Vedtægter for PROSA/ØST


Senest revideret på generalforsamlingen den 29.10.2022

§1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er PROSA/ØST.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

§2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, uddannelsesmæssige og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag.

§3. Tilhørsforhold
Stk. 1. Foreningen er en lokalafdeling af forbundet PROSA, forbundet af IT-professionelle.
Stk. 2. Foreningen er underlagt PROSA's vedtægter.

§4. Medlemskab
Stk. 1. Medlemskab af lokalafdelingen opnås af medlemmer af PROSA, som er bosat øst for Storebælt, og som i kraft af deres studie- eller arbejdspladsforhold ikke er medlemmer af en anden lokalafdeling i PROSA. Dog jf. stk. 5.
Stk. 2. Tvivlsspørgsmål om tilhørsforhold til PROSA/ØST i forhold til andre lokalafdelinger i PROSA, afgøres af bestyrelsen.
Stk. 3. Medlemmer, der i forbundet har passivt medlemskab, har ligeledes kun passivt medlemskab i lokalafdelingen. Øvrige medlemmer af lokalafdelingen oppebærer aktivt medlemskab.
Stk. 4. Passivt medlemskab er at betragte som støttemedlemskab og giver ingen medlemsrettigheder.
Stk. 5. Bestyrelsen kan indgå en dobbeltmedlemskabsaftale med en eller flere af PROSAs lokalafdelinger iht. forbundets vedtægter.
Stk. 6. Ved indmeldelse tilsendes medlemmet disse vedtægter og principprogrammet elektronisk.

§5. Kontingent
Stk. 1. Kontingentet udgør lokalafdelingens kontingent plus det til enhver tid gældende kontingent til forbundet.
Stk. 2. Lokalafdelingskontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
Stk. 3. Kontingentet betales månedsvis forud.

§6. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, jf. stk. 5 og 7.
Stk. 3. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeretten skal udøves personligt. Der gælder dog særlige afstemningsregler ved:
a. Vedtægtsændringer, jvf. §16.
b. Foreningens opløsning, jvf. §17.
Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen.
Stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september-oktober, dog inden den ordinære delegeretforsamling i forbundet PROSA. Datoen for den ordinære generalforsamling skal bekendtgøres for medlemmerne senest 2 måneder forinden. Den skriftlige indkaldelse skal være publiceret på lokalafdelingens hjemmeside, og meddelelse om publiceringen udsendt direkte til det enkelte medlem enten elektronisk eller med post senest 3 uger forinden. Den skriftlige indkaldelse skal være bilagt:
a. Dagsorden.
b. Det reviderede regnskab for det foregående kalenderår.
c. Regnskab for det foregående halvår.
d. Bestyrelsens forslag til handlingsplan og principprogram.
e. Bestyrelsens forslag til budget.
f. Bestyrelsens forslag til kontingent.
g. Eventuelle vedtægtsændringsforslag.
h. Indkomne forslag fra medlemmerne samt fra bestyrelsen udover de i pkt. d-g nævnte.
i. Liste over de medlemmer, der er ekskluderet i medfør af §13 stk. 2.
Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Kassererens fremlæggelse af revideret helårsregnskab til godkendelse.
5. Bestyrelsens fremlæggelse af halvårsregnskab til orientering.
6. Forslag til handlingsplan og principprogram.
7. Forslag til budget.
8. Forslag til kontingent.
9. Forslag til vedtægtsændringer.
10. Behandling af øvrige forslag.
11. I lige år, valg af lokalafdelingens medlem i forbundets hovedbestyrelse.
12. I lige år, valg af suppleanter til lokalafdelingens hovedbestyrelsesmedlem.
13. Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
14. Valg af 2-4 suppleanter til bestyrelsen.
15. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
16. I lige år, valg af delegerede.
17. Eventuelt.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når:
a. Bestyrelsens flertal ønsker det.
b. Mindst 1/25 af lokalafdelingens aktive medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel og senest i løbet af 1 måned efter krav herom til bestyrelsen.
Stk. 8. Senest 2 måneder efter generalforsamlingen er afholdt, skal referatet være publiceret på lokalafdelingens hjemmeside, og meddelelse om publiceringen udsendt til medlemmerne.

§7. Kontakt til medlemmerne
Stk. 1. Der skal være en ordning, som har som mål at understøtte organiseringen på alle arbejdspladser.
Stk. 2. En klubs vedtægter må udfylde, men ikke stride mod lokalafdelingens eller forbundets vedtægter.
Stk. 3. Medlemsmøder afholdes, når:
a. Bestyrelsen ønsker det.
b. Mindst 25 medlemmer ønsker det.

§8. Bestyrelsen
Stk. 1. Lokalafdelingen ledes kollektivt af en bestyrelse bestående af lokalafdelingens medlem i forbundets hovedbestyrelse, 2 suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmet, 4-6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 til 4 suppleanter.
Stk. 2. Lokalafdelingens medlem og suppleanter i forbundets hovedbestyrelse er medlemmer af bestyrelsen fra valget og frem til udløbet af den hovedbestyrelsesperiode, de er valgt for. De øvrige bestyrelsesmedlemmer kan derimod højst vælges for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.
Stk. 3. På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Bestyrelsen kan, hvis den skønner det nødvendigt, af sin midte udpege en formand for en kortere eller længere periode.
Stk. 5. Bestyrelsen er forpligtet til at orientere og indkalde suppleanterne til bestyrelsesmøderne.
Stk. 6. Suppleanterne indtræder som bestyrelsesmedlemmer på det enkelte bestyrelsesmøde i den rækkefølge, de er valgt.
Stk. 7. På bestyrelsens møder indtræder suppleanterne også for foreningens hovedbestyrelsesmedlem og for hovedbestyrelsessuppleanten.
Stk. 8. Valgbare som bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter er medlemmer af lokalafdelingen, jævnfør §4.
Stk 9. Bestyrelsen kan blandt ordinære bestyrelsesmedlemmer udpege nyt lokalafdelingsmedlem i forbundets hovedbestyrelse eller suppleant for hovedbestyrelsesmedlemmet, såfremt vedkommende afgår i utide. Udpegningen gælder til næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor en ny vælges for den resterende DF-periode.

§9. Repræsentation i delegeretforsamlingen
Stk. 1. Lokalafdelingen repræsenteres i forbundet PROSA's delegeretforsamling efter bestemmelserne i forbundets vedtægter.
Stk. 2. En klub kan på klubmøde vælge en delegeret pr. afsluttet 10 medlemmer til forbundets delegeretforsamling og evt. ekstraordinære delegeretforsamlinger. Navnene på de delegerede, samt oplysning om hvilken klub de repræsenterer, skal være bestyrelsen i hænde forud for generalforsamlingen før delegeretforsamlingen, jvf. stk. 3 og 4.
Stk. 3. På den ordinære generalforsamling gennemføres valg af de øvrige delegerede blandt de fremmødte, aktive medlemmer.
Stk. 4. Før en ekstraordinær delegeretforsamling i forbundet kan der indkaldes til en særlig generalforsamling efter reglerne om ekstraordinær generalforsamling, jvf. §6 stk. 7, med det formål at drøfte materialet til den ekstraordinære delegeretforsamling og gennemføre valg af de øvrige delegerede blandt de fremmødte, aktive medlemmer, jvf. stk. 2.
Stk. 5. Forsamlingerne ved de i stk. 3 og 4 omhandlede generalforsamlinger kan tillade, at aktive medlemmer, der ikke er mødt personligt frem, men som forud overfor bestyrelsen skriftligt har meddelt at ønske valg, vælges som delegerede.
Stk. 6. Såfremt antallet af mulige delegerede ikke er overskredet og der ikke på generalforsamlingen gøres indsigelse, vil de foreslåede delegerede være valgt.
Stk. 7. Forsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til efterfølgende i tiden indtil delegeretforsamlingen, at godkende valg af delegerede.
Stk. 8. De delegerede, der vælges efter reglerne i stk. 2-7, er delegerede, indtil der næste gang vælges delegerede på generalforsamling i lokalafdelingen, såfremt de stadig er aktive medlemmer af lokalafdelingen.

§10. Medlemmernes oplysningspligt
Stk. 1. Medlemmerne er forpligtet til på forespørgsel at oplyse bestyrelsen om løn-, arbejds- og uddannelsesvilkår.
Stk. 2. Medlemmerne er forpligtede til at oplyse lokalafdelingen om arbejdsplads og -skift.

§11. Møde- og taleret
Stk. 1. Til alle møder i lokalafdelingens organer har ethvert medlem møde- og taleret.
Stk. 2. Bestyrelsen kan dog under behandlingen af en sag, hvor et eller flere af lokalafdelingens medlemmer har væsentlig interesse i, at behandlingen ikke sker ved et åbent møde, beslutte at lukke mødet. Beslutningen skal være enstemmig.

§12. Økonomi
Stk. 1. Kassereren tegner lokalafdelingen økonomisk. Revisorerne reviderer lokalafdelingens regnskaber.
Stk. 2. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 3. Snarest efter regnskabsårets udløb udarbejder kassereren årsregnskabet og status. Regnskab med bilag afleveres til revisorerne senest 7 uger før den årlige, ordinære generalforsamling, der afholdes efter reglerne i §6 stk. 5.
Stk. 4. Det påhviler de af generalforsamlingen valgte revisorer at gennemgå regnskabet og overbevise sig om kassebeholdningens tilstedeværelse. Revisorerne skal senest 3 uger efter, at de har modtaget årsregnskabet med bilag fra kassereren, udgive en revisorberetning. Regnskab, status
og revisorberetning behandles herefter af bestyrelsen og forelægges førstkommende, ordinære generalforsamling.
Stk. 5. Retningslinjer for anbringelse af lokalafdelingens midler, udover de som kassebeholdning hos forbundet, på bank- eller girokonti beroende, skal vedtages af generalforsamlingen.

§13. Udmeldelse/udelukkelse
Stk. 1. Udmeldelse af lokalafdelingen sker ved brug af proceduren for udmeldelse af forbundet, med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der åbenbart modarbejder lokalafdelingens mål og beslutninger. Den ekskluderede kan forlange sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling. Den ekskluderede har møde- og taleret til denne.
Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen i forbindelse med udelukkelsen at orientere medlemmet om dets rettigheder, jævnfør stk. 2.
Stk. 4. Behandling af eksklusioner/genoptagelser skal finde sted umiddelbart efter valg af dirigent og referenter.

§14. Indgåelse af generelle aftaler
Stk. 1. Overenskomster og andre aftaler om løn- og arbejdsforhold kan indgås med bindende virkning af bestyrelsen, når der er opnået simpelt flertal ved en urafstemning blandt de berørte medlemmer.
Stk. 2. Såfremt der er tvivl om berørte medlemmer, afgøres omfanget af bestyrelsen.

§15. Lovlige, kollektive aktioner
Stk. 1. Lokalafdelingen kan iværksætte kollektive aktioner, når mindst et flertal af de berørte, aktive medlemmer har stemt herfor ved en urafstemning eller ved et rettidigt indkaldt møde.
Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at varsle strejke, der er vedtaget efter bestemmelserne i stk. 1, ved at afgive stillingsopsigelser på de berørte medlemmers vegne.

§16. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Stk. 2. Bliver et vedtægtsændringsforslag forkastet i henhold til stk. 1, kan et simpelt flertal blandt de stemmeberettigede kræve forslaget udsendt til urafstemning, hvor det vil kunne vedtages ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer.
Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at iværksætte urafstemning(er) vedtaget efter stk. 2 senest 2 måneder efter den pågældende generalforsamling.

§17. Lokalafdelingens opløsning
Stk. 1. Lokalafdelingens opløsning er betinget af, at vedtagelsen herom sker på to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. Ved begge generalforsamlinger skal opløsningen vedtages med mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigedes stemmer. Stk. 2. Ved opløsning af lokalafdelingen overgår afdelingens midler til forbundet PROSA.