Adoption


Adoptivforældre har ret til dagpenge i 48 uger efter modtagelsen af barnet, forudsat at adoptionsmyndighederne kræver, at den ene skal være hjemme hos barnet.

Hvis adoptionsmyndighederne tillader det, kan forældrene frit dele perioden. I 2 uger inden for de første 14 uger efter modtagelsen kan begge forældre modtage dagpenge samtidigt. Når ganske særlige omstændigheder taler for det, f.eks. ved sygdom, kan den ene adoptant indtræde i den andens ret til dagpenge.

Hvis barnet bliver indlagt, gælder de samme regler som for andre forældre. Reglerne for udskydelse og forlængelse af orloven følger også de samme regler som for biologiske forældre. Tilsvarende er der også mulighed for at holde fælles orlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen ved at tage hul på forældreorloven. Hvis barnet dør inden for 32 uger efter modtagelsen, har en af forældrene ret til dagpenge i 14 uger efter barnets død.

Efter PROSA/STATs overenskomst har den ene af adoptivforældrene ret til fravær med løn i forbindelse med transport til og ophold i modtagerlandet før modtagelsen af barnet. Herudover gælder overenskomstens bestemmelser om orlov for adoptanter på lige fod med biologiske forældre.