PROSA/Offentlig arbejdsplan

Arbejdsplanen beskriver de ting som PROSA/Offentlig bestyrelse skal arbejde hen imod.

A.Organisationsområde
A1PROSA/Offentlig arbejder hen imod, at alle It-ansatte inden for det offentlige er ansat under enten en PROSA-overenskomst eller en anden af PROSA/Offentlig anerkendt FTF-overenskomst.
B.Andre organisationer
B1.PROSA/Offentlig udtrykker sin solidaritet med andre fagforeninger fra den etablerede fagbevægelse.
B2.Udsendelse af økonomiske og verbale støtteerklæringer vurderes fra gang til gang af bestyrelsen eller APR-mødet.
B3.PROSA/Offentlig opbygger og vedligeholder en kontakt til andre fagforeninger med henblik på at samarbejde om fælles interesseområder.
B4.PROSA/Offentlig arbejder for, at It-ansatte, der arbejder under tjenestemandsoverenskomst, kan blive/forblive medlemmer af PROSA/Offentlig til nedsat kontingent under forudsætning af en dobbelt medlemsskabsaftale med TAT.
B5.PROSA/Offentlig støtter aktioner vendt mod indkomstpolitik og regeringsindgreb mod overenskomsterne.
B6.PROSA/Offentlig støtter samarbejde mellem klubber fra PROSA og andre organisationer på de enkelte arbejdspladser.
C.Struktur
C1.PROSA/Offentlig opbygger, vedligeholder og intensiverer samarbejdet med de andre lokalafdelinger.
C2.APR-møder indkaldes for at tage stilling til bestyrelsens løbende arbejde og for at træffe beslutning i vigtige enkeltsager.
C3.PROSA/Offentlig informerer om sine aktiviteter i PROSA-bladet og på PROSAs hjemmeside.
C4.PROSA/Offentlig støtter oprettelsen af klubber på arbejdspladserne.
C5.PROSA/Offentlig arbejder for at styrke netværket af APR´er og tillidsrepræsentanter i PROSA/Offentlig ved at støtte arbejdet med PROSAs APR-ordning.
D.Overenskomster
D1.PROSA/Offentlig arbejder hen imod at få udstrakt PROSA/Offentlig overenskomsten til samtlige statsinstitutioner.
D2.Der skal fortsat arbejdes på at støtte de regions- og kommunalt it-ansatte i forbedringer af deres specielle løn- og arbejdsvilkår.
D3.PROSA/Offentlig arbejder på at få større indflydelse på lønfastsættelsen for nyansatte.
D4.PROSA/Offentlig arbejder på at påse at it-kolleger, i prosa-overenskomstdækkede institutioner, ikke bliver fejlindplaceret under andre overenskomster.
D5.Forhandlings- og Aktionsudvalg varetager arbejdsopgaver m.h.t. overenskomsten. Udvalget skal bestå af repræsentanter fra så mange arbejdsplader som muligt.
D6.PROSA/Offentlig arbejder for enhedslønskala uden stopklodser i vores overenskomster.
D8.PROSA/Offentlig arbejder på, at arbejdspladserne udnytter mulighederne for at vælge tillidsrepræsentanter.
D9.PROSA/Offentligt holder øje med og forsøger at gribe ind over for misbrug af de forskellige tilskudsordninger til jobskabende foranstaltninger som for eksempel løntilskudsjob.
D10.Det påhviler F&A udvalget at sikre information mellem arbejdspladserne og PROSA/Offentlig samt de øvrige lokalafdelinger i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Udvalget skal indgå aktivt i eventuelle udvalg nedsat af LAND i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.
D11.Bestyrelsen bemyndiges til at indkalde krav til en ny overenskomst/organisationsaftale, således at de kan indgå i de relevante forhandlinger.
D12.Bestyrelsen bemyndiges til at opsige den til en hver tid gældende overenskomst/organisationsaftale med Finansministeriet ved dens udløb.
D13.Forud for hver ny forhandling af overenskomst/organisationsaftale vælges en forhandlergruppe på 3 personer, som skal være aktive medlemmer af Forhandlings- og Aktionsudvalget. Dog kan andre deltage i forhandlingsgruppen ved specielle punkter. Forhandlingsgruppens opgave er at forhandle overenskomst/organisationsaftale med Finansministeriet.
E.Uddannelse
E1.For at understøtte klubaktiviteterne og andre faglige aktiviteter, må PROSA/Offentlig aktivt medvirke til, at så mange tillidsrepræsentanter, APR´er og andre medlemmer som muligt deltager i tillidsrepræsentantkurser og andre faglige kurser.
E2.Bestyrelsen yder støtte til, at medlemmer, der ønsker efter- og videreuddannelse inden for it-faget, kan gøre dette i arbejdstiden. Det kan evt. gøres ved indgåelse af lokalaftaler.
E3.PROSA/Offentlig arbejder hen imod en generel uddannelsesaftale for offentligt it-ansatte.
F.Hvervning
F1.Bestyrelsen og APR´erne arbejder for, at organiseringen blandt it-ansatte bliver 100%.
F2.Der afholdes introduktionsmøder for nye medlemmer evt. lokalt.