Hvor meget orlov har jeg ret til?


Barselsloven

  • Forældrene har i alt ret til 52 ugers barselsorlov med dagpenge
  • Mor har ret til fravær fra arbejdet tidligst 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. De første 2 uger efter fødslen er der forbud mod at arbejde.
  • Far/medmor har ret til 2 ugers fravær fra arbejdet inden for barnets første 14 leveuger.
  • Forældrene kan herefter dele de resterende 32 uger efter eget ønske: De kan have orlov sammen, i forlængelse af hinanden eller på deltid. En del af orloven kan også udskydes til senere.
  • Som kommende mor skal du senest 3 måneder før forventet nedkomst underrette din arbejdsgiver, og inden barnet er 8 uger underrette om i hvor lang tid, du vil holde barselsorlov.
  • Far/medmor skal underrette sin arbejdsgiver 4 uger før vedkommendeønsker at bruge sin fædreorlov, og inden barnet er 8 uger underrette om i hvor lang tid vedkommende vil holde forældreorlov.

Ligebehandlingsloven

  • Hverken mor, far eller medmor må afskediges på grund af graviditet, barsel eller adoption.
  • Den tid du som forældre har været fraværende i henhold til Barselslovens §§ 6-14, medregnes ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet.
  • Forældre, der har udnyttet retten til fravær efter Barselslovens §§ 6-14, har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige for dem, og til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville have været berettiget til under deres fravær.

Forlængelse

Hvis forældrene ønsker det, har de ret til at forlænge forældreorloven med otte uger, så de i stedet får 40 uger, fra barnet er 14 uger gammelt. Retten til fulde dagpenge er dog fortsat 32 uger, som så blot fordeles over flere uger. Hvis du er i beskæftigelse eller selvstændig erhvervsdrivende, har du ret til at forlænge orloven med yderligere 6 uger, så forældreorloven i stedet bliver 46 uger. Men der er fortsat kun ret dagpenge i det, der svarer til 32 uger. Forældreorloven kan ikke både forlænges og udskydes, da forlænget orlov skal være afholdt inden for 54/60 uger efter fødslen/modtagelsen af barnet.

Udskydelse

Den ene af forældrene har ret til at vælge at udskyde mellem otte og 13 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt - dog før barnet fylder ni år. De uger, du har udskudt, skal holdes i én sammenhængende periode. Hvis du skifter job, beholder du denne ret overfor den nye arbejdsgiver. Bemærk dog, at du ikke kan afholde udskudt orlov, hvis du er arbejdsløs.

Begge forældre har mulighed for at aftale med arbejdsgiveren at udskyde op til 32 uger af forældreorloven. De udskudte uger kan holdes drypvis, indtil barnet fylder ni år. Det kan være enkelte dage eller timer, dog skal der for lønmodtagere afholdes mindst 20 % orlov pr. uge, hvilket for fuldtidsbeskæftigede vil sige 7,4 timer pr. uge. Det vil sige, at man f.eks. kan aftale at gå på nedsat tid, højst 29,6 timer pr. uge og så udskyde de sidste timer til senere brug. Det skal dokumenteres over for Udbetaling Danmark, at man har indgået en aftale med sin arbejdsgiver. Hvis man skifter job, kan man forsøge at indgå en ny aftale med den nye arbejdsgiver. Hvis han ikke ønsker at indgå en aftale, har man ikke ret til at holde den udskudte orlov og den kan dermed gå tabt. Der er ikke mulighed for at afholde aftalebaseret udskudt orlov i en arbejdsløshedsperiode.

Selvstændige erhvervsdrivende har også mulighed for at aftale delvis genoptagelse af arbejdet. Er du selvstændig, skal du dog mindst holde orlov i 50% af den ugentlig arbejdstid.