 ansatte. Disse screenings besøg er varslede, så I ved at At vil komme i en nærmere fremtid, men ikke hvornår de præcis kommer. Besøg fra Arbejdstilsynet vil blive gennemført uanset om arbejdsmiljørepræsentanten eller ledelsen er tilstede. læs mere om besøg fra Arbejdstilsynet på deres hjemmeside.

Ledelsen skal også informere arbejdsmiljørepræsentanten om materiale og rapporter, den modtager fra Arbejdsmiljørådgivere, BFA og andre sagkyndige.

Du har mulighed for at henvende dig direkte til Arbejdstilsynet, hvis I har svært ved at opnå resultater i forhandlingerne med arbejdsgiveren. En henvendelse til Arbejdstilsynet kan i første omgang være en måde at finde ud af, om forholdene efter deres opfattelse er i uoverensstemmelse med Arbejdsmiljøloven, og om det vil kunne give anledning til et påbud. I anden omgang kan man lave en egentlig anmeldelse af virksomheden, en sådan anmeldelse kan også foregå anonymt. Vær opmærksom på, at du ikke kommer til at tale direkte med en fagkyndig tilsynsførende, når du henvender dig til Arbejdstilsynet. At har valgt at lade alle henvendelser gå gennem et call center. Derfor skal du være i stand til at forklare dit problem relativt præcist, når du henvender dig.

Arbejdsgiveren har pligt til aktivt at medvirke i arbejdsmiljøarbejdet

Det er arbejdsgiveren, der skal sikre, at arbejdsmiljøorganisationen bliver etableret og samarbejdet holdt ved lige. Det betyder også, at arbejdsgiveren skal deltage i arbejdet og under ingen omstændigheder må løbe fra ansvaret. Dette er vigtigt, da de fleste initiativer kræver økonomiske midler eller påvirker ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet.

Muligheden for at stoppe arbejdet

Arbejdsmiljøgruppen kan stoppe arbejdet, hvis der er overhængende fare eller sundhedsrisiko for de ansatte. Det er dog uhyre sjældent, at denne regel kommer i anvendelse på it-arbejdspladser.

Kun hvis arbejdslederen ikke er tilstede, kan arbejdsmiljørepræsentanten stoppe arbejdet alene. Risikoen skal desuden være så akut, at der ikke er mulighed for hverken at kontakte ledelsen eller formanden for arbejdsmiljøudvalget inden arbejdet standses. Når man har standset arbejdet, skal ledelsen eller formanden for arbejdsmiljøudvalget kontaktes umiddelbart herefter.