Handlingsplan for PROSA/ØST 2022-2023


Handlingsplanen for PROSA/ØST er de konkrete og for perioden prioriterede aktiviteter til at realisere principprogrammet for PROSA/ØST.


 

For perioden 2022-2023 er hovedopgaverne:

1) Arbejdspladsarbejde – dvs. understøttelse af den kollektive organisering af PROSA-medlemmer ude i virksomhederne.
2) Påvirkningsarbejde – idet PROSA/ØST søger sine mål opnået via et tæt samarbejde med forbundet og navnlig via HB og udvalg.
3) Faglige arrangementer – der over en bred kam sikrer kompetenceudvikling, netværk og fællesskab blandt medlemmerne.

 

Indhold

1. Styrkelse af arbejdspladsarbejdet

PROSA/ØST skal i perioden prioritere følgende opgaver ift. målrettede indsatser over for arbejdspladserne:

a) Der etableres et projekt med fokus på at beskrive, hvordan arbejdspladsarbejdet i ØST kan styrkes – om muligt i samarbejde med forbundet og PROSA/VEST – om en sammenhængende indsats på dette område. Formålet med projektet er at beskrive de opgaver og de processer, der skal bruges i dette arbejde. Der udarbejdes som den første aktivitet et vejledende kommissorie og en plan for det videre arbejde. Det forventes, at den kommende forbundssekretær bidrager til at styre og løse opgaven. Og at der i øvrigt ansættes ressourcer til både projektarbejdet og til at løse de konkrete opgaver med at styrke arbejdspladsarbejdet.
b) ØST arbejder for, at PROSA har lokale repræsentanter på alle arbejdspladser. Formålet med disse repræsentanter er at organisere medarbejderne og skabe større indflydelse på arbejdspladsen med henblik på at forbedre de lokale arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. På store og geografisk spredte arbejdspladser kan der efter behov og ønske vælges flere lokale repræsentanter. Under arbejdet med at opbygge dette netværk af lokale repræsentanter prioriteres i første omgang de virksomheder, hvor der er flest PROSA-medlemmer. Men et yderligere kriterie, der kan komme i spil, er at prioritere arbejdspladser, hvor der er en høj faglig aktivitet, som kan understøttes.
c) I specifikke brancher (som f.eks. spilbranchen) eller geografiske områder, hvor der er fælles interesser på tværs af arbejdsgivere, hjælper vi med at etablere en branchespecifik koordinering. Denne koordinering kan, hvor det er muligt, også ske internationalt.
d) ØST arbejder – sammen med forbundet og de øvrige lokalafdelinger – på at etablere et sæt it-baserede værktøjer til at understøtte det lokale arbejdspladsarbejde med henblik på at understøtte faglig aktivitet. Herunder understøttelse af lokal hvervning og fastholdelse på den enkelte arbejdsplads.
e) ØST støtter som led i det lokale arbejdspladsarbejde op om at styrke den lokale organisering. Dette sker f.eks. ved at få etableret og videreført arbejdspladsklubber og -udvalg.
f) Vi arbejder på – sammen med forbundet og de øvrige lokalafdelinger – at etablere og vedligeholde et sæt materialer (på web, pjecer, videoer etc.) og kurser til at styrke viden om faglige spørgsmål hos vores repræsentanter og øvrige aktive medlemmer. Der etableres i denne forbindelse et sæt målrettet materiale med henblik på at understøtte det lokale faglige arbejde.
g) Vi arbejder på – gennem overenskomster og lokale lønaftaler og overenskomster – at forbedre forholdene for vores medlemmer. Samtidig skal vi også have relevante tilbud til medlemmer på de arbejdspladser, hvor aftaler og overenskomster ikke er aktuelt.

2. Samarbejde og indflydelse på forbundets politik

PROSA/ØST er en integreret del af PROSA. Derfor arbejder ØST for en generel styrkelse af forbundets arbejde og samtidig på at sikre lokalafdelingens interesser varetages af forbundets ledelse. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at dette sker. ØST skal derfor navnlig søge indflydelse i hovedbestyrelsen og de af HB nedsatte politiske udvalg.
Prioriterede opgaver for bestyrelsen i perioden:
•    løbende afklare den politiske retning, som ØST ønsker at fremme på de enkelte områder.
•    koordinere med ØST-medlemmer, der sidder i HB og HB-udvalg.
•    generelt gøre det nemt for vores medlemmer at blive aktive i organisationen.
•    skabe de nødvendige rammer for at nye medlemmer om muligt kan blive aktive lokalt i ØST, for eksempel ved nedsættelse af emneudvalg, som vores medlemmer ønsker at arbejde med.
Det er af særlig interesse for medlemmerne af ØST, at vi indgår i arbejdet med at styrke den individuelle medlemsservice, herunder karriererådgivning. Dette kræver deltagelse i primært IMS-udvalget, men også i HB og Arbejdsmarkedsudvalget.

3. Fagforenings- og it-fagligt arbejde

Det er afgørende for en fagligt funderet forening som PROSA, at vi har et bredt udvalg af medlemsarrangementer, der både kan sikre fagforeningsfaglige og tilbyde udbygning af relevante it-faglige kompetencer.

Prioriterede opgaver for bestyrelsen i perioden:
-    Oprettelse af et særligt akademi med henblik på at udvikle nye fagforeningsaktivister i aldersgruppen 20 til 49 år.
-    Etablering af en mentorordning målrettet PROSA-aktive, i første omgang med fokus på det fagforeningsfaglige område. I det omfang, forbundet har kapacitet i sin eksisterende it-faglige mentorordning, skal vi også benytte denne.
-    Velkomstarrangementer for nye medlemmer med henblik på at få dem gjort interesserede i at deltage i vores faglige arbejde.
-    Afholdelse af den årlige 1. maj-markering i København.
-    At ØST-bestyrelsen i muligt omfang fortsat bidrager til og indgår i udviklingen af PROSAs it-kurser.

Vedtaget på generalforsamlingen i PROSA/ØST 29.10.2022