Principprogram for PROSA/ØST


Senest revideret på generalforsamlingen den 28.10.2023

0. Ansvar
0.1. PROSA/ØST er en central del af forbundet PROSA, og vi har derfor et væsentligt ansvar udover egne medlemmers vilkår i, at forbundet fungerer optimalt.
0.2. De opgaver, som omfattes af dette principprogram, skal varetages af bestyrelsen i samarbejde med forbundets hovedbestyrelse og med de arbejdsressourcer, forbundet afsætter hertil. Bestyrelsen kan derudover anvende et beløb inden for de fastsatte rammer for foreningens resultat til enten frikøb eller ekstern bistand.
0.3. Bestyrelsen skal medvirke, tilstræbe og føre tilsyn med, at PROSA/ØST's interesser varetages videst muligt i hovedbestyrelsen.

1. PROSA/ØST er til for medlemmerne
1.1. PROSA/ØST har til opgave at sikre, at organisationen er attraktiv og nærværende for medlemmerne.
1.2. Langt de fleste af PROSA/ØST's medlemmer arbejder ikke under en PROSA-overenskomst. De er enten ansat i henhold til en individuel kontrakt eller en anden overenskomst. Derfor vil den service, som PROSA yder - som udgangspunkt - være rettet mod det enkelte medlem.
1.3. PROSA/ØST arbejder på at få styrket lovgivningen for medlemmer, der ikke er omfattet af overenskomster. Fx funktionærlov og ferielov. F.eks. ved aktiv deltagelse i forbundets arbejdsmarkedsarbejde.
1.4. PROSA/ØST sikrer, at medlemmerne kan modtage vejledning, fortolkning og anden rådgivning i funktionærretlige og lignende sager (afskedigelser, bortvisning, feriepenge, barsel, ophavsret etc).
1.5. PROSA/ØST sikrer, at medlemmerne kan modtage vejledning og efter omstændighederne forhandlingshjælp ved indgåelse af ansættelseskontrakter.
1.6. PROSA/ØST sikrer hjælp til fortolkning af overenskomster og aftaler.
1.7. I de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, inddrages bistand fra advokater eller andre eksterne/interne specialister.
1.8. PROSA/ØST yder vejledning i spørgsmål af fagforeningsmæssig karakter i øvrigt.
1.9. PROSA/ØST arbejder på, at aktiviteter, der har vist deres værdi, hvis det er hensigtsmæssigt søges sat i drift af forbundet, således at alle medlemmer kan få gavn af disse.
1.10. PROSA/ØST arbejder på at sikre, at der altid er nødvendige ressourcer til at føre arbejdskampe, retssager mv.

2. Arbejdspladserne er omdrejningspunktet
2.1. Det er en erfaring, at kollektiv optræden skaber de bedste resultater. PROSA/ØST arbejder derfor på dannelse af klubber på den enkelte arbejdsplads.
2.2. PROSA/ØST sikrer, at forhandlingsbistand og/eller baggrundsmateriale ved indgåelse af overenskomst eller lokalaftale samt ved fornyelse af sådanne er til rådighed.
2.3. PROSA/ØST medvirker ved oprettelse af arbejdspladsudvalg og støtter disse praktisk og økonomisk. Arbejdspladsudvalg kan oprettes af et antal arbejdspladser med særlige fælles forhold.
2.4. PROSA/ØST arbejder for, at alle arbejdspladser med mindst 5 medlemmer vælger en tillidsrepræsentant, og om muligt etableres et aktivt arbejde på arbejdspladsen gennem afholdelse af klubmøder med valg af bestyrelse osv.
2.5. PROSA/ØST søger at styrke den faglige viden hos medlemmerne gennem tilskyndelse til deltagelse i forbundets tillidsrepræsentantuddannelse eller andre relevante kurser.
2.6. PROSA/ØST arbejder for, at PROSA-medlemmer vælges som arbejdsmiljørepræsentanter eller andre typer af medarbejderrepræsentanter på arbejdspladserne.
2.7. Alle valgte repræsentanter skal arbejde for PROSAs mål på området, under skyldig hensyntagen til lokale krav og vilkår.

3. PROSA organiserer fra neden
3.1. Aktive medlemmer er centralt for at styrke faglig-heden, sætte dagsordener og for at få større indflydelse på ens arbejdsliv. PROSA/ØST skal derfor arbejde videre med moderne aktivitetsformer og fortsætte med at udvikle PROSA til en fagforening, der arbejder efter organizer-principperne, dvs. hjælp til selvorganisering fra neden.
3.2. PROSA/ØST sikrer, at der findes lokaler ressourcer for udførelse af selvorganiserede aktiviteter.

4. Målet er kollektive aftaleforhold
4.1. PROSA/ØST arbejder for at arbejdsvilkårene fastlægges gennem kollektive aftaler.
4.2. PROSA/ØST vil, i samarbejde med det øvrige PROSA fortsat undersøge og vurdere muligheder og begrænsninger ved indgåelse af landsdækkende aftaler.
4.3. PROSA/ØST kan indgå i forhandlinger med arbejdsgiverorganisationer med henblik på indgåelse af overenskomster.
4.4. PROSA/ØST arbejder for, at der såvel på landsplan som lokalt etableres samarbejde med andre fagforeninger, der organiserer it-professionelle.
4.5. PROSA/ØST vil, hvor det er muligt, understøtte indgåelse af lokale overenskomster på den enkelte arbejdsplads.
4.6 PROSA/ØST ejer som udgangspunkt alle overenskomster, der indgås, men kun de omfattede medlemmer kan deltage i afstemninger. Godkender medlemmerne overenskomsten, skal den betragtes som indgået.  Overenskomster kan indgås eller fornyes uden omfattede medlemmer, forudsat der ikke er potentielle medlemmer, i så tilfælde er det bestyrelsen, der agerer på medlemmernes vegne.

5. Der er plads til flere
5.1. PROSA/ØST indgår aktivt i de tværgående hverveaktiviteter i forbundet.

6. Information og viden er grundlaget for en aktiv og demokratisk fagforening
6.1. PROSA/ØST indsluser nye medlemmer samt medlemmer, der overflyttes fra andre lokalafdelinger, dels ved udsendelse af en velkomstpjece, og dels gennem afholdelse af introduktionsmøder.
6.2. PROSA/ØST orienterer sine medlemmer om foreningens virksomhed gennem:
 - bidrag til Prosabladet
 - udsendelse af referat fra generalforsamlinger til alle medlemmer, evt. i Prosabladet.
 - elektronisk
6.3. PROSA/ØST formidler erfaringer og resultater fra de enkelte arbejdspladser, samt orienterer om spørgsmål af fagforeningsmæssig art, ved udsendelse af materiale til medlemmer på arbejdspladser, hvor det skønnes relevant.
 
7. PROSA/ØST er en del af et større kollektiv
7.1. PROSA/ØST sikrer en god kontakt til PROSA/VEST og PROSA/OFF gennem videreførelse af de såkaldte ØST/VEST-møder og VEST/ØST/OFF-møder mellem bestyrelserne, og tilsigter tillige at afholde lignende erfaringsudvekslingsmøder med de øvrige lokalafdelingers bestyrelser efter behov. PROSA/ØST sikrer god kontakt til PROSA/STUD og relevante fora som U35, hvor vores unge medlemmer færdes.
7.2. PROSA/ØST tilstræber at være repræsenteret med en fast repræsentant i de af delegeretforsamlingen (og hovedbestyrelsen) nedsatte udvalg, styregrupper og andre udvalg, hvor det er relevant, at PROSA/ØST deltager.

8. PROSA/ØST og alle de andre
8.1. PROSA/ØST holder sig løbende orienteret om den øvrige fagbevægelses forhold og vilkår, samt om samfundsforhold i almindelighed, der har betydning for foreningens virksomhed.
8.2. PROSA/ØST underretter offentligheden (pressen) om sine synspunkter og sin virksomhed, når dette har betydning for foreningens arbejde.

9. Arbejdsløshedsarbejdet
9.1. PROSA/ØST deltager aktivt i forbundets arbejdsløshedsarbejde og arbejder selv aktivt for at understøtte, at arbejdsløse har de bedst mulige vilkår i ledighedsperioder, herunder arbejder for at forbedre uddannelsesmulighederne, således at ledighedsperioden kan blive så kort som mulig.
9.2. PROSA/ØST arbejder for et solidarisk og rettighedsbaseret dagpengesystem, hvor den enkelte ledige behandles med tillid og respekt. Et system med høj dækningsgrad, mulighed for hurtig genoptjening og med en minimumsgrænse for dagpengeperioden.

10. Internationalt arbejde
10.1. PROSA/ØST arbejder også med internationale it-problemstillinger. Både ved at arbejde mod social dumping i Danmark, i relevante udvalg i forbundet etc.

11. It-politik
11.1. PROSA/ØST deltager aktivt i samfundsdebatten vedrørende it-politiske emner.

12. Øvrige mål
12.1. PROSA/ØST arbejder for en fastholdelse eller nedsættelse af medlemmernes arbejdstid. Derfor vil PROSA/ØST arbejde for, sammen med andre lokalafdelinger af PROSA og andre relevante fagforeninger, at modarbejde krav fra arbejdsgiverside om forlængelse af arbejdstiden.

13. Skabelse af arbejdspladser
13.1. PROSA/ØST ønsker, at der skabes arbejdspladser for professionelle it-folk i Danmark. Derfor arbejder vi imod offshoring, outsourcing m.v., som flytter arbejdspladser til udlandet. Ligeledes arbejder vi imod social dumpning.

14. Generel understøttelse af medlemmer
14.1. PROSA/ØST vil arbejde for, at vores medlemmer understøttes i alle livsfaser. Som eksempel kan nævnes, at vi ønsker at have et aktivt senior- og pensionistarbejde.

15. Økonomi i PROSA/ØST
15.1. Bestyrelsen skal sikre, at forvaltning af medlemmernes penge sker på en gennemsigtig måde og følger handlingsplan og principprogram.
15.2. Bestyrelsen skal sikre, at formuen ikke er tilgængelig for enkeltmedlemmer igennem prokuraforhold.
15.3. Bestyrelsen skal sikre, at formuen bliver forvaltet i PROSA (Forbundet) så den statsautoriserede revision reviderer kassebeholdningen.
15.4. Bestyrelsen skal arbejde på, at formuen ikke overstiger et års indtægter.