Økonomi under min orlov


Hvordan får jeg ret til barselsdagpenge?

Du skal opfylde følgende betingelser for at have ret til dagpenge ved fravær på grund af graviditet, barsel og adoption:

Som lønmodtager skal du:

  • Have været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før barselsorloven og i denne periode været beskæftiget i mindst 120 timer eller
  • Ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, eller en ydelse der træder i stedet herfor, jf. lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser, hvis fravær på grund af barsel ikke fandt sted, eller
  • Inden for den seneste måned have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed

Når man opgør beskæftigelseskravet, medregnes perioder, hvor den sikrede på grund af arbejdsforholdets særlige karakter har måttet holde op med at arbejde inden 4 uger før forventet fødsel eller at en læge har skønnet, at det nødvendigt, at den sikrede var skånet for arbejde.

Hvis du først opfylder kravene efter orlovens begyndelse, bliver du berettiget til dagpenge fra den dag, du opfylder kravene. Det kan f.eks. være, hvis du afslutter en datamatikeruddannelse under din orlov.

Hvor meget får jeg i barselsdagpenge?

Dagpengene beregnes på grundlag af det daglige antal timer, lønmodtageren har arbejdet hos arbejdsgiveren på det tidspunkt, da orloven blev påbegyndt. Hvis der ikke udbetales fast løn, anvendes et gennemsnit inden for de sidste 4 uger.

Der udbetales lønnen fratrukket AM-bidrag (Arbejdsmarkedsbidrag på 8%) og SP-bidrag (særligt pensionsbidrag på 1%), dog udgør den maksimale ugentlige udbetaling 4.245 kr. (2017).

For selvstændige beregner kommunen dagpengene på grundlag af arbejdsfortjenesten i virksomheden. Som beregningsgrundlag anvender kommunen skattevæsenets årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af selvangivelsen. For selvstændige er dagpengenes maksimumbeløb 3.480 kr. (2017).

Hvis du arbejder på deltid, reduceres dine dagpenge forholdsmæssigt, svarende til arbejdstidsnedsættelsen.

Det udregnes ved at gange antallet af ugentlige arbejdstimer med den maksimale dagpengetimesats (1114,73 kr. pr. 2017). Den maksimale dagpengetimesats beregnes ved at dele den maksimale ugesats med 37.

Hvem får barselsdagpengene, hvis jeg får fuld løn under barsel?

Hvis arbejdsgiveren udbetaler hel eller delvis løn eller dagpenge til lønmodtageren under orloven, har arbejdsgiveren ret til refusion af dagpengene fra Udbetaling Danmark, såfremt lønmodtageren er berettiget til dagpenge. Det er en betingelse, at din arbejdsgiver anmelder fraværet til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter orlovsperiodens udløb.

Oplysninger til Udbetaling Danmark under orlov

Forældre har pligt til at give Udbetaling Danmark en række oplysninger, mens de er på barselsorlov. De skal derfor straks underrette denne myndighed, hvis der sker ændringer i personlige og arbejdsmæssige forhold, som vil få konsekvenser for barselsorloven.

Forældre skal orientere Udbetaling Danmark, når:

  • De genoptager arbejdet helt eller delvist
  • Den anden ægtefælle tager orlov
  • Forældrene holder orlov samtidig

Det gælder uanset, om dagpengene udbetales fra Udbetaling Danmark, eller der udbetales løn fra arbejdsgiveren. Hvis forældre giver Udbetaling Danmark forkerte oplysninger eller undlader at give de krævede oplysninger, kan det medføre krav om tilbagebetaling.

Hvornår skal jeg søge dagpenge fra Udbetaling Danmark?

Du skal bede din arbejdsgiver om at søge om barselsdagpenge for dig på virk.dk/nemrefusion. Du modtager herefter et underretningsbrev fra Udbetaling Danmark, hvor du bliver bedt om at udfylde en side med supplerende oplysninger, som du skal sende tilbage.

Selvom din arbejdsgiver søger om barselsdagpenge for dig, så er det dit ansvar, at Udbetaling Danmark har oplysningerne, inden ansøgningsfristen udløber. Det er 8 uger efter fødslen, hvis du ikke får løn under orloven.

Får du løn under noget af orloven, skal Udbetaling Danmark have din ansøgning om barselsdagpenge senest 8 uger efter, lønudbetalingen er ophørt.

Hvis fristen overskrides, har forældrene kun ret til dagpenge for den periode, der ligger efter anmodningen.

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om retten til dagpenge. Hvis du er utilfreds med deres afgørelse, kan du klage over afgørelsen til Udbetaling Danmark inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Udbetaling Danmark revurderer herefter deres afgørelse, og hvis de fastholder helt eller delvis, vil du så have mulighed for at klage til Ankestyrelsen inden for 4 uger.

Som medlem af PROSA kan du få hjælp til at udforme en evt. klage.