Lønforhold for faglig valgte

Nye regler for lønnede valgte

Regler for løn- og ansættelsesforhold for valgte, lønnede tillidsposter i PROSA

Denne aftale omfatter følgende valgte, lønnede tillidsposter: Formand, organisatorisk næstformand og forbundssekretærer, herefter betegnet valgte.

Aftalen udleveres til den valgte i to kopier ved tiltrædelse. Den valgte re­tur­nerer en signeret kopi som bekræftelse på at have modtaget aftalen.


Løn
Formanden aflønnes pr. 31. december 2022 med 78.900 kr. pr. måned.

Organisatorisk næst­for­mand aflønnes pr. 31. december 2022 med 66.500 kr. pr. måned.

Forbundssekretærer aflønnes pr. 31. december 2022 ud fra følgende skala:

Trin 1: 44.500 kr. om måneden

Trin 2: 49.000 kr. om måneden

Trin 3: 53.500 kr. om måneden.

Trinnene er toårige.

Hvis en nyvalgt forbundssekretær oppebar højere løn end skalatrin 1 inden valget, indplaceres vedkommende på nærmeste højere løntrin.

Hertil kommer en pensionsordning som følger de gældende overenskomstmæssige satser for medarbejderne i PROSA, som pt. er et arbejdsgiverbidrag på 11,25 % og et egetbidrag på 5,5 % (betalt af arbejdsgiver).

Lønnen reguleres årligt 1. januar med lønstatistikkens stigning for privatansatte fraregnet den del af stigningen, der er anciennitetsstigning.


Regler vedr. nedslusningstillæg
Hvis en nyvalgt forbundssekretær får et indtægtstab i forhold til sin normale faste bruttoløn (løn + pension), ydes et ”ned­slusnings­tillæg” på 75 % af tabet det første år, 50 % af tabet det andet år og 25 % af tabet det tredje år, hvorefter til­læg­get bortfalder. Tillægget er ikke pensionsgivende. Øverste grænse for ned­slus­ningstillægget er 50 % af grundlønnen.


Biindtægter
Biindtægter for valgte skal godkendes af FU.

For biindtægter som oppebæres på baggrund af arbejdet i PROSA, kan den valgte vælge mellem to modeller:

Model 1: Den valgte kan oppebære indtægter op til 10% af den valgtes løn. Indtægter ud over de 10% modregnes i den valgte lønnedes løn. Den tid, der bruges på at oppebære indtægten, kan ikke medregnes i den almindelige arbejdstid.

Model 2: Der foretages fuld modregning i den valgtes løn. Den tid, der bruges på at oppebære indtægten, medregnes i den almindelige arbejdstid.


Arbejdstidsregler
Valgte har ingen højeste arbejdstid, men ud­gangs­punk­tet er en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer pr. uge inkl. en halv times frokost pr. dag.

Både ledelse og valgte er ansvarlige for at sikre, at den ugentlige arbejdstid så vidt muligt holdes på gennemsnitlig 37 timer. Ved ophør af en valgts ansættelse, kan der ikke kompenseres for opsparede merarbejdstimer.

                            

Arbejdstid i øvrigt
De valgte har i øvrigt følgende vilkår:

  • Har 5 feriefridage og modtager samme ferietillæg, som er gældende for andre ansatte i PROSA, pt. 2,5 %.
  • De følger herudover den til enhver tid gældende personaleoverenskomsts bestemmelser om frihed med løn, idet det samtidig præciseres, at denne frihed skal udøves under hen­syn til de eksisterende regler for de valgtes arbejdstid. Personaleoverenskomsten udleveres ved tiltrædelse.
  • De står til rådighed uden for normal arbejdstid for at bistå medlemmerne i akutte situationer.
  • De valgte aftaler i forbindelse med længere perioder med kontorlukket indbyrdes, hvem der har ansvaret for at svare medlemmer på e-mail og telefon, således at medlemmerne altid kan få kontakt til en valgt.
  • De valgte har ikke fri 1. maj, da de forventes at deltage i 1. maj arrangementerne i PROSAs sekretariater.

 

Tiltrædelse
En valgt forventes at tiltræde senest d. 1. januar efter valget, og oppebærer løn fra tiltrædelsestidspunktet.

Såfremt en valgt har været ansat eller valgt i PROSA før, tæller de tidligere perioder med i den funktionærretlige anciennitet.

 

Regler i forbindelse med fratrædelse som følge af ikke-genvalg, herunder ikke-gen­opstil­ling ved en delegeretforsamling
Valgte optjener opsigelsesanciennitet iht. Funktionærloven.

De første to måneder af den pågældende valgtes opsigelsesperiode udgør en over­dragelses­periode, hvor PROSA fuldt ud råder over den pågældendes arbejds­kraft.

Efter de første to måneder af den pågældende opsigelsesperiode fritstilles den valgte ubetinget.

Såfremt en valgt opsiger sin stilling inden en delegeretforsamling, bortfalder alle krav for ved­kom­mende på de særlige fratrædelsesbestemmelser.

 

Politisk forankring af forbundssekretærer

Den enkelte valgte er opmærksom på forbundets øvrige politiske arbejde, og det forventes, at de valgte deltager i dette. Deltagelse på HB-møder betragtes dog som arbejdstid.

 

Kurser og uddannelse

Valgte har mulighed for deltagelse i arbejdsrelevante kurser/uddannelse i arbejds­tiden, idet em­ner relateret til både sagsbehandling og det faglige arbejdsområde betragtes som arbejdsrelevant. Den­ne uddannelse besluttes af ledelsen i samråd med den enkelte. Alle omkostninger betales af PROSA.

 

Generelt
De valgte får stillet udstyr til rådighed i forbindelse med arbejdet. Dette omfatter mobiltelefon, internetforbindelse på hjemadressen, bærbar enhed samt udstyr til lejlighedsvis at kunne ar­bejde hjemmefra.

Den samlede løn for valgte og reglerne for løn- og ansættelsesvilkårene er of­fentligt tilgængelige, og kan publiceres på PROSAs hjemmeside.

 

Efteruddannelse af valgte gennem Faglig Konto
Der er oprettet en Faglig Konto, og på denne konto indsættes der midler, som kan bruges af den valgte til at forbedre vedkommendes muligheder for at opnå beskæftigelse, når vedkommende stopper i PROSA. Det er den valgte selv der afgør, hvad der kan hjælpe vedkommende med at komme i ny beskæftigelse.

De indsatte midler er en personlig opsparing. Midler, der ikke er disponeret over ved udløbet af opsigelsesperioden, udbetales med sidste lønudbetaling.

Den lønnet valgte vælger selv uddannelse m.v. ud fra følgende retningslinjer:

  • Den enkelte valgte opsparer 3 % af den årlige lønsum – dog mak­si­malt 18 %. Når maksimum er nået, suppleres opsparingen alene med stigningen i lønnen, således at maksimum altid er af den aktuelle løn.
  • Midlerne skal anvendes til at forbedre den valgtes position på arbejdsmarkedet i for­hold til at opnå et ansættelsesforhold.
  • Midlerne kan efter aftale med FU benyttes før opsigelsesperioden. Brugen af midler før en opsigelsesperiode nedsætter den maksimalt mulige opsparing tilsvarende.
  • Gennemførsel af uddannelse før opsigelsesperioden sker i egen tid efter aftale med nærmeste leder, evt. uenig­hed kan indbringes for FU.

Hent de Nye regler for lønnede valgte som PDF
(vedtaget ved delegeretforsamlingen i november 2022).