Kontraktlæsning og tjekliste

Aktieoptioner | Ansættelseskontrakt | Konsulentaftale | Arbejdstid | Fleksjob | Klausuler | Lærlinge ABC | Midlertidig ansættelse | Tillidsposter | Virksomhedsoverdragelse

Lad altid PROSA kigge din kontrakt igennem, inden du skriver under på en ansættelseskontrakt. Så er du sikker på, at alt er i orden.

Ansættelseskontrakt

Krav til en ansættelseskontrakt

Den 1. juli 2023 træder en ny lov om ansættelsesbeviser i kraft, som implementerer EU’s arbejdsvilkårsdirektiv.  Loven medfører, at ansættelsesbeviser fremover skal indeholde flere oplysninger, og der stilles nogle mindstekrav til dine arbejdsvilkår.


Udvidelse af lovens anvendelsesområde

Med den nye lov udvides lovens anvendelsesområde således, at ansatte der arbejder mere end gennemsnitligt tre timer om ugen i en referenceperiode på fire uger samt ansatte, der ikke på forhånd har et garanteret antal timer, har krav på et ansættelsesbevis.

Hvis du er ansat før 1. juli 2023 skal du som udgangspunkt ikke have et nyt ansættelsesbevis, selvom ansættelsesbeviset ikke er i overensstemmelse med den nye lov. Du har dog ret til at anmode om at få udleveret manglende minimumsoplysninger efter loven, som din arbejdsgiver skal give til dig senest otte uger efter anmodningen. 


Nye mindstekrav til ansættelsesvilkår

Som noget nyt opstiller loven mindstekrav til ansættelsesvilkår, som din arbejdsgiver skal overholde. Det drejer sig om:
 

 • Prøvetiden i et ansættelsesforhold må ikke overstige 6 måneder. Ved en tidsbegrænset ansættelse må prøvetiden ikke overstige en fjerdedel af ansættelsestiden. Dette berører ikke funktionærlovens regler om prøvetid. 
 • Du har ret til at påtage bibeskæftigelse. Din arbejdsgiver må ikke hindre dig i at tage sideløbende beskæftigelse, hvis du fortsat kan arbejde i overensstemmelse med en fastlagt tidsplan, medmindre der foreligger saglige og objektive grunde, såsom hensyn til sundhed og sikkerhed, beskyttelse af forretningshemmeligheder, integriteten i den offentlige forvaltning eller undgå interessekonflikter. 
 • Arbejdsgiver kan alene pålægge en ansat, hvis arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt, at arbejde, hvis arbejdet finder sted inden for de forudbestemte referencetimer og -dage og hvis den ansatte er blevet varslet om arbejdsopgaven. 
 • Arbejdsgiver skal godtgøre, at der ikke er indgået en ansættelsesaftale med et fast timetal ved ansættelser på tilkaldebasis ud over tre måneder.  
 • Du har ret til at anmode om en anden ansættelsesform efter 6 måneders ansættelse, det kan f.eks. være fra tidsbegrænset ansættelse til fast ansættelse. 
 • Arbejdsgiver skal tilbyde de ansatte lovpligtig uddannelse uden udgifter for de ansatte, det skal regnes som arbejdstid og så vidt muligt placeres i den ansattes sædvanlige arbejdstid.

Du kan have ret til en godtgørelse, hvis din arbejdsgiver ikke overholder disse mindstekrav i ansættelseskontrakten. 
 


Udvidet oplysningspligt for arbejdsgiver og skærpet frist for udlevering af ansættelsesbevis 

Din arbejdsgiver skal inden syv kalenderdage efter ansættelsesforholdet er påbegyndt, give dig et ansættelsesbevis med oplysninger om: 
 

 • Din arbejdsgivers og dit navn og adresse
 • Arbejdsstedets placering
 • En jobbeskrivelse eller angivelse af din titel eller stilling
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed ved tidsbegrænset ansættelse
 • Varigheden af og vilkårene for aftalt prøvetid
 • Den aftalte løn, tillæg og andre løndele samt udbetalingsterminer 
 • Din normale daglige eller ugentlige arbejdstid og en eventuel ordning for overarbejde samt betaling herfor. 
 • Garanterede arbejdstimer, varsling m.m., når den ansattes arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt.Senest en måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt, skal din arbejdsgiver give dig øvrige oplysninger om:

●    Brugervirksomhedens identitet ved vikaransættelse
●    Dine rettigheder ved fravær med løn 
●    Din og arbejdsgivers opsigelsesvarsler
●    Den ret til uddannelse, som din arbejdsgiver eventuelt tilbyder 
●    Kollektive overenskomster, der regulerer ansættelsesforholdet
●    Identitet på socialsikringsinstitutioner, som modtager de sociale bidrag, der er knyttet til ansættelsesforholdet. 

Endvidere skal arbejdsgiver skriftligt oplyse den ansatte om enhver ændring i dennes ansættelsesvilkår hurtigst muligt, dog senest på den dato, hvor ændringen træder i kraft. 
 


Indførelse af ny godtgørelse og delt bevisbyrde 

Som noget nyt kan arbejdsgiver blive pålagt at skulle betale en godtgørelse, hvis arbejdsgiver forsømmer sin oplysningspligt, hvis arbejdsgiver ikke overholder mindstekravene til ansættelseskontrakten eller hvis arbejdsgiver afskediger eller udsætter den ansatte for en anden ugunstig behandling, fordi denne har fremsat krav efter loven. 

Derudover er der indført en delt bevisbyrde ved sager om opsigelse eller anden ugunstig behandling i strid med denne lov. Det medfører, at hvis den ansatte kan påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at den ansatte er blevet afskediget eller udsat for en anden ugunstig behandling, fordi denne har fremsat krav efter loven, påhviler det arbejdsgiver at (mod)bevise, at afskedigelsen eller den ugunstige behandling ikke skyldes klagen. 
 

Download en eksempelkontrakt, du selv kan udfylde [pdf]

Download en eksempelkontrakt, du selv kan udfylde (engelsk udgave) [pdf]

Lad PROSA kigge din kontrakt igennem

Ansættelseskontrakten er et juridisk dokument. Når du har sat din underskrift på kontrakten, er du bundet af indholdet ligesom din arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt, at du er helt klar over, hvad du skriver under på. Selv om du ikke har underskrevet kontrakten, inden du begynder, kan du komme til at hænge på dårlige arbejdsforhold, hvis du begynder i jobbet uden at gøre indsigelser.

PROSA tilbyder dig at læse din kontrakt igennem og kommentere indholdet. Send kontrakten og dine eventuelle kommentarer faglig@prosa.dk

På hverdage vil du få svar på din henvendelse inden for normalt 24 timer. Ved komplekse kontrakter kan der gå lidt længere tid. Det samme gælder, når kontrakten er på engelsk, eller der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor den oprindelige kontrakt skal sammenlignes med den nye.

Du er naturligvis også velkommen til at kigge forbi ét af PROSAs lokalkontorer og lade en faglig medarbejder løbe kontrakten igennem. Det anbefales, at du ringer og aftaler tid i forvejen.