Handlingsplan for PROSA/ØST 2021-2022


Handlingsplanen for PROSA/ØST beskriver de indsatsområder for afdelingen, der blev vedtaget på generalforsamlingen 30. oktober 2021.

1. Styrk den individuelle medlemsservice

Medlemmerne har krav på høj kvalitet i alle henvendelser angående problemer i arbejdslivet. PROSA/ØST skal løbende følge området og vurdere, om det skal løftes. Medlemmerne har krav på en seriøs og faglig karriererådgivning.
I generalforsamlingsperioden skal der især sikres at:

 • PROSA/ØST fortsat arbejder på at prioritere ressourcer til området.
 • PROSA/ØST skal løbende følge enhver krise-situation og ændringerne i medlemmernes arbejdsvilkår.
   PROSA/ØST arbejder for at styrke servicen for ikke-fastansatte medlemmer (freelancere, selvstændige og vikarer).
 • Udvikle nye medlemstilbud, evt. i samarbejde med forbundet.

2. PROSA/ØSTs medlemsvækst

Markedsføring og branding af PROSA/ØST er yderst nødvendig for at gøre opmærksom på de muligheder for hjælp og støtte, et medlemskab af PROSA/ØST giver. Dette er særligt aktuelt i denne tid med Coronakrise, hvor mange potentielle medlemmer risikerer at havne i en usikker situation. Derfor skal vi rette vores indsats mod at:

 • It-professionelle i PROSA/ØSTs område har kendskab til PROSA.
 • Tydeliggøre PROSAs services som juridisk rådgivning, kontraktgennemgang og kurser.
 • Brande PROSA som en medlemsdrevet fagforening.
 • Modernisere overenskomster, hjemmeside og ansættelseskontrakter som et signal om, at PROSA/ØST er en fordomsfri fagforening, der går forrest i kampen for ligestilling.

3. PROSA/ØSTs rolle i PROSA

PROSA består af sine medlemmer. I det daglige virke skal privatansatte medlemmer fortsat have direkte indflydelse på PROSAs aktiviteter.
I den kommende generalforsamlingsperiode skal bestyrelsen især arbejde for at:

 • Vi får en indflydelse svarende til vores reelle størrelse og betydning.
 • Vi får et aktivitetsniveau, der svarer til vores størrelse.
 • Vi skal udarbejde en analyse af Øst’s behov mht. personaleressourcer.
 • Tage initiativ til den nødvendige strukturændring i forbindelse med en omlægning af PROSAs lokalafdelinger, hvis det findes hensigtsmæssigt.
 • Løbende vurdere fordele og ulemper ved PROSAs forhold til hovedorganisationer.
 • PROSA/ØST skal fortsat undersøge og alvorligt kigge på mulighederne for, at generalforsamlingen og delegeretforsamlingen kan afvikles på andre måder her i det 21. århundrede.

4. Bedre arbejdspladser

PROSA/ØST ønsker at understøtte medlemmer i at få bedre arbejdsvilkår. Dette sker med afsæt i aktive medlemmers engagement. Dette gøres bl.a. ved at:

 • Gennem øget fokus skabe flere overenskomster på baggrund af medlemmernes ønsker og engagement
 • Understøtte selvorganiseringen af kollegaer på og/eller på tværs af arbejdspladser
 • Målrettet udbrede det faglige ”PROSA/ØST-nyhedsbrev” henvendt til aktivister, arbejdsplads-repræsentanter, tillidsvalgte og andre interesserede.
 • Søge at indgå fælles aftaler og overenskomster, hvor egen ikke er mulig, og løbende vurdere fordele og ulemper ved fælles aftaler og overenskomster.
 • Videreføre et projekt rettet imod social dumping
 • Arbejde på at styrke vilkårene for ikke-fastansatte it-folk (freelancere, selvstændige og vikarer) og modarbejde usikre ansættelsesforhold.

5. Samarbejde med andre

PROSA/ØST er ikke alene i verden. Fagligt aktive unge er nødvendig for fremtiden, og derfor er PROSA/ØST indstillet på støtte ungdomsarbejdet i PROSA både økonomisk og politisk. Det er en prioritet at arbejde videre med det naturlige generationsskifte i både PROSA som forbund og i PROSA/ØST.

 • Dette gøres bl.a. ved at støtte ungdomsarbejdets (PROSA Ung) uafhængighed og fortsatte ressourcer.
 • PROSA/ØST skal være en synlig spiller i forhold til den øvrige fagbevægelse.
 • PROSA/ØST skal i fremtiden søge samarbejde med de kræfter i fagbevægelsen, som ønsker at skabe forandringer på et ikke-partipolitisk grundlag.
 • Vi skal fortsætte det tætte og nære samarbejde med de andre lokalafdelinger og forbundet, herunder søge indflydelse i HB og relevante udvalg.

6. Støtte til ledige kollegaer

PROSA/ØST skal i samarbejde med forbundet og andre lokalafdelinger arbejde for bedst mulig støtte til medlemmer i deres ledighedsperioder, herunder sikre rimelig økonomisk kompensation, bedre muligheder for videreuddannelse og ikke mindst hurtigst mulig adgang til et nyt og passende job. I perioden skal der også være fokus på følgende:

 • Beredskab til støtte, hvis et mere aktivistisk ledighedsarbejde kan genopstartes.
 • Afsætte ressourcer til at understøtte de medlemmer, som er faldet ud af dagpengesystemet og få afklaret deres situation.
 • Afsætte ressourcer til at understøtte medlemmer, der har mindre end 9 måneders dagpenge tilbage samt medlemmer, der er i risiko for at miste dagpengeretten.
 • PROSA/ØST skal selv deltage i og arbejde for, at både forbund og vores hovedorganisation FH er med i den generelle kamp for bedre vilkår for de ledige.

7. Arrangementer

PROSA/ØST afholder årligt en række mærkedage af faglig, teknisk og politisk interesse.

 • Først og fremmest afholdes det traditionelle 1. maj-arrangement og juleafslutning for medlemmer.
 • Ca. 2 gange årligt indbydes medlemmerne til at få direkte indflydelse, afgive sparring, og få mulighed for selv at stå for arrangementer.
 • Nyhedsbrevet bruges til at indhente arrangementønsker fra medlemmerne.
 • PROSA/ØST bestræber sig på at afholde et antal møder årligt, hvor nye og andre Øst-medlemmer og potentielle medlemmer kan blive introduceret til PROSA og PROSA/ØST.

Vedtaget på generalforsamlingen i PROSA/ØST 30.10.2021