Klausuler


Aktieoptioner | Ansættelseskontrakt | Konsulentaftale | Arbejdstid | Fleksjob | Klausuler | Lærlinge ABC | Midlertidig ansættelse | Tillidsposter | Virksomhedsoverdragelse

Bliver du præsenteret for en klausul i din kontrakt, skal du være særligt opmærksom, da klausuler kan begrænse dine jobmuligheder i fremtiden. Kontakt PROSA, før du skriver under på en kontrakt, der indeholder en klausul. 

Hvad er en kunde- og konkurrenceklausul?

Kunde- og konkurrenceklausuler har til formål at beskytte din arbejdsgivers interesser. Særligt betyder en aftale om en kunde- eller konkurrenceklausul en indsnævring af dine muligheder som medarbejder i forhold til at finde et job efter fratræden, som stemmer med de kompetencer og interesser, du har. Derfor skal du være særligt opmærksom på de vilkår, du skriver under på i et ansættelsesforhold.

Særligt om kundeklausuler 

Er du omfattet af en kundeklausul indgået både før og efter januar 2016, må du godt tage ansættelse i konkurrerende virksomhed, men du må ikke kontakte bestemte kunder eller en bestemt kreds af forretningsforbindelser. Klausulen skal beskrive, om den beskytter arbejdsgiverens kunder og/eller forretningsforbindelser. Det er et krav i funktionærloven, at en klausul kun kan omfatte de kunder, du som medarbejder er i direkte kontakt med inden for 18 måneder før opsigelsestidspunktet. Hvis virksomheden gerne vil have, at klausulen skal omfatte flere kunder, skal virksomheden aflevere en liste til dig, hvor det fremgår, hvilke kunder klausulen omhandler. Listen skal afleveres inden opsigelsen. Et godt råd er at forsøge at få klausulen konkretiseret så meget som muligt. En kundeklausul med så få kunder som muligt, vil gøre det lettere for dig at finde et nyt job uden at komme i konflikt med klausulen. Hvis du mener, at kundeklausulen er for omfattende, kontakt da PROSA for hjælp. Vi kan vurdere, hvilke muligheder du har i forhold til din aftale. 

Særligt om konkurrenceklausuler 

Hvis du har en aftale om en konkurrenceklausul, må du godt tage ansættelse hos virksomhedens kunder efter fratræden, medmindre kunderne samtidig er virksomhedens konkurrenter. Konkurrenceklausulen kan kun pålægges, hvis du på tidspunktet for indgåelsen af aftalen besidder en særligt betroet stilling. Mange arbejdsgivere forsøger dog at pålægge medarbejdere en sådan klausul, selvom de ikke besidder en særligt betroet stilling. I en særligt betroet stilling skal du have adgang til følsomme oplysninger omkring virksomheden, eksempelvis virksomhedens økonomi, kunderelationer eller softwarekoder. Disse oplysninger skal være af en sådan karakter, at det kan påføre din arbejdsgiver skade, hvis du bliver ansat hos en konkurrent. Hvis du ikke er en særligt betroet medarbejder, kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig en konkurrenceklausul.

Du kan opleve at blive pålagt en konkurrenceklausul, efter du er blevet ansat, fordi arbejdsgiveren vurderer, at du nu er blevet en særligt betroet medarbejder. Her skal du være opmærksom på, at der med en sådan ændring i stillingsbetegnelse og hermed ansvarsforøgelse foreligger en pligt for arbejdsgiver til at varsle denne ændring med dit individuelle opsigelsesvarsel. Netop her vil der være gode muligheder for at forhandle dig til en højere løn. Hvis arbejdsgiveren varsler klausulen, kan du vælge at betragte det som en opsigelse. Det betyder eksempelvis, at du ikke får karantæne i a-kassen. 


Du er en betroet medarbejder, hvis du i dit job har et særligt ansvar, og indtager en stilling, der bevirker, at du ved overgang til en konkurrent, kan påføre din nuværende arbejdsgiver konkurrence. Det er et krav, at du er ansat som funktionær.


Det er vigtigt at bemærke, at klausulerne enten skal fremgå af din ansættelseskontrakt eller i et tillæg til kontrakten, før de kan anses som gyldige. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at aftale en klausul mundtligt.

Det bedste vil altid være at undgå en klausul i sin kontrakt, og kan det ikke lade sig gøre, bør du forsøge at forkorte klausulperioden så meget som muligt.

Nye eller gamle regler?

1. januar 2016 trådte en ny lov i kraft om klausuler, der er indgået efter denne dato. Derfor gælder der visse regler for disse klausuler, mens der gælder andre reglerne for de klausuler, der er indgået før 1. januar 2016. 

Klausuler indgået EFTER 1. januar 2016:

Den nye lov gælder for alle og ikke blot funktionærer, som det tidligere har været.

Det skal fremgå tydeligt af den indgåede aftale mellem dig og din arbejdsgiver, hvilken form for klausul der er tale om, og den skal indeholde bestemmelser om betaling af kompensation.

Du skal have været ansat i mindst seks måneder, før en indgået klausul kan have virkning for dig.

En kundeklausul eller en konkurrenceklausul kan højst være gældende i 12 måneder fra fratrædelsen. Hvis du er underlagt begge klausuler (kombineret ansættelsesklausul), kan den højst gælde i seks måneder.

For at kunne pålægges en konkurrenceklausul skal du have en "helt særligt betroet stilling", hvor det hidtil blot var en "særligt betroet stilling". Det skal fremgå af aftalen, hvorfor virksomheden vurderer, at du indtager en sådan stilling. 

Ved en kundeklausul er du afskåret fra job hos kunder, du har betjent inden for de sidste 12 måneder. Du har krav på, at virksomheden udleverer en liste over de berørte kunder senest ved din fratræden.

Kompensation for at være omfattet af en eller flere klausuler afspejler, hvor lang tid klausulerne gælder. Jo længere tid, des dyrere er det for virksomheden. Det skulle være med til at begrænse brugen af klausuler.

Kompensationen regnes altid i procenter af den sidste normale løn fra den virksomhed, du forlader. Kompensationerne varierer fra 16 procent ved en klausul på højst seks måneders varighed og op til 60 procent ved en klausul på 12 måneders varighed, hvor du ikke har fundet andet passende job. Der vil bestå en tabsbegrænsningspligt, hvilket betyder, at du er forpligtet til at søge andet arbejde.

Varighed af 1 klausul            

Opnået andet

passende arbejde                

Kompensationsgrad
op til 12 mdr.

nej

60 %
op til 6 mdr.

nej

40 %
op til 12 mdr.ja24 %
op til 6 mdr.ja16 %

2 klausuler

(kombinationsklausuler)

Opnået andet

passende arbejde

Kompensationsgrad
op til 6 mdr.nej60 %
op til 6 mdr.ja24 %

Arbejdsgiver har mulighed for at opsige en klausul. Det koster dog en kompensation, hvis du har været ansat i mere end 3 måneder, samt opsigelsen er inden 6 måneder før fratræden. Du vil da have krav på en engangsbetaling af kompensationen for de første to måneder. Denne betaling skal falde samtidig med fratræden. Sker dette ikke, kan du betragte klausulen som opsagt af arbejdsgiver.

De nye regler betyder, at en virksomhed som udgangspunkt ikke længere kan lave aftale en jobklausuler. En jobklausul bruges især mellem virksomheder indbyrdes, hvorved de afslår fra at ansætte hinandens medarbejdere. Fremover må det kun ske i forbindelse med forhandling om virksomhedsoverdragelse. 

Vikarbureauers adgang til at opkræve et vist gebyr, hvis en udsendt vikar fastansættes i en brugervirksomhed, består dog stadig. 

Klausuler indgået FØR 1. januar 2016

En kunde- og/eller konkurrenceklausul gælder i det tidsrum, det er aftalt. PROSA oplever, at klausuler indgået før januar 2016 kan variere i længde mellem 6 måneder og 2 år.

Efter de gamle regler er kompensationen i loven fastsat til at være minimum halvdelen af din løn i de måneder, aftalen gælder. Men der er mulighed for, at der kan aftales en større kompensation, fuld løn eller mere. For konkurrenceklausuler gælder, at de første 3 måneder af kompensationen skal udbetales som et engangsbeløb til dig sammen med den sidste månedsløn. Hvis du er omfattet af både en kunde- og en konkurrenceklausul, skal du være opmærksom på, at du kun kan få én samlet kompensation for dem begge. I dette tilfælde vil reglerne om konkurrenceklausuler være gældende, da disse regler er mere gunstige for dig. Generelt er det ikke godt, hvis du er omfattet af begge klausuler, da du derved er begrænset i vidt omfang.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis klausulen ikke indeholder et kompensationskrav, vil klausulen ikke være gyldig, selvom den er anført i kontrakten. Hermed er du ikke underlagt nogen former for restriktioner efter endt ansættelse.

Fælles for klausuler indgået både før og efter januar 2016 er, at din arbejdsgiver efter din fratræden har pligt til at udbetale din kompensation til tiden som ved normale lønudbetalinger. Manglende efterlevelse af dette kan medføre, at klausulen ophæves. Hvis en arbejdsgiver har mistanke om, at du ikke lever op til din såkaldte tabsbegrænsningspligt, kan denne nægte at udbetale kompensationen. Det er nemlig et krav, at du i den tid, klausulen varer, skal være aktiv jobsøgende. Meningen med denne regel er at sørge for, at arbejdsgiverens tab minimeres mest muligt, og det har arbejdsgiverne typisk en stor interesse i.  Er du a-kasseretlig jobsøgende, bør dette være tilstrækkeligt bevis på, at du er aktiv jobsøgende.

Hvis du får et nyt job, kan din arbejdsgiver modregne i kompensationen. Der kan dog kun ske modregning, hvis du får andet passende arbejde.  Der kan ikke ske modregning i engangsvederlaget på de første 3 måneder, hvis du har indgået en konkurrenceklausul. Er du arbejdsløs, bliver den kompensation, du får, ikke modregnet i dine dagpenge. 

Opsigelse

En kundeklausul er gyldig, uanset om du selv siger op eller bliver opsagt af din arbejdsgiver. Hvis din arbejdsgiver groft misligholder sine forpligtelser i forhold til ansættelsesaftalen, og du opsiger din stilling på grund af dette, vil klausulen fortabe sin gyldighed ud fra de almindelige kontraktretlige principper. I så fald vil den ikke være gyldig, og du kan derfor godt tage ansættelse hos virksomhedens kunder eller leverandører. Grov uagtsomhed fra arbejdsgiverens side kan fx foreligge ved manglende udbetaling af løn for udført arbejde. Kontakt PROSA, hvis du oplever dette. 

En konkurrenceklausul er til forskel fra en kundeklausul kun gyldig, hvis du selv siger din stilling op. Klausulen vil ikke være gyldig, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver pga. forhold, der ikke skyldes dig og din opførsel i virksomheden. Det kan være tilfældet, hvis du bliver opsagt pga. økonomiske årsager i virksomheden. Det samme gælder, hvis du selv opsiger din kontrakt pga. arbejdsgiverens grove misligholdelse. I så fald vil en aftale om en konkurrenceklausul heller ikke være gyldig. 

En kunde og/eller konkurrenceklausul kan ikke gøres gældende over for dig, hvis du kun har været ansat i 3 måneder.  Ved beregningen skal opsigelsesvarslet være indeholdt i de 3 måneder. 

Hvis din ansættelse kun har varet i 6 måneder, kan en kunde- og /eller en konkurrenceklausul højst binde dig i 6 måneder, regnet fra fratrædelsesdagen. Dette gælder uanset om der skulle være aftalt en længere klausulperiode. Her skal opsigelsesvarslet være indeholdt i de 6 måneder.

Arbejdsgivers adgang til at opsige klausulen 

Din arbejdsgiver kan opsige din klausul med en måneds varsel til udløbet af en måned. Herefter vil du ikke være bundet af klausulen, ligesom du ikke kan kræve kompensation.

Konventionalbod i tilfælde af manglende efterlevelse af klausulen 

Du kan risikere at skulle betale en konventionalbod, hvis du overtræder klausulen. Konventionalboden er ofte fastsat som et beløb, som du skal betale til din arbejdsgiver, såfremt du overtræder klausulen. En konventionalbod skal kun betales, såfremt den er aftalt i kontrakten. 


En konventionalbod er et på forhånd fastsat pengebeløb, som lønmodtager forpligtiger sig til at betale som kompensation for sin eventuelle misligholdelse af en kunde- og/eller konkurrenceklausul. En konventionalbod modsvarer ikke nødvendigvis det tab, som arbejdsgiver lider, men det fikserede beløb gør, at man undgår vanskelige tabsopgørelser.


Konventionalboden aftales ofte til at udgøre medarbejderens løn i nogle måneder, typisk mellem 6-12 måneders løn. I andre tilfælde vælger arbejdsgiveren at anføre et bestemt beløb, der skal tilbagebetales, hvis klausulen overtrædes. Hvis du overtræder klausulen, skal du betale den aftalte bod. Derfor skal du sikre dig, inden du skriver under på aftalen, at boden ikke er ekstraordinær i beløbsstørrelse. Hvis du ikke betaler konventionalboden, vil virksomheden højst sandsynligt sagsøge dig. Her vil domstolen afgøre, om der foreligger en overtrædelse af klausulen. Hvis dette er tilfældet, vil du blive forpligtet til at betale boden. Domstolen kan i særlige tilfælde nedsætte en høj konventionalbod. Hvis du ikke har underskrevet aftalen endnu, bør du forsøge at aftale en lavere konventionalbod.