Handlingsplan for PROSA/ØST 2023-2024


Handlingsplanen for PROSA/ØST er de konkrete og for perioden prioriterede aktiviteter til at realisere principprogrammet for PROSA/ØST.


 

For perioden 2023-2024 er hovedopgaverne:

1) Arbejdspladsarbejde – dvs. understøttelse af den kollektive organisering af PROSA-medlemmer ude i virksomhederne.
2) Påvirkningsarbejde – idet PROSA/ØST søger sine mål opnået via et tæt samarbejde med forbundet og navnlig via HB og udvalg.
3) Faglige arrangementer – der over en bred kam sikrer kompetenceudvikling, netværk og fællesskab blandt medlemmerne.

 

Indhold

1. Styrkelse af arbejdspladsarbejdet

PROSA/ØST skal i perioden prioritere følgende opgaver ift. målrettede indsatser over for arbejdspladserne:

 • Den nuværende arbejdspladssatsning skal fortsættes, herunder med fokus på samspil med den øvrige organisation og på implementering af processer, der kan sikre en systematisk og sammenhængende indsats.
 • ØST arbejder for, at PROSA-medlemmer i størst muligt omfang får valgt egne og lokale repræsentanter i form af arbejdsmiljørepræsentanter, medlem af samarbejdsudvalg osv., og at dette går hånd i hånd med opbygning af stærke fællesskaber blandt kollegerne, f.eks. i form af klubber og personaleforeninger. Samtidig arbejder ØST strategisk for at øge antallet af PROSA-overenskomster og fællesoverenskomster, så flest muligt medlemmer kan få større indflydelse på og sikring af deres arbejdsvilkår – og herunder adgang til valg af tillidsrepræsentanter.
 • Alle medlemmer skal sikres relevante tilbud og værktøjer, også hvis det f.eks. ikke er aktuelt med en repræsentant, overenskomst eller andre former for aftaler. Til enhver tid er det de lokale medlemmer på en arbejdsplads, der i dialog med PROSA skal bestemme, hvad der skal se hos netop dem.
 • Alle PROSA-medlemmer med tillidshverv skal sikres maksimal understøttelse og opbakning, så de til enhver tid er klædt på til at være talspersoner over for ledelsen og til at kunne understøtte den lokale organisering. Det samme gælder kontaktpersoner uden et formelt hverv, men med ønske om at forbedre lokale arbejdsvilkår og kollegafællesskaber.
 • Det er afgørende for ØST at sikre medlemmerne adgang til relevante værktøjer til arbejdspladsarbejdet, herunder alt fra kurser, statistik og informationsmaterialer (på web, pjecer, video etc.) til it-baserede værktøjer, der kan sætte medlemmerne og kolleger i forbindelse med hinanden.

2. Samarbejde og indflydelse på forbundets politik

PROSA/ØST er en integreret del af PROSA. Derfor arbejder ØST for en generel styrkelse af forbundets arbejde og samtidig på at sikre lokalafdelingens interesser varetages af forbundets ledelse. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at dette sker. ØST skal derfor navnlig søge indflydelse i hovedbestyrelsen og de af HB nedsatte politiske udvalg.

Prioriterede opgaver for bestyrelsen i perioden:

 • Løbende afklare den politiske retning, som ØST ønsker at fremme på de enkelte områder.
 • Koordinere med ØST-medlemmer, der sidder i HB og HB-udvalg.
 • Generelt gøre det nemt for vores medlemmer at blive aktive i organisationen.
 • Skabe de nødvendige rammer for at nye medlemmer om muligt kan blive aktive lokalt i ØST, for eksempel ved nedsættelse af emneudvalg, som vores medlemmer ønsker at arbejde med.

Det er af særlig interesse for medlemmerne af ØST, at vi indgår i arbejdet med at styrke den individuelle medlemsservice, herunder karriererådgivning. Dette kræver deltagelse i primært IMS-udvalget, men også i HB og Arbejdsmarkedsudvalget.

Øvrige opgaver:

 • Oprettelse af et særligt akademi med henblik på at udvikle nye fagforeningsaktivister i aldersgruppen 20 til 49 år.
 • Etablering af en mentorordning målrettet PROSA-aktive, i første omgang med fokus på det fagforeningsfaglige område. I det omfang, forbundet har kapacitet i sin eksisterende it-faglige mentorordning, skal vi også benytte denne.

3. Fagforenings- og it-fagligt arbejde

Det er afgørende for en fagligt funderet forening som PROSA, at vi har et bredt udvalg af medlemsarrangementer, der både kan sikre fagforeningsfaglige og tilbyde udbygning af relevante it-faglige kompetencer.

Prioriterede opgaver for bestyrelsen i perioden:

 • Sikring af relevante kompetenceudviklingstilbud til faglige aktivister og repræsentanter.
 • Velkomstarrangementer for nye medlemmer med henblik på at få dem gjort interesserede i at deltage i vores faglige arbejde.
 • Afholdelse af den årlige 1. maj-markering i København.
 • At ØST-bestyrelsen i muligt omfang fortsat bidrager til og indgår i udviklingen af PROSAs it-kurser.

 

Vedtaget på generalforsamlingen i PROSA/ØST 28.10.2023