Redaktionsudvalget

Redaktionsudvalget har det politiske ansvar for udgivelsen af Prosabladet, som udkommer 11 gange årligt og leveres til alle medlemmer af PROSA – enten som trykt magasin eller i en elektronisk version. Udvalget består af mindst fire medlemmer og råder over det budget, der er aftalt med hovedbestyrelsen til at dække udgifterne til produktion, tryk og distribution.

Udvalgets arbejde sker i tæt samarbejde med Prosabladets redaktion. På månedlige møder drøftes mulige artikler, og udvalget giver it-faglig inspiration og sparring til redaktionen. Udvalget skal desuden sikre muligheden for en fri medlemsdebat om PROSAs arbejde og om forbundets politiske linje.

Udvalgets medlemmer vælges for en toårig periode på PROSAs delegeretforsamling. Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte redaktionsudvalget.


Kontakt

Christian Christensen, formand for Redaktionsudvalget: redaktionsudvalg@lister.prosa.dk
Stine Nysten, konstitueret redaktør: sny@prosa.dk


Læs mere om arbejdet i Redaktionsudvalget

Redaktionsudvalgets kommissorium